Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0325v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen na ontsegeling van slotten gedaen ten sterffhuijse van wijlen Albert de Rhoo in leven burger en uitdrager alhier ter steede, nagelaten hebbende twee onmondige kinderen met namen Marijke oud omtrent seven jaeren en Dyna Alberts de Rhoo oud omtrent vier jaren bij sijn wijlen huisvrouw Froukjen Abrahams van der Fuik in echte gewonnen, ten owerstaen van de Heer praesiderende Burgemeester Claes Rinnerts Winsma als commissaris en de secretaris Idsinga en in presentie van de hopman Frederick Schotsman als zijnde bij provisie door ‘t Edele Gereghte geauthoriseert tot reddinge [0326r] van dees sterffhuis saken, wesende de aengevinge der goederen gedaen door Aefke Fransen meerderjarige vrijster dewelke omtrent twee jaren bij de overledene gewoont heeft, en heeft ook met solemnelen eede verclaert dat sij dit sterffhuis in enige manieren niet hadde behindert, en vorders belooft om alles in getrouwigheit te sullen openbaeren en aengewen sonder iets met opset te verswijgen. Actum desen 1e December 1722.

Inventaris:  [0326r] De goederen van 't opkamertie
drie mantels oude
acht mansrocken groot en klein
drie kammensoolen
seven rockjes groot en klein

[0326v] vijfftien mans en jongens broeken
een vrouwen broek
vier vrouwen mantelties
negentien soo mans als vrouwen hembd en borst rocken
seven schorten
seven rockken
een klein kinder broekje
seven jackjes
twee paer kragen mouwen
dertien kinder rijlijfkes
een onderst
een korff met rommeling
drie reis sackken
een mans rockje met een borstrock oudt
twee oude lapkes baij
drie swarte schorteldoekken
een oudt regen kleedt
twee swarte oude kappen
drie deekens
negen kindere dekentjes
alderhande soorte
een spiegeltje

[0327r] ses kleine schildere bortjes
dartien geele en roode rufften
acht bonte neus doeken aen een stuck
drie bakjes met klein kinder goed
een koperen gootlingh
een dito handvat
een koperen ortpottie
een koperen pottie
een koperen strijkijser oud
twee dito bier kranen
een vigt met een koperen schaltie
een tinnen mengelen
een dito bier kanne
een dito kop
een dito pijp kanne
vier schortel doeken
twee blauwe hembden
ses en twintig servetten en kindere doeckken
negen Vrouws en mans hembden
twee witte borst rocken
drie witte schorteldoeken

[0327v] acght witte ondersten
een glas gordijn
vijff witte doekken
twee tafel spreeden
twee paer gordijnen met
twee rabatten
twee glas gordijnen
een swarte schorteldoek
een bonte kinder naght sack
drie bedt kussens
een bedt met een peul
acht stoel kussens
een groote scheer
een ijseren ellen
een dito fork
een vorket stok
een lantaeren
een blikken coffij kanne
een fejool [viool]
een oud schoorsteen kleed
en oude in folio bibel
vier boecken in soorte
een testament met silveren knippers
twee halff dosijnen porceleinen thee goed

[0328r] een dito Delfs
een trekpot met silver beslag
een thee rackje
een dito tafel
een ledig silver casje
drie pantjes
een paar bonte gordijnen
met een rabat
een spijker bakje met twee spijker hamers en eenige spijker goedt

In de winckel
eenige rommelingh

In het Voorhuis
vijff tafels in soorte
een eten spijntie
een mantel stock
een kackstoel.

In de Gangh
elleff pannen groot en klein en verscheidene stukken.

[0328v] elleff tinnen lepels
een zeekist met een komfer
een coffer en een kiste
acht mangel stocken met
drie borden
een corfjen met een rack

Op de plaets
een luifwagen met een puthaek
twee emmers

Op de Souder
negen kleer stokken
een vlees gaffel
een restje turff
eenige winckel borden

In de achter keuken
vijff borden
een toonbanck

[0329r] een draij krebbe
twee tobben
een eten spijnne
een spiegel
eenige pannen en rommeling

In de kelder
een kinder sleedt
een wijge
een rest ois vatten
een berrij
een kinder glopke
een groote lantaeren
vorders eenige rommeling

In de binnenkamer
negen schilderde borden
een spiegel

Op de schoorsteen mantel
vijff Delfse pannen

[0329v] ses romers met een bier glas
acht thee schotelties
dartien kopkes groot en klein

In de Spijskamer
een bierpot en een suikerpot
twee Delfse pantjes
een steenen bier kanne
een ijseren kandelaer met een blikken lamp
een ijseren koekpanne met een hangijser
een ijseren kettingh
een thee blatje
twee coperen bedt bekkens
twee messen
een bortelje met en silveren dop
een tinnen bier kanne
drie dousijn houten knoopen
een houten wiegje

Ower huis
Een kinder dekentie

[0330r] een wit kinder dekentie
twee kussentjes
een sackedanen [sakkerdanen] tafel [Opm.: Rio palissander was een zeer kostbare en hogelijk gewaardeerde houtsoort, die per schip moest worden aangevoerd uit Brazilië. Het werd - en wordt nog steeds - in het Portugees 'Jacaranda' genoemd, wat in het 17de-eeuwse Nederlands verbasterd raakte tot 'Sakkerdaan'.
bron: https://hart.amsterdam/nl/page/24320/een-kapitale-kast]
negen stoelen en een kleine
een scherm met en tang
twee stooven
een slaepbank
een floer feger
een stoffer
een as schop
een schoorsteen kleed
een paer bonte gordijnen
met een rabat
een Japonse deeken
een dito Spaense
een oude zeedeeken
vier oor kussens
twee pluim kussens
een laken met een wijtling
een bedt met de peul
drie sloopen
een peuldoek

In de cas in voorschreven kamer staende
Negentien ducatons

[0330v] twee rijx daelders
een en dartigh gout guldens
vier drie guldens
achtien daelders
vijfftien Caroli Guldens
aen diverse specien twee en twintigh Caroli Guldens ses stuivers aght penningen

een blauwe rock, broek en kammusool
een swarte dito met een kammusool
twee reegen kleeden
twee testamenten met silveren haken
een klein psalm boekje met silver beslagh
een coperen tabacks doos
met een paer stalen gespen
een koker met twee scheer messen
vier bonte schortel doekken
twee groote kinder doecken
drie groote servetten
een dito
twee kleine tafel lakens
twee dito groote

[0331r] ses mans hembden
een kneevel doek
ses witte neusdoekken
vijff sloopen
drie peuldoeken
vijff lakens
twee wijtlingen
negen dassen
twee groote netel doekken
drie witte schortel doekken
een peul doek
een witte schortel doek
een das
vier Duitse mutsen met kant
vier swarte kappen
een sloejer
drie swarte schorteldoekken
acht paer mans kousen
vier paer mans handschoenen
twee mans mutsen
een vrouwen onderst
een oud bont schoorsteenskleed
een oude sack
vijff porceleinen koppen

[0331v] een roodt treck pottie
een silveren oorijser gehouden voor het kindt
een kisje met verscheiden papieren soo quitantien als rekeningen van geen
importantie

Silver en goud meede in de kast bevonden
twee gouden paarlspelden
een gouden ringh swaer 3 3/4 engels en vier asen
Een dito swaer 2 engels en veertien asen
een dito a 2 1/2 engels
een dito a 2 engels en tien asen
twee gouden knoopkes a 2 1/2 engels en twee asen
een dito slottie a 1 1/2 engels en twee asen
een paer silveren gespen a 2 1/4 lood
een paer dito a ¾ lood en een engels
twee silveren oorinckjes a 1 1/2 engels

[0332r] een silveren signet met twee plaatjes a 1 1/4 lood
een halsbandtie met enigh silver daer aen
twee silveren lepels a 7 1/8 lood
een haekje en silveren eijerlepeltie a 3/4 lood
twee silver vergulden knoopjes
een stuk geld geschat op 44 stuivers
een halve rijxdaelder
aen vreemd geld 31 stuivers
een stukje van ses stuivers en vier penning
een dito van vier stuivers