Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Sint Odolphisteeg 0

Inleiding:  [0022r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen, ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Ruyrdt Ulbes Gerlsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Bastiaen Werps, in leven burger ende meester schips timmerman binnen deese stadt, naegelaten hebbende twee minderjarige kinderen met namen Maertie ende Werp Bastiaens respectievelijk oldt int 24e ende 20e jaer, ende dat van alle sodanige goederen, actien ende credyten als de overledene metter doodt ontruympt ende naegelaten heeft, ende dat [doorgehaald: meede] ter presentie van de coopluijden Gillis Vermeers ende Jurjen Claesen Fontein, als meede ter presentie van Harmen Werps meester tabackspijpmaker als oom van vaders weegen ende Grytie Lucas als muy van moeders weegen over voorgenoemde kinderen, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Maartie Bastiaans, dewelke onder behoorlyken eede belooft heeft om alles getrouwelyck te sullen op- ende aengeven, sonder eenigssints naer haer beste kennisse te verswijgen ende haer broeder niets te sullen vervreemden, ende heeft Werp Bastiaens ook onder behoorlijken belofte belooft om sijn suster ook niets te sullen verswijgen, waer op dan tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert soo volght. Actum de 26e septemer 1692.

Inventaris:  [0022v] In de kamer
twee bedden met de peulen
ses deekens ende ses hooftkussens
twee paer gordijnen met de rabatten ende een schoorsteenkleedt
een eeken kas daerin
seeven laekens ende twee wijtlingen
ses mans hembden
twaleff vrouwen hembden
ses witte schorteldoeken ende vier nachthalsdoeken
twaleff sloopen ende twee peuldoeken dito drie sloopen
twee tafellaeken ende twee servetten met drie kindere doeken
acht neusdoecken
een rack met wat steeven linnen

Wollen
twee paer mouwen ende twee schorten
een greinen rock met een borstrock

[0023r] twee packen mans kleeren ende een pack onderkleren
een pack kleeren met een roodlaekens hembdrock
drie mans rocken
twee mantelties

Silver
ses silveren lepels twee dito eyerlepelties
een silveren oorijser ende een hecht met een haernaeldt
een silveren onderriem voor Werp

Geldt
een hondert ende veertigh Caroli guldens waer van acht rijcksdaelders aen Werp voor uyt gemaeckt dus fuyver f 120-00-00
drie ende sestigh Caroli guldens ende vijftig stuivers aen schellingen voort gemeen f 63-15-00
twee tobben met eenigh steenwerck
acht stoelen met ses stoelkussens
twee kisten met eenigh geweer
een kiste met reedschap
een kiste met seeplunjen
eenige romlingen van klein belangh

[0023v] als tange, treeft hanghijser ende asschop etc.

Aldus geinventariseert ende geslooten in dato als vooren.
In kennisse van ons commissarien ende secretaris.