Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 220 folio 344v

Pand:  Bildtstraat 19

Inleiding:  [0344v (maar ongenummerd)] [marge: pro memoria: De oudste soon Leendert Leenderts heeft veniam aetatis bekomen, en is ower de drie andere kinderen tot curator geauthoriseerd der selwer oom Gerrit Leenderts, zijnde het inventaris geperfecteerd en gesloten in preasentie van de beide dogters, de andere absent zijnde.] Inventarisatie en beschrijvinge na ontzegelinge van slotten gedaen bij en ten owerstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Allardus Laquart en Laes Haselaer als commissarien, geadsocieert met de secretaris dr. Arnold van Idsinga, ten sterffhuyse van wijlen Leendert Leenderts, in leeven stuyrman en op 't laeste koemelker binnen Harlingen woonaghtigh, nagelaten hebbende vier kinderen met namen Leendert Leenderts oud in 't 22e jaer, Berber Leenderts oud 19, sampt Marijke en Huigo Leenderts respectievelijk oud 16 en 11 jaren, bij sijn wijlen [0345r (maar ongenummerd)] huisvrouw Antie Jans in echte geprocreert zijnde, de aengeevinge der goederen gedaen door de voorschreven kinderen selve, hebbende de drie oudste tot dien einde behoorlijke belofte gedaen om alles opreghtelijk te openbaeren, sonder iets met opset te verswijgen. Actum den 21e mey 1723.

Inventaris: 
[0345r (maar ongenummerd)] In 't voorhuis 
1 houten geverfd kastje 
1 geweer bord  
1 klein helbaerd 
1 snaphaen 
1 degen met een portepee en patroontas 
1 Nuyrenborger spijgeltie 
 
[0345v (maar ongenummerd)] 1 rager 
1 ley 
1 mantelstockje 
1 melck joek 
4 koperen melck emmers 
1 koperen teems 
drie porceleinen spoelcomkes 
doch alle drie stucken 
5 melck potten 
1 houten teems 
8 laden met oude lappen 
2 korwen 
1 stoffer 
1 vloerveeger 
1 swawelstockslaadje 
1 wit glas gordijn 
2 kleine scheeps ankerties 
1 glas gordijn  
 
[0346r (maar ongenummerd)] een laed met oud ijser daer onder een saegh 
2 kleine bootshaekjes 
1 kleerstock 
1 losse winkel trap 
 
In de voorkamer  
1 bed 
1 peul 
3 oorkussens met slopen 
2 lakens 
1 witte deeken 
1 Japonse dito  
1 kussen met een bont sloop 
2 gordijnen 
1 rabat 
1 bont schoorsteens cleed 
2 heele met 1 stucken cyssiertie 
1 Hollansche tafel 
1 thienne met sijn toebehoorte 
 
[0346v (maar ongenummerd)] 2 suip vaties 
2 kramelijs potten  
3 kleine en een groot glasgordijn 
2 koperen roedtjes 
1 mangel plank 
1 scherm 
1 kistje met 20 pond geern 
1 paer houten schalen met een ijseren ewenaer 
1 loden gewight van twee ponden 
 
Op de solder 
1 oud bedje 
1 peul 
3 oude deekens 
1 bedstock 
1 sluitkorff met enige boekjes 
1 wijge met een dekentie en wijge bank 
 
[0347r (maar ongenummerd)] 1 kinderstoel 
1 boere tafeltie 
1 eeken kiste 
1 totebel  
1 stuk nieuw zeildoek 
1 kruid hoorn 
vorders enige rommelingh van weinigh off geen belangh 
2 wafelijsers 
1 wasch schammel 
2 schammelties 
1 paer schaatsen 
8 kleer stocken 
1 pols 
1 vat 
1 rottingje 
2 ijseren emmers hoepen 
1 ael steker 
17 vaties groot en klein  
 
[0347v (maar ongenummerd)] een pols 
1 kruis en stock van een totebel 
2 fleesch gaffels 
1 esel 
1 klein schuyffsleedtie 
1 slijtebroek dito 
1 ton met enigh oud touwerk 
1 stijkel steeker 
 
Op het kamertie op de souder 
1 Hollands kastje 
1 vrouwen kapsloyer met 1 bolle 
1 leedekantie 
5 bedkussens klein en groot 
1 klein boekkastje met een linnen kleed daer voor 
1 ledigh kistje 
 
[0348r (maar ongenummerd)] een bulsack 
1 klein kinder stoeltie 
2 kelder flessen 
1 spinwiel 
1 lep 
 
In de binnenkamer 
Op de schoorsteensmantel 
4 stuckene en 1 heele porceleinen pannen 
2 heele en 2 stuckene kopkes dito op de riggel 
2 stukkene en drie heele porceleinen kopkes 
1 stucken porceleinen kantie 
 
Op de kast 
3 heele porceleinen koppen  
4 paer theegoed dito 
2 kruydhorens met een pistooltie 
 
[0348v (maar ongenummerd)] Ower de kamer 
2 spiegels 
1 schilderd bordtie 
2 groene glasgordijnen 
1 paer groene bedgordijnen 
1 rabat 
1 onder- met een bowen schoorsteens cleed 
1 wit glasgordijntie 
6 stoelkussens oud en nieuw 
1 koperen segh ijseren staankandelaer met een koperen blaker 
1 kettingh in de schoorsteen 
2 tangen 
1 bed en peul 
vier hoofdkussens met slopen 
1 klein kussentie met een bont sloop 
2 lakens  
 
[0349r (maar ongenummerd)] een witte deken 
1 groene dito 
1 Japonse dito 
1 seltafel 
10 stoelen 
 
Een kast 
daer in  
14 slopen 
3 peuldoeken 
9 lakens 
7 kinderdoeken 
2 tafellakens 
4 serwetten 
1 dito 
6 manshembden 
1 laken 
2 psalm boekjes 
1 Frans kussentie 
 
[0349v (maar ongenummerd)] twee koperen schalen met een halff pond besloten wight 
1 lapke swart fluweel 
1 hembdrok met silveren knopen 
1 blauwe sarjes onderbroek 
2 hembdrocken met tinnen knopen 
4 paer kousen 
1 broek 
1 rockje 
3 onderbroeken 
1 slaepmuts 
1 mansrock 
enigh stuyrmans gereedschap met leren boeken daar bij  
1 boekje genaemt de leere der waerheid door Hero Sibersma 
1 bedquast 
1 fluwelen val hoed met een doek daar om  
 
[0350r (maar ongenummerd)] een leedbandt met 1 paar wandties 
6 bowen mutsen 
3 partuyr kinder hoodgoed 
3 slipjes met 1 doekje 
1 kinder hembdtie 
3 borstrockjes 
1 doos 
een oud schuldboek, doch waer uit de kinders vernemen dat geheel niets te ontvangen is 
1 rood glasgordijn 
1 reis sack 
1 lap rood buffels 
1 blauw dito 
3 bonte doeken 
1 witte sack 
1 strijklap 
1 krebdekentie 
1 nieuw stuk rood bay 
1 dito groen 
 
[0350v (maar ongenummerd)] twee owerlijffkes 
enige oude lappen 
1 pack kleeren van de owerledene, zijnde de oudste soon bij sijn vaders dispositie mondelingh besproken 
het linnen en wollen dat de andere kinders aan haer lijff is behorende niet gespecificeerd nogh in de kast bevonden 
twee reuwen zijdsilver van de beide dogters 
twee boeken met silveren haken, elk van de dogters een toebehorende 
twaleff silveren lepels 
1 silveren vorkje met een brandstenen heghtje 
43 silveren knoopjes 
1 silveren signet  
 
[0351r (maar ongenummerd)] een silveren zijdschip met een beugel, de beide doghters toebehorende 
[marge: de post voor goud aengesien de ene ringh dogh maer koper te wesen bevonden volgens de doghters aengewen] drie gouden ringen  
twee paar dito knopen aen de jongste soon toekomende 
[marge: dogh volgens de dogters aengeewen gekeurd zijnde bij een silversmid voor silver verguld bevonden] een gouden rijxdaelder met een ringje daeraen 
1 gouden ducaton 
1 dubbelde ducaet 
1 halwe gouden ducaton 
2 gouden ducaten 
drie Portugeese stucken, omtrent de waerde van een gouden ducaton ieder bedragende 
een silveren tabacksdoos wegende circa twaleff en een quart lood 
negen drieguldens 
vier ducatons met twee aensigten 
een rijxdaelder 
een Portugies stuckjen geld 
 
[0351v (maar ongenummerd)] vijff en dartigh Caroli guldens aen diverse specie 
 
Ower huis 
1 bijbel in folio en een in quarto 
een oud testament 
7 paar theegoed met 2 schotelties 
1 porceleinen schoteltie 
1 ijseren ellen 
 
Uit de kelder 
1 doofpot en confoor, steenen 
3 grauwe kannen 
2 dito 
2 kruiken 
1 dito 
1 coperen becken met een ijseren stal 
 
[0352r (maar ongenummerd)] twee lantaerens 
1 coperen coffy-keetel 
1 dito aker 
1 klein koperen raeplingh met een schuim spaentie  
1 koperen pantie 
1 dito melck emmerke 
1 dito thee-keetel 
1 dito vlees-keetel 
1 dito vijsel 
2 dito keetels 
1 koperen kandelaer 
2 mangel borden en stocken 
4 tinnen leepels 
2 koperen blakers 
2 dito snuyters 
2 dito schotelties 
3 tinnen halff mengels  
 
[0352v (maar ongenummerd)] een klein koperen tangje 
1 tinnen boter-pot 
1 dito tafelbord 
1 dito kan 
1 dito theepot 
1 dito blicken 
1 flesje met een romer 
2 tinnen melck komkes 
1 dito kroeske 
1 dito pijpkantie 
3 dito mostert-schotelties 
1 eek-kantie met een tinnen decksel 
2 blicken trompkes 
1 klein olykoeks vorkje 
1 Delfse dooff-pot 
enigh schotelgoed 
7 vlessen 
 
[0353r (maar ongenummerd)] een grote tobbe 
2 dito kleine 
2 water emmers 
1 koperen koekpanne 
1 hangijser 
1 rooster 
1 schoolbord 
1 hackbord en mes 
 
Vastigheden 
Het huis staende alhier ter stede in de Bilstraet daer uit de owerledene versturwen is  
 
Buiten huis 
vijff melck beesten 
twee vaare koeyen 
 
[0353v (maar ongenummerd)] een hocklingh 
2 kalffjes 
2 hoy-vorken 
2 schoppen 
2 haringh tonnen 
1 oxhoofd 
4 balys 
2 kleine vaties 
1 sleep 
1 trogh 
1 schepemmer 
4 backjes 
1 put haek 
1 vierendeel 
1 zijl met de zijlwegh 
1 klein partijtie hoy tot consumptie voor de beesten 
 
Aldus gedaen en geinventariseert 
dato ut supra in kennisse van ons 
commissarien en secretaris 
(get.) L. Haselaar 
(get.) A. Laquaert 
absent secretaris 
(get.) A. van Idsinga