Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 215 folio 145r

Pand:  Nieuwstraat 30

Inleiding:  [0145r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Louwrens Jacobs Asperen ende Tjeerd Bouwens als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Dieucke Jans in leven uytdraeghster binner deser stede, ten versoecke van de vroedsman Cornelis Wijngaerden als geauthoriseerde curator over Trijntie ende Grietie Douwes, respecievelyk old in 't 25e ende ontrent 20 jaeren, ende Gerryt ende Trijntie Claesen voor haer selven, alle kinderen ende erffgenamen van den overledene voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie ende Grietie Douwes vorengedacht als hebbende den sterffhuise gefraequenteert, de welcke ook den belofte daer toe staende om alles getrouwelyck aen te geven hebben gepresteert in handen van de mede commissaris Asperen, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 23e augustus 1682.

Inventaris: 
[0145r] In de kelders kamer bevonden 
twee paer gordijnen met de rabatten 
een dito groen schorsteen kleedt 
een dito wit 
vier stoelen een dito 
[0145v] drie groene stoelcussens 
 
Porceleyn 
acht porceleynen pannen 
noch een dito 
tien dito butterpanties 
twe dito grote coppen 
twaleff dito cleyne 
dartien dito clapmutsen 
noch drie dito 
noch drie dito coppen 
slecht schuttelgoet 
dartien pannen 
een witte kan 
ses witte borden 
een sout vat met een sasierke 
[0146r] twe blauwe kannen 
 
Tin 
drie tinnen schuttels 
twe dito coppen 
een dito soutvat ende mostert poth 
acht dito lepels 
 
Mesch 
een meschen candelaer ende een dito snuyter 
een dito gootlingh 
een meschen branderke 
twe dito piepen 
een dito meschen stelt 
een bosch geern, gesoden 
vier schilderde borden 
 
[0146v] een achtkantige spiegel 
 
Een eeken kas daer in nae ontzegelinge bevonden 
 
Linnen 
dartigh lakens 
noch drie dito 
ses peuldoecken noch een dito 
drie halve laeckens 
vier en dartigh slopen 
noch seven dito 
een wijtlingh 
vier tafellakens 
negen servetten 
 
[0147r] Silver 
twaleff silveren lepels 
een dito 
vijff eyerlepelties 
drie silveren hechten messen 
vier kleyne stuckies silverwerck 
twe kleyne dito brandewijns kroeskes 
drie grote silveren kroesen 
een boeck met silveren beslagh 
een kettingh brandtsteenen coralen 
een wit kantie met een silveren lid 
 
Op de souder 
vier bedden ende vier peulen 
[0147v] ses oorcussens 
vier slopen 
twe deeckens 
vier stoelcussens 
ses stoelen 
drie houten stoelen 
een spinwiel 
een schroors tafel 
een kleerkorff 
een schilderij 
twe wasch tobben met twe schammelen 
eenigh romlerij 
vrouwen daeghs klederen 
een borstrock 
[0148r] drie schorsteenkleden met een rabath 
twe blauwe schorten 
een paer swarte hoosen 
een blauwe mans onderbroeck 
een dito rode hemdrock 
twe mans rockiens 
een filemorten broeck 
een rode vrouwen rock 
een witte mans hemdrock 
een wit spreed 
drie oude rockjes 
drie oude overlijven 
een musket, bandelier etc 
een wiege met een kribbe 
een kan met eenige boecken 
[0148v] vijff schalen met twe coppen 
een ijseren heugel 
twe tafels 
noch eenigh romlerij 
een paer boratten mouwen 
 
Een kevie daer in bevonden als volght 
twe schorteldoecken 
vijff witte kinderen doecken 
acht laeckens 
acht mans hembden, een dito 
twe vrouwen hembden 
noch seven kindere doecken 
drie peuldoecken 
vier slopen 
een tafellaken 
ses servetten 
[0149r] ses vrouwen hembden 
een paer witte kraeghmouwen 
een paer dito 
vier en twintigh witte neusdoecken 
 
Wollen 
een boratten manteltie 
een dito greynen 
een dito sayen 
twe blauwe schorten 
twe dito swarte 
een blauw rassen rock 
een rode dito 
een karmosijnen lakens rock 
[0149v] een swart greynen rock 
twe capsluyers 
 
In een confer bevonden 
een paer greynen kraeghmouwen 
een paer boraten dito 
thien schorteldoecken in soorte 
een lapke coleurd greyn 
een lapke fijn doeck ontrent 3 1/2 ellen 
twe bonte neusdoecken 
een paer swarte handschoenen 
twaleff vrouwen mutsen 
 
een eecken cantoor daer in bevonden 
een gouden ringh 
 
[0150r] twe rocken 
een paer blauwe linnen mouwen 
een paer hosen 
twe doecken voor de glasen 
 
In 't voorhuis 
ses messchen potten 
een dito gootlingh 
een meschen bofferts pan 
een dito kandelaer 
twe dito coperen potten 
een dito kop, met twe dito kransen 
een messchen vuyrbecken 
vier Oost Indische panties 
vijff schilderijen 
[0150v] een spiegel, twe oorcussens 
een vrouwen greynen manteltie 
een pack swart lakens mans kleren 
een pack dito 
een roodschaerlaeckens ruff 
een blauwe onderbroeck 
een lap carsay 
drie paer oude mouwen 
een rode rock 
twe swart lakens mantels 
een blauw vrouwen schort 
drie groene deeckens 
een groene lakens spreed 
[0151r] eenige prullen van weinige importantie 
 
In een eecken kas daer in bevonden 
twe overlijven 
een wollen werpen schort 
een vrouwen onderbroeck 
een lijff van een borstrock 
twe bonte schoorsteen kleden met een dito spreed 
een paer ongemaeckte mouwen 
een een kinder dekentie 
een strijckijser 
drie bosschen rouw geern 
eenigh vlas 
noch eenigh romlerij 
een eecken kist 
 
[0151v] In de kelder 
vier stoelen 
drie oorcussens 
drie slopen 
een peuldoeck 
twe lakens met een wijtlingh 
twe deeckens 
een paer gordijnen met een rabath 
een dito spreed 
een schorsteen kleed 
een dito bont 
een slaepbanck 
een tafel 
vier schilderde borden 
twe albasterde borties 
vijff en twintigh slecht steenwerck 
een spiegel 
[0152r] een stand kandelaer 
een lanteern 
een tinnen kan met een dito schuttel 
noch enigh tinwerck 
een coperen gootlingh 
een dito pantie 
eenigh schuttelgoed 
 
Brieven ende instrumenten ten voornoemd sterffhuise bevonden 
een obligatie ten laste van Jacob Reyners de dato den 29e juny 1672 ad f 200-00-00 
een obligatie ten laste van Beert Claesen de dato den 27e may 1681 ad f 700-00-00 
een obligatie ten laste van Marten Willems de dato den 2e juny 1666 doch onwis, alhier, pro memoria 
een handschrifft tot laste van mr. Gerryt Claesen Tassinga tot een hondert Caroliguldens, de dato den 13e juny 1681 zijnde reste van meerder somma ad f 100-00-00 
[0152v] een reversaelbrieff de dato den 27e marty 1649 met des selfs coopbrieff de dato ut supra 
een coopbrieff van een camer staende in de Angelierstraat de dato den 8e aprilis 1651 
eenige bryven ende quitantien van weynige importantie 
 
Gerede gelden ten voornoemd sterffhuise bevonden als volght 
82 ducatons a 3-03-00 f 258-06-00 
6 daelders a 1-10-00 f 9-00-00 
aen pajement 0-08-00 f 0-08-00 
---------- 
f 267-14-00 
 
In een houten doossie bevonden 
een gouden ducat a 5-00-00 f 
6 valveerde rijxdaelders a 2-12-00 f 
4 dito oorden 0-13-00 f 
[0153r] een vreemd stuck ontrent waert 1-12-00 
seven schellingen a 0-06-00 f 
vier quade stuivers 
 
Tytie Clases debet aen geleend geld f 50-00-00 
Wegens de vercochte schole opgenomen suyver drie en vijftigh Caroliguldens twe stuivers f 53-02-00 
Gerryt Vossinga debet aen 't sterffhuis f 5-00-02 
Grietie Douwes debet voor een schorteldoeck f 2-00-00 
 
[0153v] Schadelycke staat 
Baucke Sybrens comt f 29-04-08 
maeckloon van een manteltie f 2-06-00 
Grietie ende Trijntie Douwes comt van 't stijven te leren f 26-05-08 
Boucke Sybrens quam noch f 21-18-00 
Tjomme Jacobs quam f 3-15-00 
burgemeester Tjeerd Bouwens f 7-04-00 
Pieter Feddes f 1-15-00 
Hans Tijssen f 6-05-00 
Aene Folckerts f 18-00-00 
Syds Pieters f 3-10-00 
gehaelde waren in 't sterffhuys f 5-13-00 
graffmaken f 9-16-00 
bode in 't sterffhuys f 1-05-00 
Jeltie Clases f 4-06-00 
Auckie schoenmaker f 1-05-00 
Theuntie Thijssen f 1-08-00 
---------- 
noch 't gene aen de heere Nauta ten achteren was f 60-01-00 
---------- 
summa f 203-17-00 
 
[0154r] Warderinge gedaen ten overstaen van de heer praesiderende burgemeesteren Louwrens Jacobs Asperen ende Tjeerd Bouwens als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Dieucke Jans in leven uytdraeghster binnen deser stede, ten versoecke van Cornelis Wijngaerden als geauthoriseerde curator over Trijntie ende Grietie Douwes, sampt Gerryt ende Tyttie Claeses Fossinga alle kinderen ende erffgenamen van den overleden voornoemt, bij Dieucke Claeses ende Neeltie Hessels beyde gesworen uytdraeghsters off wardeersters binnen deser stede Halingen waer op de warderinge is gevallen als volght : actum den 25e augusty 1682 
 
Trijntie Douwes Douwes segge is toegetauxeert nae volgende goederen 
een laken f 4-10-00 
twe dito f 6-00-00 
twee dito f 5-15-00 
---------- 
f 16-05-00 
 
[0154v] twe laeckens f 5-10-00 
twe dito f 5-15-00 
vier slopen f 5-00-00 
vier dito f 5-10-00 
vier dito f 4-10-00 
een paer dito f 3-15-00 
twe peuldoecken f 3-10-00 
twe paer gordijnen met twe rabatten f 11-00-00 
een groen en wit schoorsteenkleedt f 1-11-00 
een swart rassen schort f 5-00-00 
een carmosijnen lakens rock f 15-00-00 
---------- 
f 65-01-00 
 
[0155r] een paer oorcussens f 5-10-00 
een paer stoelcussens f 3-10-00 
eenn paer dito f 3-10-00 
een groene deecken f 7-00-00 
een swart rassen schort f 2-05-00 
een bed met een peul f 16-10-00 
een peuldoeck f 1-15-00 
een sack met een wijtlingh f 2-00-00 
twe oorcussens f 4-00-00 
een dito f 1-00-00 
drie slopen f 2-00-00 
---------- 
f 51-00-00 
 
[0155v] een ronde tafel f 3-05-00 
eenigh ijserwerck f 1-11-00 
eenigh steenwerck f 2-10-00 
eenigh tin ende steenwerck f 2-10-00 
eenn tinnen luywagen etc f 1-05-00 
strijckijser mangelbord en stock etc f 3-00-00 
twe paer stoelen f 5-00-00 
een tobbe met een waschammel etc f 1-11-00 
twe schilderijen f 8-00-00 
een dito f 3-00-00 
een gootlingh met een kanne f 2-15-00 
eenigh turff ende brandhout f 4-00-00 
---------- 
38-17-00 
 
[0156r] een ronde spiegel f 1-16-00 
een porceleynen clapmuts f 2-10-00 
drie dito koppen f 2-10-00 
een eecken kas f 26-00-00 
twe meschen piepen f 0-08-00 
een standtkandelaer f 1-15-00 
een capsluyer met een bolle f 4-05-00 
eenige neusdoecken f 0-16-00 
een korff met een sack dartoe f 0-15-00 
twe servetten f 1-05-00 
een kettingh coralen f 3-10-00 
ses silveren lepels, een grote beker, een brandewijns kroeske, een cop ende een silveren hecht wegen te samen 39 1/2 lood 't lood a 1-08-08 ? f 56-02-00 
stoelen, cussen, kleties etc f 6-03-00 
een nay- en turffkorff etc f 1-13-00 
---------- 
f 120-19-10 
 
[0156v] Grietie Douwes is toegetauxeert navolgende goederen 
een paer lakens f 5-10-00 
twe dito f 6-10-00 
twe dito f 8-00-00 
twe dito f 6-00-00 
twe dito f 6-10-00 
een dito f 3-10-00 
een blauw sayen rock f 10-00-00 
een swart heere sayen schort f 16-00-00 
vier slopen f 7-00-00 
twe peuldoecken f 4-00-00 
---------- 
f 73-00-00 
 
[0157r] vier slechte slopen f 1-15-00 
twe tafellakens f 3-00-00 
acht porceleynen clapmutsen f 7-10-00 
een paer oorcussens f 8-10-00 
een mesken kandelaer snuyter ende eenige tafelborden f 1-14-00 
twe witte pannen ende twe bonte kannen f 1-04-00 
een boratten manteltie etc f 25-00-00 
een rode rock f 2-15-00 
eenigh linnen etc f 11-10-00 
eenige neusdoecken f 0-16-00 
twe servetten f 1-05-00 
een silveren beker met vijff lepels, een koeckpantie met een mans hecht weeght te samen 35 3/4 lood, 't lood a 1-08-08 beloopt f 50-18-14 
---------- 
f 115-17-14 
f 73-00-00 
---------- 
f 188-177-14 
 
[0157v] meester Gerryt Fossinga is toegetauxeert, naevolgende goederen 
drie lakens f 9-10-00 
twe dito f 5-10-00 
vier slopen f 4-10-00 
twe dito met een halff laken f 3-00-00 
een tafellaken f 0-15-00 
een swart sayen manteltie f 9-00-00 
een blauw sypersayen schort f 9-00-00 
een slaepbanck f 5-10-00 
een swart greynen rock f 7-00-00 
twe hembden, een laken f 5-00-00 
eenigh linnen f 3-08-00 
drie schorteldoecken met een borstrock f 4-00-00 
twe servetten f 1-00-00 
een kantie met een silveren lid f 4-00-00 
---------- 
f 71-03-00 
 
[0158r] een lap coleurd greyn f 1-04-00 
een rock f 1-15-00 
vijff silveren lepels en 2 dito eyerlepelties wegen 16 3/8 lood a 1-16-12 f 20-06-12 
---------- 
f 23-05-12 
f 71-03-00 
---------- 
f 94-08-12 
 
Tyttie Claeses is toegetauxeert navolgende goederen 
twe laeckens f 6-00-00 
een dito f 2-00-00 
vier slopen f 4-00-00 
vier dito f 2-10-00 
een paer mouwen f 1-05-00 
een greynen manteltie met een paer mouwen f 18-00-00 
een porceleynen panne f 0-10-00 
---------- 
f 34-05-00 
 
[0158v] een blauw schort f 5-10-00 
eenn rode rock f 5-00-00 
eenn paer laeckens f 4-10-00 
eenigh linnen etc f 15-15-00 
drie schorteldoecken f 4-00-00 
twee servetten f 1-05-00 
een spinwiel met een kleerkorff f 2-05-00 
ses silveren lepels en twe eyerlepenties wegen 't samen 16 5/8 lood 
't lood a 1-06-12 beloopt f 22-04-11 
---------- 
f 60-09-11 
f 34-05-00 
---------- 
Summa f 94-14-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato boven 
in kennisse van ons commissarien 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
45) [datum onleesbaar] 1682[0145r] In de kelders kamer bevonden 
twee paer gordijnen met de rabatten 
een dito groen schorsteen kleedt 
een dito wit 
vier stoelen een dito 
[0145v] drie groene stoelcussens 
 
Porceleyn 
acht porceleynen pannen 
noch een dito 
tien dito butterpanties 
twe dito grote coppen 
twaleff dito cleyne 
dartien dito clapmutsen 
noch drie dito 
noch drie dito coppen 
slecht schuttelgoet 
dartien pannen 
een witte kan 
ses witte borden 
een sout vat met een sasierke 
[0146r] twe blauwe kannen 
 
Tin 
drie tinnen schuttels 
twe dito coppen 
een dito soutvat ende mostert poth 
acht dito lepels 
 
Mesch 
een meschen candelaer ende een dito snuyter 
een dito gootlingh 
een meschen branderke 
twe dito piepen 
een dito meschen stelt 
een bosch geern, gesoden 
vier schilderde borden 
 
[0146v] een achtkantige spiegel 
 
Een eeken kas daer in nae ontzegelinge bevonden 
 
Linnen 
dartigh lakens 
noch drie dito 
ses peuldoecken noch een dito 
drie halve laeckens 
vier en dartigh slopen 
noch seven dito 
een wijtlingh 
vier tafellakens 
negen servetten 
 
[0147r] Silver 
twaleff silveren lepels 
een dito 
vijff eyerlepelties 
drie silveren hechten messen 
vier kleyne stuckies silverwerck 
twe kleyne dito brandewijns kroeskes 
drie grote silveren kroesen 
een boeck met silveren beslagh 
een kettingh brandtsteenen coralen 
een wit kantie met een silveren lid 
 
Op de souder 
vier bedden ende vier peulen 
[0147v] ses oorcussens 
vier slopen 
twe deeckens 
vier stoelcussens 
ses stoelen 
drie houten stoelen 
een spinwiel 
een schroors tafel 
een kleerkorff 
een schilderij 
twe wasch tobben met twe schammelen 
eenigh romlerij 
vrouwen daeghs klederen 
een borstrock 
[0148r] drie schorsteenkleden met een rabath 
twe blauwe schorten 
een paer swarte hoosen 
een blauwe mans onderbroeck 
een dito rode hemdrock 
twe mans rockiens 
een filemorten broeck 
een rode vrouwen rock 
een witte mans hemdrock 
een wit spreed 
drie oude rockjes 
drie oude overlijven 
een musket, bandelier etc 
een wiege met een kribbe 
een kan met eenige boecken 
[0148v] vijff schalen met twe coppen 
een ijseren heugel 
twe tafels 
noch eenigh romlerij 
een paer boratten mouwen 
 
Een kevie daer in bevonden als volght 
twe schorteldoecken 
vijff witte kinderen doecken 
acht laeckens 
acht mans hembden, een dito 
twe vrouwen hembden 
noch seven kindere doecken 
drie peuldoecken 
vier slopen 
een tafellaken 
ses servetten 
[0149r] ses vrouwen hembden 
een paer witte kraeghmouwen 
een paer dito 
vier en twintigh witte neusdoecken 
 
Wollen 
een boratten manteltie 
een dito greynen 
een dito sayen 
twe blauwe schorten 
twe dito swarte 
een blauw rassen rock 
een rode dito 
een karmosijnen lakens rock 
[0149v] een swart greynen rock 
twe capsluyers 
 
In een confer bevonden 
een paer greynen kraeghmouwen 
een paer boraten dito 
thien schorteldoecken in soorte 
een lapke coleurd greyn 
een lapke fijn doeck ontrent 3 1/2 ellen 
twe bonte neusdoecken 
een paer swarte handschoenen 
twaleff vrouwen mutsen 
 
een eecken cantoor daer in bevonden 
een gouden ringh 
 
[0150r] twe rocken 
een paer blauwe linnen mouwen 
een paer hosen 
twe doecken voor de glasen 
 
In 't voorhuis 
ses messchen potten 
een dito gootlingh 
een meschen bofferts pan 
een dito kandelaer 
twe dito coperen potten 
een dito kop, met twe dito kransen 
een messchen vuyrbecken 
vier Oost Indische panties 
vijff schilderijen 
[0150v] een spiegel, twe oorcussens 
een vrouwen greynen manteltie 
een pack swart lakens mans kleren 
een pack dito 
een roodschaerlaeckens ruff 
een blauwe onderbroeck 
een lap carsay 
drie paer oude mouwen 
een rode rock 
twe swart lakens mantels 
een blauw vrouwen schort 
drie groene deeckens 
een groene lakens spreed 
[0151r] eenige prullen van weinige importantie 
 
In een eecken kas daer in bevonden 
twe overlijven 
een wollen werpen schort 
een vrouwen onderbroeck 
een lijff van een borstrock 
twe bonte schoorsteen kleden met een dito spreed 
een paer ongemaeckte mouwen 
een een kinder dekentie 
een strijckijser 
drie bosschen rouw geern 
eenigh vlas 
noch eenigh romlerij 
een eecken kist 
 
[0151v] In de kelder 
vier stoelen 
drie oorcussens 
drie slopen 
een peuldoeck 
twe lakens met een wijtlingh 
twe deeckens 
een paer gordijnen met een rabath 
een dito spreed 
een schorsteen kleed 
een dito bont 
een slaepbanck 
een tafel 
vier schilderde borden 
twe albasterde borties 
vijff en twintigh slecht steenwerck 
een spiegel 
[0152r] een stand kandelaer 
een lanteern 
een tinnen kan met een dito schuttel 
noch enigh tinwerck 
een coperen gootlingh 
een dito pantie 
eenigh schuttelgoed 
 
Brieven ende instrumenten ten voornoemd sterffhuise bevonden 
een obligatie ten laste van Jacob Reyners de dato den 29e juny 1672 ad f 200-00-00 
een obligatie ten laste van Beert Claesen de dato den 27e may 1681 ad f 700-00-00 
een obligatie ten laste van Marten Willems de dato den 2e juny 1666 doch onwis, alhier, pro memoria 
een handschrifft tot laste van mr. Gerryt Claesen Tassinga tot een hondert Caroliguldens, de dato den 13e juny 1681 zijnde reste van meerder somma ad f 100-00-00 
[0152v] een reversaelbrieff de dato den 27e marty 1649 met des selfs coopbrieff de dato ut supra 
een coopbrieff van een camer staende in de Angelierstraat de dato den 8e aprilis 1651 
eenige bryven ende quitantien van weynige importantie 
 
Gerede gelden ten voornoemd sterffhuise bevonden als volght 
82 ducatons a 3-03-00 f 258-06-00 
6 daelders a 1-10-00 f 9-00-00 
aen pajement 0-08-00 f 0-08-00 
---------- 
f 267-14-00 
 
In een houten doossie bevonden 
een gouden ducat a 5-00-00 f 
6 valveerde rijxdaelders a 2-12-00 f 
4 dito oorden 0-13-00 f 
[0153r] een vreemd stuck ontrent waert 1-12-00 
seven schellingen a 0-06-00 f 
vier quade stuivers 
 
Tytie Clases debet aen geleend geld f 50-00-00 
Wegens de vercochte schole opgenomen suyver drie en vijftigh Caroliguldens twe stuivers f 53-02-00 
Gerryt Vossinga debet aen 't sterffhuis f 5-00-02 
Grietie Douwes debet voor een schorteldoeck f 2-00-00 
 
[0153v] Schadelycke staat 
Baucke Sybrens comt f 29-04-08 
maeckloon van een manteltie f 2-06-00 
Grietie ende Trijntie Douwes comt van 't stijven te leren f 26-05-08 
Boucke Sybrens quam noch f 21-18-00 
Tjomme Jacobs quam f 3-15-00 
burgemeester Tjeerd Bouwens f 7-04-00 
Pieter Feddes f 1-15-00 
Hans Tijssen f 6-05-00 
Aene Folckerts f 18-00-00 
Syds Pieters f 3-10-00 
gehaelde waren in 't sterffhuys f 5-13-00 
graffmaken f 9-16-00 
bode in 't sterffhuys f 1-05-00 
Jeltie Clases f 4-06-00 
Auckie schoenmaker f 1-05-00 
Theuntie Thijssen f 1-08-00 
---------- 
noch 't gene aen de heere Nauta ten achteren was f 60-01-00 
---------- 
summa f 203-17-00 
 
[0154r] Warderinge gedaen ten overstaen van de heer praesiderende burgemeesteren Louwrens Jacobs Asperen ende Tjeerd Bouwens als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Dieucke Jans in leven uytdraeghster binnen deser stede, ten versoecke van Cornelis Wijngaerden als geauthoriseerde curator over Trijntie ende Grietie Douwes, sampt Gerryt ende Tyttie Claeses Fossinga alle kinderen ende erffgenamen van den overleden voornoemt, bij Dieucke Claeses ende Neeltie Hessels beyde gesworen uytdraeghsters off wardeersters binnen deser stede Halingen waer op de warderinge is gevallen als volght : actum den 25e augusty 1682 
 
Trijntie Douwes Douwes segge is toegetauxeert nae volgende goederen 
een laken f 4-10-00 
twe dito f 6-00-00 
twee dito f 5-15-00 
---------- 
f 16-05-00 
 
[0154v] twe laeckens f 5-10-00 
twe dito f 5-15-00 
vier slopen f 5-00-00 
vier dito f 5-10-00 
vier dito f 4-10-00 
een paer dito f 3-15-00 
twe peuldoecken f 3-10-00 
twe paer gordijnen met twe rabatten f 11-00-00 
een groen en wit schoorsteenkleedt f 1-11-00 
een swart rassen schort f 5-00-00 
een carmosijnen lakens rock f 15-00-00 
---------- 
f 65-01-00 
 
[0155r] een paer oorcussens f 5-10-00 
een paer stoelcussens f 3-10-00 
eenn paer dito f 3-10-00 
een groene deecken f 7-00-00 
een swart rassen schort f 2-05-00 
een bed met een peul f 16-10-00 
een peuldoeck f 1-15-00 
een sack met een wijtlingh f 2-00-00 
twe oorcussens f 4-00-00 
een dito f 1-00-00 
drie slopen f 2-00-00 
---------- 
f 51-00-00 
 
[0155v] een ronde tafel f 3-05-00 
eenigh ijserwerck f 1-11-00 
eenigh steenwerck f 2-10-00 
eenigh tin ende steenwerck f 2-10-00 
eenn tinnen luywagen etc f 1-05-00 
strijckijser mangelbord en stock etc f 3-00-00 
twe paer stoelen f 5-00-00 
een tobbe met een waschammel etc f 1-11-00 
twe schilderijen f 8-00-00 
een dito f 3-00-00 
een gootlingh met een kanne f 2-15-00 
eenigh turff ende brandhout f 4-00-00 
---------- 
38-17-00 
 
[0156r] een ronde spiegel f 1-16-00 
een porceleynen clapmuts f 2-10-00 
drie dito koppen f 2-10-00 
een eecken kas f 26-00-00 
twe meschen piepen f 0-08-00 
een standtkandelaer f 1-15-00 
een capsluyer met een bolle f 4-05-00 
eenige neusdoecken f 0-16-00 
een korff met een sack dartoe f 0-15-00 
twe servetten f 1-05-00 
een kettingh coralen f 3-10-00 
ses silveren lepels, een grote beker, een brandewijns kroeske, een cop ende een silveren hecht wegen te samen 39 1/2 lood 't lood a 1-08-08 ? f 56-02-00 
stoelen, cussen, kleties etc f 6-03-00 
een nay- en turffkorff etc f 1-13-00 
---------- 
f 120-19-10 
 
[0156v] Grietie Douwes is toegetauxeert navolgende goederen 
een paer lakens f 5-10-00 
twe dito f 6-10-00 
twe dito f 8-00-00 
twe dito f 6-00-00 
twe dito f 6-10-00 
een dito f 3-10-00 
een blauw sayen rock f 10-00-00 
een swart heere sayen schort f 16-00-00 
vier slopen f 7-00-00 
twe peuldoecken f 4-00-00 
---------- 
f 73-00-00 
 
[0157r] vier slechte slopen f 1-15-00 
twe tafellakens f 3-00-00 
acht porceleynen clapmutsen f 7-10-00 
een paer oorcussens f 8-10-00 
een mesken kandelaer snuyter ende eenige tafelborden f 1-14-00 
twe witte pannen ende twe bonte kannen f 1-04-00 
een boratten manteltie etc f 25-00-00 
een rode rock f 2-15-00 
eenigh linnen etc f 11-10-00 
eenige neusdoecken f 0-16-00 
twe servetten f 1-05-00 
een silveren beker met vijff lepels, een koeckpantie met een mans hecht weeght te samen 35 3/4 lood, 't lood a 1-08-08 beloopt f 50-18-14 
---------- 
f 115-17-14 
f 73-00-00 
---------- 
f 188-177-14 
 
[0157v] meester Gerryt Fossinga is toegetauxeert, naevolgende goederen 
drie lakens f 9-10-00 
twe dito f 5-10-00 
vier slopen f 4-10-00 
twe dito met een halff laken f 3-00-00 
een tafellaken f 0-15-00 
een swart sayen manteltie f 9-00-00 
een blauw sypersayen schort f 9-00-00 
een slaepbanck f 5-10-00 
een swart greynen rock f 7-00-00 
twe hembden, een laken f 5-00-00 
eenigh linnen f 3-08-00 
drie schorteldoecken met een borstrock f 4-00-00 
twe servetten f 1-00-00 
een kantie met een silveren lid f 4-00-00 
---------- 
f 71-03-00 
 
[0158r] een lap coleurd greyn f 1-04-00 
een rock f 1-15-00 
vijff silveren lepels en 2 dito eyerlepelties wegen 16 3/8 lood a 1-16-12 f 20-06-12 
---------- 
f 23-05-12 
f 71-03-00 
---------- 
f 94-08-12 
 
Tyttie Claeses is toegetauxeert navolgende goederen 
twe laeckens f 6-00-00 
een dito f 2-00-00 
vier slopen f 4-00-00 
vier dito f 2-10-00 
een paer mouwen f 1-05-00 
een greynen manteltie met een paer mouwen f 18-00-00 
een porceleynen panne f 0-10-00 
---------- 
f 34-05-00 
 
[0158v] een blauw schort f 5-10-00 
eenn rode rock f 5-00-00 
eenn paer laeckens f 4-10-00 
eenigh linnen etc f 15-15-00 
drie schorteldoecken f 4-00-00 
twee servetten f 1-05-00 
een spinwiel met een kleerkorff f 2-05-00 
ses silveren lepels en twe eyerlepenties wegen 't samen 16 5/8 lood 
't lood a 1-06-12 beloopt f 22-04-11 
---------- 
f 60-09-11 
f 34-05-00 
---------- 
Summa f 94-14-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato boven 
in kennisse van ons commissarien 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
45) [datum onleesbaar] 1682