Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 218 folio 100r

Pand:  Lanen 82

Inleiding:  [0100r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvingen gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Tjeerdt Bouwens als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris ten sterffhuise van Jacob Jurjens de Lange in leven old Gemeensman en lakenkoper binnen deser stede, ter instantie van de vroedsman Wijngaerden tot Leeuwarden wonachtig ende Hendrik Pytters Donker 't samen als curatores over Timeus de Lange s.s.theol. candidatus et med. dr. nagelaten soon van den overledene doch innocent en 't recht gebruyck van sijn sinnen niet machtig sijnde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Jacobs de Lange meerderjarige dochter van gedachte gemeensman de Lange ende Auck Lolckes desselfs nicht welke dese sterfhuyse meest hebben gefraequenteert, de welke ook de belofte bij manuale stipulatie, om alles getrouwelijk te sullen op en aengeven in handen van de mede commissaris Asperen hebben gepraesteert, waer op dan also tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Acutm den 2e october 1684.

Inventaris: 
[0100r] In de binnenkamer 
een bed met een peul 
een paer gordijnen met een rabath 
 
[0100v] ses oorkussens 
ses stoelkussens 
acht en twintig stukken porceleyn so groot als klein 
een eken parske 
een achtkante tafel 
een gemurmerde kas 
ses stoelen 
vier schilderijen 
een spiegel 
een parthij boeken volgens testament van de overledene Timeus de Lange toebehorende 
 
[0101r] een eeken cantoor daerin nae ontzegelinge bevonden 
Brieven en Instrumenten 
 
Een grontpachtbrief wegens acht en twintig stuivers eeuwige jaerlijxe grontpacht segge renthe van dato den 2e juny 1644 gequoteert met No 1. 
 
Een dito van dartig stuivers euwige jaerlijxe renthe van de dato den 30e april 1667 gequoteert met No 2. 
 
Een obligatie leggende ten laste van Remmert Hendrix van der Burg van dato den 9e July 1663 ter somma van twehondert en sestig caroliguldens gequoteert met No 3 f 260-00-00 
 
Een coopbrief en reversaelbrief van den 12e January 1645 van sekere huys en hovingen staende en gelegen op Rapenburg gequoteert met No 4. 
 
[0101v] Een cessie en overdrachte van doto den 28 september 1665 wegens een caroligulden eeuwige jaerlijxe grontpacht gequoteert met No 5. 
 
Een cessie en overdrachte gepasseert bij Reyntje Romkes de Vos van dato den 30 november 1671 daerin leggende een acte obligatoir bij Reyntie Romkes cum uxore aen de gemeensman de Lange gepasseert van dato den 19e Mey 1665 ter somma van driehondert ses ent negentig caroliguldens dartien stuivers vier penningen beneffens ene extract uyt hypotheecqboek wegens de Vos registratien dus voor profijttelijk met No 6 gequoteert f 366-19-04 
 
Een decreetbrief van den 20e aprilis 1672 van sekere huysinge ende tuyntie cum annexis bij de Grauwe Kath gequoteert met No 7 
 
Een obligatie ten laste van de gemeensman Sake Romkes Gaasma van dato den 14e februari 1670 ter somma van driehondert caroliguldens gequoteert met No 8 f 300-00-00 
 
[0102r] Een obligatie ten laste van Hiltie Sickes cum sorore can dato den 12e April 1682 waerop noch vierhondert caroliguldens te goede is, gequoteert met No 9 f 400-00-00 
 
Een dito ten laste van Jan Hessels Wiersma van dato den 9e december 1662 ter somma van twehondert caroliguldens gequoteert met No 10 f 200-00-00 
 
Jacob Wijnnolts debet per obligatie van dato den 12 december 1672 de somma van twehondert en vijftig caroliguldens gequoteert met No 11 f 250-00-00 
 
Een grontpachtbrieff bij Jacob Heres cum uxore gepasseert van dato den 12e Maert 1641 wegens 16 stuivers euwige jaerlijxe renthe gequoteert met No 12. 
 
[0102v] Contante penningen 
twe en dartig caroliguldens aen contant dus f 32-00-00 
 
Een eeken kevie daerin nae ontzegelinge bevonden 
Silver 
negen silveren lepels 
een silveren kroes met een dito kopke 
een kantie met een silveren lid 
een silveren doosje waer in twe gouden ringen Timeus de Lange van sijn vader per testamente toegemaeckt 
acht valweerde rijxdaelders met twe silveren penningen, tsamen ontrent weert f 22-10-00 
 
[0103r] Linnen 
tien servetten 
sestien lakens 
vier tafellakens 
vier peuldoeken 
tien slopen 
een wijtling 
een sarchie de Nijmen rok [Serge de Nimes] met een broek 
een coleurd lakens dito 
twe hoeden 
 
[0103v] In de loodts 
een messchen boffertspanne 
een dito gootling 
een coperen poth met een vijsel 
een becken 
twe kannen met tinnen lidden 
een tinnen kan 
een pack korff 
 
[0104r] Int voorhuys 
een winckel daerin navolgen goederen 
53 3/4 ellen laken van diverse coleurd 
116 1/2 ellen carsay 
46 1/2 ellen bay 
10 ellen swart bay 
13 ellen wollenwerp 
15 ellen sijden machay 
73 ellen buffels 
46 ellen cherchie 
 
[0104v] 67 ellen greyn van diverse coleurd 
137 ellen plets 
25 ellen catoen 
6 ellen foddebay 
5 1/2 ellen ras say 
15 1/4 ellen beeldsay 
35 ellen casiant 
2 kindere dekens 
7 ellen Spaens say 
5 3/4 ellen carmosijn greyn 
4 < ellen coleurd borat 
 
[0105r] 11 ellen grijs greyn 
3 1/4 ellen heeresay 
6 ellen driget 
7 3/4 ellen camelot 
10 ellen armosijn 
13 3/4 ellen camelot 
14 1/2 ellen casiant 
7 3/4 ellen swart borat 
32 3/4 ellen Schots say 
3 ellen coleurd greyn 
14 1/2 ellen coleurd borat 
eenige lappen 
 
[0105v] 12 ellen kroon ras 
26 ellen cherchedaem [serge de Nimes] 
8 ellen damast 
71 ellen Luyck say 
19 ellen greyn 
22 ellen streepgrein 
9 1/2 ellen croonsay 
4 1/2 ellen Engels heresay 
2 rollen linnen en eenige lappen 
eenige kramerijen 
 
[0106r] Vastigheden 
Een huys cum annexis waer uyt de overledene versturven is alwaer de Grauwe Kat in de gevel staet 
 
Een huys daerontrent op deplaets als waer Pytter Feyes weduw inwoont naest Yege Hendrix op de Speckmerkt deser stede 
 
Een oud en nieuw schuldbok waer in enige profijttelijke boekschulden waerin volgens aengevers van de mede curator Hendrik Pytters Donker bevonden de somma van een hondert drie ent negentig caroliguldens f 193-00-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende bevonden, in dato als in proemio gemelt, doch bevestight en vertekent den 21 november 1684 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
47) 11/21 1684 
not. publ.