Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 220 folio 31r

Pand:  Noorderhaven 61

Inleiding:  [0031r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester doctor Ericus Haarsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Yttie Jarichs in leeven weduwe van wijlen Dirck Pyters van Heemert in leeven burger en coopman binnen Harlingen, van alle de goederen bij den overleeden Yttie Jarichs metter doodt ontruymt en naegelaten, en dat ter instantie van Obbe Hansen de Bock en Arjen Hansen van Heemert als volle oomen over Jarigh en Arjaentie Jacobs, meede erfgenamen van deese overledene, en dat op het aengeven van Reijner Tjeerdts sampt Grietie Jarichs, die den behoorlijcken belofte om alles getrouwelyck te sullen aengeeven bij manuele stipulatie hebben gepraesteert aan handen van welgedachte heere commissaris, waer meede tot de beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum Harlingen den 19e februari 1692.

Inventaris: 
[0031v] Int sterfhuys 
een bed met een peul, een peulsack daer over seeven oorkussens met de sloopen 
twee groene deekens 
een witte dito 
elff bedlaekens, daer onder eenige wijtlingen 
een dito noch een dito 
drie peuldoeken een dito 
vijff vrouwen hembden een dito 
een dito 
seeven sloopen 
drie dito 
twee witte borstrocken 
drie tafellaekens 
dito twee tafellaekens 
acht servetten een dito 
vijff handdoecken 
 
[0032r] acht blauwe schorteldoeken een dito noch twee dito 
een en twintigh neusdoeken een dito nogh vijff dito 
sestien kroplappen 
veertien ondermutsen 
acht ondersten 
een en twintigh mutsen 
ses grouwe en toppen schorteldoeken 
een dito 
twee nieuwe ongemaeckte hembden 
twee huyseldoeckjes 
een lap fijn doeck langh neegen ellen 
een lapke dito langh drie en een vierendeel ellen 
een lapke dito langh thien ellen 
een lapke dito langh negen ellen 
een dito langh 8 ellen 
een dito langh vijff en een halff ellen 
vier nachthalsdoeken 
 
[0032v] vier bonte neusdoeken 
een greinen manteltie 
een boratten dito met bont 
noch een greinen met een boratten manteltie 
drie roode rocken 
een paer vrouwen handschoenen 
een swart schort 
een kapsluyer 
een swart laekens rock 
een wollen werpen schort, een dito 
een blaune rassen rock 
een greinen schorteldoek 
een overlijff 
een strooyen kap 
twee swarte schorteldoeken een gemaeckt en een ongemaeckt 
drie paar groene gordijnen met de rabatten 
een groen bedspreedt 
twee roode borstrocken 
 
[0033r] een paar muylen 
twee roode ondersten 
twee paer swarte halffmouwen 
twee witte schoorsteenkleeden 
een groen en een bondt schoorsteenkleedt 
een paar swarte kraegh mouwen 
een paar halve hoosen 
een blaune linaen schort 
een kaske 
een tafeltie 
thien stoelen soo groot als klein 
een spiegel 
eenig schuttelgoedt van geen importantie 
een glaesen bortie 
 
Silverwerck 
vijff silveren leepels 
een papleepeltie 
 
[0033v] een tasch met een silveren kettingh 
een oorijser 
drie kettinghs en een beslagen kooker daer op een silveren forck en wit hechten mes 
een bottelitie met silveren beslagh 
een bonte sack daer in een quantiteit doyten toegesegelt sijnde 
 
een papieren sackien met stuyvers f 25-00-00 
een dito sackien ad idem f 25-00-00 
272 werp a 30 stuivers is f 408-00-00 
een sackien met stuivers ad f 32-10-00 
in een groene buydel dubbelties f 76-04-00 
een silveren ducaton f 3-03-00 
een dubbeld merckstuck tot * f 1-08-00 
---------- 
f 571-05-00 
ten huyse van Reyner Tjeerdts f 519-19-00 
---------- 
ter saecke als vooren f 1087-04-00 
 
[marge: * en bij haer opgegeven na dat de doodtschulden en andere uitgaaf eerst wort affgetrocken] 
 
vier poceleinen dubbelde butterpannen 
ses dito klapmutskes 
 
[0034r] vier kopkes 
een dito butterpantie 
een dito kelkie 
een sack daar in f 486-0-0 
een spiegel 
vier stoelen 
twee groene stoelkussens 
twee en twintigh vrouwen hembden 
thien witte schorteldoeken, een dito 
ses witte neusdoeken 
vijff silveren leepels 
een blauw sijden buydel met silver beslaagen daer in een groot stuck silver gemaeckt van Gustavus Adolphus 
een silver vergulden trouwpenningh 
een dubbelde Elisabeth a f 22-00-00 
een vierkant silveren trouwpenningh 
een gouden ringh 
ses olde valueerde rijcksdaelders 
 
[0034v] twee silveren hechten messen 
een dito forckjen 
 
Bryven 
Een obligatie tot laste van Sible Zents en Grietie Wickes woonachtigh op Amelandt de dato den 19e july 1690 ad f 100-00-00 de intressen onbetaeldt 
 
Een handschrift tot laste van Jetse Jelles burger alhier, van dato den 13e december 1687 ter summa van f 1300-00-00 
 
Een dito ten laste van Jelle Symens Stijll, en Eevert Jansen in dato den 29e april 1690 tot f 700-00-00 
 
Een dito ten laste van Jelle Symens Stijll, de dato den 6e martij 1690 ter summa van 1000 L daer op te reste is noch f 500-00-00 
 
twee roodlaekens rocken 
een rood stametten rock 
twee blauw lakens rocken 
drie swarte schorten 
 
[0035r] een blauw Cypers sayen schort 
een dopjes schorteldoeck 
8 ellen borat 
een greinen seekap 
een partie scheeps aent schip van Jochum Harmens tot Hollum op Amelandt 
een dito aent schip van Pyter Jeyes tot Nes op Amelandt 
 
Het boelgoed heeft suiver opgebracht na deductie van d'oncosten, nopens de goederen ten voorstaende inventaris gementioneert de summa van vijff hondert drie ent seventigh caroli gulden twaleff stuivers twee penningen f 573-12-02 
bij de erffgenamen daarin gecocht 
Bente Jarichs f 21-10-08 
Reyner Tjeerdts f 81-05-08 
Grietie Jarichs f 13-10-08 
Minne Thijssen f 16-10-08 
---------- 
f 132-17-00 
 
[0035v] De winkel waren hebben na tauxatie en warderinge opgebracht als volght 
292 pond keersen tot 18 3/4 gulden 100 pond f 54-15-00 
1147 pond suiver ongel tot 15 gulden 100 pond f 172-00-00 
77 pond ongel minder slagh tot 12 gulden f 9-10-00 
2303 pond seroop tot 14 1/4 gulden 100 pond f 328-03-00 
89 pond asch a 4 1/2 gulden f 4-00-00 
12 pond Engels liem a 4 1/2 gulden f 2-14-00 
een pond wijdasch f 0-15-00 
6 1/2 pond geel ooker 1 1/4 stuivers f 0-08-00 
5 pond corauna 7 1/4 stuivers f 1-17-08 
4 pond nagelgruis 16 stuivers f 3-04-00 
1 5/4 pond smack f 0-03-00 
1/2 pond rosemarein f 0-02-00 
3 pond blausel f 0-07-00 
2 3/4 pond swavel f 0-06-00 
1/2 pond krap f 0-01-00 
2 1/2 pond swavel f 0-06-04 
3 3/4 pond goudglyd f 0-07-08 
5 pond potlood f 1-02-08 
3 pond geel krijt f 0-15-00 
1 pond Spaens groen f 1-08-00 
1/2 pond rood krijt f 0-02-00 
1 1/2 pond aluin f 0-04-00 
3/4 pond wormkruid f 0-18-00 
1/2 pond stoff van brillen f 0-00-08 
12 1/2 pond goudglyd f 1-05-00 
1/2 pond lapes f 0-00-08 
1 pond grein f 0-04-00 
1 1/2 pond nagelhout f 1-02-08 
1/2 pond rosemarein f 0-02-00 
4 1/2 pond Spaense seep tot 6 st. 't pond f 1-05-08 
1 pond potlood f 0-02-00 
1 1/3 pond stock soethout f 0-05-00 
---------- 
f 588-17-12 
 
[0036r] 19 pond potasch tot 16 1/4 st. 't pond f 3-02-00 
2 1/2 pond blausel f 0-18-08 
1 1/2 pond slecht catoen f 1-04-08 
23 pond keersgaren tot 5 stuivers f 5-15-00 
11 1/2 pond anijs tot 2 1/2 stuivers f 1-08-12 
24 pond gestoten soethout f 3-00-00 
26 pond suiker tot 6 stuivers f 7-18-00 
22 1/2 pond corenthen f 3-12-00 
180 pond rijs met d'sack f 26-05-00 
5 pond ronde rosijnen f 0-12-00 
18 pond nagels f 0-13-00 
18 pond bloem f 1-06-00 
12 lood gom f 0-02-08 
1/8 pond muscaten f 0-10-00 
1 1/2 pond saffraen f 0-07-00 
4 lood senn bladeren f 0-03-00 
1/8 pond wormkruid f 0-03-04 
1 1/4 pond blausel f 0-05-00 
12 lood nagelgruis f 0-06-00 
2 pond peper f 1-16-00 
12 pond podlood f 0-02-00 
101 bossen swavelstocken f 3-11-00 
2 3/4 pond coliander 1 1/4 stuivers f 0-03-08 
2 1/2 pond nagelgruis f 2-00-00 
1 pond slange coniel f 4-05-00 
17 1/2 pond slecht terneiten verve f 1-00-00 
20 lood kort kaneel f 1-12-00 
33 pond seep f 3-10-00 
3 3/4 pond suiker kandi bruin f 0-14-08 
6 houten tafelborden f 0-04-08 
5 boek grauw papier f 0-03-00 
---------- 
f 71-09-00 
 
[0036v] 
een dosijn korte wrijvers 1/2 dosijn lange f 1-06-00 
2 luywagens f 0-10-00 
2 teerquasten f 0-07-00 
15 houten lepels f 0-02-00 
4 sleeven f 0-05-00 
54 kleine en wat groter quastjes f 3-00-00 
2 houten soutvaten off lockjes f 0-00-00 
3 water tapjes f 0-00-00 
4 kleine tapjes f 0-00-00 
2 houten dopschotelties f 0-11-00 
1/2 bos mankoppen f 0-04-00 
3 bos wiecken f 1-06-00 
1 boender f 0-05-00 
3 kleine slaed netties f 0-03-00 
18 boek wit papier f 3-12-00 
12 kleine bosjes droomen f 0-04-08 
67 doosjes swartsel f 5-00-00 
25 mingelen raepolij f 7-00-00 
2 3/4 half kanne boom olij f 2-15-00 
6 kijnties seep 7 gulden 7 st. f 44-02-00 
9 half tonnen bier eeck f 35-02-00 
een half tonne wijn eeck f 8-00-00 
1/3 half tonne bier eek f 0-07-00 
27 mingelen raepoly f 7-12-00 
een rest bier ook gemeten, beloopt f 1-10-08 
42 pond geel ooker f 2-14-00 
---------- 
f 122-15-00 
 
[0067r] [latere hand in potlood: foutief doorgenummerd] 
 
56 pond slechte roode verff f 1-04-00 
53 pond stijffsel waer van Jacob d'helft coomt, hier dan f 2-03-00 
50 provence hout f 3-00-00 
3 1/4 gulden 't hondert f 4-00-00 
een rest lijnolij f 10-00-00 
een rest harpuis f 38-03-08 
93 pond f 16-05-08 
106 pond meny f 9-05-08 
een rest koper rood f 1-10-00 
een tonne met asch f 9-10-00 
voor ... f 0-08-00 
aen krijt f 0-09-00 
---------- 
f 95-18-08 
f 122-15-00 
f 71-09-00 
f 588-17-12 
---------- 
f 879-00-04 
 
Van Jelle Sijmens voor intressen van de obligatie tot 500 L capitael in 't inventaris aengetekent ontfangen f 49-17-00 
Van Jetse Jellles wegens intressen ontvangen f 45-10-00 
Van Jelle en Eevert Jansen voor intressen ontvangen f 73-00-00 
[0067v] Noch voor intressen van Sible Jents en Gritie Wiches van de obligatie tot 500 Caroli guldens capitael acht Caroli guldens f 8-00-00 
 
En de scheidinge hier van in 't weesboek te sien op folio 173 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in datis uts. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Haersma 
 
(get.) Arnold van Idsinga