Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 227r

Pand:  Karremanstraat 10

Inleiding:  [0227r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren Praesiderende Burgemeester Edo Reyns Winia ende Beert Ulbes Wassenaer als Commisarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Lijsbeth Lammerts weduw van Marten Cornelis in leven burgerse alhier, van alle sodanighe goederen, actien ende crediten, aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Claes Lammerts Drost schuytevoerder als geautoriseerde curator over Lammert Martens old 12 jaeren, naegelaten weeskindt van de overledene voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Lammerts, die ook den belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Winia, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 5en september 1681.

Inventaris: 
[0227v] Bedden ende bedtskleren 
twee bedden ende twee peulen 
acht oorcussens 
twee paer gordijnen ende twee rabatten 
een schoorsteenkleed 
ses dekens in soorte 
seven stoelkussens 
tien stoelen 
twee kinder deeckenties 
een geel geverfe taefel ende een groen spreed 
negen soo albastende als geschilderde bortien, in soorte 
een danswijcker kistie 
[0228r] acht stuckies oostindisch 
seventien stucken omhangend slecht steenwerck 
een spiegel 
een rack met eenigh slecht steenwerck 
een drinckens kanne met tinnen lid 
een kleerkorff 
 
Een eecken kevie daerin bevonden: 
 
Linnen 
dartien laeckens 
vier ende twintich mans hembden 
sestien vrouwen hembden 
2 1/2 wijtlingg 
[0228v] vier witte schorteldoecken 
twee werck schorteldoecken 
vijff blauwe dito 
een witte onderbroek ende borserock 
tien kindere schorteldoeckies 
een tafellaecken 
twee servetten ende een handdoeck 
vijff peuldoecken 
een ende twintich slopen, twee dito 
eenich oud linnen 
een doos met eenige neusdoecken ende mutssen 
[0229r] twee ende twintich kleyne kinderdoecken 
negen groote kinderdoecken 
een kas doeck 
noch eenich kindergoed 
 
Wollen 
een swart laeckens mantel 
twee packen swart laeckens means kleren 
een coleurd laeckens rockie 
twee hembdrocken 
 
Vrouwen klederen 
een swart laeckens rock 
twee blauwe laeckens dito 
[0229v] ses schorten 
drie greynen mantelties 
een borstlijf 
een rood scharlaeckens borstrock 
twee swarte schorteldoecken 
twee paer greynen mouwen 
twee borstlappen 
een paer groene halfmouwen 
vier oude borstrocken 
een oude rode rock 
een linnen schort 
twee overlijven 
 
[0230r] een paer laeckens mouwen 
een hoed ende een Engelse muts 
een paer mans hoosen 
een kinder groen schortie 
twee paer kinder mouwkes 
een paer halve dito 
een rood scharlaeckens ruft 
een rubath 
een paer halve vrouwen hoosen 
 
Silver 
een silveren kroes 
[0230v] ses silveren lepels 
drie silveren ringen 
een silveren vingerhoed ende knoop 
een silveren piep 
een silveren oorijser 
een silveren onderriem 
noch een silveren onderriem daeraen twee kettings, een koker met silveren beslach daerop twee silveren hechten messen 
een silveren haeck ende kettingie 
 
Gerede gelden 
71 1/2 ducatons a 3-03-00 is f 225-04-08 
5/4 rijxdaelder ad f 03-02-08 
aen schellingen f 4-04-00 
---------- 
f 232-11-00 
 
[0231r] Brieven ende instrumenten 
Een obligatie de dato den 1en may 1669 tot laste van Lolck Sybrens wedu van wijlen Beine Pieters tot Witmarsum tot twee goudguldens ende veertich Caroli guldens capitael f 240-00-00 
gequoteert met A 
Een handschrift de dato den 10e may 1678 tot laste van wijlen Botte Habbema ende Vrouckien Boqma waer op noch resteert f 27-10-00 
gequoteert met B 
 
Vastigheyt 
Seeckere huysinge ofte wooninge binnen deser stede in de Karremansstraat [d.i. Karremanstraat 10] waeruyt de overledene versturven is 
 
[0231v] Op de souder in de zeekiste bevonden 
123 ducatons a 3-03-00 is f 387-09-00 
32 rijxdaelders a 2-20-00 f 80-00-00 
6 1/4 volveerde rijxdaelders a 2-12-00 f 15-12-08 
aen pajement f 0-18-00 
vier dubbelde ducatons a 10-00-00 f 40-00-00 
twee enckelde dito a 5-00-00 f 1-00-00 
---------- 
Latus 2 f 533-19-08 
hier voren f 232-11-00 
---------- 
Somma f 766-10-08 
 
Segge f 766-10-00 
 
[0232r] Naevolgende goederen ende gelden in de voregedachte kiste bevonden, de welcke alhier in de sterfhuyse ten onderpant waren gestelt voor de somma van een hondert en vijftich Caroli guldens, doch de naemen der debiteuren onbekent, dus hier pro memoria 
een en een halfue gouden ducaton 
een rosenobel 
een verkeerde Jacobus 
drie dubbelde ducaten 
een enkelde ducat 
een paer gouden neusdoeck haeckies 
twee en twintig en een halff valueerde rijxdaelder 
 
[0232v] Op de souder 
een musket, forketstock ende degen 
een mans broeck 
[marge: sullende het kint daer mede gekleedt worden] 
een pack kleren 
een hembdrock 
een old spinwiel 
een oud kistie 
eenich romlerij 
een vuyrbecken 
een heugel, haeck 
een tange ende assschop 
een kleyn coperen melckemmer 
[0233r] een waschtobbe 
eenich schuttelgoed 
ses tinnen lepels 
twee brandewijns kroeskes 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert en gesloten door continuatie huyden de 15e november 1682 
 
(get.) D. Wringer 1681