Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 408r

Pand: Schritsen 55

Inleiding: [0408r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen te overstaen van de burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer ende Taco Wybrens Jellema als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Frits Pytters in leven schoolmeester alhier, van alle sodanige goederen uyt- en in schulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Pytter Fridtses voor hem selfs, Antje Fridtzes echte huysvrouwe van Wybe Zytses bootsgezel, en Fridts Fridtses mede voor hem selfs, en voor haer minderjarige suster en broeder Trijntie en Claes Fridtses occuperende, bij desen mede praesent, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie Fridtses voornoemt, die den belofte daertoe staende bij manuele stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Brouwer bovengedacht, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 9de may 1679.

Inventaris: 
[0408r] Bedden en bedtskleren 
een bed met een peul 
[0408v] twee oorkussens, noch een dito 
noch een deecken 
vier stoelcussens 
twee rabatten 
twee kistjes en een schameltie 
twee kassen met een kevij 
twee boek kasten 
twee tafels 
negen stoelen, soo groot als kleyn 
ses kannen 
twee gootlingen 
een coperen pot 
een koek panne 
een kandelaer 
een lanteren 
een canbord 
 
[0409r] Manskleeren 
een swart laeckens rock 
een pack swart laeckens kleeren 
twee sayen broeken met een grof greynen rockje 
een pack oude vuyle morten kleeren 
een oud swart laekens rockje 
twee hemb rocken 
een onder broek 
drie hoeden 
een capoes, een paer swarte hoosen 
 
noch eenige rommelerij 
de boeken volgens catalogus bij desen annex 
 
Annotitie van de goederen die kinderen 't jongste kint Claes Fridtses toestaen,om tot sijn onderhout te gebruycken als volght. 
een bed met een peul 
een oorkussen 
[0409v] twee deeckens 
seven hembden 
drie oude laekens 
vier sloopen 
een hemb rock 
 
Vastigheden 
Seekere huisinge waer uyt wijlen Fridts Pytters versturven is staende op de Schritsen 
 
Proufijttelycke uytstaende boekschulden 
De gemeensman Claes Faber f 48-10-00 
 
[0410r] Lasten ofte schadelijke staat van den sterfhuyse 
mr. Sybren Sybrens Pomp competeert f 150-00-00 
De selve als noch f 22-01-00 
Dieucke Claeses weduw wijlen Douwe Jacobs wegens huis huyr f 
Sjoerd Haytses competeert f 50-00-00 
De doodschulden 
 
Aldus gedaen en geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) D. Wringer