Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 290r

Pand: Noorderhaven 112

Inleiding: [0290r] Inventarisatie ende beschrijvinge bij de heren praesiderende burgemeesteren Hans Keimpes ende dr. Wilhelmus Hillebrants als commissarien van 't Gerechte deser stadt Harlingen, volgens commissie bij appoinctemente van den 15e augusti 1670 verleendt op den requeste van Frederick Samuels, Jan Symons lakencoper ende Claes Jans voor haer ende de vordere crediteuren van Pytter Jacobs Roda stadts roeper ende Elsche Hanses echteluiden alhier, gedaen ende gemaeckt ten huise van de selwe echteluiden, debitoren van der selver goederen ende crediten, alles op het aengewen van haer beijde, onder belofte van alles getrouwelijck ende volkomentlijck op te lossen ende aen te gewen, zonder iets te verswijgen, bij ede in handen van welgedachte heren commissarien gepraesteert. Actum den 18e augusti 1670, zoo volcht.

Opmerkingen: Kinderen van Pieter Jacobs Roorda en Elske Hanses Bechtels: 1. Jacob Pieters Roorda, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 03-05-1657, vader Pieter Jacobs Roorda, moeder Elkse Hanses. 2. Hans Pieters Roorda, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 17-07-1659, vader Pieter Jacobs Roorda, moeder Elske Hanses Bechtels. 3. Maeicke Pieters Roorda, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 14-10-1660, vader Pieter Jacobs, moeder Elske Hanses. 4. Hans Pieters Roorda, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 10-01-1664, vader Pieter Jacobs, moeder Elske Hanses. 5. Michiel Pieters Roorda, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 14-04-1667, vader Pieter Jacobs Rooda, moeder Elkse Hanses. 6. Johannes Pieters Roorda, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 11-11-1668, vader Pieter Jacobs, moeder Elkse Hanses. 7. Rickjen Pieters Roorda, ged. Westerkerk Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 06-09-1676, vader Pyter Jacobs Rooda, moeder Elske Hanses.

Inventaris: 
[0290r] Bedden en bedts kleren 
drie bedden met twee peulen 
sewen oorkussens 
drie witte Spaense deekens 
 
[0290v] den groene deecken 
twee bedspreden 
een groen laekens tafelspreedt 
drie paer gardijnen met haer rabatten met 3 roeden 
twee groene schorsteen kleden 
vier groene stoelkussens 
twee trijpen dito 
noch een groot groen stoelkussen 
een bont glas spreedt 
 
Linnen 
elff slaeplaekens 
twintich slopen 
vier peuldoeken 
twee wijtlingen 
acht mans hembden 
ses vrouwen hembden 
 
[0291r] 13 kindere hembden 
20 buis [= zak] neusdoeken 
15 nachthalsdoeken en schorteldoeken 
sewen mutsen 
6 servetten en twee tafellaekens 
 
Wollen mans kleren 
een pack swart laekens kleren 
twee swart laekens mantels 
een cleurde dito 
een paer swarte, een paer grauwe ende 1 paer witte onderhosen 
een hoedt 
een paer nieuwe schoenen 
 
Vrouwen cleren 
twee bratten mantelties 
een rood laekens rock 
een swart schort 
 
[0291v] twee swarte schorteldoeken 
twee kapsluiers 
twee ruften 
 
Houtwerck 
een murmurde kas 
een Cantoor 
een eeken Cas 
ses swarte letterhouten stoelen 
noch drie dito 
4 slechte stoelen 
een dardehalff verndel spiegel 
veertien schilderien soo groot als kleijn 
een mantelstock 
een boeck met silverbeslag 
 
[0292r] een ijseren standtkandelaer 
 
Oostindisch werck 
vijff pasteleijnen schuttels 
een oostindische cop 
twee dito flessen 
twee oostindische butterpannen 
erie klapmutsen 
twee dito 
sewen dito kopkes 
noch 5 stucken oostindisch werck 
twee Straetse pannen 
5 witte slechte schalen 
5 stenen tafelborden 
twee racken 
een lanteern 
 
[0292v] een albasterd bordtie 
een kleijn spiegeltie 
een swarte bedstock 
een kanarij korff 
een kettingh brandtstenen coralen 
 
twee boeken in folio 
noch 34 boeken, soo in octavo als quarto 
enige kleijne Boeckjes 
 
1 rooster, tange, asschop, treeft, heugel etc. 
5 glaesen bordties 
drie tinnen schuttels 
een tinnen waterpot 
een dito pijpkan, cop ende mosterpot 
een tinnen mingelen 
 
[0293r] een tinnen com 
twee witte kanties met tinnen lidties 
twee stenen kandelaers 
twee stowen 
sewen slechte pannen 
een tafel 
een slaepbanck 
noch 5 oude stoelen 
enich steenwerck 
een hack en slijpbordt 
een emmercke 
een korfke 
 
[0293v] noch een tange ende 2 treeften 
een ijseren pot 
een hackmes 
een mangelbordt 
twee mangelstocken 
2 water emmers 
drie besemstocken 
een schuttelbanck met schuttel goedt 
een ketel 
een schuimspaen 
4 stoffers met 1 houtwrijwer 
een schrijff banckje 
 
[0294r] een silweren croes met twee gouden ringen in de Banck van Leninge staende waer aff het zedull aen de heer commissaris Hillebrants is overgelevert 
 
Brieven ende instrumenten 
[marge: zijnde dese drie obligatien mede aen de Commissaris Hillebrants owergelevert] 
Een obligatie op Jan Pytters backer cum uxore van dato den 5e september 1664 continerende twee hondert vier en sewentich Caroli guldens 16 stuivers Capitael, gequoteert no. 1 
(De obligatie op Jan Pieters backer cum uxore is bij mij ondergenoemde uijt handen van de Commissaris Hillebrants gelecht den 5e Maij 1671, (get.) B. Ziricus)) 
 
Een obligatie op Buwe Stoffels cum uxore van dato den 23e december 1661 continerende ses en tachtich Caroli guldens Capitael, quoteert met no. 2 
 
Een obligatie op Baeff Jans van dato den 8e octobris 1653 continerende een hondert en tien Caroli guldens 15 stuivers, quoteert met no. 3 
 
[0294v] Boeckschulden 
Wytske Isbrants debet aen de boedel f 90-00-00 
Antie Harmens debet f 150-00-00 
Abraham Stockman f [niet ingevuld] 
 
Voorts enige andere onwisse boekschulden 
 
Vasticheden 
Sekere heerlijcke huisinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser Stede op de Noorderhawen tegenwoordich bij de echteluiden debiteuren bewoont. 
 
[0295r] Noch een obligatie ten laste van Jacob Herckes en Antie Sjoerdts echteluiden tot Kimswert ter summa van een hondert en vijftigh Caroli guldens, in dato den 10e September 1654 tot profijtte van Jacob Pyters bierstecker alhier, zijnde de voornoemde obligatie door Pytter Jacobs Roorda aen wijlen Rutger brouwer borger ende meester hoedestoffeerder alhier, over gelevert, restituerende hij de selwe obligatie aen verordineerde commissarien van vernoemde Pytters boedel desen 6 october 1670 
(den 15e november is dese newens gemelte obligatie aen Jan Symons als mede Creditor overhandigt om den debitrice over betaelinge aen te spreecken etc.)