Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 218 folio 121r

Pand: Zuiderhaven 31

Inleiding: [0121r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Tjeedtske Clases in leven weduw van wijlen Lyckle Andries, ten versoeke van Ayse Arjens ende Reyer Arjens Mahiuw, als geauthoriserende curatores over Pytter ende Rixtie Yeges, kindts kinderen van den overledenen zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Alberts, die ook de belofte om alles getrouwelyk te sullen aengeven onder behoorlycken boelede in handen van de heer burgemeester Sibrandus Pauw als mede commissaris heeft gepraesteert waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Actum den 6e january 1685

Inventaris: 
[0121r] In de binnen kamer 
een bed met een peul 
drie groene gordijnen met een rabath 
een banck daerin een bed met een peul 
een deken 
een half laken met een bedspreedt 
thien stoelen 
ses stoelcussens 
ses geschilderde borties, een dito met een spiegel 
 
[0121v] Een groen en bont schoorsteenkleed 
vijf hele ende een stucken Oostyndische kopkes 
vijf sasierkes met een klapmuts dito 
seven pannen met een slechte kom 
drie Oostyndische pannen 
vier slechte koppen met een vles en houtvat 
drie stoffers, twee kleerbesems met een vloerveger 
een ketting, hangijser tange, scherm en een kandelaer 
een stenen kanne met een tinnen lid 
een rack 
vier kesen 
een paer schalen, eenige wichten en bierkannen 
drie houwers, saeg en koeckpanne 
eenige romlingen in de spijs kamer 
eenige vatties met een lanteern 
eenig schuttelgoedt 
 
[0122r] Een gemurmerde kas daerin 
ellef mutsen 
vijf ondersten, drie dito 
drie hooftdoeken, twee slippen met een sante 
een wrong en ses neusdoeken 
een sack en een blauwe schorteldoek 
een paer hosen met een paer handschoenen 
twe kapsluyers met eenige lappen 
een paer kraeg en mouwen met vier half mouwen 
een wambays 
een rode borstrock met een overlijff 
een plauwe pletsen rock 
 
Een kistie daerin bevonden 
een stuk doek lang 38 1/2 ellen 
twe silveren bekers 
seven silveren lepels 
[0122v] Een silveren onderriem daeraen drie haken, en ses silveren kettings, met drie silveren hechten 
twe gouden ringen, met een silveren schorthaek 
een goud gewicht 
 
Gereed gelt 
516 ducatons a 3-3-0 f 1625-08-00 
118 daelders a 1-10-0 f 177-10-00 
120 1/2 rijxdaelders a 2-10-0 f 301-05-00 
17 valueerde rijxdaelders a 2-12-0 f 44-04-00 
14 goudguldens a 1-8-0 f 19-12-00 
pajement f 5-15-00 
2 kronen a 2-0-0 f 4-00-00 
twe ducatons f 6-06-00 
---------- 
f 2183-10-00 
 
Gout 
23 enkelde ducaten tot 5-0-0 yder f 115-00-00 
3 dubblede dito a 10-0-0 f 30-00-00 
7 1/2 gouden ducaton a 15-0-0 f 112-10-00 
3 1/2 Carolus a 12-0-0 f 42-00-00 
1/2 rosanobel tot 5-10-0 f 5-10-00 
een pistolet tot f 9-00-00 
---------- 
f 314-00-00 
 
[0123r] drie stucken goud yder tot 3-0-0 f 9-00-00 
1/2 angelot a 3-10-0 f 3-10-00 
---------- 
f 12-10-00 
f 314-00-00 
---------- 
f 326-10-00 
 
den 7e dito voor noen 
 
Brieven ende instrumenten 
Een reversael van't half huys tot Dockum bij Susanna Ravens wonachtig binnen voornoemde stede (ter somma van 790 goldguldens met een ducaet, waer op betaelt is 330 goltguldens en de ducaet) aen Yge Pytters ende Trijntie Lyckles tot Harlingen gepasseert, van dato den 21e january 1673 so dat daer op noch te rest is 644 Caroliguldens f 644-00-00 
waer op een jaer intressen te goede is toekomende may 1685 sullende verschijnen tegens 5 ten hondert 
Een grontpachtbrief tot last van de erfgenaem van wijlen de coopman Rinse Jetses, van de kamer achter desselfs packhuys staende tot een Caroligulden 10 stuivers waer op een jaer grontpacht te goede is verlede May 1684 verschenen, en noch een jaer toekomende 1 may 1685 sullende verschijnen 
[0123v] Een grontpachtbrief bij Antie Jans IJsenbeek, aen Tyetske Claes gepasseert, van dato den 22 july 1682, tot 2 Caroliguldens, waer op toekomende may 1685 een jaer grontpacht te goede is 
[marge]onwis gerekent[einde marge] Een obligatie tot laste van Poppe Cornelis trekschipper ende Rimkien Pytters echtelieden, aen Tjeets Clases gepasseert, van dato den 30e april 1675, ter somma van 200 Caroliguldens, waer op betaelt is 150 Caroliguldens, in den jare 1678 
 
[marge]doch onwis gerekent[einde marge] Een obligatie tot laste van Pytter Tjallings tot Pietersbierum, ende Obbe Liskes tot Hou, aen Lyckle Andries gepasseert, van dato den 15e november 1628, tot 625 Caroliguldens 19 stuivers 8 penningen 
[marge]doch onwis gerekent[einde marge] Een obligatie tot laste van Claes Hans tot Kimswert aen Lyckle Andries Smidt gepasseert, van dato den 4e july 1614, tot 100 Caroliguldens 18 stuivers 12 penningen 
Een coopbrief bij Andries Herckes ende Rieme Lyckles, aen Lyckle Andries smidt cum uxore, van dato den 18e februari 1617, van het huys waer uyt de overledene versturven is 
een testament van Tjeerdske Clases, weduw van wijlen Lyckle Andries, van de dato den 21e november 1684 
[0124r] Noch eenige brieven van geen importantie 
Een wandelbrief met een testament van 't half huys tot Dockum hier voren aengetekent 
 
Na noen 
 
In de kelder eenige romlingen 
Twe wateremmers een aker en kanne 
Eenig schuttelgoet, met een gootling 
 
Op de opkamer 
een bed met drie peulen 
ellef oorcussens 
drie dekens 
vier wijtlingen 
twe paer groene gordijnnen met de rabatten 
seven borties 
drie Oostyndische klapmutsen 
[0124v] drie grote en vijf kleine kopkes 
eenig schuttelgoet 
een tinnen kom 
een dito kop met eenige loden gewichten 
een strijckijser 
eenige romlingen 
ses stoelen met een dito kerkstoel 
een spinwiel 
ses stoelcussens 
drie groene spreden met een schorsteenkleedt 
een kleerbesem, stoffers ende wrijvers etc. 
een ijseren standtkandelaer met een snuyter 
een ijseren pottie 
drie rocken, schort en manteltie 
[0125r] drie Oostyndische pannen 
een mans rock 
een geel geferfde tafel 
een mangelbord ende mangelstock 
 
Linnen in een eeken kas bevonden 
een en twintig lakens 
drie peuldoecken, vier dito 
negentien vrouwen hembden 
twe tafellakens 
seven servetten 
ses en twintig slopen, drie dito 
een witte borstrock 
drie nachthalsdoeken 
twe witte schorteldoeken 
[0125v} negen neusdoeken, en een halsdoek 
6 3/4 ellen doek 
vijff bruyne schorteldoeken 
 
wollen in voorschreven kas bevonden 
een swart lakens rock 
een swart lakens hoyck 
vier mantelties 
twe swarte schorten 
een karmosijnen rock 
een boratten borstlijff 
eenige kleden van schorten 
een paer kraeg en mouwen 
een kapsluyer met een kraeg 
[0126r] een swarte schorteldoek 
een rood ruft met een lapke rood bay 
vier dekens met een wijtling 
een Danswijker kistie daerin eenige boeken 
noch drie bondels gaern 
 
Op de solder 
eenige delien ? 
een parthijtie turf en brandtholt 
twe pistolen 
twe zeekisten 
eenige romlingen 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende bevonden, in dato ut supra 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) M. Hillebrans 1685 
 
(get.) Sibrandus Pauw 
 
abs. secr. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
48) 6/26 1685 
not. publ.