Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 215 folio 280r

Pand: Voorstraat 55

Inleiding: [0280r] Warderinge gedaen op ordre van de heren praesiderende burgemeesteren Sibrandus Pauw ende Menelaus Hillebrandts als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten huyse van Sybren Sybrens burger ende tinnegieter binnen deser stede en dat door Beern Symens ende Symen Abrahams beiden mr. tinnegieters tot Leeuwarden, welcke bij manuale stipulatie belooft hebben in hande van de mede commisaris Pauw de gereedschappen ende tin ende lood tot de winckel behorende, nae hun beste kennisse in de gerechtigheyt te sullen warderen, sijnde dese warderinge geschiet om een perfecte staet ende inbrengh van goederen te maken wegens d'inbreng aen sijn echte vrouw Auckie Joostes, welcx warderinge is gevallen als volght. Actum denn 10e aprillis 1683. De post verklaerde sijn Sybrens voornoemde vrouw in de voorstande warderinge te acquiesceren.

Inventaris: 
[0280r] In 't voorhuis 
17 tinnen waterpotten, 12 Rovaense kannen, 2 melckmaten, 6 biermengels en 7 wijnmengels, alle sijn tin 't samen wegende 142 pond, 't pont tot 8 stuivers bedraeght f 56-16-00 
voor fatsoengelt f 9-01-08 
Aen 8 pond en aen 6 pond ende 5 pond ende 4 pond en twe pond sampt twe visboeken anderhalff dousijn tafelborden, 't samen wegende 203 pond Hollants fijn tin 't pond 8 stuivers 4 penningen beloopt te samen een summa f 83-14-12 
voor fatsoengelt f 15-04-08 
---------- 
f 164-16-11 
 
[0280v] 12 kannen 4 wijnkannen met pijpen, Hollandtsche 2 liypotten met pijpen, 8 zebacken, 13 butterpotten met schroeven, 5 spijpotties, 1 groot suervat, alles Hollants fijn, weeght te samen 88 pond 't pond tot 8 stuivers 4 penningen tot f 36-06-00 
voor fatsoengelt f 10-00-00 
6 grote kommen, 19 middelcommen, 7 kleine dito 3 a 4 pond schuttels 4,3 pond dito 4 2 1/2 pond dito, 18 zout segge sacieren, 19 wijnhalffmengels, 2 platen, 12 kleine kandelaers, 9 gevlamde kandelaers, 10 halff loetsen, 2 olymengels, 49 kleyne trechters, 28 backlampen, alles Fries tin weeght 't samen 255 pond, 't pond tot 8 stuivers, beloopt f 101-12-00 
voor fatsoengelt f 22-11-08 
22 zoutvaten, 22 butterpotten, 2 platte lampen, 2 backlampen, 8 pijp zoutvaten, 1 schoolkantie, 41 drevene rooskoppen, 14 ronde coppen, 4 sieckanties, 2 ronde en een lange bedflessen, 1 kleersteer kan, 8 varndeelties, 45 dito half varndeelties, 61 stuivers kanties, 26 botties kanties, 9 grote pijpkannen, 16 middel dito, 7 kleine dito wegen 't samen 180 pond, 't pond tot 8 stuivers, beloopt f 72-00-00 
voor fatsoengelt f 30-09-00 
---------- 
f 272-18-08 
 
[0281r] 1 grote seepback, 12 mosterpotten, kruloren 23 kindere beekers, 78 dousijn lepels, daer 11 dousijn Hollandtsche, 12 Hollandsche gesnedene beekers, 1 heel grote dito, 6 dito slechte, 4 olymaten, 6 1/2 dousijn brandewijns kroeskes, 1 schrijfflaedt ende eenig poppegoet, so wasser potties, kandelaerties ende ander goed, 't samen wegende 161 pond tot 8 stuivers, beloopt f 64-08-00 
voor fatsoen f 22-07-00 
28 flapkannen en halff kannen 26 mingels, 9 halfflaetsen, 2 hele dito, 29 melckmaten weeght te samwn 209 pond, 't pond 6 stuivers, beloopt f 62-14-00 
fatsoengelt f 11-16-00 
17 wijnmengels en panties, 20 wijnhalf mengels, moster halff kanne, 't uyrwerck wichten met eenig oud keur ende eenige staven, weeght 't samen 184 pond, 't pond tot ses stuivers, beloopt f 55-04-00 
het fatsoengelt tot f 5-03-08 
7 barbiers spuyten a 7 stuivers yder f 2-09-00 
---------- 
f 224-01-08 
 
[0281v] Hollandsche keur, 1 grote flapkanne, 1 grote mogge, 7 van de groodste trachters 5 grote middel dito, ses kleine [doorgehaald: dito] middel trachters, 5 wijn halff penties, 4 mutsaes, 6 halff pinties met eenig oud goed weeght 't samen 48 pond, 't pond 7 stuivers, beloopt f 16-16-00 
fatsoengelt f 5-04-08 
Aen oud fijn tin 966 pond daeronder begrepen een groot partij staven daer bij 24 rouwe pijpkannen van de groodtste slagh ende 24 dousijn gegoten lepels, 't pond tot 8 stuivers, beloopt f 387-12-00 
voor gietloon van de voorschreven 24 pijpkannen ende 24 dousijn lepels f 1-17-00 
17 a 6 pond schuttels, 4 a 5 pond 14 grote ende kleine platen 14 grote ende kante zoutvaten, 6 wijnkannen met piepen weeght samen 233 pond Hollandts fijn tin 't pond a 8 stuivers 4 penningen, beloopt f 96-02-04 
noch drie wijnkannen 10 1/4 pond tot f 4-04-08 
drie schrijftkisties keurtin tot f 4-10-00 
Aen kuyr tin 36, 4 pond schuttels, 13 a 8 pond ditto, 39 a 2 1/2 pond dito, 6, 2 pond ditto, 25 sacieren weeght 't samen 347 pond, 't pond tot 8 stuivers, beloopt f 138-16-00 
--------- 
f 655-02-04 
 
[0282r] 1 a 10 pond schuttel ende 4, 8 pond dito, negen 't samen 48 pond, 't pond tot 8 stuivers 4 penningen, beloopt f 19-16-00 
2 a 4 tafelborden, 4 platen, 9 kandelaers, 11 opsetters huyrgoedt weeght samen 312 pond, 't pond 8 stuivers f 124-16-00 
24 rechtoppe stuyvers kanties, 2 grote schroven, 4 lange rouwe platen, enige ringen tot opsetters, wegen 't samen 50 pond, 't pond tot 8 stuivers beloopt f 20-00-00 
fatsoen en gietloon f 3-08-00 
schuttels ende staven sampt tafelborden Engels tin weeght 121 pond, 't pond 9 stuivers, beloopt f 54-09-00 
46 pond schuttel, 1 a 5 pond 3 a 4 pond 3 a 3 pond dito 12 tafelborden van nieuw gemaeckt blocktin weeght 't samen 54 pond tot 12 stuivers, beloopt f 32-08-00 
10 dousijn en drie uytgebruyneerde lepels van blocktin swaer 16 1/2 pond, 't pond 9 stuivers, beloopt f 7-08-08 
fatsoengelt f 4-01-12 
----------- 
f 266-07-04 
 
[282v] Een grote fontein, een stoffpan ende overig ander oud tin, weeght samen 30 pond, 't pond tot 8 stuivers, beloopt f 12-00-00 
voor 't fatsoen van de voornoemde fontein f 4-00-00 
Aen glaesmakers soldeer, pompsoldeer ende piepsoldeer, met de ringen, de uithange 't samen 208 pond, 't pond tot tot 4 stuivers, beloopt f 41-12-00 
eenige oude mengels, aen keurtin met een schrijfflaed, weeght samen 25 1/2 pond 't pond 6 stuivers, beloopt f 7-13-00 
5 tinnen haeringen f 2-00-00 
166 pond loden gewicht, 4 pond tot 1 stuiver 10 penningen, beloopt f 13-09-12 
24 halff ponden 25 verndeels ende 26 half verndeels loden gewicht tot f 2-16-12 
145 gewichties van 2 loden, loden halffloden verndeel loden ende achtendelen etc. sommige van lood ende andere van tin te samen tot een somma van f 1-16-04 
Aen diep- ende draep loden 201 pond, 't pond tot 1 stuiver 10 penningen f 16-06-10 
----------- 
f 101-14-00 
 
[0283r] Aen nieuwe rollen platlood ende eenige loden piepen wegende 2498 pond 't #hondert# pond tot 8 guldens 5 stuivers, beloopt f 206-01-08 
een loden fontein gerekent tot f 7-17-08 
aen oud lood 770 pond 't pond tot 1 stuiver 6 penningen, beloopt f 52-18-12 
 
Den 11 aprilis voor noen 
5 mengels fijne boddels tot f 2-10-00 
23 pins boddels tot f 6-18-00 
5 halff pins dito, tot f 1-02-08 
8 mussies boddels f 1-00-00 
506 fijne glasen a 8 gulden 15 stuivers f 44-04-08 
3 kristallen kelkies tot f 0-12-00 
4 1/2 schooff grote Keulsche roemers f 1-00-00 
50 vierlinghs roemers f 1-08-00 
18 drielinghs dito f 1-05-00 
325 pond ijser gewicht f 12-03-12 
---------- 
f 339-01-08 
 
[0283v] een grote evenaer met twe bladen tot f 18-00-00 
een grote coper kraen weeght 8 pond ende een varndel f 6-12-00 
vier loden Lieuws becken met drie dito tronien wegen 't samen 41 pond, 't pond tot 1 stuiver tien penningen f 3-06-10 
5 grote boddels daerbij twe grote ende 1/ 2 werp waterglas tot 2-05-00 
30 Poolse flessen geknepen, vier grote Hamburger, 10 middel drie soorte, een evenaer met houtene bladen, noch twe dito met koperen bladen te samen tot een summa van f 12-04-00 
25 kruyd flessen 12 ornaels kannen 
131 korcken een 8 pond pijl gewicht 
twe ijseren ? b c en te samen getauxeert op f 13-17-00 
31 pond koper gegoten, 't pond tot 6 stuivers 28 pond geel schroot, 't pond tot 8 stuivers 13 penningen, pot spijse, 't pond tot 4 stuivers, beloopt te samen f 23-02-00 
---------- 
f 79-06-10 
 
[0284r] Aen een partij hagels en een weinig koegels 1812 pond, 100 pond gerekent tot 8 guldens 10 stuivers, beloopt te samen f 153-19-08 
49 pond buscruydt a 5 stuivers 4 penningen pond tot f 12-17-00 
noch 8 huyrmengels wegen 21 1/2 pond a 6 stuivers, 't pond beloopt f 6-09-00 
 
Op de souder 
544 werp grauwe kannen 100 werp tot 12 1/2 is f 68-00-00 
53 werp fijn blauw a 40 guldens 100 werp 
381 werp sypers a 15 gulden 100 werp, 11 tinnen lidden op grouwers, 89 werp freggumer potten 't 100 werp 12 1/2 guldens, 69 inckkannen te samen tot 19 stuivers, 49 stenen flessies met oren so klein als groot 't samen tot 14 stuivers, 20 stroo drielings Hessens bekerglasen 't samen tot 3 guldens, 68 stro, drielinghs en vierlinghs cuels [Keuls] bierglas 't samen tot 5 guldens 9 stuivers, 302 waterglas tot 7 guldens 10 stuivers, noch 2 waterglaes tot 5 gulden, bedraeght 't samen (met de elff genoemde dexels welcke tot 1 gulden acht stuivers gerekent ende hieronder mede begrepen zijn) een somma van f 115-19-08 
----------- 
f 357-05-00 
 
[0284v] noch aen huyr tin, te weten vijff huyr schuttels ende twe dousijn lepels, wegen 23 pond 't pond tot 8 stuivers, beloopt f 9-04-00 
voor fatsoen van d'2 dosijn lepels f 0-05-00 
4 huyr mengels wegen 10 pond, 't pond 6 stuivers beloopt f 3-00-00 
een meschen standkandelaer, weegt 13 pond, 't pond tot 7 stuivers beloopt f 4-11-00 
1300 ronde amplet 't samen tot f 6-10-00 
100 watergals fe?lingen tot f 2-10-00 
325 fogelglas tot f 3-05-00 
217 kinderglas f 2-14-04 
53 vierlinghs verndeelties roemers tot f 2-10-00 
78 kleine brandewijns roemers f 1-10-00 
80 stuivers kanties roemers ad f 2-00-00 
480 vierlinghs huyroemers halff verndeelties tot f 14-08-00 
425 waterglas tot f 10-12-08 
880 drielinghs ende vierlings poffers ad 30-16-00 
20 werp conserffglas ad f 2-05-00 
16 stro drielinghs roemers ad f 3-04-00 
42 stro werps ende halff werps waterglas ad f 4-04-00 
---------- 
f 103-08-12 
 
[0285r] 350 kinderglas tot f 4-07-08 
150 waterglas tot f 3-15-00 
384 vierlinghs Keuls bierglas f 6-18-06 
een parthijtie klein conserfglas ende flessies, ad f 6-00-00 
200 en vier en dartig klein ampelet tot 1-03-00 
178 laedcoppen f 3-10-00 
4 wurp Syperse twijfelaers ad f 0-12-00 
7 flessen met rijs tot f 1-00-00 
18 boddels gemene ende kleyne f 1-06-00 
een tonne Brussels sandt ad f 3-03-00 
47 stoven ad f 9-08-00 
25 grote schalen f 18-00-00 
50 kleine dito f 5-00-00 
8 vuyrtesten f 0-13-08 
10 komforen f 1-00-00 
---------- 
f 65-10-06 
 
[0285v] 27 bos grove lonte, ider bos gerekent op 5 stuivers, beloopt f 6-15-00 
wat pijp houten en houtene gietflessen ad f 3-00-00 
20 boeck grauw papier tot f 3-00-00 
een blycken thuynhoser ad f 1-10-00 
 
Aen 't rack in de gangh 
17 werp Sypperse kannen 't werp a 3 stuivers, beloopt f 2-11-00 
ses worp fijn blauw dito tot f 2-08-00 
32 nieuwe lidden, tot f 3-15-00 
aen byndgeern, ende 8 draeplijnnen ad f 2-06-00 
 
Den 12e dito 
Nieuwe formen 
2 lassbekers 
1 Rovaense kan 
1 grote pijpkan 
een platte zoutvat 
1 kleine roos kop 
---------- 
f 25-05-00 
 
[0286r] een dito een slagh groter 
1 dito noch een slagh groter 
1 speen dop 
1 roos cop 
1 draeplood 
1 halff verndeeltie met een lid 
2 poppekopkes 
1 botties kopke segge kantie 
1 brandewijns halff segge oud fatsoen 
1 stuyvers kantie 
14 platte steenen kans lid formen 
1 mostertontie form 
1 bier mingels form, met een lid 
1 halff luyts ? met een lid 
1 Hollandsche waterpot van 7 stucken 
1 melckmaet, te samen wegende 275 pond, 't pond a 17 stuivers, beloopt 't samen f 233-15-00 
 
[0286v] Middel formen 
2 gladde kijndere beeckers 
1 kleyne Hollandsche beker 
1 back lamp 
1 piep aen een ondersteker met een schroeff 
1 grote dieplood 
1 die wat kleynder is 
4 koperen giet flessen 
1 scheeps kanne met een dexel 
1 wijn halff mengel met een lid welcke te samen wegen 160 pond, a 11 stuivers 't pond, bedraeght te samen f 88-00-00 
 
Een halff canne form swer 46 pond, a 11 stuivers pond, bedraeght een somma van 25 guldens 6 stuivers waer van Aybren Sybrens alleen d'helft eigen is, ende der halve alhier voor de helft moet gebracht worden ergo alhier dus f 12-13-00 
 
Aen oude formen 
1 oud fatsoen pijp zoutvat 
---------- 
f 100-13-00 
 
[0287r] een rest stuyvers kantie 
1 met loodts form 
1 stipkomke 
4 souciers 
1 Adam ende Eva 
10 oude ronde lidform 
oude stort form 
1 oud fatsoen waterpoth van 5 stucken 
1 wijnmengells form de koppen stucken 
1 Hollandts pijntie 
1 drielinghs form 
1 knoopform 
2 draed koegels formen 
eenige oude pijlgewichten 
1 oud coperen candelaerties form 
2 Oosterse coppen 
wegende dese boven- ende vorenstaende formen te samen 212 pond, a 7 stuivers 't pond, bedraeght te samen f 74-04-00 
 
[0287v] Formen die bij 't stuck getauxeert sijn 
2 pijpkans formen f 21-05-00 
1 poppe kandelaer f 3-00-00 
1 waterpots- en zoutvats form 8 stucken, 't samen f 5-00-00 
1 stooff pantie ende oren daer toe f 5-05-00 
2 schroeff formties op glasen flessen tot f 5-13-00 
1 poppe pijpkanties form f 4-10-00 
1 dreven kelckien f 1-10-00 
1 nagel form f 1-07-00 
twe haken en een kuier form f 4-05-00 
een haeck en kuier groter f 2-02-00 
1 mengels hengel en stort f 6-15-00 
1 halff mengels hengel en stort f 2-15-00 
1 verndeelties hengel en stort f 6-00-00 
1 halff dito f 4-00-00 
1 stuyvers kantie hengel ende stort f 4-00-00 
3 storthengel formen aen malckanderen 
segge aen melckmaten f 6-05-00 
---------- 
f 83-12-08 
 
[0288r] 1 hengel form aen olymaten f 1-10-00 
2 waterpots hengels f 3-10-00 
1 waterpots hengeltie tot een poppe waterpottie f 0-10-00 
8 oorformen aen coppen f 2-10-00 
3 ronde voeties f 1-01-00 
3 mostert lepels f 4-10-00 
3 lepels formen f 8-10-00 
9 slechte steelde lepel formen f 17-00-00 
eenige koegel formen so ijser als twee koperen f 6-06-00 
eenige pijphouten en andere pompmakers gereedschappen segge kloppers f 2-10-00 
6 pond 24 lood glans, a 24 stuivers 't pond ad f 8-02-00 
3 nije ijseren lepels 4 pond 24 lood, 't pond tot 5 stuivers, is f 1-03-12 
1 grote ijseren lepel met 5 gemene ende kleine f 3-00-00 
een rad en banck en trent en blocken en snaren en twe stelhamers f 42-00-00 
---------- 
f 102-02-12 
 
[0288v] een lepel hol en drie slechte lepel 
hamers en een ruwe gesmede hamer f 18-00-00 
1 ambelt en swosie ? beyde glad f 5-00-00 
1 grote schroeff f 7-05-00 
28 drayijsers en 4 draybruineren f 7-05-00 
een lepel block met lood begoten f 2-05-00 
2 handbruneren en twe oude schaeffmessen en lepel rasp, 2 schaeffborties en een koevoet, buyg- ende knijptangen en een partij fijlen, ende vordere bereyts banck gereedschap ad f 10-00-00 
aen tinnen formen en soldeer een tinnen kom, 't samen 40 pond tot f 8-00-00 
1 slijpsteen de back met lood beslagen f 5-00-00 
6 pond coperen fijlsel f 0-15-00 
eenige bouten swaer 40 pond tot f 3-00-00 
1 rood koperen doofpot, een seeff, een rode panne om hagel te drogen, swaer 25 pond a 12 stuivers 't pond f 15-00-00 
een puyster 2 sagen, twe bijlen, twe mokers een dissel, twe winckelhaken, 29 grote passers, twe hondert houten hechten met ringen drie boren en eenige loden platies f 8-00-00 
--------- 
f 94-11-00 
 
 
 
[0289r] 7 pond 3/4 pond lood operement a 9 stuivers pond f 3-10-00 
aen pompijser en giet tangen 48 pond, a 2 stuivers pond f 4-16-00 
eenige hagel beckens, geel coper 6 pond a 9 stuivers, 't pond met een koperen pompstock f 3-10-00 
een vierkante hagel treeft met een tange ende kruyck f 2-00-00 
twe tobben een schuyrvattie tot haegel een groot rolbord een tinnen hagel seeff f 6-06-00 
een grote huyff en rooster en vernuys met ijseren raemt en deur f 7-00-00 
een grote loden ringhvorm, een wapens form voor de uyrwercken en een charadons voetform wegen 3 pond 't samen f 3-16-00 
aen smelt kroesen f 0-12-00 
negen hagel seven f 4-10-00 
---------- 
f 36-00-00 
 
Bedragende also dese winkel ende winkelwaren in 19 zijden hier bevoren uytgetrocken ende te samen geaddeert sijnde, de summa van drieduysent drie hondert en tachtentigh Caroliguldens een stuiver twalef penningen f 3380-01-12 
 
[0289v] Op huyden den 13e aprilis 1683 hebben Dieucke Claesens ende Neeltie Hessels ten overstaen als voren gewardeert nae volgende huysgeraden ende imboelen. Actum ut supra. 
 
Op 't klein vooropkamerke 
een bed met een peul f 40-00-00 
twe dekens, een groene met een Spaense f 13-00-00 
vier oorcussens f 13-00-00 
twe gordijnen met een rabath met twe glasgordijnen en twe roeden te samen f 5-00-00 
een bedsplanck, 2 porceleynen panties, een bortie, een tafel etc f 3-13-00 
vier slopen f 4-15-00 
2 lakens, een peuldoeck met een bedspreed te samen f 13-05-00 
---------- 
f 92-13-00 
 
[0290r] twe stoelcussens f 3-10-00 
een uyrwerck, slingerwerck f 40-00-00 
 
In de keucken 
een bed met een peul f 20-00-00 
drie dekens f 8-00-00 
een wijlingh met 2 lakens f 6-10-00 
een oorcussen met het sloop ende een peuldoeck ende een blauwe doek f 4-00-00 
een groen sayen met een bont schorsteenkleed met een bont kleed voor de glasen ad f 4-00-00 
een spiegeltie met eenig steenwerck, sampt keerslaed, plancken, tange, meschen piep etc f 4-03-00 
---------- 
f 90-03-00 
 
[0290v] vijff stoelcussens f 5-10-00 
vijff stoelen f 2-00-00 
een kiste f 3-00-00 
een ronde tafel f 4-00-00 
vijff stucken roockt vlees met eenige barge ribben tot f 10-00-00 
aen eenig steenwerck f 2-09-00 
een messchen gootling f 4-05-00 
twe meschen potten, met een koperen ketel f 9-10-00 
een boffers both, een messchen pantie ende een coperen pot f 7-05-00 
---------- 
f 47-19-00 
 
[0291r] acht blakers twe meschen schuymspaenen, een dito piep, noch een dito meschen blaker f 5-00-00 
ses meschen kandelaers met twe vijsels met d'stampers f 8-14-00 
dertien snuyters met twe meschen piepen f 3-10-00 
 
In de acherste keucken 
een puyster, hanghijser, tange, vorck, hackmes, koeckpanne, ende ander romlingh f 5-05-00 
aen eenige romlinge f 1-05-00 
 
Op de plaets, onder de gelderij ende op de schuttelbanck, aen steenwerck ende ander schuttelgoed, ad f 4-10-00 
 
In de gangh 
aen stoffers etc f 2-05-00 
---------- 
f 30-09-00 
 
[0291v] een rack mantelstock ende twe korven met eenn bord f 2-10-00 
een lanteern, een korff een backien ende mangelbord f 3-10-00 
een strijckijser, met een dito lap, een luywagen, en eenige mangelstocken f 3-10-00 
 
Achter op een beschoten souderke 
vijff dosen met twe korven, waer meenige oude lappen ende oud doeck ad f 7-13-00 
een emmerke met eenige stoffers, een hackbord, ende drie stenen stoofpanne f 3-04-00 
een koperen becken f 1-00-00 
---------- 
f 21-07-00 
 
[0292r] twee korven met een spinwiel f 5-10-00 
 
In de kleerkorff 
een dosijn servetten met twe tafellakens f 18-00-00 
tien servetten f 10-00-00 
drie slopen met twee lakens f 7-10-00 
 
Op 't achter opkamerke 
een bed met een peul met de sack f 75-00-00 
twe lakens met 2 peuldoecken f 8-10-00 
drie dekens f 23-00-00 
---------- 
f 147-10-00 
 
[0292v] twe oorcussens met de slopen f 8-05-00 
een paer gordijnen met 't rabat en eenn groen en wit schorsteenkleed f 9-10-00 
vier stoelcussens f 11-00-00 
vier stoelen 4 -00-00 
een kistie met een schabel ende een ijseren kandelaer f 4-00-00 
porceleyn vier coppen en seven frucht schaelties ad f 12-10-00 
Delfs steenwerck, drie pannen ende eenige coppen f 6-05-00 
----------- 
f 55-10-00 
 
[0293r] een spiegel en twe schilderde borties, met twe bedplancken f 3-08-00 
een murmerde kas f 16-00-00 
 
Daer in bevonden navolgende: 
 
Linnen 
vier slopen f 5-05-00 
vier dito f 2-15-00 
ses dito f 4-10-00 
twe peuldoecken f 2-10-00 
twe dousijn servetten f 22-00-00 
twe dousijn dito f 21-00-00 
twe tafellakens f 9-00-00 
twe tafellakens f 14-00-00 
twe dito f 15-00-00 
---------- 
f 115-18-00 
 
[0293v] twe tafellakens f 17-00-00 
twe dito f 18-00-00 
drie dito f 23-00-00 
een lap doeck langh 20 ellen, d'elle 1 gulden, beloopt f 20-00-00 
een lap doeck langh 5 1/2 ellen, d'ellen tot 18 stuivers, beloopt f 5-01-00 
een lap doeck langh 17 3/4 ellen, d'ellen tot 15 stuivers f 13-06-04 
een lap dito langh 20 ellen ende een verndel, d'ellen 17 stuivers, beloopt f 17-04-04 
een lap lang 5 ellen, d'elle 30 stuivers, beloopt f 7-10-00 
vijff lapkes sijn doeck 't samen f 10-05-00 
---------- 
f 131-06-08 
 
[0294r] een lap swart heresay langh 4 ellen, een lap roodscharlaken met een lap vijff schaft te samen tot f 11-10-08 
een rijsack met een spreedtie tot f 2-10-00 
vier steen vlas ongeschoonmaeckt weegt 27 3/4 pond ad f 12-00-00 
10 pond flas, 't pond 15 stuivers, beloopt f 7-10-00 
10 pond flas, 't pond tot 13 stuivers, comt f 6-10-00 
7 1/2 pond Alckmaers flas, 't pond tot 12 1/5 stuivers, beloopt f 4-13-12 
21 pond Lettouws flas, 't pond 11 stuivers, beloopt f 11-11-00 
14 pond gevers flas, 't pond 14 stuivers, beloopt f 9-16-00 
---------- 
f 66-01-04 
 
[0294v] 19 pond Lettouws flas, 't pond tot 10 stuivers, beloopt f 9-10-00 
12 pond woud en Vlaems flas, 't pond tot 12 stuivers, beloopt f 7-04-00 
9 1/2 pond Lettouws flas, 't pond tot 11 stuivers, beloopt f 5-04-08 
 
In de binnen kamer 
drie oorcussens f 9-00-00 
twe paer gordijnen met rabatten ende drie spreden tot f 29-00-00 
een groen ende wit schoorsteen kleed met een deecken f 7-00-00 
een halff dousijn groene stoelcussens ad f 27-00-00 
---------- 
f 93-18-08 
 
[0295r] seven stoelen f 12-00-00 
een kantoor f 8-00-00 
een eecken pars f 11-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
een schildert bord f 6-00-00 
een ebben houten kas f 110-00-00 
twe lakens f 6-00-00 
twe dito f 5-00-00 
twe dito f 9-10-00 
twe dito f 7-10-00 
twe dito f 6-00-00 
twe dito f 6-00-00 
drie dito f 8-00-00 
---------- 
f 203-00-00 
 
[0295v] drie peuldoecken f 6-10-00 
vier slopen f 7-00-00 
vier dito f 7-00-00 
twe wollen bedspreden f 5-00-00 
vier servetten ende vier glas gordijnen met een tafellaken met de roeden, ad f 6-19-00 
een dousijn servetten f 9-00-00 
een dousijn dito f 10-10-00 
veertien servetten f 13-00-00 
een bedsack f 2-10-00 
achtien porceleynen coppen f 29-15-00 
seven porceleynen schuttels f 11-05-00 
---------- 
f 108-09-00 
 
[0296r] vijff porceleynen pannen met 2 klapmutsen f 17-00-00 
aen matten en 2 pannen f 2-06-00 
een wafelijser, tobbe bierstelling ende eenig steenwerk, een vattie waer in wat Jopenbier, 't samen f 10-10-00 
 
In 't voorhuis 
drie stoelen, met drie stoelcussens f 6-15-00 
twe ledders met een kiste f 3-00-00 
een kas ende eenige kleerstocken ende een schilderij f 6-00-00 
een partij turff f 15-00-00 
---------- 
f 60-11-00 
 
[0296v] Den 18e mai 1683 
De tafels en bancken sampt d'schragen daer toe door Klaes Stennerts ende Schelte Pytters beide meester timmerluyden getauxeert ter summe van vijftig Caroliguldens f 50-00-00 
De winckelborden sampt laden met een toonbanck door d'selve getauxeert op dertig Caroliguldens f 30-00-00 
Het huis bij Sybren Sybrens selfs bewoont, is door Klaes Stennerts ende Schelte Pytters beide timmerluiden als voren geseit is, ende Jan Ulbes ende Sybe Jansen beyde meester metselaers gewardeert ter summa van twe duisent en 10 golt guldens is f 2814-00-00 
 
Silverwerck door Pyttie Dirx gewardeert 
acht silveren lepels, twe brandewijns, kroeskes ende eenige andere kleynodiyen, 't samen wegende 29 1/8 lood, 't lood 1-08-00, beloopt f 40-16-08 
een dito bekertie met een lepel weegt 11 1/8 lood, 't lood ad 1-10-00, f 16-13-12 
---------- 
f 2952-10-04 
 
Bedragende also de huisgeraden ende imboelen met het huis ende silver en vordere goederen hier boven te voren in 15 sijden uitgetrocken de summa van vier duisent twee hondert en sestien Caroliguldens vijff stuivers acht penningen f 4216-05-09 
 
[0297r] Wisse profijtelycke boeckschulden 
de weduw van wijlen meester Hector ende Hylch Foppes debent f 6-00-00 
Fettie Lases debet f 2-04-08 
Jan Lubbers chirurghijn debet f 0-16-04 
dr. Nauta debet f 8-01-08 
de weduw van meester Hector ende Hylch Foppes debent f 3-17-04 
Lupk Edgers tot Mackum debet f 3-08-04 
Dieucke tot Kimswert debet f 3-08-04 
Jacob Romckes debet f 11-18-00 
Aeltie Everts debet f 1-08-00 
Eecke Willems debet f f 1-07-00 
Cornelis Edgers compasmaker debet f 1-08-00 
vroedsman Rintie Douwes f 6-08-12 
Ulbe Cornelis schoenmaker f 5-08-00 
---------- 
f 53-03-08 
 
[0297v] Capitein Vijselaer debet f 4-12-08 
Antie ende Yeffke Jelles f 1-04-00 
Gerryt Heins debet f 9-05-12 
Eybert fetermaker in qualiteit debet f 5-08-00 
Jieles backer in qualiteit debet f 1-14-00 
secretaris Gemmenigh debet 0-10-00 
Jan Pytters Oudaens in qualiteit debet f 1-07-06 
Jarig Banckers herbergier tot Tjommarum debet f 7-03-08 
't sterfhuis van Tjeerd Wigges debet f 0-17-08 
de kinderen van wijlen Tjeerd Suirger debet f 0-12-00 
Meynte Jacobs Hinx debet f 15-12-12 
Gerryt Bouckes debet voor hem selfs ende in qualiteit f 27-06-10 
Symon Reins debet 1-03-00 
Lyke Haanties f 0-15-00 
Jacob Meykes debet f 2-04-04 
---------- 
f 79-16-04 
 
[0298r] Focke glasmaker debet f 0-16-08 
Hotske Rinses tot Midlum f 4-17-12 
Take Yedes meester backer debet f 2-09-00 
Jan Janes wijtschiper f 0-07-14 
Claes Leydecker debet 5-16-04 
d'heer Witter debet f 26-01-06 
Joost Ebes debet f 8-15-10 
Doetje Wybes tot Stavoren f 3-19-00 
Ritske Pieter tinnegieter, tot Dockum debet f 8-02-08 
Eecke Siouckes weduwe van wijlen de burgemeester Bobrecht tot Bolswert debet f 6-10-08 
Rinse Jetses in qualiteit debet f 4-05-00 
d'commys Hulten f 4-07-00 
Claes Eelckes debet f 2-14-14 
----------- 
f 79-03-04 
 
[0298v] meester Klaes tot Kimswert debet f 0-12-00 
d'koopman Klaes Rinties debet f 1-17-00 
Hendrick Colthoff in d'Ojevaer debet f 1-08-00 
d'vroedsman Anske Ypes f 0-10-00 
Pieter Roorda smid debet f 7-01-00 
Cornelis blockmaker debet f 2-07-00 
Ayse Arjens debet f 4-15-10 
Gerloff Jansen in de Klock f 8-06-08 
Servaes d'Haes debet f 2-08-00 
Trui Gerryts op Amelandt 
so aen tin als aen gelt debet f 10-04-12 
Fedde Pytters debet f 0-12-00 
Reynder Jacobs op der Schelling debet f 15-16-08 
Beytske Jacobs op Flielandt debet f 3-01-12 
Jacob Snel debet f 0-10-00 
het stadts weeshuis debet f 13-03-14 
----------- 
f 72-14-00 
 
[0299r] Claes Bauckes slotmaker tot Franequer debet f 2-16-08 
d'stadt Harlingen debet f 9-11-06 
Wybe Jacobs herbergier tot Sexbierum debet f 1-07-00 
d'burgemeester Jan Symens debet f 5-15-00 
Hendrick Hendrix schuytevoerder debet f 0-12-00 
Yecke Sipkes smid tot Mackum debet f 4-04-00 
d'vroedssman Claes Faber debet f 0-09-00 
Eecke schroor f 1-06-00 
Rinse Jetses debet f 0-10-00 
Julius Wolda debet f 2-18-04 
d'hopman Minne Jansen in qualiteit debet f 2-18-04 
Jentie Foeckes tot Minnertscha debet f 1-05-04 
---------- 
f 34-01-02 
 
[0299v] Durck Hemert debet f 1-07-08 
Hylck Foppes debet f 4-00-04 
Hendrik Roelofs debet f 1-04-00 
Jentie Gepkes tot Nijhuyse bij Workum debet f 7-00-00 
d'gemeensman Jacob Velthuis debet f 11-07-04 
d'faendrager Auke backer debet f 0-13-08 
Neeltie Atses op der Schelling debet f 1-04-08 
d'vroedsman Pieter Jacobs Klinckhamer f f 7-07-00 
Claes Symens herbergier tot Zurig debet f 3-15-00 
Claes Mevis Spick boer debet f 1-06-08 
burgemeester Hillebrandts debet f 1-05-00 
Antie Hessels debet f 1-16-04 
Gerryt Sipkes glaesmaker debet f 2-05-00 
d'apothequer Hamilius tot Franequer debet f 1-14-10 
----------- 
f 45-06-00 
 
[0300r] Cornelis stokers weduw debet f 0-14-00 
Sybrand Leytama debet f 45-00-00 
Lienne Sapes gortmaker debet f 3-09-14 
Focke Oldholt herbergier tot Sexbierum debet f 20-03-04 
Cornelis Clases Wassenaer tot Kimsvert debet f 3-01-04 
 
Sijnde veel onwisse boeckschulden bevonden, doch alhier niet gerekent offe geinventariseert segge gementioneert, desen pro memoria 
 
Aen contante penningen bevonden de somma van twe hondert vier en veertig Caroliguldens twaleff stuivers, dus hier f 244-12-00 
----------- 
f 318-00-06 
 
Bedragende also dese boeckschulden, voor wis gerekent, met de gerede contante penningen, in 7 sijden uytgetrocken, ende hier te samen, geaddeert de summa van ses hondert twee en tachtentigh Caroliguldens vier stuivers veertien penningen f 682-04-14 
 
[0300v] Schadelycke staat 
Aen Wouter Backer Tinnegieter tot Amsterdam, so aen oud tin als aen geld, debet ende ten achteren de somma van f 36-18-00 
Aen Sybren Rinties so capitael als interessen schuldig f 95-18-00 
Aen Geertie Rinties so capitael als interessen debet f 37-06-80 
Aen Gerryt Gouckes debet ende ten achteren f 51-04-00 
----------- 
bedraegende de schadelycke staat twee hondert een en twintigh gulden 6 stuivers 8 penningen f 221-06-08 
 
De winkel en winkel gereedschappen sijn gewardeert op f 3380-01-12 
De huisgeraden ende imboelen etc f 4216-05-08 
De wisse boeckschulden ende contant geld f 682-04-14 
----------- 
summa profyttelyck f 8278-12-02 
hier al het schadelyck f 221-06-08 
---------- 
blijft suyver over f 8057-05-10 
eindelyck hier al de gerechts salarien tot f 195-19-00 
---------- 
sulx dat eindelyck suyver aen profijttelycke staat blijft f 7861-06-10 
 
Aldus gedaen, gewaardeert ende beschreven in datis als voren, ende eindelyck gesloten den 8e juny 1683 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) Sibrandus Pauw 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
45) 6/8 1683 
not. publ.[0289r] 7 pond 3/4 pond lood operement a 9 stuivers pond f 3-10-00 
aen pompijser en giet tangen 48 pond, a 2 stuivers pond f 4-16-00 
eenige hagel beckens, geel coper 6 pond a 9 stuivers, 't pond met een koperen pompstock f 3-10-00 
een vierkante hagel treeft met een tange ende kruyck f 2-00-00 
twe tobben een schuyrvattie tot haegel een groot rolbord een tinnen hagel seeff f 6-06-00 
een grote huyff en rooster en vernuys met ijseren raemt en deur f 7-00-00 
een grote loden ringhvorm, een wapens form voor de uyrwercken en een charadons voetform wegen 3 pond 't samen f 3-16-00 
aen smelt kroesen f 0-12-00 
negen hagel seven f 4-10-00 
---------- 
f 36-00-00 
 
Bedragende also dese winkel ende winkelwaren in 19 zijden hier bevoren uytgetrocken ende te samen geaddeert sijnde, de summa van drieduysent drie hondert en tachtentigh Caroliguldens een stuiver twalef penningen f 3380-01-12 
 
[0289v] Op huyden den 13e aprilis 1683 hebben Dieucke Claesens ende Neeltie Hessels ten overstaen als voren gewardeert nae volgende huysgeraden ende imboelen. Actum ut supra. 
 
Op 't klein vooropkamerke 
een bed met een peul f 40-00-00 
twe dekens, een groene met een Spaense f 13-00-00 
vier oorcussens f 13-00-00 
twe gordijnen met een rabath met twe glasgordijnen en twe roeden te samen f 5-00-00 
een bedsplanck, 2 porceleynen panties, een bortie, een tafel etc f 3-13-00 
vier slopen f 4-15-00 
2 lakens, een peuldoeck met een bedspreed te samen f 13-05-00 
---------- 
f 92-13-00 
 
[0290r] twe stoelcussens f 3-10-00 
een uyrwerck, slingerwerck f 40-00-00 
 
In de keucken 
een bed met een peul f 20-00-00 
drie dekens f 8-00-00 
een wijlingh met 2 lakens f 6-10-00 
een oorcussen met het sloop ende een peuldoeck ende een blauwe doek f 4-00-00 
een groen sayen met een bont schorsteenkleed met een bont kleed voor de glasen ad f 4-00-00 
een spiegeltie met eenig steenwerck, sampt keerslaed, plancken, tange, meschen piep etc f 4-03-00 
---------- 
f 90-03-00 
 
[0290v] vijff stoelcussens f 5-10-00 
vijff stoelen f 2-00-00 
een kiste f 3-00-00 
een ronde tafel f 4-00-00 
vijff stucken roockt vlees met eenige barge ribben tot f 10-00-00 
aen eenig steenwerck f 2-09-00 
een messchen gootling f 4-05-00 
twe meschen potten, met een koperen ketel f 9-10-00 
een boffers both, een messchen pantie ende een coperen pot f 7-05-00 
---------- 
f 47-19-00 
 
[0291r] acht blakers twe meschen schuymspaenen, een dito piep, noch een dito meschen blaker f 5-00-00 
ses meschen kandelaers met twe vijsels met d'stampers f 8-14-00 
dertien snuyters met twe meschen piepen f 3-10-00 
 
In de acherste keucken 
een puyster, hanghijser, tange, vorck, hackmes, koeckpanne, ende ander romlingh f 5-05-00 
aen eenige romlinge f 1-05-00 
 
Op de plaets, onder de gelderij ende op de schuttelbanck, aen steenwerck ende ander schuttelgoed, ad f 4-10-00 
 
In de gangh 
aen stoffers etc f 2-05-00 
---------- 
f 30-09-00 
 
[0291v] een rack mantelstock ende twe korven met eenn bord f 2-10-00 
een lanteern, een korff een backien ende mangelbord f 3-10-00 
een strijckijser, met een dito lap, een luywagen, en eenige mangelstocken f 3-10-00 
 
Achter op een beschoten souderke 
vijff dosen met twe korven, waer meenige oude lappen ende oud doeck ad f 7-13-00 
een emmerke met eenige stoffers, een hackbord, ende drie stenen stoofpanne f 3-04-00 
een koperen becken f 1-00-00 
---------- 
f 21-07-00 
 
[0292r] twee korven met een spinwiel f 5-10-00 
 
In de kleerkorff 
een dosijn servetten met twe tafellakens f 18-00-00 
tien servetten f 10-00-00 
drie slopen met twee lakens f 7-10-00 
 
Op 't achter opkamerke 
een bed met een peul met de sack f 75-00-00 
twe lakens met 2 peuldoecken f 8-10-00 
drie dekens f 23-00-00 
---------- 
f 147-10-00 
 
[0292v] twe oorcussens met de slopen f 8-05-00 
een paer gordijnen met 't rabat en eenn groen en wit schorsteenkleed f 9-10-00 
vier stoelcussens f 11-00-00 
vier stoelen 4 -00-00 
een kistie met een schabel ende een ijseren kandelaer f 4-00-00 
porceleyn vier coppen en seven frucht schaelties ad f 12-10-00 
Delfs steenwerck, drie pannen ende eenige coppen f 6-05-00 
----------- 
f 55-10-00 
 
[0293r] een spiegel en twe schilderde borties, met twe bedplancken f 3-08-00 
een murmerde kas f 16-00-00 
 
Daer in bevonden navolgende: 
 
Linnen 
vier slopen f 5-05-00 
vier dito f 2-15-00 
ses dito f 4-10-00 
twe peuldoecken f 2-10-00 
twe dousijn servetten f 22-00-00 
twe dousijn dito f 21-00-00 
twe tafellakens f 9-00-00 
twe tafellakens f 14-00-00 
twe dito f 15-00-00 
---------- 
f 115-18-00 
 
[0293v] twe tafellakens f 17-00-00 
twe dito f 18-00-00 
drie dito f 23-00-00 
een lap doeck langh 20 ellen, d'elle 1 gulden, beloopt f 20-00-00 
een lap doeck langh 5 1/2 ellen, d'ellen tot 18 stuivers, beloopt f 5-01-00 
een lap doeck langh 17 3/4 ellen, d'ellen tot 15 stuivers f 13-06-04 
een lap dito langh 20 ellen ende een verndel, d'ellen 17 stuivers, beloopt f 17-04-04 
een lap lang 5 ellen, d'elle 30 stuivers, beloopt f 7-10-00 
vijff lapkes sijn doeck 't samen f 10-05-00 
---------- 
f 131-06-08 
 
[0294r] een lap swart heresay langh 4 ellen, een lap roodscharlaken met een lap vijff schaft te samen tot f 11-10-08 
een rijsack met een spreedtie tot f 2-10-00 
vier steen vlas ongeschoonmaeckt weegt 27 3/4 pond ad f 12-00-00 
10 pond flas, 't pond 15 stuivers, beloopt f 7-10-00 
10 pond flas, 't pond tot 13 stuivers, comt f 6-10-00 
7 1/2 pond Alckmaers flas, 't pond tot 12 1/5 stuivers, beloopt f 4-13-12 
21 pond Lettouws flas, 't pond 11 stuivers, beloopt f 11-11-00 
14 pond gevers flas, 't pond 14 stuivers, beloopt f 9-16-00 
---------- 
f 66-01-04 
 
[0294v] 19 pond Lettouws flas, 't pond tot 10 stuivers, beloopt f 9-10-00 
12 pond woud en Vlaems flas, 't pond tot 12 stuivers, beloopt f 7-04-00 
9 1/2 pond Lettouws flas, 't pond tot 11 stuivers, beloopt f 5-04-08 
 
In de binnen kamer 
drie oorcussens f 9-00-00 
twe paer gordijnen met rabatten ende drie spreden tot f 29-00-00 
een groen ende wit schoorsteen kleed met een deecken f 7-00-00 
een halff dousijn groene stoelcussens ad f 27-00-00 
---------- 
f 93-18-08 
 
[0295r] seven stoelen f 12-00-00 
een kantoor f 8-00-00 
een eecken pars f 11-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
een schildert bord f 6-00-00 
een ebben houten kas f 110-00-00 
twe lakens f 6-00-00 
twe dito f 5-00-00 
twe dito f 9-10-00 
twe dito f 7-10-00 
twe dito f 6-00-00 
twe dito f 6-00-00 
drie dito f 8-00-00 
---------- 
f 203-00-00 
 
[0295v] drie peuldoecken f 6-10-00 
vier slopen f 7-00-00 
vier dito f 7-00-00 
twe wollen bedspreden f 5-00-00 
vier servetten ende vier glas gordijnen met een tafellaken met de roeden, ad f 6-19-00 
een dousijn servetten f 9-00-00 
een dousijn dito f 10-10-00 
veertien servetten f 13-00-00 
een bedsack f 2-10-00 
achtien porceleynen coppen f 29-15-00 
seven porceleynen schuttels f 11-05-00 
---------- 
f 108-09-00 
 
[0296r] vijff porceleynen pannen met 2 klapmutsen f 17-00-00 
aen matten en 2 pannen f 2-06-00 
een wafelijser, tobbe bierstelling ende eenig steenwerk, een vattie waer in wat Jopenbier, 't samen f 10-10-00 
 
In 't voorhuis 
drie stoelen, met drie stoelcussens f 6-15-00 
twe ledders met een kiste f 3-00-00 
een kas ende eenige kleerstocken ende een schilderij f 6-00-00 
een partij turff f 15-00-00 
---------- 
f 60-11-00 
 
[0296v] Den 18e mai 1683 
De tafels en bancken sampt d'schragen daer toe door Klaes Stennerts ende Schelte Pytters beide meester timmerluyden getauxeert ter summe van vijftig Caroliguldens f 50-00-00 
De winckelborden sampt laden met een toonbanck door d'selve getauxeert op dertig Caroliguldens f 30-00-00 
Het huis bij Sybren Sybrens selfs bewoont, is door Klaes Stennerts ende Schelte Pytters beide timmerluiden als voren geseit is, ende Jan Ulbes ende Sybe Jansen beyde meester metselaers gewardeert ter summa van twe duisent en 10 golt guldens is f 2814-00-00 
 
Silverwerck door Pyttie Dirx gewardeert 
acht silveren lepels, twe brandewijns, kroeskes ende eenige andere kleynodiyen, 't samen wegende 29 1/8 lood, 't lood 1-08-00, beloopt f 40-16-08 
een dito bekertie met een lepel weegt 11 1/8 lood, 't lood ad 1-10-00, f 16-13-12 
---------- 
f 2952-10-04 
 
Bedragende also de huisgeraden ende imboelen met het huis ende silver en vordere goederen hier boven te voren in 15 sijden uitgetrocken de summa van vier duisent twee hondert en sestien Caroliguldens vijff stuivers acht penningen f 4216-05-09 
 
[0297r] Wisse profijtelycke boeckschulden 
de weduw van wijlen meester Hector ende Hylch Foppes debent f 6-00-00 
Fettie Lases debet f 2-04-08 
Jan Lubbers chirurghijn debet f 0-16-04 
dr. Nauta debet f 8-01-08 
de weduw van meester Hector ende Hylch Foppes debent f 3-17-04 
Lupk Edgers tot Mackum debet f 3-08-04 
Dieucke tot Kimswert debet f 3-08-04 
Jacob Romckes debet f 11-18-00 
Aeltie Everts debet f 1-08-00 
Eecke Willems debet f f 1-07-00 
Cornelis Edgers compasmaker debet f 1-08-00 
vroedsman Rintie Douwes f 6-08-12 
Ulbe Cornelis schoenmaker f 5-08-00 
---------- 
f 53-03-08 
 
[0297v] Capitein Vijselaer debet f 4-12-08 
Antie ende Yeffke Jelles f 1-04-00 
Gerryt Heins debet f 9-05-12 
Eybert fetermaker in qualiteit debet f 5-08-00 
Jieles backer in qualiteit debet f 1-14-00 
secretaris Gemmenigh debet 0-10-00 
Jan Pytters Oudaens in qualiteit debet f 1-07-06 
Jarig Banckers herbergier tot Tjommarum debet f 7-03-08 
't sterfhuis van Tjeerd Wigges debet f 0-17-08 
de kinderen van wijlen Tjeerd Suirger debet f 0-12-00 
Meynte Jacobs Hinx debet f 15-12-12 
Gerryt Bouckes debet voor hem selfs ende in qualiteit f 27-06-10 
Symon Reins debet 1-03-00 
Lyke Haanties f 0-15-00 
Jacob Meykes debet f 2-04-04 
---------- 
f 79-16-04 
 
[0298r] Focke glasmaker debet f 0-16-08 
Hotske Rinses tot Midlum f 4-17-12 
Take Yedes meester backer debet f 2-09-00 
Jan Janes wijtschiper f 0-07-14 
Claes Leydecker debet 5-16-04 
d'heer Witter debet f 26-01-06 
Joost Ebes debet f 8-15-10 
Doetje Wybes tot Stavoren f 3-19-00 
Ritske Pieter tinnegieter, tot Dockum debet f 8-02-08 
Eecke Siouckes weduwe van wijlen de burgemeester Bobrecht tot Bolswert debet f 6-10-08 
Rinse Jetses in qualiteit debet f 4-05-00 
d'commys Hulten f 4-07-00 
Claes Eelckes debet f 2-14-14 
----------- 
f 79-03-04 
 
[0298v] meester Klaes tot Kimswert debet f 0-12-00 
d'koopman Klaes Rinties debet f 1-17-00 
Hendrick Colthoff in d'Ojevaer debet f 1-08-00 
d'vroedsman Anske Ypes f 0-10-00 
Pieter Roorda smid debet f 7-01-00 
Cornelis blockmaker debet f 2-07-00 
Ayse Arjens debet f 4-15-10 
Gerloff Jansen in de Klock f 8-06-08 
Servaes d'Haes debet f 2-08-00 
Trui Gerryts op Amelandt 
so aen tin als aen gelt debet f 10-04-12 
Fedde Pytters debet f 0-12-00 
Reynder Jacobs op der Schelling debet f 15-16-08 
Beytske Jacobs op Flielandt debet f 3-01-12 
Jacob Snel debet f 0-10-00 
het stadts weeshuis debet f 13-03-14 
----------- 
f 72-14-00 
 
[0299r] Claes Bauckes slotmaker tot Franequer debet f 2-16-08 
d'stadt Harlingen debet f 9-11-06 
Wybe Jacobs herbergier tot Sexbierum debet f 1-07-00 
d'burgemeester Jan Symens debet f 5-15-00 
Hendrick Hendrix schuytevoerder debet f 0-12-00 
Yecke Sipkes smid tot Mackum debet f 4-04-00 
d'vroedssman Claes Faber debet f 0-09-00 
Eecke schroor f 1-06-00 
Rinse Jetses debet f 0-10-00 
Julius Wolda debet f 2-18-04 
d'hopman Minne Jansen in qualiteit debet f 2-18-04 
Jentie Foeckes tot Minnertscha debet f 1-05-04 
---------- 
f 34-01-02 
 
[0299v] Durck Hemert debet f 1-07-08 
Hylck Foppes debet f 4-00-04 
Hendrik Roelofs debet f 1-04-00 
Jentie Gepkes tot Nijhuyse bij Workum debet f 7-00-00 
d'gemeensman Jacob Velthuis debet f 11-07-04 
d'faendrager Auke backer debet f 0-13-08 
Neeltie Atses op der Schelling debet f 1-04-08 
d'vroedsman Pieter Jacobs Klinckhamer f f 7-07-00 
Claes Symens herbergier tot Zurig debet f 3-15-00 
Claes Mevis Spick boer debet f 1-06-08 
burgemeester Hillebrandts debet f 1-05-00 
Antie Hessels debet f 1-16-04 
Gerryt Sipkes glaesmaker debet f 2-05-00 
d'apothequer Hamilius tot Franequer debet f 1-14-10 
----------- 
f 45-06-00 
 
[0300r] Cornelis stokers weduw debet f 0-14-00 
Sybrand Leytama debet f 45-00-00 
Lienne Sapes gortmaker debet f 3-09-14 
Focke Oldholt herbergier tot Sexbierum debet f 20-03-04 
Cornelis Clases Wassenaer tot Kimsvert debet f 3-01-04 
 
Sijnde veel onwisse boeckschulden bevonden, doch alhier niet gerekent offe geinventariseert segge gementioneert, desen pro memoria 
 
Aen contante penningen bevonden de somma van twe hondert vier en veertig Caroliguldens twaleff stuivers, dus hier f 244-12-00 
----------- 
f 318-00-06 
 
Bedragende also dese boeckschulden, voor wis gerekent, met de gerede contante penningen, in 7 sijden uytgetrocken, ende hier te samen, geaddeert de summa van ses hondert twee en tachtentigh Caroliguldens vier stuivers veertien penningen f 682-04-14 
 
[0300v] Schadelycke staat 
Aen Wouter Backer Tinnegieter tot Amsterdam, so aen oud tin als aen geld, debet ende ten achteren de somma van f 36-18-00 
Aen Sybren Rinties so capitael als interessen schuldig f 95-18-00 
Aen Geertie Rinties so capitael als interessen debet f 37-06-80 
Aen Gerryt Gouckes debet ende ten achteren f 51-04-00 
----------- 
bedraegende de schadelycke staat twee hondert een en twintigh gulden 6 stuivers 8 penningen f 221-06-08 
 
De winkel en winkel gereedschappen sijn gewardeert op f 3380-01-12 
De huisgeraden ende imboelen etc f 4216-05-08 
De wisse boeckschulden ende contant geld f 682-04-14 
----------- 
summa profyttelyck f 8278-12-02 
hier al het schadelyck f 221-06-08 
---------- 
blijft suyver over f 8057-05-10 
eindelyck hier al de gerechts salarien tot f 195-19-00 
---------- 
sulx dat eindelyck suyver aen profijttelycke staat blijft f 7861-06-10 
 
Aldus gedaen, gewaardeert ende beschreven in datis als voren, ende eindelyck gesloten den 8e juny 1683 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) Sibrandus Pauw 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
45) 6/8 1683 
not. publ.