Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-10-23 20:16:31Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 55r

Pand:  0

Inleiding:  [0055r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Ansk Orcks ten overstaen van vice praesiderende burgemeester Gosse Johannes Adama tot desen verordonneerde commissaris geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris, alles ten versoecke van Trijn Ysacks, als moeder ende wettige voorstanderse over haer kinderen bij wijlen Jacob Tedes in echte geprocreert, sampt Teke Sytses uit Jan Jacobsgesinde Gemeente gecommitteert als alementatores van Trijntie Pyters des overledens kindskint, alles op 't aengeven van Trijn Ysacks voornoempt, die den eed van getrouuigheit diente neffens in handen van de vice praesiderende burgemeester voorschreven heeft gepraesteert so volgt, desen 10e April 1662.

Inventaris: 
[0055r] Bedden en bedscleren 
3 bedden 
3 peulen 
8 oorcussens 
7 dekens 
 
[0055v] Linnen 
4 mutskes 
3 hoofdoecken 
een halsdoeck 
5 slopen 
vier vrouuen hembden 
3 bedlakens met twe wijtlingen 
 
In de cas na gedane ontsegelinge bevonden so volgt 
 
Gerede penningen ende silverwerk in een confertie bevonden 
[0055v] 3 silveren lepels met een brandewijns croeske met een silveren onderriem en haeck 
[marge] Nevenstaende gerede penningen bij de commissaris sich genomen [einde marge] 
16 a 3 gulden 3 stuivers is f 50-08-00 
Paijement f 00-12-00 
 
[0056r] Brieven en Instrumenten 
Een obligatie tot last van Claes Willems, burger, ter somma van twe hondert vijftig caroli guldens de dato 8e Februari 1659, quoteert met letter A f 250-00-00 
Een obligatie op Jacob Tedes ter somma van hondert caroli guldens de dato 10e Marty 1660, quoteert met B f 100-00-00 
Sekere schuitebrieff bij Sybe Foppes aen Jacob Tedes gepasseert waeraff de penningen aen Ansk Orx van tijt tot tijt sijn betaalt waerop noch suiver te rest is bevonden twee en twintig caroli guldens met C, quoteert f 22-00-00 
Een handtschrift tot last van Jacob van Schaeck ter somma van tachtig caroli guldens quoteert met D 
[0056v] Seker testament bij Ansk Orx gemerkt ende nagelaten de dato den 22e December 1659 quoteert met E 
 
Linnen 
14 lakens 
4 hembden 
6 ellen doeck 
2 wijtlingen 
5 blauue schorteldoecken 
een blau spinmanteltie 
4 peuldoecken 
9 slopen 
1 witte schorteldoeck 
7 neusdoecken 
2 bonte doecken 
 
[0057r] Een silveren koker, kaisel en ketting, Jan Monseurs Trijn toebehorende, waerop d' overledene (volgens des erffgenamens verclaringe) vijftig guldens verschoten heeft 
 
13 mutskes 
4 Vriese mutskes 
4 flippen 
2 hoofdoecken 
7 halsdoecken 
 
Wollen 
3, so rassen als Spaensijen schorten schorten 
1 swarte hoick 
2 carmosijnen rockien 
een rode schorteldoeck 
[0057v] een swart lakens kraeg 
2 rode mouuen 
twe borstlappen 
een swart lakens overlijff 
een paer halff mouuen 
een kort manteltie 
een swarte schorteldoeck 
een paer hosen 
een borstlijff 
een rode hembdrock 
een paer swarte met een paer rode mouuen 
een borstlijff met een overlijff en borstlap 
 
[0058r] Houtwerck 
6 stoelen 
3 kussens 
een slaepbanck 
3 schilderijen 
een houten spijne 
een walvis bienen doos 
een hangijser, potseel, 2 tangen, een asschop 
een schuimspaen 
enige oude potten 
een ketel 
een ijseren poth 
 
Steenwerck 
3 pannen 
4 butterschuttels 
2 schalen 
 
[0058v] 21 so schalen pannen etcetera 
een tinnen kanne 
een becken 
een spygel 
stoffen scherm enige andere rommelingen 
twe stenen cannen 
 
Op dato den 19e Junij 1662 heeff de commissaris Adama aen Claas Willem Burger, als nu geauthoriseerde curator over Trijntie Pieters, ende Saakle Clasen als curator over Jacob Taedes kinderen, in dier qualiteit erffgenamen van Ansk Orks, overgelevert de gereede gelden ten sterffhuise bevonden tot een ende vijfftich caroli guldens, welke penningen nochtans bi Claas Burger, alleene sijn ontvangen, gelijk mede onder den selve sijn berustende d'obligatien ende vordere brieven hier voren gemelt.