Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 81r

Pand:  Simon Stijlstraat 7

Inleiding:  [0081r] Ontsegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de heere sequens praesiderende burgemeester Ruyrdt Ulbes Gerlsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Amelyke Haantjes, in leeven burgerse alhier, van alle de goederen, actien ende credyten bij den overleeden metter doodt ontruymt ende naegelaeten ende aldaer ten sterfhuijse bevonden, ende sulks ter instantie van Lambert de Gavere als geauthoriseerde curator over Amelyke, Ybeltie ende Grietie Tjeerds Suyrger, ook op het aengeeven van Amelyke Gerrits, als desen sterfhuyse meest ende alleen gefrequenteert hebbende, die onder behoorlycke eede belooft heeft aen handen van welgedachte heere commissaris, om alles wel ende getrouwelyck nae haer beste kennisse te sullen aengeeven, in welks doende de beschrijvinge is geschydt soo volght, actum den 27e octobris 1691.

Inventaris: 
[0081v] Op de voorkamer 
Een gemarmerde tafel met een groen spreed 
ses stoelen  
ses stoelkussens 
een groen met een wit schoorsteen kleedt 
drie drielingen porceleyn 
drie dito schaelties 
vier dito koppen  
drie drielingen dito 
vier koppen dito 
 
In een spijntie bevonden 
twee porceleinen klapmutsen 
twee dito butterpantjes 
drie dito vrught schaelties 
een dito kop. 
 
[0082r] een kelkjen dito met twee kleyne flessjes 
twee kleyne dito schaeltjes met een klapmuts 
twee doorslaghjes, dogh geen porcelein 
 
In 't voorhuys 
vier schilderien 
een mantelstock 
een spiegel 
een houten emmerke 
vijff stoelen met de kussens 
twee witte gordijnen voor de glasen 
een houten plattie 
drie drielingen porcelein 
twee moye klapmutsen dito 
twee kelkjes dito 
drie drielingen dito 
twee kopkes dito 
een groen gordijn om de deur 
een dito 
een dito wit 
 
[0082v] In de binnen kamer 
een bed met een peul 
een wit spreed over deselve 
twee groene gordijnen met een rabath 
drie oorkussens 
twee kleine dito 
een groen spreedt 
een bond kleetie 
ses stoelen 
ses stoelkussens 
een groote spijegel met een bont kleetie daervoor 
vier witte gordijnen voor de glaesen 
een groen ende wit schoorsteenkleedt 
 
[0083r] drie halve porceleynen lampet schuttels 
twee dito drielingen 
een dito 
een dito vrught schael 
twee dito koppen 
drie dito butterpantjes 
twee dito kopjes 
drie flessen dito met twee koppen 
drie dito butterpantjes met twee kopkes 
drie dito groote koppen 
twee dito wat kleinder 
 
In een spijntie 
vijff blauwe schorteldoecken 
een ende twintigh sloopen 
drie bedhembden 
 
[0083v] drie peulsacken 
een vrouwen hembdt 
drie witte schorteldoeken 
vier witte buyts doeken  
twee sleghte servetten 
twee dito 
drie paer witte kraegh mouwen 
een dito borstrock 
drie bonte schoorsteenkleeden 
drie witte kappen 
een doos daerin eenigh linnen van weinigh importantie 
twee groene kleetjes 
een eeken kas, daerin 
een blauwe schorteldoek daerin een sayen manteltie 
een kraegh sonder mouwen met een kap 
 
[0084r] een swart laekens hoyck 
een swart laekens rock 
een swart greinen schort 
een blauw lakens rock 
een swart rassen schort  
een blauw sayen rock 
een gecoleurd heeresayen schorteldoek 
een bratten bont manteltie 
een rood overlijff met een borstrock 
een paer sijden handschoenen 
een greynen schorteldoek met een regenkleedt 
een heresayen bont manteltie 
een wollen wijtlingh 
een wit sloop daerin een groen gevoerde deeken 
een dito sloop daerin een ongevoerde deeken 
een stuck wit fijn doeck langh 25 ellen 
een stuck fijn doeck langh 46 ellen 
een stuck dito lang 60 1/2 ellen 
een lapke dito fijn lang 8 1/2 ellen 
 
[0084v] een lapke fijn doek langh 9 1/2 ellen 
een lapke dito langh 3 ellen 
een dito langh 8 1/2 ellen 
een dito langh 8 ellen 
drie ende veertigh heel moye bedlakens 
thien vrouwen hembden 
vijftien peuldoeken 
seeven sloopen 
een dosijn moye servetten 
een dosijn dito 
een dosijn ditp 
een dosijn dito 
thien servetten 
dartien servetten dito 
een langh tafellaken heel moy 
drie gemeene tafellaekens 
 
[0085r] drie tafellaekens 
dito nogh vijff tafellaekens 
thien dito tafellakens 
een dosijn servetten 
acht neusdoeken 
een schorteldoeck 
 
Silverwerck 
een silveren mingelen 
een kan dito van drie peegels 
een groote beeker 
een dito houtvat 
twee dito wijnschaelen 
een dito mostertpoth 
een dito kop 
een dito sesiertie  
een dito oorijser 
een dito beekertie 
 
[0085v] een hoorn op een silveren voet 
vijftien silveren leepels 
een silveren rinckelbel 
een klein leeren beursjen daerin 
twee gouden ringen 
een banck daelder 
drie Spaanse stuckjes geldt 
twee gouden ducatons 
drie stuckjes klein goudt 
 
In 't portael daerin bevonden 
een rack daerop 
vijff witte schaelen 
twee dito groote klapmutsen 
een dito rack daerop 
vier witte schalen 
 
[0086r] seven porceleynen butterpannen 
vier stoffers 
 
In 't lootske 
twee racken met schuttelgoedt 
 
In de groote achterkeuken 
een rack, daerop drie witte schuttels ende drie schaelen segh 2 
vier porceleynen drielingen 
een Delfs blauwe panne 
vier porceleynen butterpantjes 
vier dito sijsiertjes 
twee kopjes 
een spiegeltie 
acht stoelen met kussens, sleght 
 
[0086v] In de spijs kaemer 
een standt kandelaer 
ses tinnen schuttels 
een kom met een waterpoth 
een koperen vijsel 
een koperen krans 
twee steenen kandelaars 
twee schaelen 
vijff koppen 
een suyckerpoth 
acht silveren leepels 
vier dito mostert off eyerlepeltjes 
twee bedden  
twee peulen 
seeven oorkussens 
vier Spaense off gemeene deekens 
een dito Spaense deeken op de bleeck 
 
[0087r] twee paar groene gardijnen met de rabatten 
een groen ende wit schoorsteenkleedt, sleght 
een tafeltie 
acht stooven 
een scherm ende tange 
 
Nae noen 
In de groote kamer 
een eeken comptoir, daerin naevolgende bryeven ende instrumenten bevonden 
twee bondels oude bryven, soo coopbryven als olde obligatien ende andersints, geoordeelt wordende van geen belangh, doch bij de vroedsman de Gavere ende Gerrit Gouckes naeder over te sien 
een obligatie holdende ten laste van Gerrit Gouckes, ende ten profijte van den overleeden, gedateert den 1e may 1683, ter summa van drie duysent carolyguldens, waer op de intressen sijn betaeldt, gequoteert met no 1, dus f 3000-00-00 
[0087v] een dito ten laste ende profijte als voren, van dato den 2e january 1685, ter summa van drie duysent vijff hondert carolyguldens, de intressen meede betaeldt, met no 2 f 3500-00-00 
een dito op den landschappe van Frieslandt, de dato den ... marty 1672, ter summa van vijff hondert carolyguldens, met no 3, waer op de intressen tot de jare 1688 incluys sijn betaeldt f 500-00-00 
een handtschrift op Dirck Dircks ende Magdalena Fransen, de dato den 11e september 1654, et registrata den 8e april 1670, tot een hondert carolyguldens, de intressen tot den jaere 1666 incluys betaeldt, met no 4 f 100-00-00 
noch twee olde schuldboeken, van geen belangh 
eenige bryven, soo oude bryven, obligatien, ende andere bij de erfgenaemen naeder over te sien 
[0088r] een Spaense kluyt a f 2-08-00 
een quart dito f 0-12-00 
een Engelse schellingh f 0-10-00 
een huyr contract tusschen jonker Ygo van Galama ende sijn wijff Trijntie Victoors als huyrders ende Amelyke Haentjes als verhuyrderse van 't huys staende tegenover het Raedhuys, gedateert den 8e marty 1679, jaerlijcks te huyr doende 200 carolyguldens, ende is bevonden daerop te goede te sijn wegens huyshuyr, tot 1e november 1691, gereekent de summa van vijff hondert ende thien carolyguldens, gequoteert met no 5, f 510-00-00 
[marge: 2] een reversael weegens de coop van seker huys staende alhier omtrent de Vismerckt, waer uyt wijlen Tjeerd Suiriger verstorven is, houdende ten laste van Abbe Seerps cooltier ende Maycke Fockes echtelieden, ende ten profijte van Amelyke Haentjes voor de eene helft, [0088v] sampt Gerrit Gouckes ende Lambert de Gavere soo als curator over de kinderen van Tjeerdt Suyrger elks voor de vierdepart, ende dat voor de summa van ses hondert ende veertigh carolyguldens, met de intressen daerop te goede sedert den 1e november 1684, tegens vijff per cento gereekent, gedateert den 18e july 1684 en gequoteert met no 7 
[marge: 1] een reversael holdende tot last van Claas Geerts Kelder, van dato den 4e februaris 1661, ende bij den selven gecedeert aen Amelyke Haantjes op den 8e julij 1668, holdende tot 127 goltguldens, waer op noyt intressen is betaeldt, gequoteert met no 6, uytmaekende aen caroly guldens f 177-16-00 
[marge: staet hier in de coop] een reversael wegens de coop van seeker huis staende alhier omtrent de Vismerckt, waeruit wijlen Tjeerd Suyrger versturven is, houdende ten laste van Abbe Seerps cooltier ende Mayke Fockes echtelieden, ende ten profite van Amelyke Haenties voor de eene helfte, sampt Gerrit Gouckes ende Lammert de Gavere so als curator over de kinderen van Tjieerd Surigar elx voor de vierde part, en dat voor de somma van ses hondert en veertig caroliguldens, met de intressen daerop te goede, sedert den 1e november 1684 tegens vijff percento 
een obligatie ten laste van Pyter Pyters de Graeff op 't Oosteind van Flielandt, de dato den 2/12 augusty, holdende een summa van twee hondert caroliguldens, waer op noyt intressen is betaelt, quoteert met no 8, f 200-00-00 
 
[0089r] Op de achter op kaemer 
elliff schilderien in soorte 
twee stoelen 
een stoelkussen 
een oorkussen 
twee spinwielen 
een lanteern 
een eeken ledekant 
een eeken pars 
een groen lakens schoorsteenkleedt 
twee eeken setbancken 
een eeken boekkasje 
een noten boomen mantelstock 
 
[0089v]  
twee sleghte koppen op de kas segh porceleyn 
een vuyr becken 
een koperen deckseltie 
een sleght coleurde rock 
een swart schort 
een rood laekens rock 
een dito carmosijnen rock 
een eeken kiste 
twee koperen kandelaers 
een messchen asschop ende tange 
een tinnen fles 
een tinnen waterpoth 
een tinnen kom 
 
[0090r] drie tinnen schuttels 
een oly poth 
een tange 
een asschop 
een groen gevoerde deeken 
een poth met fijn vlas 
een bondel gaeren 
een oude reysmantel 
een onderst 
twee paar mouwen 
een swart laekens rock 
 
[0090v] een dito carmosijnen rock 
een behangsel tot een ledekant 
bestaende in vijff gordijnen 
een rabath 
een spreedt daertoe 
een geele onderbroek 
vijff soetemelks ende twee groene kasen 
 
Op de solder 
eenigh turff ende hout 
negen ende twintigh witte vloerstenen 
seeven ende twintigh dito blauwe 
veerthien servetten 
twee ende twintigh sloopen 
acht Duytse mutsen 
negen ondermutsen 
twee witte schorteldoeken 
 
[0091r] vijff nachthals doeken 
twee tafellaekens 
acht laekens 
een peuldoeck 
twee wijtlingen 
vijff vrouwen hembden 
seven handdoeken 
seventhien buytsdoecken 
negen witte kappen 
een blauwe schorteldoek 
een tromp 
negenthien kleerstocken 
een ledder 
 
Op de trappen 
een raeger 
[0091v] twee houtvrijwers 
een topke 
 
Anno 1691 den 28e october 
 
Vastigheeden 
een halve hovinge, met de coopman Gerrit Gouckes gemeen, staende ende geleegen ontrent de groote kerck 
een huysjen geleegen ontrent de groote sluys 
de huysinge staende over het Raedhuys, alwaer 't Hoff van Frieslandt uythanght, tegenwoordigh bij Trijntie Galama als huyrderse bewoont 
een huysje staende alhier in Dirck Lieuwes steigh 
een huys staende ende gelegen op de Wortelmerckt, waer uyt de overledene verstorven is  
[0092r] de helft van een doorgaende huysinge, staende ende geleegen aen de Voorstraet, streckende van dito Voorstraet aff tot aen de oude haven toe, aldernaest de vijff ringen, respectievelijk bij Fookel slachster ende Baucke Folkerts cum uxore als huyrders bewoont 
een stuckjen landt geleegen onder Almenum, buyten de Kerckpoort, circum circa groot een pondemate 
een stuckjen dito geleegen onder den dorpe Wynaem, ongeveer groot anderhalff pondemate, aen de delten 
 
[marge: anno 1692] 
den 11e october hebben de vroedsman Lambert de Gavere in sijn qualiteit ende Goucke Gerrits Suyrger alhier ter secretarie aengegeven en bekent gemaeckt, dat het boelgoedt heeft opgebracht in suyveren gelde een duysent ses hondert seven ende dartigh caroliguldens dartien stuivers ende twaliff penningen f 1637-13-12 
het silver ter inventario gedaght heeft in vrien gelde opgebracht een summa van vier hondert acht en twintigh caroliguldens elff stuivers twee penningen f 428-11-02 
---------- 
summa f 2066-04-14 
 
anno 1692 den 12e october ontvangen van de boer die dat stuckje landt buyten de kerkpoort 't halve bruyck St. Martinij 1691 verschenen, tot seven L. 4 stuivers f 7-04-00 
 
[0092v] Schaedelijcke staat 
eerstelijck aen de Doopsgesinde gemeente deeser steede, ter saeke een legaat volgens des overledens naegelaten testament f 250-00-00 
de vroedsman Velthuys comt weegens een anker Franse wijn op de begraeffenisse van den overleeden gelevert ad f 18-00-00 
een vroedsman Clinckhamer komt ter causa ut supra f 18-18-00 
Goucke Braam coomt als voren 
de vroedsman de Gavere competeert weegens eenige geleverde kalk ende steen, volgens rekeninge f 111-02-05 
Coopman Gaucke Suyriger komt weegens geleevert hout 
 
[0093r] Uytgaeve van 't geene coopman Gerrit Gouckes in wijlen Amelia Haanties in haer syeckte ende nae haer doodt heeft betaeldt, soo volght 
anno 1691 den 26e september aen Ulbe metselaer betaeldt, dat hij in Trijntie Victoors huys heeft verdiendt, volgens specificatie ende quitantie met no 1 f 31-19-08 
den 8e october aen de timmerman betaeldt, volgens specificatie ende quitantie no 2 f 2-06-00 
den 17e dito betaeldt aen Cornelis kistmaker, volgens specificatie ende quitantie met no 3 f 9-15-00 
25e dito betaeldt aen Antie Gerrits van spijckers, volgens specificatie ende quitantie met no 4 f 1-10-00 
dito aen Eevert smidt betaeldt, volgens specificatie ende quitantie met 0 f 6-05-00 
den 13e november aen de vroedsman Velthuys betaeldt voor een ancker wijn, volgens specificatie ende quitantie met no 5 f 18-00-00 
dito aen de vroedsman Klinckhaemer betaeldt voor een ancker wijn, volgens specificatie ende quitantie met no 6 f 18-18-00 
14e dito aen Goucke Braem betaeldt, volgens specificatie ende quitantie met no 7 f 33-1-00 
18e dito betaeldt aen Tytie, voor drie dagen diensten f 0-15-00 
dito voor een kijntie roode butter met de overwight ende onkosten betaeldt f 9-00-00 
19e dito aen de backer Bente Tjeerdts Bonk voor broodt, volgens speciticatie ende quitantie met no 8 f 10-07-00 
[0093v] anno 1691 den 19e november betaeldt aen Jancke Gerlofs, volgens specificaie et quitantie met no 9 f 5-18-08 
dito aen Pyter Eyberts betaeldt, volgens specificatie et quitantie met no 10 f 3-01-08 
dito aen Jan Jansen grafmaker betaeldt, volgens specificatie et quitantie met no 11 f 11-10-00 
21e dito aen Geertie Louwens betaeldt voor vijff weeken diensten ende uytgeschoten geldt en 't bewaken, volgens quitantie met no 12 f 10-07-00 
aen Jissel Jans betaeldt voor waeken f 3-00-00  
aen buyrwijff Geertie betaeldt voor waken f 3-00-00 
dito aen Fookel slaghter betaeldt voor flees, volgens quitantie met no 13 f 4-00-08 
23e dito aen Dina Tjebbes betaeldt voor byer, volgens specificatie et quitantie met no 14 f 7-19-00 
aen Jan Wygers betaeldt voor een speckham, volgens specificatie et quitantie met no 15 f 2-02-00 
24e dito aen Goucke Gerrits betaeldt, volgens specificatie et quitantie met no 16 f 3-00-00 
[0094r] anno 1691 den 24e november betaeldt aen Sybrand tinnegieter, volgens specificatie ende quitantie met no 17 f 2-04-08 
aen Aucke Dircks voor een doodkiste, volgens specificatie en quitantie met no 18 f 21-00-00 
dito voor 't laeken over de kist ende aen de twee bidders betaeldt, volgens specificatie ende quitantie met no 19 f 10-00-00 
dito aen Jan Dircksen Kuyck betaeldt 't familie geldt verscheenen allerheiligen 1691, volgens quitantie met no 20 f 75-00-00 
voor twee hoofden betaeldt f 2-10-00 
voor drie schoorsteenen f 3-15-00 
den 3e december aen Reinuke Gerrits betaeldt van hout, volgens specificatie et quitantie met no 21 f 11-06-00 
dito aen de Doopsgesinde gemeente binnen Harlingen, volgens Amelia Haentjes bespreck, in 't testament gedaght, per quitantie met no 22 f 250-00-00 
16e dito aen Jurjen Rosee betaeldt, volgens specificatie et quitantie no 23 f 2-01-04 
22e aen Trijntie Arjens betaeldt, volgens specificatie et quitantie met no 24 f 1-10-12 
anno 1692 den 19e februari aen Joost Cornelis Smidt betaeldt, volgens specificatie et quitantie met no 25 f 0-08-08 
[0094v] anno 1692 den 7e junij aen de vroedsman Jacob Alberts Wynalda betaeldt een halff jaer goedschattinge voor Amelia Haantjes may 1692 verscheenen, volgens quitantie met no 26 f 75-00-00 
den 22e julij aen Willem Coenes betaeldt, volgens specificatie et quitantie met no 27 f 21-07-12 
en voor de vroedsman de Gavere betaeldt aen doctor Belida, volgens quitantie met no 28 f 3-06-00 
den 15e augusty aen de rentemeester Sloterdijck betaeldt voor schattinge, volgens quitantie met no 29 f 16-05-00 
den 10e september tot Trijntie Galamaas comparitie gehadt, met de vroedsman Lambert de Gavere ende zijn doen over Amelia Haentjes naelatenschap volkomen geaccordeert, door tusschen spreken van Jan Pyters Oldaens, Goytien Clasen Braem, Aise Arjens Mahiu, ende secretaris Freerck Jacobs, als goede mannen van hun beyden daertoe versoght, ende dies tijdts aldaer verteert f 4-10-00 
meester Frans van der Ley voor eenige diensten in Amelia Haentjes siecte f 
Claes Rintjes Botsma voor hop in Amelia Haentjes kiste f 
 
[0095r] Aldus gedaen geinventarseert ende te boeck gebracht in dato als voren. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) H. van Immerseel 
 
abs. sec. 
(get.) J.J. Roorda 
not. publ.