Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 324v

Pand: Noorderhaven 8

Inleiding: [0324v] Warderinge ende respectievelycke inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Tieerdt Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieerdt met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Trijntie Pieters weduwe wijlen Joannis Doeckes in leven burger en mr. blockmaecker alhier, doch sich nu wederom ad secunda vota begeven hebbende met Taecke Doeles, haer tegenwoordigh echte man in desen met den selven gesterckt, van alle sodanige goederen actien en crediten als gedachte Joannes Doeckes ende Trijntie Pieters eerstelyck ten echte hebben ingebracht voor stante matrimonio gepossideert ende bij haer Trijntie Pieters nae haer voorschreven mans overlijden tot dus lange pro indivisio beseten, omme daer uyt der kinderen vaderlycke goederen uyt te wijsen, ter instantie van Sybren Kingma, burger ende meester ijserkramer alhier, als geauthoriseerde curator ad hunc actum divisionis over de drie kinderen van gedachte Trijntie Pieters, hebbende [0325r] hebbende de selve oock den behoorlycken belofte, om alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven gepraesteert bij manuale stipulatie in handen van welgedachte commissaris Asperen, sijnde dese warderinge voor eerst gedaen door Dieucke Claeses ende Dieucke Jans, beide gesworen uytdraeghsteren deser stede, in welx doende eerstelyck tot de warderinge en vervolgens tot de beschrievinge geprocedeert is als volgt. Actum den 7e december 1681.

Inventaris: 
[0325r] In de binnenkaemer 
bed ende bedsklederen 
een bed met een peul f 16-00-00 
een dito bed en peug f 13-00-00 
een bed sonder peul f 10-00-00 
een bed met en peul f 5-00-00 
twee oorcussens f 8-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 4-00-00 
drie dito f 2-10-00 
---------- 
f 65-10-00 
 
[0325v] een gevoerde deecken f 4-00-00 
een groene Spaense deecken f 4-00-00 
een witte dito f 2-05-00 
twee oude deeckens f 1-15-00 
twee groene deeckens f 7-10-00 
een groene Spaense deecken f 5-10-00 
twee kinder deeckenties f 2-00-00 
twee paer gordijnen met twee rabatten f 7-10-00 
een wit en groen schorsteenkleed f 3-10-00 
een schorsteenkleedt met drie spreties f 1-05-00 
twee stoelkussens f 4-00-00 
---------- 
f 43-05-00 
 
[0326r] twee stoelkussens f 5-00-00 
twee dito f 3-10-00 
een dito f 2-10-00 
twee dito f 2-15-00 
twee groene stoelcussens f 1-11-00 
twee stoelcussens f 1-11-00 
drie in soorte f 1-08-00 
Stoelen 
twee swarte stoelen f 2-10-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 2-00-00 
---------- 
f 25-05-00 
 
[0326v] een kinder kistie met een schabel f 3-00-00 
twee schilderde borden f 3-10-00 
noch twee dito f 3-05-00 
een spiegel met een almanack f 2-00-00 
noch vier houtene stoelen f 1-05-00 
 
Porceleyn 
drie Oostindische pannen f 14-10-00 
twee dito f 7-00-00 
een dito f 2-11-00 
twee pannen f 2-15-00 
drie putter panties f 3-05-00 
---------- 
f 43-00-00 
 
[0327r] een panne met vier vrucht schaelties f 3-00-00 
seven kopkes f 3-12-00 
vier koppen f 6-10-00 
twee in soorte f 4-00-00 
drie paer koppen f 5-15-00 
vier klapmutsen f 3-10-00 
vijff dito f 4-00-00 
een groot ende een klen kopke f 5-05-00 
drie kelckies f 2-00-00 
vier kleyne kopkes f 1-02-00 
---------- 
f 38-14-00 
 
[0327v] drie sasierkes f 1-04-00 
twee klapmutskes ende een vruchtschaeltie f 2-00-00 
 
Linnen 
twee laeckens f 6-05-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 6-15-00 
twee dito f 6-15-00 
drie dito f 7-05-00 
twee dito f 3-15-00 
twee ende een halff laecken f 3-15-00 
---------- 
f 51-04-00 
 
[0328r] een panne met vier vruchtschaelties f 3-00-00 
[marge: dese posten nihil als almede gestelt te sijn] 
|seven kopkes f 3-15-00 
|vier koppen f 6-10-00 
|twee in soorte f 4-00-00 
|drie paer koppen f 5-15-00 
|vier klapmutsen f 3-10-00 
|vijff dito f 4-00-00 
|een groot ende een kleyn kopke f 5-05-00 
|drie kelckies 
 
[0328v] twee peuldoecken f 1-11-00 
vijff sloopen f 3-15-00 
drie wijtlingen f 4-05-00 
twee peuldoecken f 3-00-00 
twee tafellaeckens f 2-04-00 
vier sloopen f 4-10-00 
vier dito f 3-05-00 
vier dito f 2-10-00 
twee dito f 1-17-00 
vier dito f 3-05-00 
ses servetten en handtdoecken f 2-05-00 
---------- 
f 32-07-00 
 
[0329r] eenige hembden die Trijntie Pyeters voor haer tegenwoordige man Taeke Doeles sijn toegewardeert. 
een paer mans hembden f 6-00-00 
een paer dito f 6-00-00 
een paer dito f 6-00-00 
noch een paer dito f 6-00-00 
noch negen en twintigh manshembden, welcke door Doecke Joannis worden weghgelecht ende bewaert. 
 
Silver welcke van de kinderen vaers wegen affcomstigh is. 
een grote kroes wegende 15 lood 
een kleine kroes weeght 12 lood 
acht silveren lepels wegen tesamen 21 1/2 lood 
noch een dito lepel 2 3/8 loodt 
noch een toebacksdoos met een silveren rand daer om. 
[0329v] een silveren mans hecht wegende 4 loodt 
noch een fleuytje met een lepel wegen 3 1/2 lood, 't lood gerekent op 26 stuyvers, beloopt f 4-11-00 
vier kindere deeckens f 2-15-00 
een groot en twaleff kleine kindere doecken f 3-15-00 
een rood ruft ende een swachtel f 3-05-00 
een groen tafelspreed, drie kleine dito f 3-15-00 
een eecken kantoor f 8-00-00 
een dito kevie f 15-00-00 
---------- 
f 41-01-00 
 
[0330r] In de keucken bevonden naevolgende goederen. 
een Delfse panne met eenige glasen f 1-05-00 
ses panties met een rack f 1-02-00 
twaleff pannen met twee kopkes f 2-01-00 
eenigh schuttelgoed f 2-02-00 
een messchen pottie f 2-00-00 
een dito schuymspaen f 0-06-00 
een tinnen flapkane met vier lepels f 1-05-00 
noch eenigh tinwerck f 0-15-00 
eenigh ijserwerck waer onder een strijckijser f 2-00-00 
eenige stoffers en veegers f 1-01-00 
----------- 
f 13-17-00 
 
[0330v] eenigh romlerij f 1-01-00 
een mesken gotelingh, aker ende een dito pantie f 4-05-00 
een vleesch ketel f 5-10-00 
eenigh romlerij waer onder twee treeften f 1-01-00 
een ronde achtkantige tafel f 2-15-00 
eenige oude boecken f 0-15-00 
een bijbel f 4-00-00 
een bordeltie f 0-05-00 
eenigh bondgoed f 1-05-00 
eenige oude stoelen f 1-12-00 
---------- 
f 22-09-00 
 
[0351r] [foutief genummerd, 321-350 bestaan niet] een vierendeel met een rest butter f 11-05-00 
vijff soetemelx kaesen f 3-05-00 
een tonne met vleesch f 2-12-00 
een koperen panne met eenig schuttelgoedt f 1-13-00 
tien korven vol turff f 2-00-00 
een eecken slaepbanck f 3-00-00 
drie geschilderde borden met eenigh steenwerck f 3-04-00 
een kleerkorff met twee gordijnen f 3-00-00 
vier bedts plancken met een mangelbord ende twee mangelstocken f 1-06-00 
twee emmers twee tobben ende een wasschammel f 3-10-00 
---------- 
f 44-15-00 
 
[0351v] Aen gerede gelden 
21 ducatons a f 3-03-00, f 66-03-00 
vijff valueerde rijxdaelders a f 5-12-00, f 13-00-00 
vijff vreemde stuckies f 
noch vierhondert gulden aen contanten f 400-00-00 
---------- 
f 479-03-00 
 
een handscrift op Sybren Kingma gedateert den 17e augusti 1681 ad f 315-00-00 
een halff jaer interessen hier op te goede f 4-10-00 
noch een handscrift mede tot laste van Sybren Kingma gedateert may 1681 f 700-00-00 
een halff jaer interessen te goede, ad f 15-15-00 
[0352r] noch wegens een handscrift wegens geleent geldt tot laste van Sjouck Pytters woonachtich tot Franequer f 50-08-00 
hier aff geen interessen te reeckenen. 
noch een obligatie op Ocke Maeters meester schipstimmerman alhier gedateert den 27e julij 1681 ad f 400-00-00 
oock hier geen interesse te goede 
een handscrift van Jan Hessels Wiersma gedateert den 5e martij 1681 ad f 50-00-00 een halff interesse hier op te goede f 1-05-00 
de winckel getauxeert, met houtblocks en sijn gereedschap, door Cornelis Claessen ende Reyn Werps beide mr. blockmaeckers alhier, op een somma van drie hondert en seventigh caroliguldens f 370-00-00 
 
[0352v] Wisse boeckschulden 
Dirck Meynerts f 22-12-00 
Thomas Auckes f 60-11-08 
Pieter Jacobs Vliet f 19-02-08 
Agge Jeltes Bafke f 5-09-08 
Rintie Douwes wegens huier schip f 4-13-00 
de selve wegens 't oud schip f 2-06-08 
Jise Eelckes f 9-13-00 
Geertsen Auckes f 2-05-00 
Harmen Wijbes als reste f 6-19-00 
Oene Pieters f 10-07-00 
Tjeerd Reyners f 2-18-00 
 
[0353r] Onwisse schulden 
Jeep Hansen f 34-19-8 
Luiten Gerbens f 30-00-00 
Jeep Hansen is wis schuldich wegens ontvangen gelt op interessen, tegens 5 percent f 100-00-00 
 
De huysinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede aend de suydcant van de Noorderhaven, waer uyt wijlen Joannes Doeckes overleden is, ende welck tegenwoordich bij de requirerende met haer kinderen bewoont wort. 
 
[0353v] Schadelycke staat 
Er is wegens een acte van borghtogte ten achteren, van Frans Jacobs 't welcke betaelt moet worden f 25-00-00 
wegens gelevert bier f 9-00-00 
wegens ses jaeren grondpacht f 6-00-00 
---------- 
f 40-00-00 
 
Aldus gedaen, ende gewardeert op dato als voren. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) D. Wringers 1681[0325r] In de binnenkaemer 
bed ende bedsklederen 
een bed met een peul f 16-00-00 
een dito bed en peug f 13-00-00 
een bed sonder peul f 10-00-00 
een bed met en peul f 5-00-00 
twee oorcussens f 8-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 4-00-00 
drie dito f 2-10-00 
---------- 
f 65-10-00 
 
[0325v] een gevoerde deecken f 4-00-00 
een groene Spaense deecken f 4-00-00 
een witte dito f 2-05-00 
twee oude deeckens f 1-15-00 
twee groene deeckens f 7-10-00 
een groene Spaense deecken f 5-10-00 
twee kinder deeckenties f 2-00-00 
twee paer gordijnen met twee rabatten f 7-10-00 
een wit en groen schorsteenkleed f 3-10-00 
een schorsteenkleedt met drie spreties f 1-05-00 
twee stoelkussens f 4-00-00 
---------- 
f 43-05-00 
 
[0326r] twee stoelkussens f 5-00-00 
twee dito f 3-10-00 
een dito f 2-10-00 
twee dito f 2-15-00 
twee groene stoelcussens f 1-11-00 
twee stoelcussens f 1-11-00 
drie in soorte f 1-08-00 
Stoelen 
twee swarte stoelen f 2-10-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 2-00-00 
---------- 
f 25-05-00 
 
[0326v] een kinder kistie met een schabel f 3-00-00 
twee schilderde borden f 3-10-00 
noch twee dito f 3-05-00 
een spiegel met een almanack f 2-00-00 
noch vier houtene stoelen f 1-05-00 
 
Porceleyn 
drie Oostindische pannen f 14-10-00 
twee dito f 7-00-00 
een dito f 2-11-00 
twee pannen f 2-15-00 
drie putter panties f 3-05-00 
---------- 
f 43-00-00 
 
[0327r] een panne met vier vrucht schaelties f 3-00-00 
seven kopkes f 3-12-00 
vier koppen f 6-10-00 
twee in soorte f 4-00-00 
drie paer koppen f 5-15-00 
vier klapmutsen f 3-10-00 
vijff dito f 4-00-00 
een groot ende een klen kopke f 5-05-00 
drie kelckies f 2-00-00 
vier kleyne kopkes f 1-02-00 
---------- 
f 38-14-00 
 
[0327v] drie sasierkes f 1-04-00 
twee klapmutskes ende een vruchtschaeltie f 2-00-00 
 
Linnen 
twee laeckens f 6-05-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 6-15-00 
twee dito f 6-15-00 
drie dito f 7-05-00 
twee dito f 3-15-00 
twee ende een halff laecken f 3-15-00 
---------- 
f 51-04-00 
 
[0328r] een panne met vier vruchtschaelties f 3-00-00 
[marge: dese posten nihil als almede gestelt te sijn] 
|seven kopkes f 3-15-00 
|vier koppen f 6-10-00 
|twee in soorte f 4-00-00 
|drie paer koppen f 5-15-00 
|vier klapmutsen f 3-10-00 
|vijff dito f 4-00-00 
|een groot ende een kleyn kopke f 5-05-00 
|drie kelckies 
 
[0328v] twee peuldoecken f 1-11-00 
vijff sloopen f 3-15-00 
drie wijtlingen f 4-05-00 
twee peuldoecken f 3-00-00 
twee tafellaeckens f 2-04-00 
vier sloopen f 4-10-00 
vier dito f 3-05-00 
vier dito f 2-10-00 
twee dito f 1-17-00 
vier dito f 3-05-00 
ses servetten en handtdoecken f 2-05-00 
---------- 
f 32-07-00 
 
[0329r] eenige hembden die Trijntie Pyeters voor haer tegenwoordige man Taeke Doeles sijn toegewardeert. 
een paer mans hembden f 6-00-00 
een paer dito f 6-00-00 
een paer dito f 6-00-00 
noch een paer dito f 6-00-00 
noch negen en twintigh manshembden, welcke door Doecke Joannis worden weghgelecht ende bewaert. 
 
Silver welcke van de kinderen vaers wegen affcomstigh is. 
een grote kroes wegende 15 lood 
een kleine kroes weeght 12 lood 
acht silveren lepels wegen tesamen 21 1/2 lood 
noch een dito lepel 2 3/8 loodt 
noch een toebacksdoos met een silveren rand daer om. 
[0329v] een silveren mans hecht wegende 4 loodt 
noch een fleuytje met een lepel wegen 3 1/2 lood, 't lood gerekent op 26 stuyvers, beloopt f 4-11-00 
vier kindere deeckens f 2-15-00 
een groot en twaleff kleine kindere doecken f 3-15-00 
een rood ruft ende een swachtel f 3-05-00 
een groen tafelspreed, drie kleine dito f 3-15-00 
een eecken kantoor f 8-00-00 
een dito kevie f 15-00-00 
---------- 
f 41-01-00 
 
[0330r] In de keucken bevonden naevolgende goederen. 
een Delfse panne met eenige glasen f 1-05-00 
ses panties met een rack f 1-02-00 
twaleff pannen met twee kopkes f 2-01-00 
eenigh schuttelgoed f 2-02-00 
een messchen pottie f 2-00-00 
een dito schuymspaen f 0-06-00 
een tinnen flapkane met vier lepels f 1-05-00 
noch eenigh tinwerck f 0-15-00 
eenigh ijserwerck waer onder een strijckijser f 2-00-00 
eenige stoffers en veegers f 1-01-00 
----------- 
f 13-17-00 
 
[0330v] eenigh romlerij f 1-01-00 
een mesken gotelingh, aker ende een dito pantie f 4-05-00 
een vleesch ketel f 5-10-00 
eenigh romlerij waer onder twee treeften f 1-01-00 
een ronde achtkantige tafel f 2-15-00 
eenige oude boecken f 0-15-00 
een bijbel f 4-00-00 
een bordeltie f 0-05-00 
eenigh bondgoed f 1-05-00 
eenige oude stoelen f 1-12-00 
---------- 
f 22-09-00 
 
[0351r] [foutief genummerd, 321-350 bestaan niet] een vierendeel met een rest butter f 11-05-00 
vijff soetemelx kaesen f 3-05-00 
een tonne met vleesch f 2-12-00 
een koperen panne met eenig schuttelgoedt f 1-13-00 
tien korven vol turff f 2-00-00 
een eecken slaepbanck f 3-00-00 
drie geschilderde borden met eenigh steenwerck f 3-04-00 
een kleerkorff met twee gordijnen f 3-00-00 
vier bedts plancken met een mangelbord ende twee mangelstocken f 1-06-00 
twee emmers twee tobben ende een wasschammel f 3-10-00 
---------- 
f 44-15-00 
 
[0351v] Aen gerede gelden 
21 ducatons a f 3-03-00, f 66-03-00 
vijff valueerde rijxdaelders a f 5-12-00, f 13-00-00 
vijff vreemde stuckies f 
noch vierhondert gulden aen contanten f 400-00-00 
---------- 
f 479-03-00 
 
een handscrift op Sybren Kingma gedateert den 17e augusti 1681 ad f 315-00-00 
een halff jaer interessen hier op te goede f 4-10-00 
noch een handscrift mede tot laste van Sybren Kingma gedateert may 1681 f 700-00-00 
een halff jaer interessen te goede, ad f 15-15-00 
[0352r] noch wegens een handscrift wegens geleent geldt tot laste van Sjouck Pytters woonachtich tot Franequer f 50-08-00 
hier aff geen interessen te reeckenen. 
noch een obligatie op Ocke Maeters meester schipstimmerman alhier gedateert den 27e julij 1681 ad f 400-00-00 
oock hier geen interesse te goede 
een handscrift van Jan Hessels Wiersma gedateert den 5e martij 1681 ad f 50-00-00 een halff interesse hier op te goede f 1-05-00 
de winckel getauxeert, met houtblocks en sijn gereedschap, door Cornelis Claessen ende Reyn Werps beide mr. blockmaeckers alhier, op een somma van drie hondert en seventigh caroliguldens f 370-00-00 
 
[0352v] Wisse boeckschulden 
Dirck Meynerts f 22-12-00 
Thomas Auckes f 60-11-08 
Pieter Jacobs Vliet f 19-02-08 
Agge Jeltes Bafke f 5-09-08 
Rintie Douwes wegens huier schip f 4-13-00 
de selve wegens 't oud schip f 2-06-08 
Jise Eelckes f 9-13-00 
Geertsen Auckes f 2-05-00 
Harmen Wijbes als reste f 6-19-00 
Oene Pieters f 10-07-00 
Tjeerd Reyners f 2-18-00 
 
[0353r] Onwisse schulden 
Jeep Hansen f 34-19-8 
Luiten Gerbens f 30-00-00 
Jeep Hansen is wis schuldich wegens ontvangen gelt op interessen, tegens 5 percent f 100-00-00 
 
De huysinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede aend de suydcant van de Noorderhaven, waer uyt wijlen Joannes Doeckes overleden is, ende welck tegenwoordich bij de requirerende met haer kinderen bewoont wort. 
 
[0353v] Schadelycke staat 
Er is wegens een acte van borghtogte ten achteren, van Frans Jacobs 't welcke betaelt moet worden f 25-00-00 
wegens gelevert bier f 9-00-00 
wegens ses jaeren grondpacht f 6-00-00 
---------- 
f 40-00-00 
 
Aldus gedaen, ende gewardeert op dato als voren. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) D. Wringers 1681