Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 154r

Pand: Droogstraat 57

Inleiding: [0154r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Arjen Theunis ende Lijsbeth Freeriks in tijden echteluiden binnen deser stede van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij de selve metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de coopman Ayse Arjens Mahiu ende Jan Freerx mr. schoenmaker als geauthoriseerde curatores over Ytie, Theunis, Freerck ende Jan Arjens, alle vier minderjarige weeskinderen van de overledene voornoemt, ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Symon W. Sloterdijck ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, sijnde de aengevinge geschiet door voornoemde Ytie Arjens als de sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die om sulx getrouwelijck te sullen doen den belofte onder manuale stipulatie heeft gedaen in handen van de mede commissaris Asperen, waer op tot de beschrievinge is geprocedeert so volgt. Actum den 14e may 1674.

Opmerkingen: Autorisatieboeken, Nedergerecht Harlingen, aktedatum 29-04-1674 Theunis Ariens Mahiu oud 14 jaar weeskind, Freerck Ariens Mahiu oud 11 jaar weeskind, Jan Ariens Mahiu oud 8 jaar weeskind, Weduwe van Arien Theunis Mahiu vader, Lysbet Freerx moeder, Ayse Ariens Mahiu koopman curator, curator over personen en goederen, neef, doopsgezind Jan Freerx mr. schoenmaker curator, curator over personen en goederen, oom, doopsgezind Itie Ariens Mahiu oud 19 jaar weeskind, requirant

Inventaris: 
[0154v] Bedden ende betscleren 
drie bedden ende drie peulen 
twaleff oorcussens 
drie paer gordijnen ende rabatten 
twee groene schoorsteenkleden 
noch een schoorsteenkleed 
twee groene bedspreden 
een dito tafelspreedt 
noch vijff groene spreeden 
ses deeckens waer van vijff groene en een witte 
noch een gevoerde dito 
drie kleyne dekenties 
twaleff stoelkussens 
vijftien stoelen 
een slaepbanck 
twee murmurde cassen 
 
Een kevy daer in nae ontzegelinge bevonden: 
een kralen buydel daerin 10 a 3-03-00 
een a 2-10-00 
 
[0155r] een silveren penningh met een daer aenhangend kettingh ende knoop 
een benen rinkelbel met silveren bellen 
vier silveren lepels 
een brandewijns kroeske 
een eyer lepeltie 
 
Linnen 
twaleff slaeplakens 
acht peuldoecken 
negen mans hemden 
een en twintigh kussen slopen 
acht tafellakens 
noch twee mans hembden 
een en twintigh servetten 
een cas doeck 
ses vrouwen hemden 
drie wijtlingen 
een bed hemdt 
[0155v] drie borstrocken 
vier blauwe schorteldoecken 
een witte schorteldoeck 
vier blauwe ende een bonte schoorsteenkleed 
een bonte peulsack 
twee bonte tafellaekens 
drie bonte handdoecken 
vier bonte slopen 
vier blauwe handdoecken 
twaleff bonte neusdoecken 
drie en dartigh dassies 
drie en twintigh witte neusdoecken 
vijff grote kinder doecken 
vijff kleyne dito 
noch twee dito 
twee borsthemdties 
een wit kinder borstrockjen 
blauwe kraegmouwen 
ses bonte mans mutsen 
[0156r] vijff kraegen 
noch acht kragen 
dartien halsdoecken 
negen bonte ondermutsen 
seventien vrouwen mutsen 
seven hoofdoecken 
noch enigh hoofdgoed van wijnich wardije 
 
Wollen 
een hoyck ende een swat lakensmantel 
vier mantelties 
twee carmosijnen rocken 
twee swart schorten 
vier kleden swart greyn 
een swarte ende rode schorteldoeck 
noch twee swarte dito 
noch een manteltie 
drie paer mouwen 
een rijdmanteltie 
een cap 
[0156v] twee overlijven 
twee daegs vrouwen rocken 
een vuyle morten schort [philemorten, feuillemort] 
een paer vrouwen hosen 
een borstrock ende goed tot een paer mouwen 
een wollen werpen schort 
 
Mans kleren 
een pack swart lakens kleren 
een pack duystere blauwe kleren 
laecken tot een rockje 
twee hemdtrocken 
een onderbroeck 
twee paar hosen 
een hoedt 
een rood ruft ende swchtel 
 
In 't cantoor nae ontzegelinge bevonden: 
4 1/2 a 2-10-00 
noch 1 1/2 dito 
twee Engelsche schellingen ende een halff 
[0157r] een beredaelder 
een oordrijx doch niet goedt 
een halve gouden ducaton ende een halve rijder, welke halve rijder Theunis Arjens toebehoort 
een dubbelde ducat 
 
Vastigheyt 
een seeckere huysinge stae[nde] binnen deser stede in de Droogstraet [d.i. Droogstraat 57] waer uyt Arjen Theunis cum uxore versturven sijn 
 
seecker wijdtschip vercoght aen Haye Jacobs waer van de coopsomma noch te goede is 
 
twaleff soo schilderijen als albasterde bordties 
 
Oost Indisch goed 
een dubbelde butterschuttel 
drie clapmutsen 
twee fruchtschalen 
seven butterpanties 
tien coppen waer onder een stucken 
 
[0157v] drie middelmatige clapmutsches 
twee kleyne dito 
twee kelckjes 
vier romers 
vier en twintigh slechte pannen 
veertien slechte coppen ende clapmutsches 
een rack met tien tafelborden 
ses witte schalen 
 
een boekcas met enige kleyne boeckjes 
een ijseren standcandelaer 
een suycker tromp 
een strijckijser 
vijff stucken tinwerck 
een messchen pantie 
een gootlingh 
een coperen pot 
een ketel 
een vuyrbecken 
een spiegel 
 
[0158r] noch een spiegel 
een bosschie rijgeern 
een tange en treeft 
 
Seekleren 
ses paer zeehosen 
een bultsack 
een ruyge pels 
twee witte onderbroecken 
drie hemdtrocken 
een pack blauw lakens kleren 
noch twee packen zeekleren 
een broeck 
een gesontheyt 
een mans muts 
noch vier paer hosen 
een mantelstock ende mangelbordt 
 
[0158v] In de keucken 
een lanteern 
twee walvis benen dosen 
negen stucken slecht steenwerck 
noch drie dito 
noch een treeft ende asschop 
eenigh schuttelgoedt 
een waschtobbe ende wasschamel 
een wiege ende wiegbanck 
een kackstoel 
een vleysvat 
een mangelbord 
een kinder krebbe 
twee tafels 
 
[0159r] twee stenen lidden 
een bontkleed om de deur 
 
Aldus geinventariseert ende bevonden 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris in dato ut ante 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 1674 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
37) 5/11 1674 
not. publ.