Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 215 folio 301r

Pand:  Karremanstraat 27

Inleiding:  [0301r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Beert Ulbes Wartenaer ende Taecke Wijbrandis Jellema als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Aert Willems in leven burger ende gortmaker alhier, van alle sodanige goederen, actien ende credytten aldaer ten sterffhuyse bevonden, ten versoecke van Dirck ende Claes Willems, als curatores over Aeffke Aerts, nagelaten voordochter van wijlen Aert Willems voornoemt, old ontrent elff jaren, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Iebeltie Dirx, weduw van wijlen Aert Willems, als hebbende den sterffhuyse gefraequenteert, welcke ook den boeleede om alles getrouwelyck aen te geven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Wassenaer, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 29e may 1682.

Inventaris: 
[0301r] In de binnenkamer 
drie bedden met drie peulen 
een paer gordijnen met een rabat 
[301v] een paer doeckene gordijnen blauwe 
ses dekens 
negen oorcussens 
ses stoelcussens 
seven stoelen 
een dito kerckstoel 
een gemurmerde tafel 
een klein etel tafeltie 
een geel geferfde slaepbank 
een eecken pulpetrum 
[0302r] een spiegel 
een borseltie 
ses stoffers 
elff stucken slecht steenwerk 
twe dito koppen 
twe mesken gootlingen 
een dito vuyrbecken 
een koperen pot 
een koperen keteltie met veeten, en een daertoe 
een dito decksel 
een ijseren poth 
een dito hackmes met een vorck 
[0302v] een vattie met eenigh oud tin 
een armkorff 
een houten arm emmerke 
een biebel in folio 
een uytlegging ende het Cathechismus 
een van Johan van Sanden 
een Christelycke Zeevaert 
noch eenige oude van weinigh importantie 
een groen schorsteenkleedt 
twe bonte dito 
[0303r] noch een bont schorsteenkleedt 
een scherm 
een lanteern 
drie stucken roockvleys 
twe varckens ribben, met een dito kinneback 
een eecken kas 
 
In de eecken kas nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
twintig lakens 
twe doppies tafellakens 
vijftien mans hembden 
noch 5 lakens 
 
[0303v] foto ontbreekt 
 
[0304r] foto ontbreekt 
 
[0304v] een swart sayen broeck 
een pack leren onder kleren 
noch een dito broeck 
een wit karsayen onderbroek 
een pack swart lakens klederen 
noch een pack dito 
een gevoerde vijlemorten broek 
 
In een groen kiste eenige brieven van weinige importantie 
 
[0305r] Gerede gelden ten sterffhuyse bevonden 
Aen dubbelde stuyvers f 198-16-00 
Aen contant gelt f 100-00-00 
Aen enckelde stuyvers f 39-10-00 
Aen schellingen f 186-00-00 
106 ducatons a 3-03-00 f 333-18-00 
Aen schellingen f 54-12-00 
Aen dubbelde stuyvers f 25-08-00 
8 1/2 rijxdaelders a 2-10-00 f 21-05-00 
7 banckdaelders en 2 1/4 cruysdaelders beloopt te samen f 23-16-08 
2 Deense daelders a 1-12-00 f 3-04-00 
Aen doiten f 07-11-08 
---------- 
f 994-01-00 
 
[0305v] Boeckschulden die proufijttelyck sijn ten sterffhuise bevonden 
Dirk Dircks tot Campen is debet volgens schultboeck wegens geleverd gort ende orten f 82-00-00 
Beytske Jans op Vlielandt is debet volgens schultboeck f 25-00-00 
Jan Lammerts op de Bargebuyren is debet volgens een ander schultboeck f 7-10-00 
Henrick Hendrix f 6-12-00 
Pieter Karsten f 3-15-12 
Anne Marij volgens annotatie debet f 0-18-04 
Sipke moddertrapper f 2-17-08 
---------- 
f 128-13-08 
 
Op de souder 
thien lopen weyt 
 
een obligatie tot laste van d'old gemeensman Jacob d'Lange ad f 100-00-00 
 
[0306r] een rest turff 
 
Op de kleine souder 
56 ledige sacken 
 
In 't gorthuis 
14 ledige sacken 
14 sacken met gort ende ander goedt beset 
 
In de loods 
twe tobben 
een turff vat, met een ander vatie 
musket, forketstok etcetera 
een juick 
een bulsack 
een tange 
[0306v] een koeckpan 
een vloerveger 
een blicken lamp met een knoep 
eenige romlingen 
[een gortmolen met sijn gereedschap 
[een paert met sijn paertetuygh 
een winckel met eenige winckelwaren 
't huis cum annexis staende alhier in de Droogstraet [d.i. Karremanstraat 27 / hoek Droogstraat] 
Noch een huis staende alhier op de selve streeck op de andere hoeck ontrent de Pijp [d.i. Karremanstraat 19 / hoek Zoutsloot], dese post koomt hier maer pro memoria, also uyt de voornoemde gemene gelden is geckocht ende betaelt 
 
[0307r] Schadelycke staat 
Aen Jan Ulbes mr. metselaer betaelt volgens quitantie f 14-06-08 
Aen impost van boeckweyt malen volgens quitantie f 9-12-08 
Albert Wytses van kees volgens quitantie f 10-10-00 
Sytske Albes van Steynties volgens quitantie f 2-02-00 
Aen een rooster in de goot f 0-10-00 
Aen de metselaers wegens brandwijn ende bier in 't arbeyden f 1-05-00 
Aen Jurjen tinnegieter wegens geleverde lood op f 9-10-00 
Henrick Hendrix wegens kalk ende steen f 2-01-08 
Pytter Grauda wegens nutte steenties f 4-15-00 
Willem Loenes wegens sement f 1-08-00 
Reyer Arjens wegens hout f 0-16-00 
Joost Cornelis smid f 0-16-08 
Pytter Feddes f 0-05-00 
Laes Pytters erven ter sake solderhuyr f 2-10-00 
Aen een halff sleten vloer f 4-00-00 
---------- 
f 64-08-00 
 
[0307v] Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren ende door continuatie gesloten den 17e july 1683 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) B.U. Wassenaer 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
46) 7/17 1683 
not. publ.