Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0208r] Inventaris en beschrijvinge van goederen gedaen bij en ten overstaen van de praesiderende burgemeester Claes Rinnerts Winsma als commisaris geadsocieert met de heer doctor Arnold van Idsinga, ten sterffhuise van Abbe Feites in leven burger en wijdschipper binnen Harlingen soodanige deselve bij den overledene sijn nagelaten en bij Pietie Pieters Klip desselffs nagelaten weduwe beneffens haar eigen ongescheiden gepossideert worden, ten versoeke van Jacob Lourens burger faandrigh alhier als oom en geauthoriseerde curator over de twee voorkinderen van gedachte Abbe Feites met namen Geertie en Riemcke Abbes, als geinteresseerde wegens haar moeder goederen, alles op aengevinge van gedachte Pietie Pieters die tot dien einde den behoorlijken eede daar toe staende aan handen van welgedachte commissaris heeft [0208v] gepraesteert. Actum den 19e juny 1708.

Inventaris:  [0208v] In de voorkamer
5 schilderien
een spiegel
agt stoelen
een tafel
een vloerveger
een kleerbesem met silver beslagh
elliff porcheleinen pannen op de
schoorsteensmantel
vijff dito koppen ende een wekpot daar onder een glasen
drie dito kastkoppen
drie dito klapmutsen
2 kopkes ende schuttelties ende 2 romerkes op de deurs richel
vijff stoelkussens
een paar groene gardijnen met rabat en schoorsteenscleed
twee wit schoorsteencleed
twee bedden en twee peulen ende een peuldoek
seven oorkussens, noch twee met slopen
een Japonse deken
een catoenen wijtlingh en een laken op 1 bed

In de spijskamer
14 Delfse pannen groot ende klein
1 soutvat en drie potten

[0209r] 2 flessen
een standkandelaer met blaker, al mesk
1 bibel in folio
een mesken tange en heerdveger
een eken kast
ses bedlakens
vijff mans hemden
twaalff slopen
twee peuldoecken
twee servetten en een grote doek
noch een servet
12 kinderdoecken
een dooske met quitantien

[afgelinieerd: behorende tot de voorkinderen voornoemt]
een silver hoofd tot een mes
een silver blakerke
een dito kopke
een dito emmerke
een silver penning
een silver doit
een silver eylepeltie
twee beenen hegten

een pak swart lakens mans klederen
een pak sarsje de nemen dito
een swarte mantel
een hemdrok met silver knopen
twee servetten ende een kinderdoek
een wit ruft

[0209v] In de agter kamer
twee paar gardijnen
twee schoorsteenscleeden
vijff panties op de schoorsteen
2 kopkes 2 glasen en 2 romerties aldaer
vier halff dosijnen porcheleinen theegoed
6 tinnen tafelborden
2 klapmutsen en 2 schuttelties , porchelein
drie boter panties
twee tinnen soutvaten met een dito trekpot
2 rode trekpotten
2 teevleskes en een trompke
4 oostindische kastkoppen
1 steenen hond en peerd
vijff vlessen
een tinnen schotel
een tinnen boterpot
2 tinnen soutvaten
2 tinnen koppen
1 dito trekpot
1 dito kanne
een koperen koffykan
een dito teeketel

[0210r] vijff pannen en twee schalen
1 koekpan
een koperen gortpanne
twee koperen kanties
een gootlingh
een pak mans boven klederen
een dito onderpak
een bolke vanger
een Engelse muts
een hemdrok met silver knopen
twee hemdrocken
negen stoelen noch een
een koperen dooffpot
een eken kast
een kakstoel
een spiegel
een koperen ketel
een ijseren vuirpot
een bed en peul
drie bedkussens

[0210v] twee dekens
twee wijtlingen
drie slopen
een mantelstock
eenig rommeling op de solder