Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0282r] Nae voltrekkinge van vorenstaende inventaris sijn gecompareert voor de heren borgemeesteren Rein Sickes Menalda en Tjalle Arjens Fopma als commissarissen en secretaris Idsinga, Lysbeth Haubois [staat: Hobojes], naegelaten weduwe van wijlen Hendrick Gowerts (soo veel nodigh gesterkt met Hotze Zwerms meede vroedschap deser stede) ter eenre, ende Hendrick Jacobs en Yke Gowerts, omen en geauthoriseerde curatoren ower Gowert en Jan Hendrix ter anderen zijden, alle in proemio van 't inventaris gemelt, om te procederen tot het maken van staet van ontscheidinge naer behoren, in welx doende bevonden is het profijtelijke van de gemeene boedel te bestaen in naevolgende posten, als

Inventaris: 
[0282r] voor eerst de gereede penningen in 't sterffhuis bevonden, op 't inventaris aengetekent, ter somma van een en 't sestigh Caroliguldens 5 stuivers 8 penningenf 61-05-08
de gelden bij de weduwe, zedert 't versterven en gecoght belopen volgens inventarisf 34-01-00
vier van de valieerde rijxdaelders, de overige 4 bij de curatoren ontvangen zijnde als op 't inventaris aengetekentf 10-00-00
----------
f 105-06-08

[0282r] per transportf 105-06-08
de ses halve rijxdaelders tot7-10-00
de goede schellingh0-06-00
ontvangen van Jan Sipkes meester backer, voor de gesamenlijke backers gereedschappen, volgens tauxatie een hondert negen en 't sestigh Caroliguldens 14 stuivers 8 penningenf 169-14-08
item van deselve weegens gecoghte weit, rogge en corenten, twee hondert negen Caroliguldens en 18 stuiversf 209-18-00
van Marten Jilles makelaer voor de averige weit, een hondert negen en twintigh Caroliguldens 3 stuiversf 129-03-00
de weduwe Lysbeth Haubois [staat: Hobojes] is debet weegens ontvangen silver uit 't sterffhuis twee en twintihg Caroliguldens ses stuiversf 22-06-00
----------
f 644-04-00

[0283r] per transportf 644-04-00
ontvangen van de secretaris Idsinga weegens meubelen en huisgeraden etc. op 't inventaris aengetekent bij boelgoed vercoght zijnde, de somma van 481 Caroliguldens 7 stuivers, waer van de curatoren hebben genoten voor der kinderen wijlen vaders kleederen, 96 Caroliguldens, soo dat alhier voor 't gemeene sterffhuis overschietf 385-07-00
van de vroedsman Zwerms voor de silveren lepels bij de selve gecoght, seven en twintigh Caroliguldens 9 stuiversf 27-09-00
----------
bedraeght dus de gemeene profijtelijke staet in alles een somma van een duisent en seven en vijfftigh Caroliguldens dusf 1057-00-00

[0283v] Volght de schadelijke staet
betaeld aen de ontvanger Idsinga 48-02-00 onder cortinge van 9-12-08 welke de curatoren weegens (weegens) der kinderen gedeelte moeten betaelen van haer wijlen vaders vercoghte clederen, soo dat dan alhier ten laste van 't gemeen wort gebraghtf 38-09-08
[marge: 1721 den 24 februari] betaeld aen Sicke Reins Menalda weegens geleverde weit, volgens quitantief 83-00-00
[marge: 25e maert] aen de vroedsman Sybout Zyerx Hornstra, tot volle betalinge van sekere obligatie, houdende tot laste van de owerledene cum uxore, in dato den 25e julii 1715f 200-00-00
[marge: dito] deselve weegens 8 maenden intres van dito capitaelf 6-13-08
----------
f 328-03-00

[0284r] per transportf 328-03-00
wijlen Hendrik Gowerts en sijn vrouw hebben ontfangen van Gowert en Jan Hendrix, volgens handschrift van den 1e maert 1719f 86-02-00
insgelijx van haer soon Gowert Hendrix nogh volgens notulef 33-00-00
[marge: 1721 den 1e april] betaeld aen Pyter Doekes voor geleverde schoenen en muilen, volgens quitantief 3-08-00
[marge: 8e dito] aen de bugemeester Rein Sickes Menalda weegens geleverde weit en rogge volgens quitantief 156-11-00
[marge: dito] aen de olde bugemeester Simon Hiddama, weegens geleverde tarwe, volgens quitantief 110-14-00
[marge: ut supra] aen de coopman Arjen Aises weegens een plank, volgens quitantief 0-16-00
----------
f 718-14-00

[0284v] per transportf 718-14-00
[marge: 1721 den 8 april] betaeld aen Sjouckjen Tjeerds voor winkelwaeren, volgens quitantief 5-06-00
[marge: 16 dito] aen Pyter Feytema voor geleverde steenties, volgens quitantief 9-02-08
[marge: dito] aen Claes Willems voor huishuir en geleverde winkelwaeren, volgens quitantief 84-10-00
[marge: dito] Antie Romkes voor impost, per quitantief 2-06-04
[marge: 29e ut supra] aen Jacob Verschraegen weegens gelewerde corenten, volgens quitantief 37-14-00
[marge: 6e may] aen Grytie Revel voor impost, per quitantief 5-11-00
aen een persoon tot Dockum weegens gelewerde gest, per quitantief 4-00-00
Marten Jillis comt per rekeningef 3-04-08
aen de procureur Beersma voor enigh schrijffloonf 0-16-08
----------
f 871-04-12

[0285r] per transportf 871-04-12
de gereghts salarien ower de bezegelinge en inventarisatie etc. ower dit sterffhuis, belopenf 25-10-00
----------
beloopt dus de geheele schadelijke staet een somma van aght hondert ses en 't negentigh Caroliguldens 14 stuivers en 12 penningen, dusf 896-14-12

[marge: 1057-00-00
896-14-12
----------
f 160-05-04]

welke 896-14-12 affgetrokken zijnde van vorenstaende profijtelijke staet soo geblijkt in alles voor 't gemeen over te schieten de somma van een hondert sestigh Caroliguldens 5 stuivers en 4 penningenf 160-05-04
waer van de weduwe en de curatoren ieder de helfft verclaeren ontfangen te hebben ter somma van taghtigh Caroliguldens 2 stuivers en 10 penningenf 80-02-10
daer te boven blijven nogh tot gemeen profijt [0285v] over eenige weinige boekschulden en kerffstocken die onder de weduwe blijwen berusten, mits dat sij deselwe tot gemeen profijt sal soeken in te vorderen, en daer van rekeninge doen op versoek van de curatoren, gelijk sij ook aenneemt.

[marge: onder verbant van haeren goederen met submissie 's Hofs] Aen welke vorenstaende liquidatie en ontscheidinge de comparanten en dividenten wel genoegende, soo neemen deselwe bij deesen aen belowen om hun daer nae te sullen reguleren, en malkanderen het effect daer van te sullen praesteren, sonder elxanderen om eenige anderen off nadere liquidatie off ontscheidinge te sullen moejen off aenspreken, in kennisse haere handen, benewens de subscriptie van welgenoemde heeren commissarissen en secretaris, actum op den raedhuise den 28 october 1721.
(get.) Lisbet Hauibois
(get.) Hendrijk Jacobs
(get.) Icke Gowerts Potkast
(get.) Tjalle A. Fopma
(get.) Reijn Sickes

In kennisse van mij
secretaris
(get.) Arnold van Idsinga