Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 217 folio 222r

Pand: Noorderhaven 104

Inleiding: [0222r] Inventarisatie ende beschrivinge van goederen, gedaen ten overstaen van d'burgemeester Dierck Sjoerdts Bierma cum sociis als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, volgens schriftelycke commissie van dato op heeden, en dat ter instantie van de praesiderende burgemeester Joannes Quicklenborgh wijncoper, beneffens de hopman Eecke Willems als pachter in desen mede crediteuren en dat ten huyse van Joanna de Jaeger, gewesen hospita in 't huys de Witte Arent, insalutato hospite van hier vertrocken, van alle sodanige goederen, actien ende credytten, als ten voorschreven huyse sijn bevonden, op het aengeven van Lena Thomas dienstmaeght van den selven huise, old ontrent 20 jaren, die oock aengenomen heeft onder solemnelen eede gedaen in handen van welgedachte heere commissaris Bierma, om alles wel ende getrouwelyck nae haer beste kennisse te sullen aengeven, sonder daer aff iets te verswijgen in welx doende tot de beschrivinge is geprocedeert, wes volght. Actum den 22 juny 1685.

Inventaris: 
[0222v] In d'keucken 
twee oorkussens, met de sloopen 
een witte deeken 
een paer bonte gordijnen met 't rabath 
acht stoelen in soorte, noch twee dito 
een bondt schoorsteenkleedt 
seven schilderien 
een dito 
seven blauwe stoelkussens 
een geel taefeltie 
seven schaelen 
een blicken keerslaedt 
twee stenen kannen 
een wijn mengelen 
een half kan 
drie half mengelen 
[0223r] een varndeltie 
twee half varndelties 
vier stuiyvers kanties 
een geschilderde Hollandse kas 
ses tinnen leepels 
seventien boecken in soorte 
dartien glaesen in soorte 
een botelje 
een grote fles 
een scrijfbord 
een mangelbord 
met een mantelstock 
[0223v] een hand stoffer 
een andere stoffer 
een treeft en tange 
een asschop 
twee blicken trompen 
tien taefel messen met 7 scheden 
een brood back 
een meelvatie 
een kandelaer 
twee stenen kanties 
drie houten geschilderde backjes 
een kanary vogel met de kouw 
vijff hennen met een haen 
 
[0224r] In de gangh 
twee houten racken, daer op 13 stucks steenwerck 
twee kan borden 
 
In d'sijdkaemer 
een tafel 
ses groene Spaense stoelen 
een spiegel 
vier geschilderde borden 
een mantelstock 
vier gleybackers pannen 
twee tijcktax borden 
een gelach bordt 
een klein vatie 
 
[0224v] In 't voorhuys 
vijff stoelen 
twee schilderien 
een schelle 
een hangh almanack 
 
Op de kelders kaemer 
een stoel 
een gelach bordt 
een spiegel 
een mantelstock 
een acht kante taefel 
een paer blauwe gordijnnen ende rabath 
een dito schoorsteen kleedt 
twee schilderien 
[0225r] een groene met een witte deeken 
een kleer beesem 
twee pannen 
vier koppen 
twee stuckjes steenwerck 
een tange 
twee koperen, en twee houten kraenen 
 
In d'sijdkeucken 
een klein bedtie 
een oude witte deeken 
veertien stucken steenwerck 
twee racken 
acht stenen tafelborden 
[0225v] een banck 
een pars 
een rooster, een kleine dito 
een hanghijser 
een braedpanne 
een braedspit 
twee tangen 
twee snuyters 
een koperen schuymspaen 
een blicken droopleepel ende trachter 
een wrijver 
een gotelingh met een ijseren pot 
twee flessen 
 
In de galderie in d'plaets 
een selfs wender 
[0226r] een koperen koeckpan 
een canary vlucht 
eenigh steenwerck van geen belangh 
 
In 't klein bovenkamerke 
een taefel 
twee stoelen 
een gelach bortie 
een gordijnen roede noch een dito 
ses printen 
acht kleyne stuckjes steenwerck 
 
Op 't saal 
een taefel 
een spiegel 
seven Spaense stoelen 
een schencktaefel 
[0226v] een mangelstock 
een gelach bordt 
vier schilderien 
twee blicken blaekers 
vijf Delfse pannen, de post drie daer van porceleynen 
vier kopkes 
 
In 't voorst opkaemer 
een taefel 
ses blauwe Spaense stoellen 
elff prenties 
 
In 't boven sijdkamerke 
een groene deeken 
ses geschilderde borties 
twee stoelen 
een gelach bordt 
twee kopkes met drie panties 
[0227r] een wit schoorsteen kleedt 
 
In de plaets achter 
een leuywaege 
twee oude water emmers 
een oude wasch tobbe, doch aen stucken 
een turffkiste met een schuttelbanck 
 
Aentekeninge van sodanige goederen, als de ontvanger der boelgoederen Duco Nauta, op heden door sijn dienaers heeft gereclameert ofte wederom getrocken uyt het huys van Joanna de Jager, gewesen hospita in 't huys de Witte Arent, ingevolge van des selfs becomen appoinctamente van dato den 22e juny 1685. 
 
een bed 
een peul 
[0227v] seven oorcussens, segge vijff oorcussens 
ses blauw laekens stoelen 
drie schilderien, een dito 
een gemarmerde kas 
een spiegel 
een bed 
een peul 
twee witte Spaense deekens 
twee paer blauwe gordijnnen met d'rabatten 
een blauw schoorsteen kleedt 
drie slechte blauwe stoelen 
 
[0228r] Een obligatie ten laste van Jochum Hanssen van Amsterdam, en ten profijtte van Joannes de Jaeger in leven toornblaeser alhier, van dato den 19 augustus 1664 de summa van een hondert en t'negentigh caroliguldens desen pro memoria.