Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Noorderhaven 61

Inleiding:  [0031r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester doctor Ericus Haarsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Yttie Jarichs in leeven weduwe van wijlen Dirck Pyters van Heemert in leeven burger en coopman binnen Harlingen, van alle de goederen bij den overleeden Yttie Jarichs metter doodt ontruymt en naegelaten, en dat ter instantie van Obbe Hansen de Bock en Arjen Hansen van Heemert als volle oomen over Jarigh en Arjaentie Jacobs, meede erfgenamen van deese overledene, en dat op het aengeven van Reijner Tjeerdts sampt Grietie Jarichs, die den behoorlijcken belofte om alles getrouwelyck te sullen aengeeven bij manuele stipulatie hebben gepraesteert aan handen van welgedachte heere commissaris, waer meede tot de beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum Harlingen den 19e februari 1692.

Inventaris:  [0031v] Int sterfhuys
een bed met een peul, een peulsack daer over seeven oorkussens met de sloopen
twee groene deekens
een witte dito
elff bedlaekens, daer onder eenige wijtlingen
een dito noch een dito
drie peuldoeken een dito
vijff vrouwen hembden een dito
een dito
seeven sloopen
drie dito
twee witte borstrocken
drie tafellaekens
dito twee tafellaekens
acht servetten een dito
vijff handdoecken

[0032r] acht blauwe schorteldoeken een dito noch twee dito
een en twintigh neusdoeken een dito nogh vijff dito
sestien kroplappen
veertien ondermutsen
acht ondersten
een en twintigh mutsen
ses grouwe en toppen schorteldoeken
een dito
twee nieuwe ongemaeckte hembden
twee huyseldoeckjes
een lap fijn doeck langh neegen ellen
een lapke dito langh drie en een vierendeel ellen
een lapke dito langh thien ellen
een lapke dito langh negen ellen
een dito langh 8 ellen
een dito langh vijff en een halff ellen
vier nachthalsdoeken

[0032v] vier bonte neusdoeken
een greinen manteltie
een boratten dito met bont
noch een greinen met een boratten manteltie
drie roode rocken
een paer vrouwen handschoenen
een swart schort
een kapsluyer
een swart laekens rock
een wollen werpen schort, een dito
een blaune rassen rock
een greinen schorteldoek
een overlijff
een strooyen kap
twee swarte schorteldoeken een gemaeckt en een ongemaeckt
drie paar groene gordijnen met de rabatten
een groen bedspreedt
twee roode borstrocken

[0033r] een paar muylen
twee roode ondersten
twee paer swarte halffmouwen
twee witte schoorsteenkleeden
een groen en een bondt schoorsteenkleedt
een paar swarte kraegh mouwen
een paar halve hoosen
een blaune linaen schort
een kaske
een tafeltie
thien stoelen soo groot als klein
een spiegel
eenig schuttelgoedt van geen importantie
een glaesen bortie

Silverwerck
vijff silveren leepels
een papleepeltie

[0033v] een tasch met een silveren kettingh
een oorijser
drie kettinghs en een beslagen kooker daer op een silveren forck en wit hechten mes
een bottelitie met silveren beslagh
een bonte sack daer in een quantiteit doyten toegesegelt sijnde
een papieren sackien met stuyversf 25-00-00
een dito sackien ad idemf 25-00-00
272 werp a 30 stuivers isf 408-00-00
een sackien met stuivers adf 32-10-00
in een groene buydel dubbeltiesf 76-04-00
een silveren ducatonf 3-03-00
een dubbeld merckstuck tot *f 1-08-00
----------
f 571-05-00
ten huyse van Reyner Tjeerdtsf 519-19-00
----------
ter saecke als vooren
f 1087-04-00

[marge: * en bij haer opgegeven na dat de doodtschulden en andere uitgaaf eerst wort affgetrocken]

vier poceleinen dubbelde butterpannen
ses dito klapmutskes

[0034r] vier kopkes
een dito butterpantie
een dito kelkie
een sack daar in f 486-0-0
een spiegel
vier stoelen
twee groene stoelkussens
twee en twintigh vrouwen hembden
thien witte schorteldoeken, een dito
ses witte neusdoeken
vijff silveren leepels
een blauw sijden buydel met silver beslaagen daer in een groot stuck silver gemaeckt van Gustavus Adolphus
een silver vergulden trouwpenningh
een dubbelde Elisabeth a f 22-00-00
een vierkant silveren trouwpenningh
een gouden ringh
ses olde valueerde rijcksdaelders

[0034v] twee silveren hechten messen
een dito forckjen

Bryven
Een obligatie tot laste van Sible Zents en Grietie Wickes woonachtigh op Amelandt de dato den 19e july 1690 ad f 100-00-00 de intressen onbetaeldt

Een handschrift tot laste van Jetse Jelles burger alhier, van dato den 13e december 1687 ter summa van f 1300-00-00

Een dito ten laste van Jelle Symens Stijll, en Eevert Jansen in dato den 29e april 1690 tot f 700-00-00

Een dito ten laste van Jelle Symens Stijll, de dato den 6e martij 1690 ter summa van 1000 L daer op te reste is noch f 500-00-00

twee roodlaekens rocken
een rood stametten rock
twee blauw lakens rocken
drie swarte schorten

[0035r] een blauw Cypers sayen schort
een dopjes schorteldoeck
8 ellen borat
een greinen seekap
een partie scheeps aent schip van Jochum Harmens tot Hollum op Amelandt
een dito aent schip van Pyter Jeyes tot Nes op Amelandt

Het boelgoed heeft suiver opgebracht na deductie van d'oncosten, nopens de goederen ten voorstaende inventaris gementioneert de summa van vijff hondert drie ent seventigh caroli gulden twaleff stuivers twee penningen f 573-12-02
bij de erffgenamen daarin gecocht
Bente Jarichsf 21-10-08
Reijner Tjeerdtsf 81-05-08
Grietie Jarichsf 13-10-08
Minne Thijssenf 16-10-08
----------
f 132-17-00

[0035v] De winkel waren hebben na tauxatie en warderinge opgebracht als volght
292 pond keersen tot 18 3/4 gulden 100 pondf 54-15-00
1147 pond suiver ongel tot 15 gulden 100 pondf 172-00-00
77 pond ongel minder slagh tot 12 guldenf 9-10-00
2303 pond seroop tot 14 1/4 gulden 100 pondf 328-03-00
89 pond asch a 4 1/2 guldenf 4-00-00
12 pond Engels liem a 4 1/2 guldenf 2-14-00
een pond wijdaschf 0-15-00
6 1/2 pond geel ooker 1 1/4 stuiversf 0-08-00
5 pond corauna 7 1/4 stuiversf 1-17-08
4 pond nagelgruis 16 stuiversf 3-04-00
1 5/4 pond smackf 0-03-00
1/2 pond rosemareinf 0-02-00
3 pond blauself 0-07-00
2 3/4 pond swavelf 0-06-00
1/2 pond krapf 0-01-00
2 1/2 pond swavelf 0-06-04
3 3/4 pond goudglydf 0-07-08
5 pond potloodf 1-02-08
3 pond geel krijtf 0-15-00
1 pond Spaens groenf 1-08-00
1/2 pond rood krijtf 0-02-00
1 1/2 pond aluinf 0-04-00
3/4 pond wormkruidf 0-18-00
1/2 pond stoff van brillenf 0-00-08
12 1/2 pond goudglydf 1-05-00
1/2 pond lapesf 0-00-08
1 pond greinf 0-04-00
1 1/2 pond nagelhoutf 1-02-08
1/2 pond rosemareinf 0-02-00
4 1/2 pond Spaense seep tot 6 st. t'pondf 1-05-08
1 pond potloodf 0-02-00
1 1/3 pond stock soethoutf 0-05-00
----------
f 588-17-12

[0036r]
19 pond potasch tot 16 1/4 st. t'pondf 3-02-00
2 1/2 pond blauself 0-18-08
1 1/2 pond slecht catoenf 1-04-08
23 pond keersgaren tot 5 stuiversf 5-15-00
11 1/2 pond anijs tot 2 1/2 stuiversf 1-08-12
24 pond gestoten soethoutf 3-00-00
26 pond suiker tot 6 stuiversf 7-18-00
22 1/2 pond corenthenf 3-12-00
180 pond rijs met d'sackf 26-05-00
5 pond ronde rosijnenf 0-12-00
18 pond nagelsf 0-13-00
18 pond bloemf 1-06-00
12 lood gomf 0-02-08
1/8 pond muscatenf 0-10-00
1 1/2 pond saffraenf 0-07-00
4 lood senn bladerenf 0-03-00
1/8 pond wormkruidf 0-03-04
1 1/4 pond blauself 0-05-00
12 lood nagelgruisf 0-06-00
2 pond peperf 1-16-00
12 pond podloodf 0-02-00
101 bossen swavelstockenf 3-11-00
2 3/4 pond coliander 1 1/4 stuiversf 0-03-08
2 1/2 pond nagelgruisf 2-00-00
1 pond slange conielf 4-05-00
17 1/2 pond slecht terneiten vervef 1-00-00
20 lood kort kaneelf 1-12-00
33 pond seepf 3-10-00
3 3/4 pond suiker kandi bruinf 0-14-08
6 houten tafelbordenf 0-04-08
5 boek grauw papierf 0-03-00
----------
f 71-09-00

[0036v]
een dosijn korte wrijvers 1/2 dosijn langef 1-06-00
2 luywagensf 0-10-00
2 teerquastenf 0-07-00
15 houten lepelsf 0-02-00
4 sleevenf 0-05-00
54 kleine en wat groter quastjesf 3-00-00
2 houten soutvaten off lockjesf 0-00-00
3 water tapjesf 0-00-00
4 kleine tapjesf 0-00-00
2 houten dopschoteltiesf 0-11-00
1/2 bos mankoppenf 0-04-00
3 bos wieckenf 1-06-00
1 boenderf 0-05-00
3 kleine slaed nettiesf 0-03-00
18 boek wit papierf 3-12-00
12 kleine bosjes droomenf 0-04-08
67 doosjes swartself 5-00-00
25 mingelen raepolijf 7-00-00
2 3/4 half kanne boom olijf 2-15-00
6 kijnties seep 7 gulden 7 st.f 44-02-00
9 half tonnen bier eeckf 35-02-00
een half tonne wijn eeckf 8-00-00
1/3 half tonne bier eekf 0-07-00
27 mingelen raepolyf 7-12-00
een rest bier ook gemeten, belooptf 1-10-08
42 pond geel ookerf 2-14-00
----------
f 122-15-00

[0067r] [latere hand in potlood: foutief doorgenummerd]

56 pond slechte roode verfff 1-04-00
53 pond stijffsel waer van Jacob d'helft coomt, hier danf 2-03-00
50 provence houtf 3-00-00
3 1/4 gulden t'hondertf 4-00-00
een rest lijnolijf 10-00-00
een rest harpuisf 38-03-08
93 pondf 16-05-08
106 pond menyf 9-05-08
een rest koper roodf 1-10-00
een tonne met aschf 9-10-00
voor ...f 0-08-00
aen krijtf 0-09-00
----------
f 95-18-08
f 122-15-00
f 71-09-00
f 588-17-12
----------
f 879-00-04
Van Jelle Sijmens voor intressen van de obligatie tot 500 L capitael int'inventaris aengetekent ontfangenf 49-17-00
Van Jetse Jellles wegens intressen ontvangenf 45-10-00
Van Jelle en Eevert Jansen voor intressen ontvangenf 73-00-00
[0067v] Noch voor intressen van Sible Jents en Gritie Wiches van de obligatie tot 500 Caroli guldens capitael acht Caroli guldensf 8-00-00

En de scheidinge hier van in t'weesboek te sien op folio 173

Aldus gedaen ende geinventariseert in datis uts.

In kennisse van ons commissaris ende secretaris
(get.) Haersma
(get.) Arnold van Idsinga