Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Noorderhaven 61

Inleiding:  [0024r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere sequens praesiderende burgemeester Ruyrd Ulbes Gerlsma als commissaris geadsocieert met Arnold van Idsinga secrtaris ten sterfhuyse van wijlen Dirck Pytters van Heemert, in leeven burger en coopman hier ter steede, van alle sodaenige goederen, actien en credyten als bij den overleeden sijn naegelaten en aldaer ten sterfhuyse sijn bevonden, en dat alles op het aengeven van Ytie Jarighs, des overleeden naegelaeten weduwe, die bij deesen aengenoomen heeft onder eede daer toe staende aen handen van de heere commissaris, omme alles nae haer beste kennisse wel en getrouwelyck te sullen aengeven sonder yets te verswijgen wat tot deesen sterfhuyse is behorende, eindelyck ter instantie van Obbe Hansen de Bock burger en wijdschipper binnen Harlingen, als geauthoriseerde curator over de vier minderjarige kinderen van wijlen Grytie Pyters bij Yeme Jacobs de Ringh in echte getoogen, in deesen geadjungeert met sijn broeder Arjen van Heemert apothecarius, in welks doende tot de inventarisatie is geprocedeert soo volght. Actum den 6e november 1691.

Inventaris:  [0024v] In de binnenkamer
een bed met een peul
ses oorkussens
twee paar groene gardijnen
twee dito rabatten
twee spreeden met een tafelspreedt
een groen met een wit schoorsteenkleedt
seven stoelen
seeven stoelkussens
drie schilderien
een spiegel
vijff porceleinen klapmutsen
vier dito koppen
twee dito
drie dito dubbelde butterschuttels
twee kelckies
een butterpantie

[0025r] Een eeken comptoir daer in een obligataire acte [doorgehaald: gepasseert] gedateert den 29e aprilis 1690 ten laste van Jelle Sijmens Stijll, en Eevert Jansen hier op geen interessen betaeldt gequoteert met no 1 f 700-00-00
een acte van dato den 6e may 1690 holdende ten laste van Jelle Sijmens Stijll hier als in vermindeinge betaeldt van caroliguldens 500 f en seeven gulden voor maentgeldt dus hier f 500-00-00 met no 2
een obligatie gedateert den 2e july 1689 ten laste van Teunis Jurjens meester gortmaker en Lysberth Reyners echteluyden alhier ad f 500-00-00
een acte obligatoir van dato den 13e december 1687 ten laste van Jetse Jelles ad f 1300-00-00 de intressen tot 6e may 1691 betaeldt met no 4

[0025v] Eenige bondels oude brieven na aensien van geen belangh en daerom niet waerdigh om alhier te werden geexamineert edoch in gevalle den curator Obbe de Bock naderhant mochte bevinden daar in yets notabels te sijn, sal sijn aengeven ter secretarie gedaen
aen gelden in twee sacken neegen hondert seeven en vijftigh guldens f 957-00-00
een eeken kas daer in
drie en twintigh mans hembden doch manqueert een soo is maer 22
achtien dasjes
seventhien neusdoeken
twee beffen
twee witten hembdrocken
een en dartigh bedlaekens
thien peuldoeken

[0026r] vier en veertigh sloopen
seeven tafellaekens
een dito
twaleff servetten
negen dopjes handdoeken
twaleff silveren leepels
een dito mostert leepeltie
twee schoengaspen
een stuck doeck langh 18 ellen
een sack horologie
een silveren amberbal
een swart laekens mantel
een pack swart lakens kleeren
twee mans rocken

[0026v] twee hembdrocken
twee onderbroecken
twee hoeden
aen geldt in summa geteldt ter summa van vijff hondert een en twintigh caroly guldens veertien stuyvers f 521-14-00

In de voorkamer
een bed met een peul
vijff oorcussens
twee deekens
een dito
een paer groene gordijnen met een rabath
een dito schoorsteenkleedt
drie dubbelde porceleinen butterschuttels
vier dito klapmutskes
vier dito koppen
vier pantjes

[0027r] een spiegel
ses stoelen in soorte
ses stoelkussens
een eeken kistie, daer in niets van importantie

In de spijskamer aldaer
twee tinnen schuttels
een dito kop
een bottellie
eenigh steenwerck
een geel geverfde tafel
een mantelstock
eenige stoffers

In de keucken
een banck bed met een peul
twee dekens
drie oorkussens

0027v] een paar gordijnen
een spijntie
een vuyrbecken met wat ijserwerck
twee gootlingen
een ijseren pottie
een kaske
eenigh steenwerck
een spiegel
twee bortjes
een schoorsteenkleedt

Achter
een rest turff

Den 9e november 1691 de opstaende winckel getauxeert door Meije Lokkes en de olde vaendrager Watse Dircks Haarda op en ter summa van Caroliguldens f 12-00-00

[0028r] de doosen ende bossen tot f 9-00-00
vier grote en ses gemeene vaten f 5-08-00
de leege vaten bij boelgoedt te verkopen
vier stellingen met twee banckies tot f 3-10-00
de smeer trogh en het drubbordt met de raempten en de spitten tot f 5-10-00

[marge: den 9e november 1691 nae noen]

274 bosjes swaevel stocken ad f
4 lb. stock soethout f
4 luywagens met stocken
een dito sonder stock
24 kleine bosjes droomen
seeven dosijn quastjes klein en groot
vier teerquasten en een witter
69 1/2 lb. keersen
6 lb. leijse liem
9 lb. Spaens seep
17 lb. Engels liem
5 1/2 lb. heele peeper

[0028v] 1 lb. witte wijnsteen
2 lb. Arabise gom
7 lb. swavel
1 1/2 lb. galnoten
7/8 chrap
4 bossen mankoppen
2 lb. stoff van brillen
2 1/2 lb. wit was
1 lb. maste cat
6 1/2 lb. goud glydt
3 1/2 lb. smack
6 1/4 lb. nagelgruys
2 lb. roode candij
14 lb. een doos met omber
3/4 lb. soedt
1 1/4 lb. coliander
4 1/2 lb. comijn
1 lb. kervel saet off kymen
? lb. muscaten
1/4 lb. laurier blaeden
1 lb. lapes
1 lb. peeper

[0029r] 7/8 lb. wormkruyt
5 1/2 lb. stooten sweevel
2 1/4 lb. grauwe gember
6 lb. geel was
6 1/4 lb. aluyn
1 lb. roode aluyn
5 lb. blauwsel
5 lb. provency hout
7 1/4 lb. middelslagh blauwsel
6 lb. potasch
5 1/2 lb. witte suyker
6 1/2 lb. cooper roodt
vijff lood saffraen
neegen loodt bloem
tien lood nagelen
vijf vaties met weinig verff
een vatie met droomen
ses lb. geel krijt
4 1/2 lb. chartoen

[0029v] drie bos joecken
14 tapjes en 2 booter spaenties f
6 houten backen
1 dosijn tafelborden
8 sleeven 4 houten sockies enkelt en dubbeldt
6 1/2 lb. rijs
een vatie met een weinigh soethout
41 lb. rosijnen
77 lb. corinten
109 lb. rijs als sienlyck is
een vat met as
12 1/2 ellen dweil goedt
2 halff kanne eeck
5 halff tomen eeck
118 lb. seroop