Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Kleine Bredeplaats 1

Inleiding:  [0242v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten overstaen van de sequens praesiderende burgemeesteren Tjalle Arjens Fopma als mede commissaris en dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van wijlen Simon Annis Jorna, in leven oud burgemeester en mede vroedchap der stede Harlingen, van alle de goederen en effecten bi deselve metterdood nagelaten, ten versoecke van Baucke Fockes Agricola als geauthoriseerde curator bonorum over den boedel van gedachte wijlen oude burgemeester Jorna, denselver kinderen sich van dien boedel hebbende afgehouden en deselve affgestaen, volgens acte ten recesboek deser stede staande, alles op het aengeven van de hopman Rinia Gonggrijp en Tettie Jorna, echtelieden, swager en dogter van den overledene, als in 't selve huis bij sijn Edele hebbende gewoont, die tot dien einde den eed van getrouwigheit aan handen van welgedachte heer commissaris hebben gepresteert, van dat sij desen boedel niet hadden behindert maar deselve gelaten in die staat waar in deselve bij het overlijden van hun wijlen [0243r] vader voornoemt was geweest, voorts dat hij alles wat tot desen boedel behoorde en daeraen eigen was getrouwelijk souden aengeven, sonder willens off wetens iets te verswijgen, en soo haar namaels wat mogte voorkomen vergeten te zijn, 't selve altoos te sullen openbaren, en aan voorschreven curator bekent maken, waarop dan na ontzegelinge der slotten geprocedeert is, soo volgt. Actum den 23 april 1711.

Inventaris:  [0243r] vijff schilderien
twee Oost-Indische hartkoppen
een Delfze vles
een Oost-Indische schuttel
drie Delfze koppen en twee schuttels
een paar blauwe gardijnen, rabat en schoorsteencleed
een wit schoorsteencleed
twee dekens daeronder een Japanse
vier stoelen met een armstoel
een rood kussen met Stadswapen
twee groene kussen
twee grote gardijnsroeden
een koperen gardijnsroeden, twee iseren dito
een cantoor en een blad daerover, daerin eenige brieven van geen belangh

[0243v] een vuiren cas
een mantelstok
10 manshemden
8 bedlakens en een wijtling
16 slopen
drie peuldoecken
6 tafellakens
12 servetten
4 kleine sloopkes
21 sakdoecken
8 dassen en 10 beffen
een greinen en een swartlakens broek
een onderbroek
vier paar handschoenen, noch een paar
een porte pee, en bosk linten
twee hoeden
ses paar hosen, soo onder als boven

Op klein opkamertie
een eken pars
een schilderij
drie kopkes en twee klapmutsjes
een wit kantie met een silver lid
een lanteren
een stenen kan
twee decoctinus ketelties
een mesken blaker
een koperen stalpantie
een koperen saltbecken
een dito bedbecken

[0244r]
een ijseren potje
een dito kandelaer met een mesken blakertie
een blicken beffkoker
een klein hartje
een paar groene gardijnen
een bed en peul [WNT: kussen]
ses oorkussens
een Japanse, een witte en geele deken
2 bordties

In 't kamertie daerboven
twee stoelen
een swart lakens mantel en rok
een greinen mantel
een reisrok
een sartje rok en camisool
een swarte broek
twee hemdrocken
twee dito sonder mouwen
een muts, een rottingh [WNT: wandelstok]
een conffertie
een snijmes en blok
twee paar schoen en een paar muilen
een mangelbord en twee stocken
een bakjen
ongeveer dartig boecken
een koperen taartpanne
een hakbord
een bed en peul
2 oorkussens
twee dekens, een groen en wit

[0244v]
een spiegeltie en kleerbezem
een tafel met schragen
2 vaties en een keesbakje
een korffke
eenige oude rekenboeken en brieven van geen belang

Op de grote bovenkamer
een schilderie
een groen bedspreed
een paar dito gardinen ende rabat
een groen en wit schoorsteencleed
een mantelstock
een ledikant
een grote kleerkorff

In 't keukentie
agt stoelen
een tafel
een zak met vier schalen en seven tinnen tafelborden
vijff tinnen schotels
een dito lamp, zoutvat en mostertpot
2 blicken trompen
een meelvatje, noch een
2 koperen en 2 treeften
een hangijser
een gladde standkandelaer
een mesken schuimspaen, krans en blaker
[0245r] een hakmes, haak en 2 zeelen
een keeslood
3 panties en 2 flesjes en 3 klapmutskes
2 romers
een oud kastje, en spiegelties, een stuk speck ende 5 stukjes rookvleesch

Op de plaats
een gootling en koperen aker
een dito schuimspaen
een partij dagelyks schotelgoed

In 't voorhuis
een grote koperen becken. Vier vijsels soo groot als klein
vier pond koperen gewigt, 7/4 dito gewigt
vijff paar dito schalien groot en klein, een paar heel klein
den toonbank en voorts planken en laden tot de apothekers winkel behorende
20 pond loden gewigt, en een paar houten schalien
laden, dosen, stenen en glasen vlessen, sampt vaties tot voors. winkel behorende
vijff ijseren stampers groot en klein
twee mesekn lepels
vijff spadels klein en groot
twee tinnen tragters
agt tinnen kannen groot en klein
een tinnen klisteerspuit en kanne
2 tinnen bekerties en klein kantie
een koperen dooffketel, eenige salven aan rollen
een enkhoorns hou? en papier laadje
een stenen en een glasen kan met tinnen lidde

[0245v] In de kelder
een koperen pan met een lid
een castanie brader
vijff tobben en een wasch-schammel
2 bierstellingen
een partij kannen en kruicken
een stelling
een coperen fournois
een heerdijser
eenig rommelerije
een kloofmes
2 wateremmers
een blicken vuilnisschopje

Op de voorkamer
een vleesvat
een stijffzakje

Op de solder
een partij laden, vlessen, vaties etc. tot se
apotekers winkel behorende
een lanteren en oud kasje
partij kleerstocken en oude zeven
eenig rommeling en hartshoorn

Silver
drie silveren lepels
twee messen met silver beslag

Aldus gedaan ende ge?nventariseert dato utsupra
In kennisse van ons Commissarissen ende secretaris
absente secretaris
(get.) J. Reinalda 1711