Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0229r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaan bij en ten overstaan van de burgemeesters Tiaard Bouwens en Joost Gonggrijp als commissarien, mitsgaders doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Ruird Pieters, in leven coopman binnen Harlingen, van alle goederen, actien en crediten bij deselve nagelaten en ten sterffhuise bevonden, ten versoeke van Tieerd Siverds Siverda als curator over de goederen van Pieter Ruirdts, wel meerderjarig, dog ter zee absent, Janke Ruirds mede voljarig, Sijke, Imke en Meile Ruirds, alle veniam aetatis bij den hove bekomen hebbende, mitgaders Jacob Meiles als geauthoriseerde curator over Jelte Ruirdts, alle kinderen en erffgenamen van voornoemde Ruirdt Pieters, alle op aangevinge van de drie dogteren als de winckel en huishoudinge geadministreert hebbende, welke omme daar inne getrouwelijk te handelen [0229v] aan handen van welged. heren commissarien en behoorlijk boelede hebben gepreisteert. Actum den 24 february 1710.

Inventaris:  [0229v] In de loods en stal
een paard
een dong trog
een haver kiste
eenig rommeling in e stal
een tafel
10 stoelen
twee treeften
4 schotelties
een spijntie en een rak

In de gang
twee mangelstocken en bord
een stieffbord
een houten bak
een dozijn tafelborden ende een rack agt bonte Delfze schotels

In de keuken
een spiegel
een tafel
13 stoelen
8 stoelkussens
een stoffer, vloerveger, wrijver en korfke

[0230r] twee groene glasgardijnen en ijseren roede
7 stoven
een mantelstok
8 a 9 pannen
2 koppen
een zuikerpot
een dozijn rode kopjes en schotelties
een rood en blauw en twee tinnen trekpotten
een kopke en tromke
12 schotelties en 6 kopkes
een kopke
een keerslaad
een leij
een puister
een heerdveger
een teerak
een bont schoorsteenscleed noch een
vijff boteljes groot en klein
seven romers
een kruidtromke
een tinnen vlapkanne
een boterkop
drie tinnen soltvaten en 7 lepels

[0230v] twee schotels en een kom
ses dito tafelborden
4 dito sausierkes, een mostertpot
een peperdoos
een pankoeksmes
vier blicken teebossen
een mesken vijsel en stamper
drie blicken teeketels
een koperen dito
twee blicken trompen, rijver
een vleesketel
een koperen dooffketel
een dito boffertspanne
twee dito melkpanties
een dito doorslagh
een dito confoor
een gootlingh
twee dito blakers ende schuimspaan
een dito gortpanne
een dito keteltie
een bolle beusje panne
een ijseren heugel met vier haken
een ijseren pot
twee tangen met een fork

[0231r] twee treeften, een hangijser en rooster
een blicken blaker
een mesken snuiter, en suinigje
twee witte schotels en twee dito kommen
twee dito olypotten
een bed en peul
twee gardijnen ende een rabat
vier oorkussens
twee Spaanse dekens en een Japanse deken
twee lakens
een peuldoek
twee beddoeken
vier slopen
een scherm
een dambord en schijven
een schuttelbank met steenwerk
drie emmers

Op de solder boven de keuken
twee wagen en een karre peerde gereid
drie hoofdstallen en vordere annexen
een belgereid en sweep
een Poolse sleed, wagen en karre
drie bedden en peulen

[0231v] seven oorkussens
vier dekens
drie stoelen en een wagenkussen
twee bedlakens en twee slopen
een kleerkorff
een slaapbank
een rager en maat
een koffertie, een stoel
een vleesvat
een uithangbord van koper
een korff en eenige sacken
eenige rommelingh
eenige matten

In de binnenkamer
een vrouwen en 12 andere stoelen
12 stoelkussens
een spiegel met twee porcheleinen kopkes
drie koppen (Delfs) op de kast
2 porcheleinen en slegte boter schotelties
2 slegte schuttelties en drie kopkes
4 porcheleinen ende 2 slegte schotelties
twee paar schoenen en muilen van steen
een schabeltie
een tafel en pars
twee paar gardijnen ende rabatten

[0232r] drie spreden
een cantoor
een groen en bont schoorsteenscleed
een houten tijnne
een bedwarmer
vijff tonnen en een caperson
een musquet en degen
een standkandelaar
met een koperen lamp
een vuirbecken en twee schalen
een koffijpot met kranen
een graanschaal cum annexis
een bierpot, een tinnen enktlaad
een blicken tromp
agt slegte panties en eenige witte borden
twee vogelglasen
een Spaanse deken
een stijffrak
ses silveren lepels
een dito agt kantige kop
een steenen kan met een tinnen lid
drie mans rocken
twee Japanse rocken
twee boven- en twee onderbroeken
een hemdrok
twee hoeden

[0232v] drie swarte mantels
eenige paren hosen
vijff bonte schoorsteenscleden
een dito glasgardijn
eenige bonte sloopkes
een mantelstock
22 manshemden
17 bedlakens
5 tafellakens
10 dopjes handdoeken
16 servetten
6 peulsacken
29 slopen
een eken kast

Op de trap
een bed en peul en drie kussens, twee dekens een laken en wijtlingh
een cheeskussen

In de kelder
drie tobben, twee schammels en eenigh rommelingh

[0233r] Winkelwaren
Linnenno 1twaalff stucken smallinnen als 1 a 30 twee ieder a 31, twee ieder a 32, twee ieder a 33, vier ieder a 34 en een a 38 ellen
no 2ses stucken breed linnen, drie ieder a 48, twee ieder a 33 en een a 45 ellen
no 3 een stuk wit smal linnen a 100 ellen
no 4 vijff volle stucken wit breed Vlaams linnen a 65, 64, 64, 66, en 64 ellen
no 5 vijff opgonnen stucken dito linnen a 37, 24, 11 1/2, 7 en een ellen
no 6 ses lappen smallinnen a 2, 5, 30, 16 en 21 sampt 20 ellen
no 7 een lap breed coleurd linnen a 10 ellen
Baejenno 8 drie stucken geel baey a 49, 18 en 13 ellen
no 9 drie lappen roodscharlakens baey a 24, 17 en 12 ellen
no 10twee opgonnen stucken roodbaey a 19 en 13 ellen
no 11een stuck groen baey a 28 ellen
no 12 drie stukjes swart baey a 34, 44 en 20 ellen
no 13 twee stucken wit baey a 35 en 50 ellen
[0233v]14 een stuck swart hennep a 39 ellen
Karsaien15 twee stucken rood karsaij a 27 en 21 ellen
16 twee stucken dito a 37 ende 26 ellen
17een dito carmozijn a 8 ellen
18ses stucken swart karsai a 36, 23, 25, 24, 37 en 28 ellen
Buffels192 stucken opgonnen blauw buffels a 11 en 25 ellen
20 drie lappen rood buffels a 12, 7 1/2 en 2 1/2 ellen
21 een stuck groen Vlemmingh a 28 ellen
22twee stucken groen streept kussen goed a 33 en 36 ellen
Sargie23 een stuk blauw sarge a 16 1/2 ellen
24twee stucken groene dito a 8 en 14 ellen
253 opgonnen stucken donker grauw sargie a 12, 25 en 11 ellen
26twee opgonnen stucken coleurd krip a 22 ende 41 ellen
[0234r]no 27een lap gevulde sarge a 6 ellen
28 twee lappen swart gevuld sarge denim a 4 1/2 en 10 ellen
29 een stuck dito Engels a 25 1/2 ellen
30drie stucken dito coleurd off grauw a 16, 5 1/2 en 4 ellen
31 een dito groen a 21 ellen
32 een dito charge de chee a 15 ellen lakens
34twee stukjes smallaken, sprenkeld a 5 1/2 en 4 1/2 ellen
35 een stuck rood Engels laken a 7 ellen
36drie stucken grauwlaken a 20, 9 1/2 en 22 1/2 ellen
371 dito muskes laken a 9 ellen
38 twee stucken swart laken a 21 1/2 en 14 ellen
Ratijn39een stuck groen ratijn a 14 ellen
40een lap grauw dito a 2 1/2 ellen
[0234v] BarkanNo 41een lap grauw barkan a 7 el
42een dito groen a 9 el
43een stuk metlaen ? groen a 45 ellen
44een dito grauw a 15 el
Plets45een stuk rood plets a 18 el
46een stuck dito geel a 8 el
Baei (vodde)47twee lappen vodde bay a 25 en 1 1/4 el
48een stucken wollen streept a 29 el
49eenige lapjes goed van verscheiden soort
50vier lapjes laken a 3 1/2 elle
Luikzaei51drie lappen rood luikzaei a 20, 10 1/2 en 26 ellen
52twee stucken blauw luikzai a 8 1/2 en 25 1/2 el
53 een dito a 28 1/2 el
54drie dito muiskes a 24 1/2, 4 en 21 el
55drie dito groen a 26, 13 en 21 el
56drie stucken swart dito a 29, 12, 5 en 4 el
[0235r]No 57eenige kleine lapjes dito
58twee stukjes muiskes stoffjes a 55 ende 39 el Kroonzai
59 twee lapjes blauw kroonsaey a 6 en 1 3/4 el
60twee stucken groene dito a 6 1/2 en 22 el Zijperzai
61een stuk blauw schort sijperzay a 17 el
62 een stuk swart dito a 25 el
Herezay63 twee stucken blauw schort Engels Herezay a 12 en 12 1/2 el
64twee lappen swart dito a 3 3/4 en 5 el
65een stuk rood dito a 11 elle
Calemink66 een stuk swart calemink a 14 1/ 2 el
67een stick coleurd dito a 20 el
68een lap rood dito a 5 el
69ses lappen sarge du bois als een a 14, een a 22 1/2, en vier te samen 12 ellen
70twee lapkes rood glas goed a 6 1/2 en 3 el
[0235v]No 71 twee lapkes rood borat a 5 en 7 el
72twee stucken machai 29 1/2 en 23 1/2 el
73 twee lapjes Stardammer borat a 5 elle
74 drie stukjes swart grein a 9 1/2, 30 1/2 en 12 el
75drie lapjes dito 6 1/4 el
7612 lapjes allerleye stoff
762 lappen coleurd catoen a 13 1/2 en 3 1/2 el
77 5 lappen strijlje a 9, 6 1/2, 8 en 7/8 el
78twee lappen blauw doek a 8 en 2 1/2 el
79 2 lappen a 24 en 8 el
80een lap wit dopjes a 14 el
81 drie lapjes bontgoed a 7, 5 1/2, 2 ? en 1 1/2 el
82een lapje wit smaldoek a 10 1/2 el
83een lapje dimit a 1 1/2 el
84een lapje ganse ogen a 3 1/2 el
85 een lap coleurd bombazijn a 12 ellen

[0236r] Linten
156 stucken wollen mantelkoorde, 1 stuk a 23 ellen
aan opgonnen stucken 600 ellen dito
109 stucken zijden en wollen mantelkoorde
1 stuk a 23 ellen
nog aan opgonnen stucken dito 484 ellen
120 stucken riblint a 23 el 't stuk
nog aan opgonnen stucken dito 270 el
56 stucken smal damlint a 19 el 't stuk
aan opgonnen sticken dito 130 el
56 stucken breed damlint a 19 el 't flink
aan opgonnen stucken dito, 130 el
16 stucken kruislindt a 19 el 't stuck
aan opgonnen stucken dito 138 el
18 stucken kameelsgaren lint a 23 el 't stuck
aan opgonnen stucken dito 138 el
36 stucken bont onderst bandt a 22 el 't stuk
aan opgonnen stucken dito 16 el
77 ellen zijden lint
584 ellen floretten lindt

[0236v] 113 ellen swart armosijnen lint
40 borties oudweereltze linten
27 rolties dito linten
8 stucken wollen borat lint
aan opgonnen stucken dito 540 ellen
87 stucken bont vlegtsnoer ieder a 34 el
19 stucken wit vlegtsnoer a 34 el ieder
7 stucken rijlint ieder a 30 el
44 stucken fijnne nervel ieder 18 el
18 dito grouwe ieder a 36 el
54 dito mutske bandt a 36 el ieder
66 dito fijn dito a 18 el ieder
10 dito smal swart brat lint ieder a 19 el
nog 14 ellen dito
8 pond wit naigeern
3 1/4 pond rood en blauw geern
11 dozijn strengjes kleurd geern

[0237r] 50 strengjes wit Deventer dito
9 stukjes wit langet a 11 ieder
nog 58 el dito
10 el witte mantelkoorde
94 dozijn wit naygaarn
1180 strengjes blauw stopgaren
340 doiter strengjes garen
800 strengjes blau stopgeren
115 lood swarte zijde
90 lood zijde van allerhande coleuren
20 gros knopen
249 brieff spelden
16 brieff ruftspelden

[0237v] Op 't voorkamertie
| 24 schotelties
| 22 kopkes
[dorso: teegoed met het rakjen]

een spiegel
een almanak met een glas daar voor
een kantoor
drie koppen en drie panties
een paar gardijnen en rabat
een hondert negentigh Caroliguldens
17 stuivers aan verscheidenene specien aan gelt f 190-17-00
een silver trouwkistje
een gouden ringh
een ducat
24 stuckjes vreemd gelt
vier silvere lepels
een silver forkje
een piepke
een horologie
een silveren signet

[0238r] Boeken
drie in folio
45 in 8o
47 in 12o
8 kaarten

Onroerende goederen
Sekere huysinge cum annexis, staande binnen Harlingen tusschen de Lammert Warners? en Turffdragers bruggen, met de horvinge en stallinge daar agter, in leven bij wijlen Ruird Pieters bewoont

Een huis cum annexis, op de Schritzen naast de drie Spaarpotten ten oosten

Een huis cum annexis op de Ossemarkt naast de stallinge van Juffrouw Nauta

Een kamer in de Vijverstraat

Eenige kamers in de Lambert Warners steegh

[0238v] Een panwerk cum annexis met alle de gereedschappen daar toe specterende, staande ende gelegen onder Almenum, beswaart met een floreen, volgens coopbrieff daar van zijnde

Enige hondert duisent pannen, na gissinge hier ofer 2 a 3 hondert duisent

veertien Caroliguldens vijftien stuivers jaarlijxse grondtpagt gaande uit verscheidene gronden binnen dese stadt, volgens coopbrieff van de 3 may 1665 aan Jelte Ruirdts gepareert

Een elfde part van de helft van de Noordermolen staande op de stads vesten alhier ter stede

[0239r] Obligatien en profijtlijke inschulden
Een obligatie tot last van Jarig Uilkes cum uxore tot Hitzum ad vijff hondert Caroliguldens capiteal gedateert den 26 may 1706 500-00-00
waarop de intressen a 8 stuivers maands ten agteren zijn zedert den 26 may 1709

Een dito op Andries Roeloffs sackedrager cum uxore, ad vijff en dartigh Caroliguldens, met de intressen zedert den jare 1701

Tiepke Wopkes Hansma cum uxore debent volgens reversael de dato den 6 en 30 january 1699 en daar op gevolgde cessie van den 20 july 1699. als reste meerder een somma van agt hondert Caroliguldens capitael 800-00-00
met de intressen zedert may 1708 tegens 5 pro cento, met agt gulden 11 stuivers rest van 't vorige jaar

[0239v] Actum den 19 Augusti 1710


de tauxatie op 't panwerk soo van klei, turff, praam, vormen etc. buiten de pannen, bedraagt en is door Hylcke Johannes Hanekuik betaalt met vijff hondert negen en dartigh Caroliguldens 19 stuivers 8 penningen 't peerd daar mede onder begrepen 539-19-08

't geene bij de uitkoop der winkel van den 4 maart tot den 14 april inclusive te gelde is gemaakt bedraagt vijfftien hondert drie en dartigh Caroliguldens 5 stuivers 14 penningen dus 1533-05-14

Het geene aan Janke Ymkjen, Sijke en Meijle Ruirdts soo in 't besonder als in 't gemeen is toegewardeert, volgens notule onder de curatoren berustende bedraagt 330- 05-00

't geene door voornoemde erfgenamen op de boelgoeds tafel is doen brengen, doch voor haar selve ingehouden bedraagt volgens notule als voren 176-15-09

[0240r] Het gene 't boelgoed der overige winckelwaren sampt inboelen, boecken, wagen chese, etc. aan vrij gelt heeft opgebraght bedraagt sestien hondert agt en seventigh Caroliguldens agt stuivers 6 penningen 1678-08-06

het geene tot dato van vercogte pannen en roestige tuimelaers rede ontvangen is, namentlijk tot den 19 augusti 1710, bedraagt negen hondert negen en taghtigh Caroliguldens 8 stuivers 8 penningen 989-08-08

aan boekschulden, soo wis als onwis, en bestaande in veele kleine potjes volgens notulen mede onder de curatoren berustende een duysent drie hondert agt t taghtentigh Caroliguldens 1 stuiver 12 penningen 1388-01-12

[0241r] Schadelijke staat
De coopman Tieerd Siverdts Siverda comt volgens twee besondere oblgatien, duysent gulden doch rede uit de voren geinventariseerde profijtelijke staat voldaen

Aen Dieucke Pieter mede betaelt als voren vijff hondert Caroliguldens capitael met de intres van dien

Aan Idsske en Antie Wiltetus Jelgersma als voren drie hondert Caroliguldens

Aucke Backer comt volgens obliegatie ses hondert Caroliguldens met de intressen van dien 600-00-00


Aldus gedaen ende geinventariseert datis ut supra
In kenniss van ons commissarien ende secretaris

(get) Tierdt Bouwens
abs. sec.
(get.) J. Reinalda 1710
(get.) J. Gonggrijp