Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 363r

Pand: Schritsen 5

Inleiding: [0363r] Inventarisatie ende beschrijwinge sampt warderinge gedaen ten sterffhuyse van wijlen Aefke Jskes in leven echte huysvrou van Sjoerdt Feyckes Doccumer schipper, ten versoecke van Pytter Pytters Ackersloot ende Wybe Wybes als geauthoriseerde curatoren over de drie kinderen van Sjoerd Feyckes bij gedaghte huisvrouw in echte verweckt in dier qualiteit requiranten, ende meergedaghte Sjoerd Feyckes sigh wederom in echte begewen hebbende met Leentie Ides sijn tegenwoordige huisvrouw als requireerde, omme te doen oplossinge van des sterffhuis geen exempte goederen, omme welx ende getrouwelijcks te doen hij de belofte heeft gepraesteert in handen van de heere praesiderende burgemeester Jacobus Voorda als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, omme waertoe te geraken voor eerst door de gesworen wardeersters Dieucke Claeses ende Dieucke Jans geprocedeert is tot warderinge in manieren als volght, desen 16e Junii 1673.

Opmerkingen: Sjoerd Feyckes afk Harlingen, trouwt voor gerecht Harlingen 25-06-1653 Aeffke Yskes afk Harlingen. Tresoar, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenummer 683, aktedatum 16-06-1673: Pieter Ackersloot koopman curator, curator ad actum divisionis, doopsgezind Wybe Wybes koopman curator, curator ad actum divisionis, doopsgezind Sjoerd Feyckes Dokkumer schipper vader, Weduwnaar van Aeffke Yeskes moeder, 3 kinderen Hertrouwd met Leentje Yedes genoemd.

Inventaris: 
[0363v] Bedden ende bedtscleren 
een bedt met een peul f 20-00-00 
een bedt met een peul f 8-00-00 
een bedt met een peul f 6-00-00 
twee oorkussens f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 3-00-00 
een dito f 1-11-00 
een kleyn dito f 0-15-00 
een witte Spaensche deecken f 5-00-00 
een groene ongevoerde deken f 7-00-00 
een groene gevoerde deken f 7-00-00 
een groene ongevoerde dito f 3-10-00 
een dito f 0-15-00 
---------- 
f 81-11-00 
 
[00364r] een witte Spaense deeken f 3-00-00 
twee dekens f 2-10-00 
een wijtlingh f 0-15-00 
een dito f 2-10-00 
een dito f 1-00-00 
twee laekens f 5-00-00 
twee laeckens f 3-10-00 
een laeken f 1-11-00 
twe peuldoecken f 1-15-00 
twee laekens f 2-05-00 
twee laekens f 3-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 1-15-00 
twee peuldoecken f 1-05-00 
twee dito f 2-10-00 
twee halwe laeckens f 0-10-00 
---------- 
f 41-11-00 
 
[0364v] een peuldoeck f 1-00-00 
vier slopen f 3-00-00 
vier slopen f 2-00-00 
vier dito f 3-00-00 
vier dito f 1-00-00 
vier dito f 3-00-00 
vier dito f 2-10-00 
een tirentijen tafellaecken ende en een oude doeck f 0-10-00 
ses handtdoecken f 1-00-00 
vier handtdoecken f 1-00-00 
vier tafellaeckens f 1-05-00 
eenigh steenwerck ende glaesen f 2-10-00 
een spiegel f 1-05-00 
een lanteern f 1-08-00 
---------- 
f 26-08-00 
 
[0365r] twee korffkes met twee spreedtjes f 0-10-00 
eenige stowen ende doosen f 1-02-00 
twee kandelaers f 3-03-00 
een puister, potzeel, tange ende asschop f 1-08-00 
een vuirbecken f 1-11-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een coperen pot f 1-05-00 
een vleysketel f 8-00-00 
een koperen pantie ende salm brader f 2-10-00 
een gootlingie f 1-05-00 
een messchen f 1-05-00 
een tinnen mingel ende fles f 2-00-00 
drie kanties ende eenigh ander tin f 4-16-00 
---------- 
f 31-05-00 
 
[0365v] tobben, waschschammel, bierstellingh ende wateremmer f 4-10-00 
een eeken kewij f 15-00-00 
een kas f 18-00-00 
een kantoor f 1-05-00 
een eeken schabeltie f 1-05-00 
een tafeltie f 0-15-00 
een kleerbesem ende stoffer etc. f 1-00-00 
eenige boeken f 2-15-00 
vier kussens f 2-05-00 
twee dito f 2-15-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
een groen spreedtje f 0-15-00 
---------- 
f 61-00-00 
 
[0366r] twee paer groene gardijnen, rabatthen ende roede f 8-00-00 
een groen schoorsteenkleedt f 1-00-00 
een broeyvat f 1-11-00 
twee messchen kandelaers f 1-05-00 
een heugel ende ellen f 0-10-00 
dartien stoelen f 4-00-00 
een ledder, leeuricks corff, werck emmer ende mantelstock f 3-04-00 
twee gardijnen, rabath ende roede f 3-10-00 
een glas gordijn f 2-00-00 
een vuirbecken f 1-08-00 
eenige steenwerck ende rackies f 5-00-00 
eenige treeften, koeckpanne, ende enigh ander romlarij f 5-00-00 
ende ham ende eenige worsties f 2-10-00 
eenigh romlarij f 3-03-00 
---------- 
f 41-01-00 
 
[0366v] een murmurde kas f 6-00-00 
een eeken slaepbanck f 5-00-00 
eenigh schuttelgoedt f 7-00-00 
eenigh turff f 8-00-00 
eenigh talhout f 5-00-00 
een setbanck f 0-10-00 
een vleysvat f 1-05-00 
eenigh Noorts brandhout f 3-00-00 
 
Silver: 
3 lepels met een kroeske, 7 7/8 loot, yder loot weerdigh 1-06-00 f 10-04-12 
een riem met kettingen wegen te samen 34 1/2 loodt, yder loodt tot 1-04-00 f 41-08-00 
---------- 
f 87-07-12 
f 41-01-00 
f 61-00-00 
f 31-05-00 
f 26-08-00 
f 41-11-00 
f 81-11-00 
---------- 
f 370-03-12 
 
[0367r] De outste zoon Yske Sjoerdts spaarpot beloop f 46-00-00 
De middelste zoon Feyke Sjoerdts spaarpot beloopt f 66-00-00 
De jongste zoon Cornelis Sjoerdts spaarpot beloopt f 33-12-08 
---------- 
f 145-12-08 
 
De kinderen moeders troupenningen bestaet in 8 rijxdaelders f 20-00-00 
Een stuck silver sijnde een dubbelde rijxdaelder f 5-00-00 
Een oude rosenobel tot f 11-00-00 
pajement f 0-12-00 
---------- 
f 36-12-00 
 
Vastigheden: 
Een geheel Doccummer Veer 
 
Een huis staande alhier op de Schritsen bij Sjoerdt Feyckes selffs bewoont werdende, ende bij de selve met sijn overleden huisvrou te samen aangecoght 
 
[0367v] Een huisinge bij Sjoerdt Feyckes van Leeucke Martens ende Jaen Feddes gecoght, staende alhier bij de Franequer pijpen [Opm.: Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboeken, invnr 239, fol 6v, 21-01-1665: Sioerd Feikes koopt 1/2 huis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. Oeds, schoenmaker, ten W. de straat, ten Z. Hans Euwes, ten N. wd. Claas Arjens. Gekocht van Lieuke Martens Faber, commissaris der Trekschippers, voor 200 gg.] 
 
Een gerechte vierde part van de huisinge bij Thijs Martens blickslager bewoont, alhier aen de Voorstraat staende 
 
Thijs Martens debet van een jaers huishuyr f 86-16-00 
 
Een obligatie op Oene Abes wedue tot f 42-00-00 
 
Leeucke Martens debet wegens een jaer huishuyr, acht en twintigh gulden f 28-00-00 
 
[0368r] Lasten: 
Rinnert Inses comt f 330-00-00 
Tedde Tjeerdts comt f 400-00-00 
Cornelis Pouwels comt f 600-00-00 
Hijlck Foppes comt f 600-00-00 
Nogh is ten achteren wegens verschenen intressen f 80-00-00 
---------- 
f 2010-00-00 
 
Tot last van de kinderen aen legaten volgens hun moeders bespreck, ende de doodt schulden 't samen betaelt tot f 300-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert 
in kennisse van ons commissaris ende secretaris 
actum ut supra 
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) D. Wringer 1673[0363v] Bedden ende bedtscleren 
een bedt met een peul f 20-00-00 
een bedt met een peul f 8-00-00 
een bedt met een peul f 6-00-00 
twee oorkussens f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 3-00-00 
een dito f 1-11-00 
een kleyn dito f 0-15-00 
een witte Spaensche deecken f 5-00-00 
een groene ongevoerde deken f 7-00-00 
een groene gevoerde deken f 7-00-00 
een groene ongevoerde dito f 3-10-00 
een dito f 0-15-00 
---------- 
f 81-11-00 
 
[00364r] een witte Spaense deeken f 3-00-00 
twee dekens f 2-10-00 
een wijtlingh f 0-15-00 
een dito f 2-10-00 
een dito f 1-00-00 
twee laekens f 5-00-00 
twee laeckens f 3-10-00 
een laeken f 1-11-00 
twe peuldoecken f 1-15-00 
twee laekens f 2-05-00 
twee laekens f 3-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 1-15-00 
twee peuldoecken f 1-05-00 
twee dito f 2-10-00 
twee halwe laeckens f 0-10-00 
---------- 
f 41-11-00 
 
[0364v] een peuldoeck f 1-00-00 
vier slopen f 3-00-00 
vier slopen f 2-00-00 
vier dito f 3-00-00 
vier dito f 1-00-00 
vier dito f 3-00-00 
vier dito f 2-10-00 
een tirentijen tafellaecken ende en een oude doeck f 0-10-00 
ses handtdoecken f 1-00-00 
vier handtdoecken f 1-00-00 
vier tafellaeckens f 1-05-00 
eenigh steenwerck ende glaesen f 2-10-00 
een spiegel f 1-05-00 
een lanteern f 1-08-00 
---------- 
f 26-08-00 
 
[0365r] twee korffkes met twee spreedtjes f 0-10-00 
eenige stowen ende doosen f 1-02-00 
twee kandelaers f 3-03-00 
een puister, potzeel, tange ende asschop f 1-08-00 
een vuirbecken f 1-11-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een coperen pot f 1-05-00 
een vleysketel f 8-00-00 
een koperen pantie ende salm brader f 2-10-00 
een gootlingie f 1-05-00 
een messchen f 1-05-00 
een tinnen mingel ende fles f 2-00-00 
drie kanties ende eenigh ander tin f 4-16-00 
---------- 
f 31-05-00 
 
[0365v] tobben, waschschammel, bierstellingh ende wateremmer f 4-10-00 
een eeken kewij f 15-00-00 
een kas f 18-00-00 
een kantoor f 1-05-00 
een eeken schabeltie f 1-05-00 
een tafeltie f 0-15-00 
een kleerbesem ende stoffer etc. f 1-00-00 
eenige boeken f 2-15-00 
vier kussens f 2-05-00 
twee dito f 2-15-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
een groen spreedtje f 0-15-00 
---------- 
f 61-00-00 
 
[0366r] twee paer groene gardijnen, rabatthen ende roede f 8-00-00 
een groen schoorsteenkleedt f 1-00-00 
een broeyvat f 1-11-00 
twee messchen kandelaers f 1-05-00 
een heugel ende ellen f 0-10-00 
dartien stoelen f 4-00-00 
een ledder, leeuricks corff, werck emmer ende mantelstock f 3-04-00 
twee gardijnen, rabath ende roede f 3-10-00 
een glas gordijn f 2-00-00 
een vuirbecken f 1-08-00 
eenige steenwerck ende rackies f 5-00-00 
eenige treeften, koeckpanne, ende enigh ander romlarij f 5-00-00 
ende ham ende eenige worsties f 2-10-00 
eenigh romlarij f 3-03-00 
---------- 
f 41-01-00 
 
[0366v] een murmurde kas f 6-00-00 
een eeken slaepbanck f 5-00-00 
eenigh schuttelgoedt f 7-00-00 
eenigh turff f 8-00-00 
eenigh talhout f 5-00-00 
een setbanck f 0-10-00 
een vleysvat f 1-05-00 
eenigh Noorts brandhout f 3-00-00 
 
Silver: 
3 lepels met een kroeske, 7 7/8 loot, yder loot weerdigh 1-06-00 f 10-04-12 
een riem met kettingen wegen te samen 34 1/2 loodt, yder loodt tot 1-04-00 f 41-08-00 
---------- 
f 87-07-12 
f 41-01-00 
f 61-00-00 
f 31-05-00 
f 26-08-00 
f 41-11-00 
f 81-11-00 
---------- 
f 370-03-12 
 
[0367r] De outste zoon Yske Sjoerdts spaarpot beloop f 46-00-00 
De middelste zoon Feyke Sjoerdts spaarpot beloopt f 66-00-00 
De jongste zoon Cornelis Sjoerdts spaarpot beloopt f 33-12-08 
---------- 
f 145-12-08 
 
De kinderen moeders troupenningen bestaet in 8 rijxdaelders f 20-00-00 
Een stuck silver sijnde een dubbelde rijxdaelder f 5-00-00 
Een oude rosenobel tot f 11-00-00 
pajement f 0-12-00 
---------- 
f 36-12-00 
 
Vastigheden: 
Een geheel Doccummer Veer 
 
Een huis staande alhier op de Schritsen bij Sjoerdt Feyckes selffs bewoont werdende, ende bij de selve met sijn overleden huisvrou te samen aangecoght 
 
[0367v] Een huisinge bij Sjoerdt Feyckes van Leeucke Martens ende Jaen Feddes gecoght, staende alhier bij de Franequer pijpen [Opm.: Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboeken, invnr 239, fol 6v, 21-01-1665: Sioerd Feikes koopt 1/2 huis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. Oeds, schoenmaker, ten W. de straat, ten Z. Hans Euwes, ten N. wd. Claas Arjens. Gekocht van Lieuke Martens Faber, commissaris der Trekschippers, voor 200 gg.] 
 
Een gerechte vierde part van de huisinge bij Thijs Martens blickslager bewoont, alhier aen de Voorstraat staende 
 
Thijs Martens debet van een jaers huishuyr f 86-16-00 
 
Een obligatie op Oene Abes wedue tot f 42-00-00 
 
Leeucke Martens debet wegens een jaer huishuyr, acht en twintigh gulden f 28-00-00 
 
[0368r] Lasten: 
Rinnert Inses comt f 330-00-00 
Tedde Tjeerdts comt f 400-00-00 
Cornelis Pouwels comt f 600-00-00 
Hijlck Foppes comt f 600-00-00 
Nogh is ten achteren wegens verschenen intressen f 80-00-00 
---------- 
f 2010-00-00 
 
Tot last van de kinderen aen legaten volgens hun moeders bespreck, ende de doodt schulden 't samen betaelt tot f 300-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert 
in kennisse van ons commissaris ende secretaris 
actum ut supra 
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) D. Wringer 1673