Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0362r (maar ongenummerd)] Inventarisatie en beschrievinge nae voorgaende besegelinge en ontsegelinge der slooten door 't Edele Geregte der stede Harlingen, ratione officii gedaen, ten sterfhuise van wijlen Petrus Reddingius, in sijn Eerwaerde leeven mede bedienaer des Goddelijken woorts alhier ter stede, van de goederen aldaer bevonden, soo en in dier voegen als ten Inventaris hieronder sijn gespecificeert en aengetekent, zijnde de aengevinge geschiet door Juffrouw Erkelens en Juffrouw Coniera Reddingius, des overledens nagelaten weduwe en meerderjarige dogter respective, en sulks alles ter praesentie van de Heer Fredericus Boterwegh, althans oldste Praedicant in de Gemeente Jesu Cristi alhier ter stede, in qualitate als geauthorseerde curator over [niet ingevuld] Reddingius, tegenswoordig op een reis nae Indien, in dienst van de Edele Heren [0362v (maar ongenummerd)] bewinthebberen van de Geoctroyeerde Oost Indische Compagnie, wegens de kamer van Enckhuisen absenth. Actum ten Sterfhuise op dato ondergeschreven.

Inventaris:  [0362v (maar ongenummerd)] In de Agterkamer behoorende de kinderen
[marge: voor de kinderen] 19 porceleinen schootels op de riggel van het bedsteedt
7 groote dito op de schoorsteenmantel
3 kleine klapmutskes op de schoorsteenmantel
9 koppen klein en groot
een spijgel
5 borden
6 stoelen en 2 beugelen
7 kussens
een tafelspreed
een teetafel
9 groote tinnen schootels
2 kleine dito
8 tinnen tafelborden
2 tinnen candelaers

[0363r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] 1 koperen dito
een keerssnuiter
een tinnen zoutvat met een peperdoos met een bekertje
een blikken koffykan
een tinnen schenkketel
een tinnen trekpot
een tinnen rand onder een schoote;
een koperen tabaksconfoor
een koperen tragter met een keersedomper
een koperen vijsel
4 blicken teebosjes
een blikken coffytromp
een paer coperen schaeltjes met een pond gewigt besloten
3 groote en drie kleine blikken trompen
een koperen lamp

[0363v (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] Onder in een spijntie
2 bruijne trekpotjes met silveren beslag
een suikerschutteltye
een silveren teelepeltje
een Delfs schotelje

In een ontsegelde beslooten kas:
35 lakens
34 grote sloopen
5 kleine dito
een wijtling
12 damasten servetten met een tafellaken
26 servetten klein bloemtjes met twee tafellakens
8 servetten met een tafellaken
15 servetten van allerleij soort
nog 4 servetten van een soort
6 tafellakens van allerleij soort
drie handoeken

[0364r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] 12 neusdoeken
2 gordijnen met twee bonte
een sak
3 boeken met silveren beslag
een silveren coffijkan met een kraen
een silveren trekpot
een silveren teebos
een silveren kop
8 silveren lepels
7 kleine dito
2 silveren stoppen van flesschen
3 silveren knoopjes
3 porceleinen klapmutsen
een schoteltje
7 peuldoeken
25 manshemden
13 paer mans moukes
17 mans beffen
8 mans neusdoeken
20 mans dassen
8 witte mans mutsen
een wit schoorsteen kleed

[0364v (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] een silveren speldebakje
een silveren horologie
3 witte gordijnen
2 bonte schoorsteenkleden
3 witte hemdsrocken
een tapijten tafelspreed
2 paer swarte kousen
3 paer socken
3 ellen kant
een lapje doek van seventien ellen

Op de studeerkamer:
boeken in folio tot 150
120 gebonden in quarto
25 dito ongebonden
in octavo en duodecimo te samen 160

Nog een klein boekkasje met eenige boeken
een tafelkleed
een spijgel
een pulpetum
een beugelde stoel met twee gladde dito

[0365r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] 2 behangsels een sitsen met een saijen
een staende pulpetum
een bed met een peul
ses groote oorkussens
drie keline dito
een Spaense deeken
3 Japonse deekens
2 glasgordijnen
een dosijn romers
3 koppel Delfs
een mantelstok
een Japonse nagtrok
2 swarte pakken

Manskleeren
2 hemdrokken
een kamisool
2 swarte mantels
2 hoeden
2 pruiken
twee Japonse nagtrokken
2 broeken
3 paer kousen
2 slaepmutsen
een mantel
een reisrok
een paer leersen

[0365v (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] In een ontsegelde pulpetrom:
een landschaps obligatie groot 400 guldens waer van de Intressen verschijnen den 13 augusti van resolutie van den 15 Februari 1696.
een dito groot 300 guldens waer van de intressen verschijnen als boowen en van deselve resolutie.
een obligatie op de Provintie van Noord-Holland en West-Vriesland groot 6000 guldens waer van de kinderen 2 1/3 van competeert.
nog een dito obligatie groot 600 caroliguldens waer van de intressen verschijnen op den 23 september.
een lijfrentebrieff ten lijve van Knierke Redding groot 300 guldens waer van de intressen verschijnen op den 23 Junij.
nog een dito ten lijve als boven meede groot 300 guldens waer van de [0366r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] intressen verschijnen op den 1en April.
nog een dito ten lijve van Theodorus Redding meede groot 300 guldens waer van de intressen verschijnen op den 11 maert.
nog een dito tenlijve van Fredericus Redding meede groot 300 guldens waer van de intressen verschijnen den 11den maart.

2 enkele ducatons
2 rijksdaelders
een halve dito
2 vreemde stukken silvergeld
4 paer silveren gaspen
een silveren dekseltje
een silveren ringtje
een klein silveren knoopje met een klein slotje

In een kistje uit een ontsegelde kas:
2 silveren kandelaeers
een silveren mosterpot
een silveren snuiter met [0366v (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] een snuiterbackje
4 silveren soutvatten
13 silveren lepels
4 kleine dito lepeltjes
een silveren rinkelbel met een ketting
een silvern poopschoteltje
een sakje daer in 1w silveren ducatons en drie halve dito
16 scheepje schellingen in een sakje
nog 7 schellingen
15 vreemde silveren stukjes, de eene kleinder de andere grooter
2 groot silveren penningen en 2 dito wat kleinder.
10 silveren ducatons in een laedtje en ? dito
37 enkelde silveren rijksdaelders
5 halve rijksdaelders
7 oord rijksdaelders
48 stukken goud soo groot als klein bedragende [0367r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] de somma van 386-08-00 volgens een bijgelegde notule.
een silveren pommandelbackje
2 gouden hangers aan boek
eenige steentjes met 3 paerels
4 gouden ringen
2 gouden knoopjes met een gouden ketting

In de voorkamer
6 porceleinen schootels voor de schoorsteen
6 porceleinen koppen op de schoorsteenmantel
nog 2 porceleinen schooteltjes en twee clamutsjes
2 porceleinen bekertjes met een kopje
drie porceleinen schoteltjes
6 porceleinen koppen
een half dosijn Japans teegoed
een dosijn blau [0367v (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] teegoed op 't cabinet met een spoelkom
2 porceleinen bekers en drie porceleinen flessen
een teerak
2 groot schilderijen en een kleintje
2 portretstukken
een Japonse deeken
2 gordijnen agter het ledicant

In de gangh
5 schilderijen
een uurwerk
een mantelstok
een neutenbomen vloerveger met een slegte bedstok
7 Delfse schootels met een rak
een Brabants korfje
een teebladje

In een kiste op de solder
twee oude valhoeden met een pluym
een paersen behangsel met een schoorsteenkleed en tafelkleed

[0368r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] nog een groen met een paersen schoorsteenkleed
een lapje sits van 2 ellen
een lapje calemink circa 3 ellen
een lapje grein circa drie ellen
een sitsen tafelspreed
een lapje sijden bast van 10 ellen
nog anderhalf ellen sijden bast
2 a drie overgebleeven lapjes
2 lapjes linnen te samen schraag 9 ellen
een doos met een sitsen dekentje en drie witte ruften
een rood ruft
2 sijden en twee andere bovenmutsjes
drie wijglakentjes
4 hemdtjes met een weinigje rommeling
13 bovenmutsjes
een bundeltje met oud vrouwen en kindergoed
3 vrouwen zijden ondersten
een paer zijden kousen
een rijglijf
3 vrouwenrocken

[0368v (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] 2 swart sijden schorteldoeken
een sijden tabbaert met een bratten zak
een wit sijden borstrok
een wit sijden mans slaepmunts
19 witte neusdoecken
een sitsen neusdoek
een sitsen schoorsteenkleed met een bont schoorsteenkleed
25 witte kinderdoeken
2 spijndoekjes
3 mans witte onderbroecken
ses manshemden
12 vrouwenhemden
17 sloopen
een laken met een peullaken
een blauw linnen schorteldoek
11 witte schorteldoeken
een witte kap met een kinderdoek
19 servetten

[0369r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] Een rood scharlaken bedspreed
een oud tapijten stoelblad
een beffdoos met ouderwetsche beffen
4 moije ackers met een entje kandt off twee
een paer oostindische kousebanden
een metaelen lepel met een vork
een silveren beugeltas en een reuke silver bestaende in 4 kettings, een haek, een mes, schakertje met twe hegtjes en een naeldekoker en een halve silveren scheer
nog een silveren punthaeckje
nog drie strengjes kleine bloedkraeltjes met een silveren kroontje

Op de solder:
een koperen vleisketel
2 koperen gotelingen
een koperen bedbekken
2 koperen dooppantjes

[0369v (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] een klein keteltje met een opsettertje
een koperen koffijketel
een ijseren confoor met een koperen bak
2 ijseren tangen
1 groote ijseren rooster
een blicken kaggeltje
een spit met een ijseren dooplepel
een roer met een frequet [=forket] stok
wat rommelerij van ijser en koper
een hackmes
een spiegel
een wiege
een uithaeltafel
een mangelbordt
twee mangelstokken
2 packorven
2 eeken kisten
nog een oude kiste
een veldesel
een vuurkorf met een [0370r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] kinderkorf
een armkorfje

Op de bovenste solder
een wafelkoeksijser met een knijpijer
twee stijffracken
3 boomtjes was
een vleisvat en een weinig rommelarij

op 't klein kamertje
een paer gordijnen

In de galderij
een klein Hollands kasje
5 porceleinen schootels
2 Delftse schootels
2 porceleinen flesjes en een kom
4 glaesen
een fles met een silveren stop
4 half dosijnen teegoed en een spoelkop
een rode trekpot
4 kleine porcelinen flesjes
een teerak met een schootelrak
2 Delfse flesjes
een tafel
een schilderij
een half dosijn stoelkussens
een tinnen bierkan
4 silveren lepels

[0370v (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] 6 tinnen lepels
een half dosijn bruijne tekopjes
een tinnen mosterpot met een tinnen blaker

In 't keukentje
2 bedden
1 peul
4 kussens
3 dekens een lakense een Japonse en een Spaense
een behangsel voor 't bedsteed
7 porceleinen kopjes
negen Delfse schotoels op de schoorsteenmantel
5 Delfse tafelborden
een tafel
een schootelrak
een half dosijn tinnen tafelborden
2 groote tinnen schootels
een tinnen doorslag
een koperen blaeker
2 koperen schuimspaenen
een ijseren dito
8 stoelen
2 tinnen waterpotten

[0371r (maar ongenummerd)] [marge: voor de kinderen] Op de keukesolder
een slaepbank
een bed
drie kussens
2 deekens

[marge: gemeene goederen] In de agterkamer
een schilderij
een groote tafel
een schoorsteenkleed met een rood behangsel
4 witte glasgordijnen
een weerglas

In de tinkas
4 assietjes
een dosijn tinnen borden
1 tinnen waterpot
1 tinne coffypot met drie kraentjes
een blikken coffykan met een kraen
een tinnen kop
een koperen tabaks confoortje met een koperen teeboij confoortje
een koperen strijkijser
een tinnen trekpot
een tinnen kopje
een blikken teebos

[0371v (maar ongenummerd)] [marge: gemeene goederen] een half dosijn silveren tafelmesjes

In een spijntje
8 paere bruin coffygoed
2 bruine spoelkommen
12 paer blauw teegoed
2 blauwe spoelkommen
2 Engelsche trekpotten
een bruine trekpot
een blauwe trekpot
een Delfse suikerpot
3 dito quispeldoors
7 Delfse schoteltjes
een koperen tafelschetje met een heerdplaetje

In een ontsegelde beslooten kas
28 lakens
20 sloopen
7 kleine dito
| 24 servetten
| 2 groot tafellakens
| 4 kleine dito, alle een werk
7 damasten servetten met een tafellaken
2 damasten servetten
6 servetten

[0372r (maar ongenummerd)] [marge: gemeene goederen] nog 6 dito
12 servetten gemeene
nog 11 gemeene servetten met een tafellaken
5 gemeene tafellakens
2 witte schoorsteenkleeden
4 peulsakken
een bos gordijnschooren
8 silveren lepels
6 silveren forken
2 silveren lepeltjes
1 silveren teebos
6 porcelinen koffischootels
13 butter schootels porcelein
twe lapjes doek te samen 14 ellen
een blikken tromp
aen geld 2020 guldens 15 stuivers 8 penningen

Op de studeerkamer
een half dosijn romers op de riggel

In een kiste
een dosijn kinder dopjesdoeken
6 kinder ondermutsjes
2 witte gestikte bovenmutsjes
4 slaepmutsjes
2 hemdjes

[0372v (maar ongenummerd)] [marge: gemeene goederen] 6 slipjes
een dasjen
4 borstrokjens
2 sitsen dekentjes
3 dekentjes
een wit baijen ruft
een wijgkleedje
een lapje sits

In de voorkamer
uit kragte van een cessie bij de schout bij nacht Christoffel Middagten gepasseert aen dominee Reddingh te goede de somma van 120 caroliguldens
135 guldens aan goede sijnde intressen die bij de suster van pastoorsche Reddingius sijn ontvangen en hier ten profijte moeten worden gebragt die 1724 verscheenen zijn
nog aen intressen 1726 verscheenen de somma van 180 caroliguldens

een wit damasten ledicant behangsel
4 damasten gordijnen voor de glaesen
een wit schoorsteenkleed
14 paer Japnas teegoed
2 spoelkomtjes
een neutebomen rustbank

[0373r (maar ongenummerd)] [marge: gemeene goederen] 2 porceleinen trekpotjes
een Delfse teebos

In de gangh
een lange stoffer met een hangstoffer

Op de solder
een koperen taertepantje
een koperen boffertpantje
een ijseren confoor
een gladmangel met de tafel en steenen
een klein coffertje
2 kleerkorven
de pars
10 stooven
een tafelblad

Op 't klein kamertje
2 deekens

In de galderij
2 Delfse schootels in 't rak
6 koppen porcelein
een Delfse teebos
een tafelspreed
een naijkistje
8 gladde stoelen en een beugelstoel
2 witte glasgordijnen
een half dosijn teegoed
3 slegte Delfse trekpotten
een Delfs olijkantje

[0373v (maar ongenummerd)] 4 pasteleinen koppen zoo geheel als stucken
5 Delfse butterschoteltjes
6 Delfse dubbelde boterschutteles
een klapmutske
6 oude stoelen
een poester
een onder met een boven schoorsteenkleed
een mangelplanck
een te tafeltje
een heerscherm
een slaepbanck
een Dantzicker kistje
een houten banckje
een paer gordijnen
een neutebomen vloerveger
een blauw flesje met een silveren knop
een slegte handstoffer
twee porseleinen kleine kopjes
een glasgordijn

[0374r (maar ongenummerd)] een teekasjen
drie volle halfdozijnden teegoed
5 klapmutsjes soo heel asl stucken
een sauciertje
een geel roomkopje
een blauw roomkopje
negen ongelijke riggelkopjes
14 eenlinge schoteltjes
4 eenlinge kopkes
twee Delfse caciertjes
een decksel van een treckpot met een weinig silver beslag
een zilveren bekerke
drie bierglasjes met een glasen suikerschoteltje
5 Delfse schoteltjes met een kopje
drie pasteleinen kopjes met een schoteltje

In de kas
een wollen werpen schort
twee zaije schorten

[0374v (maar ongenummerd)] een sarjen de Boyen schort
dito schort
een vrouwen broeck
een blauwe vrouwen rok
nog een dito
een swart schort
een blauw sitsen jackje
een paer swarte kraege mouwen
twee vrouwen borstrocken
een karzaijen lap ruim twee ellen
een blawu wollen schortlendoek
een paer voormoukes
twee lapkes bontgoed
twee wollen borstrocken
twee somer borstrocken
een blauw schoorsteenkleed
14 soo lakens als wijtlingen
10 slopen nog 2 dito
nog een dito
31 vrouwenhemden
twee witte schorreldoekken

[0375r (maar ongenummerd)] 6 dopjes doeken
een witte dito
twee blauwe linnen scholdoeken
twee blauwe dopjes dito
twee blauw streepte
een zijden lapke
een lake maghaij
een stuckje ongemaeckt doeck van ses ellen
nog een stuckje doeck a 10 ? ellen
een blauwe dopjes schorreldoeck
een blauwe dito
een blauwe streepte dito
twee Duitse mutsen met langet
een nagthalsdoeck
een wit buisdoeckje
een wit onderst
een witte tipmuts
een bont lapke
tien witte ondersten
6 bonte zoo sitzen als slegte dito
13 bonte neusdoecken

[0375v (maar ongenummerd)] 8 nettelsdoecken
een wit zerwet [=servet]
een glasgordijn
een ongemaeckt wit onderst
twee benaide ondermutzen
3 silveren lepels
een silveren teelepeltje
een beetje zijdsulver
een gouden hoepringje
een snoertje brandstenne koralen met een gouden schulpje en een strenkje bloedkorelen met een redlods [? slecht leesbaar] schulpje
een silveren beugel met een onderriem
een klein bont lapje
twee silveren oorijsers
een kistje met een lege buidel of twee
een bont tafellaken met een kleerbezem

Aen geld in de kas bevonden
138 gulden en twee stuivers

een nieu voering van een rijglijf

[0376r (maar ongenummerd)] een paer mofkes
twee paer moukes
een lap catoen
3 daags schorreldoecken
een oud schort
een oude rode rock
nog een dito
een oude borstrock
een groene deeken
een oude witte deeken
een klein damasten tafelaken
een oud swart schort
een paer oude mouwen
een paer blauwe mouwen
een blauwe scholdoeck

Op 't bedsteedt
een bed
vier oorkussens
een peul
een wijtling met een laken
een groen Spaense deeken [0376v (maar ongenummerd)] met een witte dito
een paer vrouwen hosen
een stroojen kap
een lijfrentebrief a twee hondert gulden op 't lijf en lijven van de verstorvene waer van de intressen sedert den 12 Marti 1726 nog te goede is
twee paer halve hoosen

Int 't voorhuijs
een partij pot en panne goed
ses trompen so klein alss groot
ses leege tee bussen
een tabacks vatie
twee blicken tragterties
een ewenaer met een paer houten schalen
een ewenaer met een paer messchen schaeltjes
4 vlessen
4 suikerglasen
eenige loden wigten

[0377r (maar ongenummerd)] nog een ewenaer met een paer meschen schaeltjes
een tinnen wijn mingelen
een tinnen biermingelen
dito half mengelen
twee wijn halfmengels
een vierendeeltje
een stuiverskantie
een paer messchen schaeltjes
eenig Dutiers poppegoed
een toonbanck
een tinne tragtertje
eenige winkelborden
3 tabackerollen
5 apppelpaneders
3 appelvatjes
een setbanck
29 appelkorven
nog 5 vlessen
twee zoetmanskesen

[0377v (maar ongenummerd)] Op een bovenkamertje
vier stoelkussens
nog een dito
een blauwe vrouwenrock
een rode vrouwenrock
een rode dito
een vrouwen schort
een spiegel
een handstoffer
een mangelstock
nog een stoffer met een bedstock
een matlestockjen
twee witte Spaense dekens
een groene deeken
5 oorkussens met 5 slopen
nog een dito sonder sloop
een peul met een peulsak
een bed
drie Delfse schotels op de riggel
een koperen bofferspanne

[0378r (maar ongenummerd)] een ijseren pot
een koperen tange
een klein koperen keteltje
een keerssnuiter
een messchen blaker
een paer koperen schaeltjes
met twee koperen drabbelkoeksringen
een drabbelskoekstragter
een koffitromke
een tinnen kop met een deckzel
een tinnen melk halfsmengelen
een tinnen bekertie met een tinnen tragtertie
vijf bierglasen
een ijseren olijkoeksvork
twee Delfse schotels
4 Delfse boterschotelties
een witte kom met twee [0378v (maar ongenummerd)] Delfse schoteltjes
een witte kop met een boterschutteltje
een wit glasgordijntie
een hoten scherm
een vrouwenstoel
3 stoelen
een oud teeblad
een spinnewiel

Op de souder
twee resjes turf met wat rommeling
een oude appelwagen
twee paere oude coperen schalen
een steen

Agter in het huis
[0379r (maar ongenummerd)] een strijkijser
een klein koperen keteltje
een wafelkoeken knijp koekeijzer
een koperen gotelingkjen
twee drie tinnen lepels en wastobbe
nog twee kleine topkes
een beetje potten en pannen
een koperen gotelingh
een tinnen treckpot
een blicken gotelingkjen
een tinnen teeboeys pottje
nog een wastobbe
een paer wateremmers
een paer luiwagens en wat andere romelari
een schoorsteenkettingh [0379v (maar ongenummerd)] met een tange
een kooperen teeketel
Antje Jans voor 4 guldens 12 stuivers 8 penningen aen appels
Rein Jans voor 5 guldens 12 stuivers 8 penningen aen appels

Aldus gedaen, en geinventariseert ten sterfhuis voorschreven in dato ut supra
In kennisse van ons Commissaris en secretaris