Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 220 folio 242v

Pand:  Kleine Bredeplaats 1

Inleiding:  [0242v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten overstaen van de sequens praesiderende burgemeesteren Tjalle Arjens Fopma als mede commissaris en dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van wijlen Simon Annis Jorna, in leven oud burgemeester en mede vroedchap der stede Harlingen, van alle de goederen en effecten bi deselve metterdood nagelaten, ten versoecke van Baucke Fockes Agricola als geauthoriseerde curator bonorum over den boedel van gedachte wijlen oude burgemeester Jorna, denselver kinderen sich van dien boedel hebbende afgehouden en deselve affgestaen, volgens acte ten recesboek deser stede staande, alles op het aengeven van de hopman Rinia Gonggrijp en Tettie Jorna, echtelieden, swager en dogter van den overledene, als in 't selve huis bij sijn Edele hebbende gewoont, die tot dien einde den eed van getrouwigheit aan handen van welgedachte heer commissaris hebben gepresteert, van dat sij desen boedel niet hadden behindert maar deselve gelaten in die staat waar in deselve bij het overlijden van hun wijlen [0243r] vader voornoemt was geweest, voorts dat hij alles wat tot desen boedel behoorde en daeraen eigen was getrouwelijk souden aengeven, sonder willens off wetens iets te verswijgen, en soo haar namaels wat mogte voorkomen vergeten te zijn, 't selve altoos te sullen openbaren, en aan voorschreven curator bekent maken, waarop dan na ontzegelinge der slotten geprocedeert is, soo volgt. Actum den 23 april 1711.

Inventaris: 
[0243r] vijff schilderien 
twee Oost-Indische hartkoppen 
een Delfze vles 
een Oost-Indische schuttel 
drie Delfze koppen en twee schuttels 
een paar blauwe gardijnen, rabat en schoorsteencleed 
een wit schoorsteencleed 
twee dekens daeronder een Japanse 
vier stoelen met een armstoel 
een rood kussen met Stadswapen 
twee groene kussen 
twee grote gardijnsroeden 
een koperen gardijnsroeden, twee iseren dito 
een cantoor en een blad daerover, daerin eenige brieven van geen belangh 
 
[0243v] een vuiren cas 
een mantelstok 
10 manshemden 
8 bedlakens en een wijtling 
16 slopen 
drie peuldoecken 
6 tafellakens 
12 servetten 
4 kleine sloopkes 
21 sakdoecken 
8 dassen en 10 beffen 
een greinen en een swartlakens broek 
een onderbroek 
vier paar handschoenen, noch een paar 
een porte pee, en bosk linten 
twee hoeden 
ses paar hosen, soo onder als boven 
 
Op klein opkamertie 
een eken pars 
een schilderij 
drie kopkes en twee klapmutsjes 
een wit kantie met een silver lid 
een lanteren 
een stenen kan 
twee decoctinus ketelties 
een mesken blaker 
een koperen stalpantie 
een koperen saltbecken 
een dito bedbecken 
 
[0244r] 
een ijseren potje 
een dito kandelaer met een mesken blakertie 
een blicken beffkoker 
een klein hartje 
een paar groene gardijnen 
een bed en peul [WNT: kussen] 
ses oorkussens 
een Japanse, een witte en geele deken 
2 bordties 
 
In 't kamertie daerboven 
twee stoelen 
een swart lakens mantel en rok 
een greinen mantel 
een reisrok 
een sartje rok en camisool 
een swarte broek 
twee hemdrocken 
twee dito sonder mouwen 
een muts, een rottingh [WNT: wandelstok] 
een conffertie 
een snijmes en blok 
twee paar schoen en een paar muilen 
een mangelbord en twee stocken 
een bakjen 
ongeveer dartig boecken 
een koperen taartpanne 
een hakbord 
een bed en peul 
2 oorkussens 
twee dekens, een groen en wit 
 
[0244v] 
een spiegeltie en kleerbezem 
een tafel met schragen 
2 vaties en een keesbakje 
een korffke 
eenige oude rekenboeken en brieven van geen belang 
 
Op de grote bovenkamer 
een schilderie 
een groen bedspreed 
een paar dito gardinen ende rabat 
een groen en wit schoorsteencleed 
een mantelstock 
een ledikant 
een grote kleerkorff 
 
In 't keukentie 
agt stoelen 
een tafel 
een zak met vier schalen en seven tinnen tafelborden 
vijff tinnen schotels 
een dito lamp, zoutvat en mostertpot 
2 blicken trompen 
een meelvatje, noch een 
2 koperen en 2 treeften 
een hangijser 
een gladde standkandelaer 
een mesken schuimspaen, krans en blaker 
[0245r] een hakmes, haak en 2 zeelen 
een keeslood 
3 panties en 2 flesjes en 3 klapmutskes 
2 romers 
een oud kastje, en spiegelties, een stuk speck ende 5 stukjes rookvleesch 
 
Op de plaats 
een gootling en koperen aker 
een dito schuimspaen 
een partij dagelyks schotelgoed 
 
In 't voorhuis 
een grote koperen becken. Vier vijsels soo groot als klein 
vier pond koperen gewigt, 7/4 dito gewigt 
vijff paar dito schalien groot en klein, een paar heel klein 
den toonbank en voorts planken en laden tot de apothekers winkel behorende 
20 pond loden gewigt, en een paar houten schalien 
laden, dosen, stenen en glasen vlessen, sampt vaties tot voors. winkel behorende 
vijff ijseren stampers groot en klein 
twee mesekn lepels 
vijff spadels klein en groot 
twee tinnen tragters 
agt tinnen kannen groot en klein 
een tinnen klisteerspuit en kanne 
2 tinnen bekerties en klein kantie 
een koperen dooffketel, eenige salven aan rollen 
een enkhoorns hou? en papier laadje 
een stenen en een glasen kan met tinnen lidde 
 
[0245v] In de kelder 
een koperen pan met een lid 
een castanie brader 
vijff tobben en een wasch-schammel 
2 bierstellingen 
een partij kannen en kruicken 
een stelling 
een coperen fournois 
een heerdijser 
eenig rommelerije 
een kloofmes 
2 wateremmers 
een blicken vuilnisschopje 
 
Op de voorkamer 
een vleesvat 
een stijffzakje 
 
Op de solder 
een partij laden, vlessen, vaties etc. tot se 
apotekers winkel behorende 
een lanteren en oud kasje 
partij kleerstocken en oude zeven 
eenig rommeling en hartshoorn 
 
Silver 
drie silveren lepels 
twee messen met silver beslag 
 
Aldus gedaan ende ge?nventariseert dato utsupra 
In kennisse van ons Commissarissen ende secretaris 
absente secretaris 
(get.) J. Reinalda 1711