Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 217 folio 184v

Pand: Noordijs 15

Inleiding: [0184v] Ontzeegelinge gedaen ten overstaen van de heere preasiderende burgemeester Jan Dircksen Kuyck als comissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten huyse van Geertie Buwes Farx, in leeven laest huysvrouw van ds. Tarquinius Poppinga, predicant tot Pietersbyerum, om uyt de cas van de voorkamer alhier te bekomen dese naevolgende goederen, tot de begraeffenisse nodigh verijscht wordende ter praesentie van de old burgemeester Menelaus Hillebrans ende de hopman Seerp Lammerts Swerms, actum den 9e aprilis 1686. drie swarte kindere schorties een paer swarte half mouwen deze kamer weder bezegelt met 2 zegels. Den 14e april 1686 nochmaals als voren ontzegelinge gedaen om uyt de voorkamer te bekomen nae volgende goederen, nodigh op de begraeffenisse, ter praesentie als boven, ende weder bezegelt met 2 zegels. [0185r] ses kandelaers twee zetters vijff dosijn tinnen tafelborden acht kleyne schuttels twee blicken blakers twee snuyters seventien tinnen schuttels twee koperen kandelaers een koperen snuyter twee karmosijnen gordijnen twee roeden daer toe ses swarte stoelen vijff stoelkussens een kussen dito Een obligatie tot 2000 f capitaal, en is dese obligatie door de echte huysvrouw van de hopman Seerp Lammerts Swerms, wegens desen sterfhuys, op den 26e april 1686 wederom overgelevert ende ten sterfhuyse gelaten. [0185v] Entlycke ontzegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie ende beschrijvinge van alle soodanige goederen, als boven de voorgemelte beschreven sijn, ten overstaen van de burgemeester Jan Dircksen Kuyck als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Geertie Buwes Farx, in leven jonghst echte huysvrouw van ds. Tarquinius Poppinga, predicant tot Pietersbyerum, en dat ter instantie van jonker Casper van Feugen, als eenighste executeur van des overledens testamente, ende in gevolge dies als curator ad actum divisionis, en ter praesentie van de old burgemeester Menelaus Hillebrans als volle oom, ende beyde geauthoriseerde curators over des overledens drie naegelaten weeskinderen, Foeckjen, Aeghjen ende Jacobus Hillebrans, soo nopens der [0186r] moeders als der vaders goederen, als oock in 't bijwesen van welgedachte ds. Tarquinius Poppinga, in welck doende tot de beschrijvinge is geprocedeert, so volght. Actum den 26e april 1686.

Inventaris: 
[0186r] twaleff schilderien in soorte, soo groot als kleyn 
twee dito prenten met lijsten en glaesen 
vier spiegels soo groot als kleyn 
twee bedden 
twee peulen 
veertien oorkussens 
twee wijtlingen 
drie quasten 
twee wit Spaense deekens de post maer een 
een zitse deeken 
twee blauwe stoelkussens 
een groen met een bond spreed 
een eecken pulpitum met een voet 
twee backjes 
een kerckstoel 
een tafel 
een swart hollanse tafel 
[0186v] een ontslagen boeckkas 
twee houten saccerdanen kandelaers 
elff roeden 
seven tinnen waterpotten 
twee spinwielen, docht een een haspel 
een tinnen fles 
een tinnen incktlaad 
een mostert pot en leepeltie 
een half mengelen 
drie dito zetters 
een sijden manteltie 
drye doosen 
twee lanteernen 
een lamp 
een opgerolde mat 
een eyer bord met een mangelstock 
drie mantelstocken 
een kindere standt vat 
[0187r] een strijckijser 
een houten gesneden bortie 
 
in de vaste kas: 
twee handdoecken, noch vier dito 
een en twintigh servetten 
twee tafellaeckens 
thien slopen 
drie peuldoecken 
seven lakens 
een rood sarghie damesrock 
een rood schelakens rock 
een sijden toertsen rock 
een roestigh boratten rock 
een sijden tabbart 
een swart heere sayen schort 
een wit grauwe rock 
een paer gebloemde armosijnen moukes 
[0187v] een wit en een swart sijden labaer 
een sijden toertsen schorteldoeck 
een sijden kap 
een swartlackens hoyck 
twee swartlackens vrouwen rocken 
een paer rode voormouwen 
sijden lappen drie 
fulp uyt een mantel met een beff 
sijde tot een mantel met de luds 
een blauw gordijntie 
een wit Spaense deecken 
een rood siffen? [= sitsen?] deeken 
een rouw sleuyer 
twee porceleynen flessen 
een dito kantie met een silveren lid 
een fles met een silveren dop 
 
[0188r] veertien porceleynen pannen so groot als kleyn 
acht grote porcelijnen koppen 
vier so groot als kleyne klapmutsen 
twaleff dito butterschuttels met een klapmuts 
vijff dito zijzijerckes 
veertien dito koppen so groot als kleyn 
twee kleyne dito 
noch drie kleyne dito 
drie klapmutskens, de een met een scherd 
twee glaesen kopkes 
een oud sijden schorteldoeck 
 
een kleyn memorie boekjen met silver beslagh doch met een haeck 
acht silveren lepels 
eenigh klein romlingh van silver 
een silveren spade 
[0188v] een silveren naeldekooker 
twee silveren vrouwen hechten 
twee silveren kettinghs met de haaken 
een silveren haak 
een silveren brandewijns kroesie 
een silveren brilhuys 
een hondert en twee en vijfftigh silveren knopen, in soorte, so groot als kleyn 
twee gulden oorstichties met een pendant 
een bedstock 
een raager 
een houtwrijver 
een stoffer 
een arm korff 
een stoel 
een testament 
 
[0189r] eenige paketten oude bryven van geen belangh 
een testament van Bauckjen Thomas Farx de dato den 24e may 1684 op den selven dato aen den hopman Swerms vrouw overgegeven 
 
vijff silveren ducatons f 15-15-00 
payement f 3-15-02 
 
een obligatie ten laste van de oude heer Ockinga, den 31 mey 1649 waer op te quade sijn de intressen zedert den 31e may 1685 tegens vier per centum ad f 1000-00-00 
2. twee obligatie ten laste van de schrijver Jan Hillebrants yder tot 500 guldens, is te samen f 1000-00-00 
1. een obligatie ten laste van de heer Hillebrants, de dato den 27e november 1675 waer op d interessen ten jare 1685 mede sijn betaeldt f 1000-00-00 
[0189v] een notule van eenige obligatien, desen pro memoria 
een obligatie ten laste van doctor Botma de dato den 30e july 1670 de interessen tot dato betaeldt, ad f 500-00-00 
 
een stuck bergh silver in een doosje 
een silveren naelde koker met twee tandstokers 
twee ingeleyde silveren hechten 
een silveren haeck, met twee kettinghs getekent met Elske Allerts 
drie en dartigh stuckjes oud geld so groot als kleyn 
een knipmes met silver ingeleght 
een signet met een silveren plaetje 
een dubbelde snuyver 
 
Ende sijn op heden ende bij desen aen Dominus Tarquinius Poppinga overgelevert dese naevolgende goederen, hem ex testamento onder anderen mede gelegateert 
[0190r] seven filetten trijpen stoelen 
ses schilderien 
twee glas gordijnen 
een schorsteen kleed 
ds. Poppinga eigen klederen, bestaende in rock broeck ende cammesool, mantel ende hosen 
 
Anno 1686 den 28e april in het gemelte swart kassce bevonden dese naevolgende goederen, beschreven door den preasident off ten overstaen van sijn edele ende ten preasentie als voren: 
veertien nachthalsdoeken 
vijff witte schorteldoeken 
een half hemb 
twaleff buysneusdoecken met kant 
een hondert en twaleff buysdoeken sonder kant 
noch ses witte schorteldoeken 
acht en veertigh voetsocken 
vier notulen van linnen, wollen ende huysgeraden 
een catalogus van boecken 
 
[0190v] Aldus geinventariseert ende aengegeven in dato als voren 
In kennisse van ons preasiderende burgemeester als commissarien ende secretaris 
 
(get.) J. Dircks Kuick 1686 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
48) 4/28 1696 
not. pub.