Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 428r

Pand:  Noorderhaven 47

Inleiding:  [0428r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Bartel Cleysen Lantingh als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van Geertie Jacobs jongst weduwe van wijlen de faendrager Henryck Feyckes de Wit van alle sodanige goederen, actien en gerechtigheden als boven sijn bij den overledene nagelaeten te wesen, ter instantie van Reyner Huyberts beneffens Tierck Sanstra geauthoriseerde curatores over de nagelatene weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga, sampt de selve Reyner Huyberts alleen als curator over 't nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes, alles op 't aengeven van Idtske Auckes huysvrouwe van gedachte Reyner Huyberts sampt Foeckjen en Auckjen Hendrix de Wit alle respectievelyk dochteren van de overledene, die alle ende oock ende oock een yder in 't besonder den solemnelen eede omme, alles wel ende te goeder trouwen te sullen aengeven, vermits niemant anders daartoe in den sterfhuyse gequalificeert was, hebben gepraesteert in handen van welgedachte heere commissaris, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 2e marty 1676.

Inventaris: 
[0428v] Brieven en instrumenten: 
[marge: dese afgelinieerde obligatien sijn onder Reyner Huyberts berustende.] 
| een obligatie de dato den 8 e september 1669 tot laste van de stadt Harlingen tot dartien goudt guldens capitael f 1300-00-00 
| gequoteert met no 1 
| een obligatie de dato den 11 april 1673 tot laste van Jan Symens treckschipper op Leeuwarden tot een duysent gulden capitael f 1000-00-00 
| gequoteert met no 2 
| een obligatie de dato de 10 september tot laste van Sicco Lubberti wijncoper tot een duysend caroli gulden capitael f 1000-00-00 
| gequoteert met no 3 
| een handschrift de dato de 2 den september 1669 tot laste van Reyner Huyberts tot ses hondert guldens capitael f 600-00-00 
| gequoteert met no 4 
| een handschrift de dato den 1 may 1673 tot laste van wijlen Claes Auckes tot drie hondert vier ent negentig caroli gulden capitael f 394-00-00 
| gequoteert met no 5 
 
[0429r] een obligatie de dato den 14 augustus 1670 tot laste van Ambrosius van der Uyll cum uxore tot vijff hondert gulden capitael f 500-00-00 
gequoteert met no 6 
een handschrift de dato den 1 augustus 1673 tot laste van de selve tot twee hondert gulden capitael f 200-00-00 
gequoteert met no 7 
een obligatie ofte handschrift de dato den 1 mayus 1673 tot laste van Doede Jansen cum uxore ad vijff honderd en vijftig gulden capitael f 550-00-00 
gequoteert met no 8 
een obligatie tot laste van Lijsbeth Henryx de Wit, de dato de 9 augustus 1673 tot twee hondert en vijftich gulden capitael f 250-00-00 
gequoteert met no 9 
een obligatie tot laste van Symen Rinses de dato de 5 de augustus 1665 tot een honderd caroli gulden capitael f 100-00-00 
gequoteert met no 10. 
 
aen gereden gelden vieren negentich gulden f 94-00-00 
 
Doede Jansen debet noch tien gulden op hun eygen verclaringe 
 
[0429v] Bedden en betskleren 
twee bedden met twee peulen 
 
In 't achter opkamerke: 
vijff deeckens 
vijff oorcussens 
vier kussens sloopen 
een peuldoek 
een becken 
twee juffers 
een keers laed 
een houten vis emmerke 
een roode bustrock [= borstrok] 
een schaepsvelle dito 
 
In 't voorkamerke: 
vier schilderborden 
een canbord 
 
[0430r] een eecken cas met drie OostIndische coppen tot Doede Jansens 
een eetel cas 
een eecken spijntie met drie OostIndische kopkes tot Reynder Huyberts 
een geel geverfde tafel 
een groen kissie 
vier geele stoelen 
ses groene stoelen 
acht stoel kussens 
een lanteern met een emmer 
twee paer gordijnen met rabatten 
twee bed spreeden 
een schoorsteen cleed 
 
Oost-Indische goed: 
seven pannen 
[0430v] twaleff butterpanties 
twee groote clapmutsen 
ses kleyne dito 
drie groote coppen 
vier kleyne 
een spiegel 
 
Sleght steenwerk: 
vier blauwe pannen 
twee witte schalen 
twee dito kommen 
twee dito soutvatten 
elleff tafelborden 
twee kleyne schilderde borden 
vier cannen met silveren lidden 
twee suyckerkoppen 
 
[0431r] Silver: 
twee silveren kroesen 
een silveren half mingelen 
een silveren soutvath 
een kleyn brandewijns kroeske 
een mosterpoth met een silveren lidden en lepeltie 
seven silveren lepels 
 
Wollen: 
een hoyck 
een swart laeckens rock 
een blauw laeckens dito 
twee swarte schorten 
een blauwe dito 
twee schortel doecken 
een cap 
een paer schoenen 
[0431v] twee paer mouwen 
twee mantelties 
een bond dito 
een roode rock 
 
Linnen: 
ses en twintich laekens 
seventien hembden 
seven en twintich servetten, een dito 
negen peuldoecken 
tien tafel laeckens 
een laeken met een peuldoek 
vijff handoecken 
drie wijtlingen 
noch drie laeckens 
 
[0432r] een gemack coffer 
een wasch tobbe met de schamel 
eenigh schuttelgoed 
twee candelaers 
een asschop met een tange 
anderhalf pont geern 
een lapke doek te weten hondert dartich ellen groot 
 
Een gerechte helfte van seeckere huysinge staende op de Noorderhaven bij de hopman Joannes Bauckes bewoont. 
 
[0432v] Noch comt voor proufijttelijck het volgende: 
Ambrosius van der Uyll debet aen 't sterfhuys f 25-00-00 
Doede Jans voor de kas f 26-00-00 
een stuck doeck getauxeert op f 21-07-08 
Aukes Claesses debet voor twee hembden f 4-10-00 
Doede Jansen noch van een ledicant f 8-10-00 
De huishuyr op may 1676 verschenen, door de hopman Joannes Bauckes betaeld, suyver f 73-00-00 
Turff en brandhout f 1-18-00 
 
[0433r] Schadelijke staet: 
Aen Thonis Claessens per obligatie f 100-00-00 
interessen aen may 1676 gereeckent f 1-14-00 
De doodschulden per quitantien bewesen bedragen f 110-07-12 
Hier onder begrepen het legaet de Diaconije betaelt voor de kercke armen 
Aen huyshuyr f 30-16-00 
Aen familie-, sout- en hoofdgeld f 5-17-00 
Meyts huyr f 15-06-00 
Een legaat aen Ambrosius van der Uyll hem bij wilen Geertie Jacobs toegemaekt, ad f 25-00-00 
Noch aen Ambrosius voor een bed mede voor hem bij boelgoed vercocht f 10-00-00 
----------- 
f 299-00-12 
 
Aldus gedaen en geinventariseert [0433v] op dato als voren 
in kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) Bartel Kleisen Lanting