Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 218 folio 344r

Pand:  Heiligeweg 13

Inleiding:  [0344r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Sjoerdt Feyckes in leven Dockumer treckschipper alhier, ter presentie en ten versoeke van Wybe Wybes Panninga ende Baucke Fockes als testamentele ende geauthoriseerde curators over de soon van Sjoerd Feyckes, Yede Sjoerds genaemt, ende dat van alle sodanige goederen actyen ende credyten als de overledene metter doodt naegelaten heeft, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Fettie Meynerts dienstmaaght van de overledene, dewelke de boeleedt in solemnelen eede aen voornoemde heere commissaris heeft affgeleght waer op dan tot de beschrijvinge in naevolgende manieren is geprocedeert. Actum den 6e februari 1690.

Inventaris: 
[0344v] In de voorkamer een kas daerin: 
een reversael bij Ydts Fockes ende Ruyrtie Clases gepasseert wegens de helft van een gecoghte wintmolen cum annexis, waer op noch rest f 490 goltgulden 
een decreet bryff voor Sjoerd Feycke wegens sijn gecochte huysinge de drie kroonen genaemt met quitantie daerbij sijnde, deesen hier pro memoria 
een betaelt reversael ende respectievelijke coopbrieff, wegens het veer van Harlingen op Doccum 
een coop ende ingelost reversael van twee kaamers op Rapenburgh staaende 
een kistje met oude bryven van geen ende weinigh belangh 
een eeken kas daerin: 
veertien manshembden 
vier laackens 
drie tafellakens 
[0345r] seeven sloopen 
een wijtlingh 
seven servetten 
twee witte schorteldoeken 
vijff stucken doeck 
een witte mans hembdrock 
wollen 
een pack swart laekens kleeren 
drie stucken roodscharlaeken 
een pack swart lakens kleren met een hoed 
een swarte huyck 
vier silveren leepels met een kroeske 
een eeken kevie daerin: 
drie hoeden 
een swarte rock 
een pack kleren, met een broeck 
een dito pack swarte kleeren 
[0345v] een mantel 
twee paer breiden wanten 
twee daaghs rocken 
een hembdrock 
Linnen 
twintigh neusdoecken 
tien dasjes 
drie tafellakens 
seven mans hembden 
thien dito 
tien laekens 
een wijtlingh 
negen peuldoeken 
twaleff sloopen 
een servet 
een leeren kooker met een silveren ingeleght hecht 
eenige oude handdoeken 
[0346r] twee oorcussens met de sloopen 
een groene deeken 
vier gardijnen met twee rabatten 
een blauw met een wit schoorsteenkleedt 
een bed met een peul 
elliff oorcussens 
vijff sloopen 
een groene deeken 
een laken 
thien stoelen 
en tien kussens 
tien Delftse pannen off schalen 
ses koppen 
drie kleyne schutteltjes 
een spiegel ende een mantelstock 
een eeken ferfde kiste 
een Dansicker kistje 
[0346v] een dito thijntie met een schabeltje 
een mangelbord met een kleerbesem 
een bijbel met twee testamenten 
een kantoor daerin eenige oude bryven van geen belangh 
een doosje met eenige coraelen in een eeken spijntie 
een groene buydel met buydelgoedt 
eenige sackjes met oude bryven 
een reisboek met vier andere boeken 
eenige boogen wit papier 
eenige oude schrijfboeken van geen belangh 
drie paer schoenen 
een thijntie 
in de spijskamer 
een boffertspan met een akerke 
een koperen pot 
drie kannen ende twee flessen 
[0347r] twee buttertijnen met en mingelen 
een kom ende mosterpot met een kroeske 
een wijnkan 
een tinnen waterpot 
een tinnen kop ende komke 
twee blicken trachters 
twee lanteerns 
een ijseren kandelaer 
een gesttobbe 
een keetel met een vuyrbecken 
eenige oude rommelingen 
een korfke met een doeck daerover 
In de achterkamer 
een slaepbanck daerin: 
een bed met een peul 
een dito bed 
drie oorcussens 
twee oude deekens 
drie deekens 
[0347v] twee groene gardijnen met een rabath 
twaleff sloopens 
drie laackens 
twee wijtlingen 
een witte onderbroeck 
een ferfde kas 
een rack met twaleff borden 
elliff pannen 
een suykerkop met twee kopkes 
een spiegel 
een slaedemmer met een lanteer 
twee korfkes 
vijff stoelen vier stoelcussens 
een tafeltje met twee kleerbesemen 
een glasgordijn met een ijseren roede 
een stoffer met twee houtwrijvers 
een ijseren pot 
twee wateremmers 
eenige rommelingen 
[0348r] drie treeften, tange en asschup 
een koekpanne met een swavelstockslaetje 
een tafel ende turfkorff 
een scherm ende twee stoelen 
een drinckkanne met vijff pantjes 
eenigh schuttelgoedt, soo pannen, als potten etc. 
een doofpot 
een koperen aker met een gestleepel 
een blicken seepvat, met een boender ende luywagen 
een mantelstock, mangelbord ende vloerveger 
ses schutteltjes met een bortje 
twee wastobben met een kleerkorff 
een rack 
een aschvat 
eenigh rommelerij 
een spinwiel 
een leeuwericks korff 
een ledder 
een paer leersen 
[0348v] Vastigheeden 
een huis staende ontrent de Kerkbrugh, waer uyt de overledene gesturven is [0d.i. Heiligeweg 13] 
een huys aen de noordkant van de Voorstraet bij Sybout blickslager ende Grippert Gripperts tegenwoordigh bewoont [0d.i. Voorstraat 21] 
het huys de Drie Kronen genaemt, op de Oude Haven, bij Jan Keyser bewoont [0d.i. Noorderhaven 108] 
twee kamers op Rapenburgh staende 
een huys bij Schelte Pyters timmerman gecocht, staende op de Schritsen doch is noch niet bij hem betaelt [0d.i. Schritsen 5] 
een halff treckveer van Harlingen op Doccum bij de overledene selfs bevaren