Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 300r

Pand: Zeilmakersstraat 13

Inleiding: [0300r] Ontzegelinge ende resp. inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de here Praesiderende Burgemeester Theodorus Stansius als Commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuise wijlen Douwe Douwes in leven wijdschipper alhier, van alle de goederen sampt actien ende kredijtten die de overleden metter doodt ontruymt ende naegelaten heeft, ter instantie van Grietie Douwes echte huisvrouw van Jan Hendrix een voordochter van de overledene bij wijlen Hylck Jans in echte getogen, sampt de Coopman Gootje Claessen Braem als geauthoriseerde Curator over de drie naegelatene kinderen van wijlen de overledene Jan, Douwe ende Dirck Douwes, als oock van Aeltie Douwes huisvrouw van Rinse Harmens, alle bij wijlen Simck Doyes in echte geprocreert, alles op het aengeven van gedachte Aeltie Douwes als den sterffhuise meest gefrequenteert hebbende, die ook bij manuale stipulatie belooft heeft aen welgedachte heren Commissaris en Secretaris alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven, in welx doende tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volgt. Actum den 21e Martii 1673.

Inventaris: 
[0300r] In de binnen kamer: 
vier bedden 
 
[00300v] drie peulen 
twaleff oorkussens 
acht stoelkussens in soorte 
vier witte spaense deekens 
vier groene deekens 
twee groene gardijnen 
een groen rabat 
een groen schoorsteenkleedt 
een bont schoorsteenkleedt 
twee bonte doeken 
drie schilderijen 
twee albastarde bordties 
een porceleynen clapmuts 
twee porceleynen copjes 
vijff gleybackers pannen 
 
[00301r] noch seven gleybackers schuttels 
elleff gleybackers coppen 
noch acht stuckjes gleybackers goedt 
drie kleyne glasies 
een messchen vuirbecken 
een spiegel 
een stoffer, met een kleerbesem, een haarborstel 
negen stoelen in soorte 
een geel vuiren [=vurenhouten] slaapbank 
een geel vieren tafel 
een asschop 
een messchen schuimspaen 
een tange 
een tinnen drinck kan 
een stenen drinck kom met een stenen lidt 
 
[00301v] In de spijs kamer: 
vier witte schaelen met een witte com 
twaalff stuckjes gleybackers schuttelgoedt 
een messchen candelaar 
een ijseren candelaar 
een goottelinge 
een ijseren pot 
enige potten en pannen 
een kindere corffke 
een rooster met een forck 
een bijbel in folio 
een testament 
een psalmboek 
drie pondt vlas 
drie flessen 
een tinnen mostertpot met een lepeltie 
een tinnen krieske 
 
[00302r] 
ses bosschen garen bestaende in 42 roven 
een scherm 
een turffvat 
twee stoven 
 
Een eeken kevie, daerin: 
twaalff bedlaekens 
ses wijtlingen 
een dopies tafellaeken 
negentien slopen 
vier peuldoeken 
een wit schoorsteenkleedt 
twee witte handoeken 
tien mans hemden 
acht kragen, noch een stuk linnen, tot twee mans hemden 
een swart laekens mantel 
een muiskes lakens rockje 
noch een pack lakens kleren 
 
[00302v] een swart laekens rockjen 
een sayen broeck 
een lakens broeck 
drie blauw laekens gevoerde hembdtrocken 
een blauw rassen hembtrock 
een wit carsayen onderbroeck 
een swarte hoed 
drie oude broecken tot zeplunje 
vier oude rockies 
een bolckevanger 
drie Engelse mutsen 
vier paer hosen 
een paer oude leersen [=laarzen] 
drie paer schoenen 
een paer muyllen 
 
[00303r] twee paer swarte hosen 
een paer terneytten vrouwen klederen 
een gladmanteltie 
een carmoesijnen rock 
een swart schort 
een roode borstrock 
een paer gladde mouwen 
een vuyllemorten schort 
een swart laekens kraegh 
een paer sayen halff mouwen 
vier silveren lepels 
 
een clein kralien sackjen daerin: 
drie valueerde rijxdalers f 7-10-00 
drie oorden rijx f 1-17-08 
 
[00303v] Aen gerede gelde: 
veertich valueerde rijxdalers f 100-00-00 
een gouden ducaat f 5-00-00 
acht en twintich silveren ducatons f 88-04-00 
ses rijxdalers f 15-00-00 
 
Brieven en instrumenten: 
Een accoordt tusschen Douwe Douwes ende Rein Jansen Ruiter de dato den 28e Januarii 1671 
gequoteert met no. 1 
 
De rekeninge van Douwe Douwes met alle de stucken obligatien, quitantien en scheidinge gelegen in een sackien, ende gequoteert met no. 2 die hij gehad heeft als curator over Sjoerd Wijbes kinderen 
 
Een coopbrieff bij Rienck Willems grootschipper cum uxore gepasseert aen Douwe Douwes ende Simck Doyes van 't huis waer uyt sij versturven [= Zeilmakersstraat 3] sijn de dato den 29e December 1670 met no. 3. [Douwe Douwes, schipper (bier- en veer-), gehuwd met Simcke Doyes, koopt Zeilmakersstraat OZ [staat: straat naar de Bargebuiren] (= Zeilmakersstraat 3) voor 1000-00-00 GG van Rienck Willems, grootschipper, cum uxore, 08-01-1671 (Proclamatieboek, invnr 240, fol 32v, 8 januari 1671)] 
 
Eenige oude brieven in een sackjen gequoteert met no. 4, al rakende Douwe Douwes d' olde 
 
Alle welcke brieven in vougen voornoemt bij den curator Gooytjen Braem sijn ontvangen ende nae hem genomen 
 
[00304r] Noch een sackjen met olde betaelde reversalen, procuratien ende andere brieven, alle den sterffhuise van wijlen Douwe Douwed d' olde aengaende, ende van geen importantie en sijnde 
gequoteert met no. 5. 
Sijnde bij den curator als voren nae sich genomen 
 
In de keuken, op de plaets: 
drie gleybackers pannen 
noch drie kleyne kopkes 
een stelp 
noch ses stenen pannen ende schaeltjes 
een rack 
een bont schoorsteenkleedt met twee doecken 
eenich stenen schuttelgoedt 
twee water emmers 
twee waschtobben, een clein, een groot 
een leuywagen 
acht tinnen lepels 
 
[304v] In 't voorhuis: 
drie bonte kleedties om de deuren 
een vloerveger 
een stoffer, en een holtwrijver 
een mangelstockje 
negen stenen kopjes 
vijff panties 
twee glaessies 
een albasterd bortje 
een lanteerntie 
 
Een geel vuyren kas, daerin: 
ses blauwe schorteldoecken 
een bondt kleed 
 
[00305r] een lapke nieuw bondt goed 
een blauw rassen rock 
een swart schort 
een bratten lijffke 
een paer bratten mouwen 
een paer groffgreynen mouwen 
een paer grauwe halff mouwen 
een paer rood gesneden gladde mouwen 
een wollen werpen rock 
een carsayen rock, met een slecht swart schort 
 
In 't voorcamercke: 
twee geschilderde bordtjes 
twee schalen 
vijff stuckjes steenwerck 
een geel vuyren tafel 
drie swarte stoellen 
 
[00305v] Op de solder: 
een groen eecken kiste daerin eenige olde prullen van geen importantie 
een vleesvat 
een rode rock 
een blauwe rock 
een carmosijnen rock 
een kleerkorff 
een restie turff 
een restie brandhout 
een mangelbord 
een oud spinweyl 
een grote groene stoel 
een gele kiste met eenige oude lappen 
 
[00306r] Vastigheden: 
Het huis waeruyt wijlen Douwe Douwes versturven is staende ende gelegen alhier ter stede in de straet achter coopman Claes Freerx Braem huisinge. 
 
Het wijdschip cum annexis voor de gerechte helffte 
 
Een vijfte part van de gehele huisinge waeruyt wijlen Douwe Douwes de olde overleden is, althans bij Aeltje Reyers bewoont, staende ende gelegen alhier in de Hooghstraet. 
 
Is noch naderhant aen geld ontvangen ten proufijtte van de sterffhuise van de weduw van wijlen Marcus van de Wal tot Haerlem de somma van f 44-00-00. 
 
Mede bevonden een acte obligatoir tot laste van Jan Joannis Tichelaer ter somma van een hondert en tien Caroli guldens f 110-00-00 
 
Noch is deselve Jan Joannis schuldich aen de sterffhuise, volgens slot van rekeninge f 10-00-00 
 
Jan Hendrix is mede schuldich aen den sterffhuise volgens notule de somma van een en dartich Caroli guldens drie stuyvers wegens gelden bij hem genoten f 31-03-00 
 
[00306v] Aldus gedaen, geinventariseert ende gesloten. In kennisse van ons Commissaris ende Secretaris 
(get.) Th. Stansius 
(get.) D. Wringer 1673