Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 220 folio 24r

Pand:  Noorderhaven 61

Inleiding:  [0024r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere sequens praesiderende burgemeester Ruyrd Ulbes Gerlsma als commissaris geadsocieert met Arnold van Idsinga secrtaris ten sterfhuyse van wijlen Dirck Pytters van Heemert, in leeven burger en coopman hier ter steede, van alle sodaenige goederen, actien en credyten als bij den overleeden sijn naegelaten en aldaer ten sterfhuyse sijn bevonden, en dat alles op het aengeven van Ytie Jarighs, des overleeden naegelaeten weduwe, die bij deesen aengenoomen heeft onder eede daer toe staende aen handen van de heere commissaris, omme alles nae haer beste kennisse wel en getrouwelyck te sullen aengeven sonder yets te verswijgen wat tot deesen sterfhuyse is behorende, eindelyck ter instantie van Obbe Hansen de Bock burger en wijdschipper binnen Harlingen, als geauthoriseerde curator over de vier minderjarige kinderen van wijlen Grytie Pyters bij Yeme Jacobs de Ringh in echte getoogen, in deesen geadjungeert met sijn broeder Arjen van Heemert apothecarius, in welks doende tot de inventarisatie is geprocedeert soo volght. Actum den 6e november 1691.

Inventaris: 
[0024v] In de binnenkamer 
een bed met een peul 
ses oorkussens 
twee paar groene gardijnen 
twee dito rabatten 
twee spreeden met een tafelspreedt 
een groen met een wit schoorsteenkleedt 
seven stoelen 
seeven stoelkussens 
drie schilderien 
een spiegel 
vijff porceleinen klapmutsen 
vier dito koppen 
twee dito 
drie dito dubbelde butterschuttels 
twee kelckies 
een butterpantie 
 
[0025r] Een eeken comptoir daer in een obligataire acte [doorgehaald: gepasseert] gedateert den 29e aprilis 1690 ten laste van Jelle Sijmens Stijll, en Eevert Jansen hier op geen interessen betaeldt gequoteert met no 1 f 700-00-00 
een acte van dato den 6e may 1690 holdende ten laste van Jelle Sijmens Stijll hier als in vermindeinge betaeldt van caroliguldens 500 f en seeven gulden voor maentgeldt dus hier, met no 2 f 500-00-00 
een obligatie gedateert den 2e july 1689 ten laste van Teunis Jurjens meester gortmaker en Lysberth Reyners echteluyden alhier ad f 500-00-00 
een acte obligatoir van dato den 13e december 1687 ten laste van Jetse Jelles, de intressen tot 6e may 1691 betaeldt, met no 4 ad f 1300-00-00 
 
[0025v] Eenige bondels oude brieven na aensien van geen belangh en daerom niet waerdigh om alhier te werden geexamineert edoch in gevalle den curator Obbe de Bock naderhant mochte bevinden daar in yets notabels te sijn, sal sijn aengeven ter secretarie gedaen 
aen gelden in twee sacken neegen hondert seeven en vijftigh guldens f 957-00-00 
een eeken kas daer in 
drie en twintigh mans hembden doch manqueert een soo is maer 22 
achtien dasjes 
seventhien neusdoeken 
twee beffen 
twee witten hembdrocken 
een en dartigh bedlaekens 
thien peuldoeken 
 
[0026r] vier en veertigh sloopen 
seeven tafellaekens 
een dito 
twaleff servetten 
negen dopjes handdoeken 
twaleff silveren leepels 
een dito mostert leepeltie 
twee schoengaspen 
een stuck doeck langh 18 ellen 
een sack horologie 
een silveren amberbal 
een swart laekens mantel 
een pack swart lakens kleeren 
twee mans rocken 
 
[0026v] twee hembdrocken 
twee onderbroecken 
twee hoeden 
aen geldt in summa geteldt ter summa van vijff hondert een en twintigh caroly guldens veertien stuyvers f 521-14-00 
 
In de voorkamer 
een bed met een peul 
vijff oorcussens 
twee deekens 
een dito 
eenpaer groene gordijnen met een rabath 
een dito schoorsteenkleedt 
drie dubbelde porceleinen butterschuttels 
vier dito klapmutskes 
vier dito koppen 
vier pantjes 
 
[0027r] een spiegel 
ses stoelen in soorte 
ses stoelkussens 
een eeken kistie, daer in niets van importantie 
 
In de spijskamer aldaer 
twee tinnen schuttels 
een dito kop 
een bottellie 
eenigh steenwerck 
een geel geverfde tafel 
een mantelstock 
eenige stoffers 
 
In de keucken 
een banck bed met een peul 
twee dekens 
drie oorkussens 
 
[0227v] een paar gordijnen 
een spijntie 
een vuyrbecken met wat ijserwerck 
twee gootlingen 
een ijseren pottie 
een kaske 
eenigh steenwerck 
een spiegel 
twee bortjes 
een schoorsteenkleedt 
 
Achter 
een rest turff 
 
Den 9e november 1691 de opstaende winckel getauxeert door Meye Lokkes en de olde vaendrager Watse Dircks Haarda op en ter summa van Caroliguldens f 12-00-00 
 
[0028r] de doosen ende bossen tot f 9-00-00 
vier grote en ses gemeene vaten f 5-08-00 
de leege vaten bij boelgoedt te verkopen 
vier stellingen met twee banckies tot f 3-10-00 
de smeer trogh en het drubbordt met de raempten en de spitten tot f 5-10-00 
 
[marge]den 9e november 1691 nae noen 
 
274 bosjes swaevel stocken ad f 
4 lb. stock soethout f 
4 luywagens met stocken 
een dito sonder stock 
24 kleine bosjes droomen 
seeven dosijn quastjes klein en groot 
vier teerquasten en een witter 
69 1/2 lb. keersen 
6 lb. leyse liem 
9 lb. Spaens seep 
17 lb. Engels liem 
5 1/2 lb. heele peeper 
 
[0028v] 1 lb. witte wijnsteen 
2 lb. Arabise gom 
7 lb. swavel 
1 1/2 lb. galnoten 
7/8 chrap 
4 bossen mankoppen 
2 lb. stoff van brillen 
2 1/2 lb. wit was 
1 lb. maste cat 
6 1/2 lb. goud glydt 
3 1/2 lb. smack 
6 1/4 lb. nagelgruys 
2 lb. roode candij 
14 lb. een doos met omber 
3/4 lb. soedt 
1 1/4 lb. coliander 
4 1/2 lb. comijn 
1 lb. kervel saet off kymen 
? lb. muscaten 
1/4 lb. laurier blaeden 
1 lb. lapes 
1 lb. peeper 
 
[0029r] 7/8 lb. wormkruyt 
5 1/2 lb. stooten sweevel 
2 1/4 lb. grauwe gember 
6 lb. geel was 
6 1/4 lb. aluyn 
1 lb. roode aluyn 
5 lb. blauwsel 
5 lb. provency hout 
7 1/4 lb. middelslagh blauwsel 
6 lb. potasch 
5 1/2 lb. witte suyker 
6 1/2 lb. cooper roodt 
vijff lood saffraen 
neegen loodt bloem 
tien lood nagelen 
vijf vaties met weinig verff 
een vatie met droomen 
ses lb. geel krijt 
4 1/2 lb. chartoen 
 
[0029v] drie bos joecken 
14 tapjes en 2 booter spaenties f 
6 houten backen 
1 dosijn tafelborden 
8 sleeven 4 houten sockies enkelt en dubbeldt 
6 1/2 lb. rijs 
een vatie met een weinigh soethout 
41 lb. rosijnen 
77 lb. corinten 
109 lb. rijs als sienlyck is 
een vat met as 
12 1/2 ellen dweil goedt 
2 halff kanne eeck 
5 halff tomen eeck 
118 lb. seroop