Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 356r

Pand: 

Inleiding: [0356r] Staet ende liquidatie van alle de goederen uit ende inschulden bij wijlen Hans Euwes in levene burger ende distelateur binnen Harlingen nagelaten, aengewesen ende betoont bij coopman Eelco Rinnerts als curator over Geertie Hanses nagelatene dochter van d'overledene voorschreven, omme te strecken na behoren, alles ten overstane van de burgemeesteren Gellius Vetzensius ende Augustinus Pytters in desen commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris gedaen als volcht.

Opmerkingen: Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 545, aktedatum: 28-09-1668: Geertie Hanses oud 19 jaar weeskind, Hans Eeuwes vader, Jisck Oebels moeder, Eelco Rinnerts koopman curator, curator over personen en goederen. Geertje Hanses is 29-01-1670 voor het Gerecht Harlingen getrouwd met Teunis Hendriks.

Inventaris: 
[0356r] Profijttelijcke staet 
1669 den 13e junij bij de curator van Geertie Jarig Frieses wedu ontfangen, vijftig Caroli guldens capitael en twee Caroli guldens intressen f 52-00-00 
Den 21 dito van Antie Clases voor vier maenden solderhuir ontfangen seven Caroli guldens f 7-00-00 
Den 1e julij ontfangen aen gerede gelden, achthondert veertien Caroli guldens, vijff stuivers, acht penningen f 814-05-08 
---------- 
f 873-05-08 
 
[0356v] 1669 
Voor een silveren lepel wegende 2 1/2 loodt, 't lood a 26 ende 3/4 stuivers, van Tietsmoeij ontfangen, seven drie Caroli guldens, ses stuivers, 14 penningen f 3-06-14 
Van Reinskmoeij voor twee silveren lepels wegen 5 5/8 loodt, 't lood 26 3/4 stuivers ontfangen, seven Caroli guldens, tien stuijvers, veertien penningen f 7-10-14 
Van Geertmoeij voor een silveren lepel wegende 2 1/2 lood, 't lood 26 3/4 l [lood] ontfangen, gelijcke drie Caroli guldens, ses stuivers, veertien penningen f 3-06-14 
Noch van twee silveren lepels wegende vijff loodt van Sijkemoeij ontfangen, ses Caroli guldens, vijftien stuivers f 6-15-00 
Geertie Hanses is soo aen huisgeraden als silverwerck toegetauxeert, volgens notule, tweehondert drie ende dartich Caroli guldens en acht penningen f 233-00-08 
Grietie, Hendrick Teunis huisvrou, is toegewardeert, aen inboelen 
---------- 
f 254-00-02 
 
[0357r] 1669 
Huisraden ende silverwerck, volgens notule, tweehondert seven en tachtig Caroli guldens, seventien stuivers f 287-17-00 
Den 26e october bij de curator van d'ontfanger Duco Nauta ontfangen, het gene de vordere huisgeraden en inboelen opentlijck bij boelgoed vercocht zijnde opgebracht hebben, eenduisent twee en twintig Caroli guldens, dartien stuivers f 1022-13-00 
Jancke Jacobs heeft in 't boelgoedt gecocht, 't welcke ten profijtte van 't sterfhuis comt, drie en vijftig Caroli guldens een stuijver f 53-01-00 
Item 't gene Geertie Hanses in 't boelgoedt gecocht heeft, vier Caroli guldens, twee stuivers, acht penningen f 4-02-08 
Alsmede 't gene bij den curator Eelco Rinnerts is gecocht, seven ende sestigh Caroli guldens, negentien stuivers, vier penningen f 67-19-04 
---------- 
f 1435-12-12 
 
[0357v] 1670 
Den 29e martij van Nanne Gerrits wegens twee jaren solderhuir, verschenen den 16e martij 1670 ontfangen, veertigh Caroli guldens f 40-00-00 
Den 30e maij van Philips turfdrager op rekeninge van verschenen huir ontfangen, twaleff Caroli guldens, twaleff stuivers f 12-12-00 
Soo dat dan noch resteert f 7-00-00 
Den 5e junij van Pytter Cornelis cnoopmaker tersake verschenen huishuir ontfangen, vijff ende dartich Caroli guldens, twaleff stuivers f 35-12-00 
De drie huisingen staende bij de Franequer pijpen, daer wijlen Hans Euwes uit versturven is, mitsgaders een niuw huis bij Pytter cnoopmaker en 
---------- 
f 88-04-00 
 
[0358r] Philips turfdrager bewoont, zijn Geertie Hanses in haer vaders erffenisse toegestanden voor tweeduisent en tweehondert gold guldens f 3080-00-00 
Een huis en schuire op Rapenburg staende, aen Claes Anes vercocht zijnde, heeft suiver geldt opgebracht driehondert negen en twintig Caroli guldens, te betalen maij 1669, 1670 en 1671 f 329-00-00 
Voor eenhondert en vijftien lopen weit, 't lopen 3-04-00 ontfaangen, driehondert ses en sestig Caroli guldens f 366-00-00 
Seven en dartig lopen en 1/4 weit, wort alhier in staet gebracht op acht ende negentig Caroli guldens, veertien stuivers, acht penningen, zijnde 't lopen tegens 2-13-00 f 98-14-08 
Eende een last en 35 lopen rogge a 47 golt guldens 't last, wort in staet gebracht op eenhondert, twee en twintig Caroli guldens, en vier penningen f 122-00-04 
---------- 
f 3995-14-12 
 
[0358v] Drie en vijftig en een halff ellen doeck bij Geertie Hanses aengenomen, tot 17 stuijvers d'ell, facit vijff en veertig Caroli guldens, vier stuivers f 45-04-00 
Hendrick Teunis debet tersake van een uirwerck bij hem aengenomen voor de somma van acht en twintig Caroli guldens f 28-00-00 
Geertie Hanses debet voor enige boecken, vijff en twintig Caroli guldens f 25-00-00 
Eelco Rinnerts debet tersake solderhuir maij 1670 verschenen, de somma van twintich Caroli guldens f 20-00-00 
Broer Cornelis schuittevoerder tot Belcum debet per obligatie, vijff en twintig gold guldens capitael f 35-00-00 
Ende 9 1/2 jaer intressen, tegens vier percento, dartien Caroli guldens, ses stuivers f 13-06-00 
---------- 
f 166-10-00 
 
[0359r] Boeckschulden 
Ante de dochter van Iets Bauckes tot Bolswert debet als reste van gedisteleerde wateren, vier en zestig Caroli guldens, veertien stuivers, acht penningen f 64-14-08 
 
Ipe Sjoerdts tot Exmorre debet tersake ut supra twaleff Caroli guldens f 12-00-00 
 
Auk tot Bolswert debet vijff ende twintig Caroli guldens, elleff stuivers f 25-11-00 
 
Eelkce Sipkes tot Worcum debet twaleff Caroli guldens, acht stuivers f 12-08-00 
 
Gaele tot Worcum debet achtien Caroli guldens, twee stuivers f 18-02-00 
 
Thomas Sjoerdts dochter tot Worcum debet vier Caroli guldens, twee stuivers f 4-02-00 
 
Fed Arjens tot Worcum debet drie guldens, dartien stuivers f 3-13-00 
 
Arjen Yemes tot Worcum debet drie guldens, negentien stuivers, acht penningen f 3-19-08 
---------- 
f 144-10-00 
 
[0359v] Sibbel Emes tot Worcum debet ut supra, vier Caroli guldens, dartien stuivers f 4-13-00 
 
Taecke Ulbes tot Worcum debet vijtien Caroli guldens f 15-00-00 
 
Sjucke achter de kerck alhier debet, twee Caroli guldens, vijftien stuivers f 2-15-00 
 
Ulbe Wijpckes makelaer alhier debet drie en vijftig Caroli guldens, drie stuivers f 53-03-00 
 
Yebel op Coningsbuiren, wonende nu tot Tzumarum debet per rest vier en twintig guldens, tien stuivers f 24-10-00 
---------- 
f 100-01-00 
 
Onwisse boeckschulden 
Bouckmoeij tot Dockum debet f 11-10-00 
 
Neel Wijbrens op Derschelling [= Terschelling] debet als reste f 19-10-00 
 
Neel Willems op t' oostend van Derschelling [= Terschelling] debet f 32-00-00 
 
Sjaets? op t'oostend van Derschelling [= Terschelling] debet f 25-00-00 
 
[0360r] Pouwels Jacobs tot Bolswert [= Bolsward] debet f 25-00-00 
Steindam heeft last dese post te vorderen 
 
Tjalling bij de Turfdragersbrugge debet f 24-02-12 
 
Voorts noch enige oude onwisse boeckschulden 
---------- 
f 100-01-00 
f 144-10-00 
f 166-10-00 
f 3995-14-12 
f 88-04-00 
f 1435-12-04 
f 254-00-02 
f 873-08-08 
---------- 
f 7058-00-10 
 
Summa totalis van de voorstaende uitgetogene profijttelijcke staet, bedraegt, sevenduisent, acht en vijftig Caroli guldens, en tien penningen 
 
[0360v] Schadelijcke staet 
1669 
Den 23e februarij door de curator betaelt aen de notaris Theotardus Lantingh, tersake uitgeleide strijckpennningen, verteringen, ende drucken der billietten, over 't vercopen der huisen, volgens quitantien, drie en vijftig Caroli guldens, elleff stuivers f 53-11-00 
 
Den 24e junij betaelt aen Jacob Roorda tot betalinge van 't tweede termijn van 't huis en schuir op Rapenburg staende ses en tachtig gold guldens, 21 stuivers, soo dat dan noch resteert het laeste termijn op maij 1670 te betalen, gelijcke ses en tachtig gold guldens, 21 stuivers, makende alsoo te samen f 242-09-00 
 
Den 29e julij betaelt aen Cornelis Stoffels Middachten, tersake verschenen landschaps impost, driehondert seven Caroli guldens, vier stuivers f 307-04-00 
---------- 
f 603-04-00 
 
[0361r] 1669 
Den 30e october aen Cleis Lanting voor medicamenten betaelt, vier Caroli guldens, acht stuivers f 4-08-00 
 
1670 
Den 17e februarij aen Salomon Claus betaelt, tersake salaris en expensen verdient in de saecke tegens Antie Tobias, drie Caroli guldes, drie stuivers f 3-03-00 
 
Den 8e martij aen Cornelis Dirx betaelt, tersake hetgene hem competeerde van gedisteleerde waters, negen guldens, vijftien stuivers f 9-15-00 
 
Den 20e maij aen Claes cuiper betaelt, 't gene Hans Euwes tot verlossinge van een slaeff hadde belooft, twee Caroli guldens, sestien stuivers f 2-16-00 
 
Aen Focke Aeberts adsistent betaelt, wegens 't veranderen en verstellen der cruidtoorn een Caroli gulden, tien stuivers f 1-10-00 
---------- 
f 21-12-00 
 
[0361v] 1670 
Den 14e junij betaelt aen Rombartus Drost wegens Jacobi schattinge voor den jare 1669 ses Caroli guldens, en 2 stuivers voort 't ophalen f 6-02-00 
 
Aen Harmen Pytters, ende Pieter Everts, als curatoren over Doede Piers nagelatene weeskindt, betaelt, tot inlossinge van een obligatie, ten laste van wijlen Hans Euwes geldende, vijffhondert Caroli guldens capitael, ende intressen tot den 3e maij 1670 toe, vier envijftig Caroli guldens, seven stuivers, acht penningen, alsoo tesamen f 554-07-08 
 
Aen Jacob Jacobs betaelt tot inlossinge van een obligatie ten laste van Hans Euwes goederen, tweehondert Caroli guldens capitael, met twintig Caroli guldens van intressen tot den 24e junij 1670 toe f 220-00-00 
---------- 
f 780-09-08 
 
[0362r] Tietske Gatses laeste wedue wijlen Folckert Gerloffs, comt eenhondert Caroli guldens capitael ende twee jaren intressen tot acht Caroli guldens f 108-00-00 
---------- 
f 780-09-08 
f 21-12-00 
f 603-04-00 
---------- 
f 1515-05-08 
 
Bedragende de voorstaende schadelijcke staet door quitantien en andersins geverificieert, in ener somma vijftienhondert dartien Caroli guldens, vijff stuivers, en acht penningen. 
Afgetrocken van de vorige profijttelijcke staet 7058-00-10 geblijckt in staet overig te blijven vijff duisent vijffhondert vier ende veertig Caroli guldens, vijftien stuivers, twee penningen f 5544-15-02 
 
Aldus gedaen en gesloten, ter praesentie van Geertie Hanses old 23 jaren, huisvrouwe van Teunis Hendrix, ter zee absent. In kennisse van haer ende Eelco Rinnerts, zampt welgedachte commissaris en secretaris handen. deser 23e december 1670 
(get.) Geertie Hanses 
(get.) Eelke Rinnerts 
(get.) Gellius Vetsensius 1670 
(get.) Augustijnus Pijtters 1670 
(get.) D. Wringer 1670