Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0195v] Beschrijvinge van goederen gedaen ten sterffhuise van wijlen Trijntje Steffens, in leven weduwe van Lolke Sydzes meester boendermaker, bij de praesiderende burgemeester Gerrit Schiere als commissaris, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, op ordre van de magistraet deser stede, hebbende de gedachte weduwe nagelaten vier onmondige kinderen, en is de aengevinge gedaen door de grootste dochter daar in huis sijnde, met adsistentie van de vrunden. Actum den 18 april 1702.

Inventaris:  [0195v] Een ketel
een dito gootlingh
een dito pot
een ijseren pot
een klein dito
een klein koperen pottje

[0196r] drie tinnen kantjes
een tinnen vlapkantie
een tinnen mingelen
een tinnen waterpot
een tinnen treckpotje
een tinnen kom
een tinnen schotel
eenig schuttelgoedt
twee bedden en peulen
een paar groene gordijnen
1 dito rabat en schoorsteenskleedt
twee groene en een Spaanse deeken
vijff oorkussens
twee oude stoelkussens
dartien stoelen soo klein als groot
een hangijser, tange en kettingh
een hollandse tafel
eenig rommelerije op de solder
een wiege en pakkorff
een paar mesken schalien
een paar houten dito
een tinnen kop
vier maten
19 loywagens sonder stocken
3 vloervegers
5 glaswasschers
2 ragers

[0196v] 10 witters
8 kanwasschers
5 bosschen verfkuasstjes
1 vatje duinzant
Drie bezemen
9 gewichten van lood
eenig naijgaarn van verscheiden coleuren
eenige brieven spelden
14 bosken swavelstocken
1 strijckijser
eenige bosjes pennen
eenig schuttelgoedt
twee a drie vatjes
eenige vlessen
12 hoosvaten
eenig spanen kappen
eenige musyk boecken en andere
eenige bosschen schaften
een uirwerk
een rack
een tobbe
een mantelstock
eenigh schuttelgoedt
een lanteern
een vloerveger
drie grauwe kannen
eenig dweilgoedt

[0197r] Twee en twintig gulden 12 stuivers aen geldt in de kas bevonden.
een spiegel
een kast
vijff lakens noch twee halve
een wijtlingh
9 sloopen
een dooske met kindergoedt
twee swarte schorten
een oud manteltie
een mans grauw lakens rock
een kapsloyer.