Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 109r

Pand:  Schritsen 19

Inleiding:  [0109r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen, na ontzegeling van slotten ten overstaen van de burgemeester Simon Cornely Huydekoper als commissaris geadsocieert met de secretaris Arnold van Idsinga ten sterffhuijse van Antie Isenbeeck [=IJsenbeek], in leven burgerse binnen dese stadt van alle de goederen, actien en crediten bij deselve Antie metter dood ontruimt en nagelaten, ten versoecke en op de aengevinge van Claes Jansen Isenbeeck voor een vierde part, Jancke Broers voljarige dochter mede voor een vierde part, Immetie Clases huisvrouwe van Jilles Jansen wegens hare kinderen bij haar eerste man Jan Jansen Isenbeek in echte getogen, ende Trijntie Dirx huisvrouw van Jacob Auckes metselaar, met deselve gesterkt [109v] sampt Jurrien Clases als curator over Claes, Jan en Antie Dirx met hen vieren voor de resterende vierdepart en alsoo te samen voor 't geheel ex testamento erffgenamen van gedachte Antie Jans Isenbeeck ende is daerinne geprocedeert soo volcht. Actum den 13 January 1697.

Inventaris: 
[0109v] Vastigheden: 
Sekere huysinge op de Lange Piep op de hoek van de Lanen bij Hoite Hoites koeckebacker tegenwoordig bewoont wordende 
Sekere huysinge staande op de westzijde van de Turffhaven deser stede, bij Harmannus Bolleschijt stoker bewoont 
Een huisje op de Zuiderhaven om de hoek van Ossenmerkt bij Pieter Hendrix wordende bewoont 
[0110r] Vier kamers op de Schritzen agter schipper Tiaard Tiaardsens bewoonde huysinge 
Noch twee vijfteparten van sekere huysinge op de noordkant van de Schritsen daar wijlen Antie Isenbeeck uit versturven is 
 
Den profijtelyke boek schulden in 't sterffhuis bevonden volgens opgevinge van de erffgenamen en door de heer commissaris de principale posten nagesien, de somma van acht hondert en agtien caroligulden 17 stuivers f 818-17-00 
Een obligatie tot laste van Sytse Philippus tot Kimswert inhoudende voor capitael een hondert caroliguldens f 100-00-00 
Jancke Broers heeft aen toegewardeerde goederen ontvangen voor een en vijftig caroliguldens en 3 stuivers f 51-03-00 
aen gerede penningen in 't sterffhuys bevonden twe en dartigh caroliguldens aghtien stuivers f 32-18-00 
 
[0110v] Een hondert vijff en dartigh kippen stockvis 
vier groote en vier kleine vaties jopen bier 
 
een Statenbijbel 
een swarte mantel 
twee paar gardijnen en rabatten 
een bed en peul 
drie hoofdkussens 
ses deeckens 
twee oude kassen 
een comptoir en twee tafels 
vier oude kisten 
een slaapbank 
een rest turff 
eenige rommelinge 
twee koperen ketels 
een gootlingh 
een vijsel 
een vuirbecken 
twee koekpannen 
 
[0111r] twaalff en een halff pond gemaeckt tin 
een vrouwen rock en schort 
een manteltie 
twintigh bedlakens 
veertien vrouwenhemden 
vier peuldoecken 
twintigh sloopen 
twee en twintig servetten 
een stuck doek a 50 ellen 
sestien lappen doeck die onder de erftgenamen na de hoofden moeten gedeelt worden, volgens Antie Isenbeecks begeerte 
drie lappen teeck omtrent 50 ellen 
vier lappen dopjes sullende gedeelt worden 
ses schorteldoecken noch vier 
acht neus doecken 
veertien mutsen 
seven pond vlas 
ses en een halff pond geern 
een ijseren furneis 
eenige eetbare waren 
 
[0111v] twee en 't negentich lood gemaeckt silver, volgens opgevinge van de erffgenamen 
 
Schadelycke staet 
Jancke Broers comt noch van haar ouders ervenis een hondert seven seventich caroliguldens tien stuivers f 177-10-00 
Trijntie Dirx comt van verschoten gelt volgens obligatie off handschrift een hondert caroliguldens f 100-00-00 
---------- 
f 277-10-00 
 
Aldus gedaen en beschreven op dato als voren. 
In kennisse van ons commissaris en secretaris