Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 215 folio 159r

Pand:  Rommelhaven 1

Inleiding:  [0159r]Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Jan Symens Bijlaen ende Jacobus Gosslings als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Antie Hendriks IJssel weduwe van wijlen de vroedsman Hendrick Jacobs Hollander, van alle goederen actien uit- ende inschulden aldaer ten sterffhuise, ten versoecke van de faendrager Jacob Hendrix Hollander voor hem selffs, Petrus Sierxma contrarolleur tot Groningen als man en vooghdt over sijn echte vrouw Trijntie Hendrix Hollander sampt de coopman Jan Pieters Oldaens als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Hendrick Hendrix Hollander, alle drie nagelatene kinderen ende erffgenamen van de overledene voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de faendrager Jacob Hollander ende Trijntie Hendrix Hollander als den sterffhuise gefrequenteert hebbende, die ook den [0159v] belofte bij manuale stipulatie omme alles getrouwelyck te sullen aen geven, hebben gepraesteert in handen van de heeren commissarien ommegedacht, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 14e marty 1682.

Inventaris: 
[0159v] in de binnen kamer 
twe bedden twe peulen 
vijff oorcussens 
vijff dekens 
twe paer groene gordinen met twe rabatten ende een schoorsteenkleed 
acht stoelcussens een dito 
acht stoelen twee dito 
een geelgeverffde tafel 
een spiegel 
[0160r] drie schilderijen 
 
Oost Indisch goet 
drie halve lampetten 
twe dubbelde butterschuttels 
tien drielingen 
drie grote koppen 
negen kleine kopkes 
vier clapmutsen in soorte 
 
In 't voorhuis 
vier stoelen 
drie stoelcussens 
[0160v] een spiegel 
een bed met een peul 
twee oorcussens 
twe dekens 
drie schilderien 
drie clapmutsen 
drie bortellien 
 
In de spijscamer 
seven stucken slecht steenwerck 
vijff fleskes 
een grauw kantie 
[0161r] een broodback 
 
In 't camerke 
vijff stoelen 
een bed met een peul 
vier oorcussens 
een deecken 
een paer groene gordijnen met rabath ende schoorsteenkleed 
vijff stoelcussens 
een eecken kassie met vijff laden 
een eecken tafeltie 
twe tafelspreden 
[0161v] drie kleyne spreedties 
twe schilderde borden 
een Oost Indische drielingh 
twee dito butterpanties 
twe kopkes 
drie klapmutsches 
twe dito stuckene kelckies 
een letter houten emmerke 
 
In de spijskamer 
seven slechte pannen 
[0162r] drie Oost Indische butterpanties 
twe slechte butterpanties 
ses tinnen schuttels 
twe coperen potten 
een tinnen wijncantie 
een mesken vuyrbecken 
een dito kandelaer 
een tinnen soutvath 
een walvis benen doos 
een houten backie 
[0162v] een lanteern 
 
Op de souder 
vier stoelen 
twe stoven 
een ley 
een kleerkorff 
een bedwarms rijs 
een kan bord met twee kannen 
een tafel 
een lanteern 
[0163r] een mesken poth 
een geweerbord met eenigh geweer 
een tange 
een kandelaer 
een pars 
een kinderstoel 
een scherm 
twe mangelstocken ende twe mangelstocken 
twee glaedborden 
een packien en een korffke 
[0163v] een hackbord 
een mangeltafel 
een sack met wol 
een kleernet 
eenig romlerij 
 
In 't portael ende de keucken 
een mantelstock 
een rack met acht slechte pannen 
een korffke 
een lanteern 
een stoffer 
[0164r] een albasterd bordtie 
een bed met een peul 
twe oorcussens 
twe deeckens 
twe schabellen 
een eecken kiste 
vijff schilderien 
vier stoelkussens 
een korffke 
een paer gordijnen, rabat ende schoorsteenkleed 
[0164v] een vuyrbecken 
twe stoelen 
een standcandelaer 
seven slechte pannen 
een wiegh ende wieghbanck 
een blicken tromp 
eenige stucken slecht steenwerck 
een aecker 
een packkorff 
 
Op 't opkamerke 
een bed met een peul 
[0165r] ses oorcussens 
een paer groene gordijnen rabatten 
een dito schorsteenkeed 
een dito bedspreed 
vier stoelcussens 
vier stoelen 
drie bondelties geern 
een spiegel 
veertien Oost Indische butterschuttels 
drie grote klapmutsen 
[0165v] acht kleine klapmutskes 
vijff sasierckes 
veertien kopkes soo groot als kleyn 
een eecken kist 
teeck tot een bed 
een glas gordijntie 
 
In de keucken 
een deecken 
een paer gordijnen ende rabath 
een bont schoorsteenkleed 
[0166r] een etel kassie 
drie stoelen 
een spiegeltie 
vier albasterde borties 
eenigh slecht steenwerck 
een vleesch ketel 
een vijseltie 
tien tinnen tafelborden 
een tinnen kom 
een tinnen mengelen 
drie dito waterpotten 
[0166v] twe heugels 
een gootlingh 
een mesken pottie 
een schuymspaen 
een rooster 
een tromp 
een koeckpanne 
een tinnen buttercop 
een wafelijser 
een meel vatie 
noch een mesken poth 
[0167r] een hackmes 
twe kanties met tinnen lidden 
een tinnen kop 
noch een tromp 
een kruyddoos 
 
Op de plaets 
een tuyn gieter 
eenigh slecht schuttelgoed 
drie rackies 
een aschketel 
[0167v] twe wateremmers 
een vloerveger leuywagen etc. 
vijff tobben so groot als kleyn 
twe wasch schammels 
twe tonnen vleesch 
een ledich vleeschvat 
een tafel 
een trap 
eenigh romlerij 
eenigh turff en hout 
 
[0168r] In de murmerde kas in 't voorhuys staende bevonden: 
 
Linnen 
seventien laeckens 
een wijtlingh 
seven tafellakens een dito 
seven handdoecken 
negen slopen een dito 
ses vrouwen hembden 
een wyt schoorsteenkleed 
twe peuldoecken 
een glas gordijn 
[0168v] een kinderdoeck 
dartien buysdoecken 
twe witte vrouwen borstrocken 
twe paer witte kraeghmouwen 
elleff servetten 
een pack witte mans onderklederen 
negen blauwe schorteldoecken 
drie nachthalsdoecken 
eenige lappen streep goed 
 
Wollen 
twe groene Spaense kindere dekenties 
[0169r] noch een groen kinder dekentie 
een blauw sargie d'amen rock 
een rijdmanteltie 
een leren hembdrock 
een rode onderbroeck 
een sayen spreed om de wiege 
't voer tot een manteltie 
een rode borstrock 
een rood boratten schorteldoeck 
een swart boratten dito 
een halve rood scharlakens mouw 
[0169v] een rode onderst 
een lap wijtlingh goedt 
enige oude lappen 
een parthijtie vlas 
 
In de kas staende in binnen kamer bevonden: 
 
Linnen 
negen laeckens 
een wijtlingh 
twe peuldoecken 
seven en dartigh mans hembden 
veertien tafellakens 
vijff en tachtentigh servetten 
[0170r] tien ellen fijn doeck 
dartien ellen kant en binnen teeck 
4 1/2 ellen doppies 
8 1/2 ellen dekens voer 
129 ellen nieuw doeck 
2 1/2 ellen wit catoen 
 
Wollen 
een lap roodscharlaeckens 
een rood scharlaeckens rock 
een rood rassen rock 
een swart laeckens rock 
een greynen rock 
[0170v] een here sayen schort 
een karmosijnen rock 
een blauw lakens rock 
noch een swart laeckensrock 
eenige lappen so linnen als wollen 
een groen kinder schortie 
een kinder wambuyske 
een boratten manteltie met bond gevoerd 
een greynen manteltie met bont gevoerd 
een swart lakens mantel 
een swart lakens wambuys 
[0171r] een pack greynen mas klederen 
een heere sayen vrouwen schort 
een hoyck 
drie kappen en een bolle 
een greynen schorteldoeck 
 
Silver 
een silveren mengelen 
een halff mengelen dito 
een groote silveren kroes, getekent op de boom met E:J:M ende T:L: 
een kroes getekent met A:J:R:S 
[0171v] een dito kroes getekent met J:H:H: ende T:? 
een dito geteeckent met J:H: 
een dito met J:H:H: getekent 
een dito getekent met Reintie Tjeerts ende Anne Hendrix 
twe silveren romerties 
twe dito schaelties 
een dito brandewijns kroeske 
twe silveren koppen 
een stenen beecker onder en boven met silver 
een uyl met silver beslach 
[0172r] een silveren mostertpoth 
een silveren soutvat 
een blauw kantie met een silveren lid 
een silveren oorijser 
elleff silveren lepels 
een silveren onderriem, daer aen vier kettinghs een kooker met silver beslagh, een brylhuys 
een tasch met een silveren kettingh en signet, sampt knoop 
vier eyerlepelties 
 
[0172v] Goudt 
een gouden rosenobel 
drie halve gouden ducatons 
een dito pistoleth 
een dito halve Carolus 
twe gouden ducatons 
drie halve dito 
twee gouden rijders 
twe rechte Jacobussen 
een dito verkeerde 
een dubbelde ducat 
[0173r] een enckelde ducat 
een stuck gout van 20 guldens 
noch een dubbelde ducat 
 
Silvergelt 
24 valueerde rijxdaelders 
een stuck van de belegeringe van Groningen 
noch een rijxdaelder met een krans 
18 stuckies vreemd gelt 
 
[0173v] In 't cassie staende op 't opkamerke bevonden 
seventien vrouwen hembden 
drie mans hembden 
een ellen doppies 
negen kleine kindere doecken 
seven grote dito 
twe witte schorteldoecken 
dartigh slopen 
een peuldoeck 
een servet 
een hand doeck 
[0174r] achtien lakens 
1 1/2 ellen doppies 
vijff en twintigh buysdoecken 
noch eenigh kindergoedt 
 
Silver 
een silveren hart, daer in: 
een stuck gemaeckt goudt 
twe dubbelde gouden Elisabethen 
een stuck gemaeckt silver 
vijff valueerde rijxdaelders 
[0174v] veertien silveren lepels 
een silveren schorthaeckt 
een silveren rinckelbel ende kettingh 
drie silveren ringen 
een gouden trouwringh 
 
een roodscharlekens ruft met twe swachtels 
 
In 't cassie offe laedtie op 't voor camerke 
een wit schoorsteenkleed 
een wytte schorteldoeck 
achtien Duytsche mutsen 
tien ondersten 
[0175r] tien nachthalsdoecken 
negen halsdoecken 
noch eenigh hooft goedt 
negen ondermutsen 
vijff plasmutskes 
 
Vuyl linnen 
twaleff laeckens 
drie en twintigh slopen 
een vrouwen hembd 
drie wijtlingen 
drie tafellakens 
[0175v] seven handdoecken 
ses servetten 
een tafellaken 
noch twe groene tafelspreden 
een strijckijser 
 
Een testament met silver beslagh 
een bijbel in folio 
een martelaers boeck in folio 
noch eenige boecken 
 
[0176r] In 't comtoir bevonden 
seven 1/2 valueerde rijxdaelders 
een lieuwe daelder 
een halve ducaton 
een ducat 
aen pajement ses gulden acht stuivers 
 
[0176v] Brieven ende instrumenten 
[marge: desen behoort toe Trijntie Hollander uyt crachte van de vorige scheidinge ergo hic pro memoria] Een obligatie op Klaes Luitjes tot Groningen de dato 28e july 1673 tot een duisent Caroliguldens capitael f 1000-00-00 
de interessen zedert den jare 1680 daerop te goede, gequoteert met no 1 
[marge: ut supra] Een obligatie ten laste van Johan Wilhelm Sohn tot Groningen de dato de 4e september 1672 waer op resteert f 299-13-00 
gequoteert met no 2 
Een obligatie tot laste van ds. Folkerus Nauta van dato den 11e october 1676 waer op resteert een hondert vijff en twintigh Caroliguldens acht stuivers f 125-08-00 
gequoteert met no 3 
[0177r] Een obligatie tot laste van Dirck Meynerts wijdschipper tot een hondert Caroliguldens capitael de dato den 7e may 1677 f 100-00-00 
de interessen zedert den jare 1680 daer op te goede, gequoteert met no 4 
Een handschrift tot laste van Joannis Sjoerdts Hannema de dato den 24e may 1678 tot een hondert Caroliguldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met no 5 
[marge: desen behoort toe Trijntie Hollander uyt cracht van de vorige scheydinge ergo hic pro memoria] Een obligatie de dato den 4e juny 1672 tot laste van de stadt Harlingen tot een hondert Caroliguldens capitael f 100-00-00 
de interessen daer op te goede, gequoteert met no 6 
[0177v] Een obligatie tot laste van mr. Jan Fenonius de dato den 16e november 1675 de summa van vier hondert Caroliguldens f 400-00-00 
de interessen daerop noyt betaelt segge sedert den jare 1680 daerop te goede, gequoteert met no 7 
[marge: desen behoort toe Trijntie Hollander volgens vorige scheidinge, ergo hic pro memoria] Een dito tot laste van de selvede dato den 16e april tot seven hondert vijfftigh Caroliguldens capitael f 750-00-00 
de interessen daerop zedert den jare 1680 daer op te goede, gequoteert met no 8 
[marge: ut supra] Een obligatie offe handschrift tot laste van de secretaris Jacobus Meyssma de dato den 1e may 1680 tot twe hondert vijfftigh Caroliguldens capitael f 250-00-00 
de interessen daer op noyt betaelt, gequoteert met no 9 
[0178r] Een obligatie de dato den 21e may 1673 tot laste van Harmen Eelckes houtkoper ter summa van f 949-05-08 
gequoteert met no 10 
[marge: dese behoort toe Trijntie Hollander ende dat uyt cracht van de wijlen beste vaders goederen, ergo hier slechts pro memoria] Een obligatie tot laste van Jan Pieters cum uxore tot Dockum tot twe hondert seven ent negentigh Caroliguldens twaleff stuivers de dato den 12e augustus 1675 f 297-12-00 
in vermindering van de interessen ontvangen tien ducatons, gequoteert met no 11 
[marge: ut supra] Een dito tot laste van Cornelis Jobs, de dato den 5e may 1643 tot een hondert Caroliguldens f 100-00-00 
de interessen zedert den jare 1680 daer op te goede, gequoteert met no 12 
[0178v] Een reversael tot laste van Rinse Hendrix de dato den 11 december 1669 waer op resteert f 125-00-00 
gequoteert met no 13 
Een obligatie tot laste van de weduw van Fenonius tot twee hondert Caroliguldens capitael de dato den 10e october 1679 f 200-00-00 
de interessen zedert den jaren 1680 daer op te goede, gequoteert met no 14 
[marge: notandum: dat de overledene wijlen Antie Hollander hier van toebehoort heeft een vierde part tot 175 gulden] Een obligatie ten laste van de secretaris Symon de Weyn cum uxore de dato den 7e maert 1679 waer op resteert aen capitael f 700-00-00 
de interessen daer op noyt betaelt, gequoteert met no 15 
[0179r] De vaendrick Jacob Hollander bekent aen den sterffhuise schuldigh te wesen de summa van een duisent Caroliguldens f 1000-00-00 
Een handschryft tot laste van Jan Sybes cum uxore tot vijftigh Caroliguldens, de dato den [niet ingevuld] ter summa van f 50-00-00 
gequoteert met no 16 
[marge: dit handschrift behoort Trijntie Hollander toe volgens pake scheidinge, ergo hier maer voor memorie] Een handschryft tot laste van Joannes Clases tot een hondert Caroliguldens f 100-00-00 
[0179v] Vier en dartigh soo onwisse obligatie als handschrift als handschriften in vorige inventaris gedacht ende specifice geinventariseert 
Een reversael tot laste van Wybe Jansen Munnighhius de dato den [niet ingevuld] waer op resteert ses hondert Caroliguldens capitael f 600-00-00 
[marge: desen behoort toe Trijntie Hollander volgens ofte uyt cracht van de scheidinge van wijlen bestevaders goederen] Een obligatie tot laste van desen Landschappen van Frieslant tot een hondert vijff en twintigh Caroliguldens de dato den [niet ingevuld] f 125-00-00 
Hier aen heeft de overledene Antie Hendricks IJssel gecompeteert te weten aen alle dese boven en vorenstaende obligatien voor haer aendeel, de summa van 832-12 segge acht hondert twe en datig Caroliguldens twaleff stuivers volgens de scheidinge van wijlen Jacob Hendrix Hollander d'olde goederen van dato den 14e juny 1679 
 
[0180r] Vastigheden 
Sekere huisinge staende binnen deser stede ontrent de Grote Sluys [d.i. ws. Rommelhaven 1] bij Hendrick Hendrix meelckers weduw bewoont f 981-08-00 
Drie vierde part van de houtmolen staende buyten de Franequer Piep aen de Treckvaert f 1012-10-00 
---------- 
f 1993-18-00 
 
Granen 
twintigh en een halff lasten rogge, leggende op de souder van de huisinge waeruyt de overledene versturven is etc f 2098-07-00 
 
[0180v] Drieff goederen 
3/8 van 43/64 part aen't schip de Jager bij Joannis Tjebbes gevaert f 705-09-06 
3/8 van 1/64 part aen't schip van Lolcke Tierdts f 36-00-00 
---------- 
f 741-09-06 
 
[0181r] Profijttelycke boeckschulden 
Pieter Jansen aen St Jacobs buyrt op fol 16 f 12-09-00 
hier comt de moeder aff twe darde parten, ende Trijntie ende Hendrick Hollander 't samen het resterende darde part 
 
Douwe Douwes tot Minnertsga debet op folio 39 f 20-00-00 
ut supra 
 
Tjets Wybbes tot Leuwaerden op fol 45 f 16-12-00 
deselve noch te rest f 4-00-00 
ut supra 
 
Jarigh Martens bij Belckum de bet fol 100 f 44-04-00 
ut supra 
 
Anne Jouckes aen d'Oude Bildzijl debet op fol 122 f 99-06-00 
ut supra 
 
Claes Luytiens tot Groningen debet fol 139 f 1092-02-00 
ut supra 
---------- 
f 1288-13-08 
 
[0181v] de kerck tot Belckum debet fol 148 f 52-16-00 
ut supra 
 
Hed Clases tot Collum debet fol 154 f 481-00-00 
de overledene 2 vierde parten de vaendrick Hollander een vierde part ende Trijntie ende Hendrick te samen 1/4 
 
de weduw van de sergiant Harmen van Loo tot Groningen debet fol 157 f 765-00-00 
de vandrick Hollander hiervaff de vierde part ende voort ut supra 
 
de capitein geweldige van de heren Raden ter Admiraliteit in het collegie tot Harlingen debet f 8-05-00 
de overledene 2/3 ende Trijntie en Hendrick 1/3 
 
Pytter Waetses aen Ropta Zijll debet f 6-00-00 
ut supra ende ad ultimum 
 
Jarigh Solckes tot Sneeck debet f 84-04-08 
ut supra ad ydem 
---------- 
f 1397-05-08 
 
[0182r] Doytse Feytes tot Oostermeer debet f 46-13-00 
ut supra 
 
Stijntie Hendrix tot Groningen debet f 50-00-00 
ut supra 
 
Claes Sickes tot Oudeboorn debet f 93-00-00 
ut supra 
 
Jan Mennes ende Sicke Freerx tot Ouderendam debet f 514-17-00 
 
de vaendrick Hollander comt hier aff 1/4 de maeder 2/4 ende Trijntie ende Hendrick 1/3 
Gerlsma ende Schotanus debet f 10-00-00 
ut supra 
---------- 
f 1274-07-08 
 
[0182v] [doorgehaald: 43/64 aen't schip d' Jager 
1/64 part aen't schip d'Vlaswagen schipper Lolcke Tjeerdts] 
 
Opgekomen van 't gebleven schip van Pytter Yges, te desen gelyck ende pro rato van de vorige parten namentlyck de moeder 3/4 parten Trijntie Hendrix 3/8 ende Hendrick Hollander 2/8 parten f 256-00-00 
comt hier voor 3/8 f 96-00-00 
het boelgoeds geldt beloopt f 325-05-00 
Gerloff Yemes moet noch aen dit sterffhuis betalen voor genoten hout f 210-00-00 
Claes Dirx tot Rodahuysen f 224-11-08 
van Pytter Yges uytdelinge f 37-10-00 
aen huyr van Pyttie moey ontvangen f 47-13-00 
---------- 
f 309-14-00 
 
Comt hier noch voor profijttelyck een somma van twe hondert een ent sestig Caroliguldens veertien stuivers acht penningen wegens meerder uytgave dan ontvangh voor Hendrick gehat ende gedaen volgens rekeninge alhier voor commissarien gedaen en met de quitantie bewesen ende geapprobeert f 261-14-08 
noch ontvangen van Jarich Foeckes boven het voorgemelt f 79-15-08 
noch voor profijttelijke van Anne Joukes ontvangen f 50-00-00 
voor camer huyr ontrent de molen f 10-10-00 
noch ontvangen f 29-12-00 
ad idem f 25-00-00 
 
[0183r] Schadelycke staat 
aen Cornelis Pouwels Bogaerda nomine filiae per obligatie f 1400-00-00 
aen Siouckien Hendrix debet per obligatie f 800-00-0 
aen Wybe Jouckes debent per obligatie f 1000-00-00 
aen d'olde gemeensman Jacob Jurjens d'Lange q.q. debent f 200-00-00 
Grietie Hendrix competeert noch f 50-00-00 
de vaendrick Hollander competeert noch wegens voorschoten gelt in off tot de huyshoudinge in des overledens siekte f 240-00-00 
---------- 
f 3690-00-00 
 
En staen noch te betalen aen interessen de somma van f 217-10-00 
Trijntie Hollander comt uyt de olde scheidinge volgens volgens aentekeninge van dato de 14e juny 1679 als reste ende tot suppletie van interessen ad f 726-10-14 
Hendrick Hendrix de jonge moet noch voor uyttrecken wegens sijn aenpart boelschulden f 2542-00-00 
en aen gereed gelt f 877-19-00 
 
[0183v] Warderinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jan Symens Bijlaen ende Jacobus Goslinga als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuise van Antie Hendrix IJssel, ende dat door Neeltie Hessels ende Dieucke Claeses beyde gesworen wardeersters binnen deser stede, ten versoecke van de gesamentlycke erffgenamen van navolgende goederen, actum desen 27e september 1682. De post, sijnde Hendrick Hendricks part goederen waer nae de andere sullen worden gerekent. 
 
een rood ruft met een swachtel f 2-10-00 
een toppen wijtling f 1-08-00 
een bed spreed f 2-10-00 
seven ellen en een vierde doeck d'ellen 13 stuivers beloopt f 4-14-04 
elleff ellen doeck d'elle tot 20 stuivers f 11-00-00 
ellef en een vierde ellen doeck d'elle tot segge in alles tot een somma van f 11-00-00 
---------- 
f 33-02-04 
 
[0184r] vier slopen f 5-10-00 
vier dito f 5-00-00 
vier dito f 4-10-00 
vier dito f 5-00-00 
twe peuldoecken f 1-15-00 
twe dito f 5-00-00 
een laaken f 6-00-00 
een dito f 8-00-00 
een dito f 2-00-00 
twe dito f 5-00-00 
twe dito f 6-10-00 
---------- 
f 51-15-00 
 
[0184v] twe dito f 5-05-00 
twe dito f 6-10-00 
twe dito f 8-00-00 
twe dito f 4-05-00 
twe dito f 6-00-00 
vijff handdoecken f 1-08-00 
een sloop met een schoorsteenkleed f 2-00-00 
twaleff neusdoecken met vier ellen binwerck f 4-00-00 
twee grote en drie kleine kindere doecken f 1-15-00 
twe lappen doppies met een lap catoen 't samen f 4-10-00 
---------- 
f 43-13-10 
 
[0185r] een lapke fijndoeck f 0-13-00 
een halff dousijn servetten f 7-10-00 
een dito halff dousijn f 6-10-00 
vijff dito f 4-10-00 
twe tafellakens f 3-00-00 
twe dito f 6-00-00 
twe tafellakens f 8-10-00 
een dito f 1-00-00 
een halff dousijn servetten f 5-00-00 
een mans hembd f 1-08-00 
vier Oost Indische butterpanties f 5-00-00 
vier dito f 4-00-00 
twe grote klapmutsen f 3-00-00 
---------- 
f 56-01-00 
 
[0185v] drie pannen f 4-00-00 
ses clapmutsen f 4-00-00 
ses dito kopkes f 3-10-00 
twe swart lakens mantels f 17-00-00 
twe mans hembden f 4-10-00 
---------- 
f 33-00-00 
 
[0186r] volgen noch eenige goederen de welcke Hendrick Hendrix per testament zijn voor uyt gemaeckt. 
twe hembden f 6-00-00 
twe dito hembden f 5-10-00 
twe dito f 4-00-00 
twe dito f 4-00-00 
twe dito f 5-10-00 
twe dito f 5-00-00 
twe dito f 5-00-00 
twe dito f 3-10-00 
twe dito f 5-00-00 
twe dito f 5-00-00 
---------- 
f 48-10-00 
 
[0186v] twe dito f 5-00-00 
twe dito f 3-10-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 3-05-00 
twe dito f 3-10-00 
twe dito f 5-05-00 
twe dito f 5-00-00 
twintigh ellen bedteeck d'elle a 1 gulden 15stuivers beloopt te samen f 35-00-00 
41 ellen doeck d'elle a 18 stuivers beloopt te samen f 36-18-00 
een segge twe laeckens f 6-10-00 
twe dito f 6-10-00 
twe dito f 5-10-00 
een wijtlingh f 6-00-00 
---------- 
f 128-18-00 
 
[0187r] een peuldoeck met een peulsack f 3-15-00 
vier slopen f 6-00-00 
twe dito f 3-00-00 
2 1/2 ellen catoen d'ellen 1 gulden 10 stuivers beloopt samen f 3-15-00 
een tafellaken f 12-00-00 
een dito f 7-00-00 
een damasten dito f 6-00-00 
een tafellaken f 3-00-00 
een halff dousijn servetten f 6-00-00 
een dousijn dito f 15-00-00 
twe dito f 3-00-00 
een halff dousijn dito f 2-00-00 
---------- 
f 70-10-00 
 
[0187v] een halff dousijn servetten f 4-00-00 
een halff dousijn damasten dito f 7-00-00 
 
Oost Indisch goed 
drie halve lampetschuttels f 10-00-00 
drie dito pannen f 5-10-00 
twe koppen f 2-15-00 
een silveren halff mengelen weegt 24 lood 't a 1 gulden 2 stuivers 8 penningen f 27-00-00 
een dito mengelen negen en veertigh en een halff lood 't lood 28 stuivers 4 penningen f 69-18-06 
een dito zoutvat 10 1/4 lood 't lood a 28 stuivers f 14-07-00 
een dito bekertje segge mostertpot 12 1/4 lood 't lood 28 stuivers f 17-03-00 
een dito bekertie 9 1/2 lood 't lood 27 stuivers f 12-06-08 
een dito romertie 4 5/8 lood 't lood 28 stuivers f 6-09-08 
---------- 
f 176-19-06 
 
[0188r] noch een dito bekertie 3 5/8 lood 't lood 28 stuivers f 5-01-08 
een dito proeff schaeltie 6 1/2 lood 't lood 28 stuivers f 09-02-00 
een silveren lepel 3 1/4 lood 't lood 22 stuivers 8 penningen f 3-13-02 
een brandewijns schaeltie 2 1/2 lood 't lood 27 stuivers f 3-07-08 
ses silveren lepels 16 5/8 lood 't lood a 26 stuivers f 20-16-00 
---------- 
f 42-00-02 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert den 14e marty 1682 doch door lange continuatie bevestight den 6e augusty 1683 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
46) 8/6 1683 
not. publ.