Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 217 folio 256r

Pand:  Schritsen 21

Inleiding:  [0256r] Waerderinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Jan Dirxen Kuyck als commissaris, geadsocieert met de heer Theodorus Stansius secretaris, ten huyse van Pytter Claessen Meetie als vader en wettige voorstander over sijne kinderen bij wijlen Antie Douwes in echte getogen, sich nu wederom ad secunda vota begeven hebbende met Trijntie Watses sijn tegenwoordige echte huysvrouw, ter instantie van Pytter Claessen Meetie als requirant, sijnde dese tauxatie gedaen door Dieucke Claeses en Neeltie Hessels mede gewooren uytdraeghsters alhier, in welx doende geprocedeert is in volgende manijeren. Actum den 26e january 1687.

Inventaris: 
[0256r] In de kamer 
een bed met een peul ad f 16-00-00 
een paer gordijnen rabath en roede f 3-10-00 
een wijtlingh laeken en peuldoeck f 3-10-00 
twee deekens ad f 2-15-00 
---------- 
f 25-15-00 
 
[0256v] een groene deeken ad f 3-00-00 
twee oorcussens ad f 6-10-00 
drie cussens ad f 7-10-00 
een bed met een peul ad f 13-00-00 
een wijtlingh, laeken en peuldoeck f 4-00-00 
twee deekens ad f 4-10-00 
vier oorcussens ad f 4-10-00 
vijff stoelcussens ad f 3-10-00 
vier stucken pastelein ad f 3-05-00 
eenigh steenwerck ad f 2-06-00 
twee schilderien en een tromp ad f 2-05-00 
een kandelaer en spiegel ad f 3-10-00 
twee schorsteenkleden en een bedspreedt f 2-11-00 
eenigh ijserwerck ad f 3-00-00 
elleff stoelen met een scherm f 4-00-00 
twee taefels f 4-00-00 
---------- 
f 71-07-00 
 
[0257r] een kevie ad f 12-00-00 
seven sloopen ad f 4-10-00 
vier sloopen ad f 4-00-00 
vier peulsacken ad f 5-00-00 
drie peuldoecken met een sloop f 4-15-00 
twee laekens ad f 3-05-00 
twee dito laekens ad f 5-10-00 
twee dito ad f 3-15-00 
twee dito ad f 5-05-00 
een taefellaeken en eenigh bont goedt f 3-00-00 
 
Achter in de loots 
eenigh tin en ijserwerck f 14-00-00 
noch eenigh tinnen schuttelgoedt f 2-08-00 
eenigh steenwerck ad f 5-00-00 
eenige rommelingen ad f 3-10-00 
noch eenige rommelingen ad f 3-10-00 
 
In de plaets 
aen rommelingen ad f 3-14-00 
 
In 't voorhuys 
aen steenwerck ad f 3-15-00 
---------- 
f 86-17-00 
 
[0257v] In 't voorkaemerke 
een bed, peul met een bedsack f 38-00-00 
twee laekens met een peuldoek f 4-10-00 
een witte Spaense deeken ad f 6-10-00 
een deeken ad f 3-10-00 
vijer oorcussens ad f 9-00-00 
een paer gordijnnen en vier sloopen ad f 6-10-00 
eenige planken en schuttelgoet f 5-00-00 
 
In 't opkaemerke 
drie laekens met een wijtlingh f 7-10-00 
twee laekens met een bedspreedt f 7-15-00 
een paer gordijnnen met een rabath f 7-10-00 
een schoorsteenkleedt ad f 0-10-00 
eenigh steenwerck f 5-05-00 
twaleff sloopen en een laeken f 11-10-00 
 
Op de solder 
eenigh rommelingh een vleesvat met twee tobben f 7-10-00 
---------- 
f 120-10-00 
 
[0258r] Op de bovensolder 
Aen turff en brandhout ad f 8-00-00 
 
In de beneden kaemer noch 
aen speck en vlees en butter ad f 8-00-00 
aen speck en roockvlees ad f 11-00-00 
aen kees voor f 3-00-00 
een silveren beekertie met eenigh tin f 16-00-00 
---------- 
f 46-00-00 
f 120-10-00 
f 86-17-00 
f 71-07-00 
f 25-15-00 
---------- 
f 350-09-00 
 
anno 1687 den 22e januarij is de schuytte gewaardeert off getauxeert door Thijs Jansen, Dirck Ypkes ende Claes Lammers op ende ter summa van 2075 gulden doch also hier profijttelijck sestien hondert caroliguldens f 1600-00-00 
[0258v] Op den omgeschreven dato de huysinge op de Schritsen staende gewardeert door de aen voorgemelte personen beneffens Pytter Bruyns metselaer, op een summa van vier hondert en 't negentigh caroliguldens f 490-00-00 
Aen gerede gelden bevonden een summa van negen honderts even en 't sestigh caroliguldens f 967-00-00 
Noch aen Jillis Jansen tot Haanburgh te goede ses hondert caroliguldens f 600-00-00 
Aen de coopman Pytter Sjoerdts te goede tweehondert en drie caroliguldens f 203-00-00 
---------- 
f 2260-00-00 
 
[0259r] Aen Pytter Claessens suster Gryetie Clases tot Amsterdam woonachtigh, de summa van eenhondert ses en twintigh caroliguldens f 126-00-00 
Noch aen Jan Pytters te goede vijftigh caroliguldens f 50-00-00 
Aen Sicke Reyns te goede gelijcke vijftigh caroliguldens f 50-00-00 
Aen Stittert Adams te goede so wegens de oude schuyt, als wegens verschoten geld, de summa van drie hondert en twee caroliguldens f 302-00-00 
---------- 
f 528-00-00 
f 2260-00-00 
f 1600-00-00 
f 350-09-00 
---------- 
f 4738-09-00 
summa totalis van dese boven en vorenstaende profijttelijcke staat bedraeght also vier duysent seven hondert acht en dartigh caroliguldens negen stuyvers f 4738-09-00 
 
[0259v] En also Pytter Claeses Meetie verklaerde, dat hij ende sijn overleden echte huysvrouw de voorschreven ende omstaende summa van 4738-09-00 stante matrimonio hadden overgewonnen, en dat over sulx hunner inbrengh van goederen, even gelijck ware geweest, soo verstonde dat dese goederen tusschen hen ende sijne voorkinderen egaal ende elx voor een gerechte helfte behoorden gedevideert te worden, makende also hier voor sijn ses kinderen helft, de summa van twee duisent drie hondert negen en 't sestigh caroliguldens vier stuyvers acht penningen f 2369-04-08 
Sulx dat hij dese summa van 2369-04-08 aen sijne voorkinderen wegens haer moederlijcke goederen voors. uytwijsende, sijnde dese kinderen genaemt Gryttie Pytters old ontrent 21 jaren, Trijntie Pytters old ontrent 17 jaren, Bauckjen Pytters old ontrent 14 jaren, Douwe Pytters old ontrent 11 jaren, Stijntie Pytters old ontrent 6 jaren, ende Claes Pytters old 4 jaren. 
[0260r] Aennemende hij Pytter Claessen Meetie dese voorschreven uytgewesene goederen, aen sijne voorkinderen hier nevens gemelt, te restitueren ende uytte keren, soo wanneer de selve tot behoorlijcke buyckveste, ofte eenige andere geapprobeerde staat sullen gecomen sijn, in middelen tijde dese sijne kinderen, voor de opkomsten den voorschreven goederen te alimenteren ende op te voeden, soo des een vader neffens sijne kinderen verplicht is te doen, onder verbandt sijnen goederen, ende submissie van den Hove van Frieslandt, desen ende alle andere gerechten ten eersten instantie justiciabel 't welck bij Jan Pytters burger ende chergser hier ter stede, als man ende vooghd over sijn echte huysvrouw Trijntie Pyers als naeste bloedverwant over dese kinderen, ende sich in desen also qualificerende is geapprobeert geworden, in kennise den comparanten handen, beneffens de subscriptie van sijn Pytter Claessen Meetie twede vrouw Trijntie Watses, als mede desen amplecterende en de vertekeninge van de heere commissaris ende secretaris desen ratione off. mede lauderende. Actum op den raedhuise binnen Harlingen, den 28 january 1687. 
 
(get.) Pitter Claesen Metie  
 
(get.) Trijntije Watses  
 
(get.) Jan Pieters  
 
(get.) J. Dircksen Kuyck 1687  
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
28 januarij 1687 
not. publ.