Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 304r

Pand:  Voorstraat 14

Inleiding:  [0304r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen, ten sterfhuyse van wijlen Janke Reyners Jeddema weduwe van wijlen Gijsbert Jurjens Fonteyn, ten overstaen van de heere burgemeester Dirck Kyvyt [Kievit] als in desen verordineerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden op versoeck van Jurjen Claessen Fonteyn als geauthoriseerde curator over Reyner Gijsberts Fonteyn des overledens naegelaten zoon in dier qualiteit requirant, sampt Marijke Gijsberts Fonteyn des overledens naegelaten dochter veniam aetatis bij den Hove van Frieslandt becomen hebbende, ende in desen soo veel nodich, gesterckt met Reyner Claessen Fonteyn haer neeff in dier qualiteit requireerde ende mede erfgenaem, beneffens de requirant van de overledene, waerop tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght, te weten voor eerst van de brieven ende instrumenten sampt vastichheden ende gerede penningen, naedat alvorens de requireerde bij handtastinge aen welgedachte commissaris hadde belooft, om alles getrouwelijk nae haer beste kennisse te sullen aengeven. Actum desen 12e februarij 1679.

Inventaris: 
[0304v] Vastigheden van Landerien 
Eerstelyck een heerlycke sate landts gelegen op het Nieuwe Bild, groot sesentwintich morgen bij Broer Tymens cum uxore als meyers gebruickt, gecocht bij Janke Reyners Jeddema voor haer ende als moeder ende voorstanderse over haer kinderen, volgens coopbrieff in dato den 30e januarij 1672, gequoteert met A 
 
Een heerlycke zate landts gelegen op de Rijp, in de polder groot vieren vijfftich, en een half pondemaets beswaert met meyerlijke gerechtigheyt, voor desen bij Wybe Gerrits cum uxore bewoont, gecocht als vooren, volgens coopbrieff van den 13e januarij 1671, welcke coopschatten van beyden voorgenomen zaten van Swartzenborgh, gecocht nae onvereffent ende onbetaelt zijn, hoewel bij 't sterfhuys so veel proufijttelijks van hem ontrent is competerende, gequoteert met letter B 
 
Een heerlycke zate landt gelegen tot Marrum aen de Heerewegh met een nieuw [0305r] blauw gepande huysinge ende schuiere bij Gosse Elings cum uxore gebruyckt, groot ruim sestich pondemate, gecocht bij Jacob Anskes deser erfgenaemen bestevader, volgens coopbrieff van de 24e martij 1623, gequoteert met C 
 
Een heerlycke sate landts gelegen tot Nieuwier in Oostdongerdeel, beswaert met de meyerlijke gerechticheyt groot drie en sestich pondematen bij Anne Eelkes cum uxore als meyers gebruickt, gecocht bij Jurjen Scheltes Fonteyn deser erfgenamen bestevader, volgens coopbrieff van de 5e septembris 1640, gequoteert met D 
 
Een heerlycke sate landts gelegen tot Sibrandehuys onder de klockslagh Aelzum bij Dockum, beswaert met de meyerlycke gerechticheyt, groot ontrent drie envijftich pondemate bij Jasper Claeses cum uxore als meyers gebruickt, gecocht ten deele bij Reyner Jelles deser erfgenamen bestevader ten deel bij Janke Reyners Jeddema weduwe van wijlen Gijsbert Jurjens Fonteyn deser erfgenamen moeder, volgens twee coopbrieven respectievelycke gedateert de eene den 27e februarij 1649, de andere den 11e april 1672, gequoteert met E 
 
[0305v] Eden heerlycke sate landts gelegen tot Arum, groot ruym vijftich pondemate bij Frans Fransen cum uxore gebruickt, met het oudt huys cum annexis gecocht bij Gijsbert Jurjens Fonteyn cum uxore, volgens coopbrieff van den 9e junij 1668, gequoteert met F 
 
Een heerlycke sate landts tot Lidlumer clooster gelegen in Barradeel, beswaert met de meyerlycke gerechticheyt groot ruym ses entnegentich pondemate bij Hyltie Pytters coopman tot Franequer cum uxore als meyers gebruikt, gecocht bij Jancke Reyners Jeddema voor haer ende haere kinderen bij Gijsbert Jurjens Fonteyn in echte getoogen voor de eene helfte ende bij Jurjen ende Reyner Claessen Fonteyn gebroeders als erfgenamen van Claes Jurjens Fonteyn ende Antje Reyners Jeddema voor d'andere helfte, volgens coopbrieff van den 30e januarij 1675. Welcke sate landts dit sterfhuys alleen toecomt door schijdinge van den 21e mey 1678, mits betalende ontrent twee duysent goltguldens, die op dese zate noch te quade is, aen vrouw Joanna van Hettinga offe haere crediteuren, gequoteert met G 
 
[0306r] Een heerrlycke sate landts tot Oosterum in Oostdongeradeel, beswaert met de meyerlycke gerechticheyt groot ontrent seven en't sestich pondemate bij Claes Sjoerdts als meyer gebruickt, gecocht in manieren als voren, ende door scheydinge dit sterfhuys in 't geheel toecomende gedateert den 14e januarij 1676, gequoteert met H 
 
Een halve sate landts tot Heege, waervan Jurjen ende Reyner Claessen Fonteyn d'andere helft toebehoort, gecocht van Jelte Lolles erfgenamen in den jaer 1675 
 
Ruim twee en dartich pondematen losse landen so binnen als buyten dijxgelegen in den dorpe Holvert ten dele bij Eelingh Sybrens als meyer gebruickt, ten deele bij de weduwe van de secretaris Huber als meyerse gebruickt genoemd Groot Jeddema Zate, gecocht bij Jacob Anskes ende Wab Obbes in tijden echteluyden binnen Leeuwaerden ten deele, volgens coopbrieff van den 3e julij 1621 ten deele, volgens coopbrieff van den 24e decembris 1636, gequoteert met J 
 
Seekere twaleff pondematen losse landen gelegen in den dorpe Sexbierum aen de Slachtedijck bij Jochum 
 
[0306v] Pytters ende Saeckjen Claeses echteluyden tot Oosterbierum gebruyckt als meyers, gecocht bij Gijsbert Jurjens Fonteyn ende Janke Reyners Jeddema der erfgenamen olders, gecocht volgens coopbrieff van den 8e mey 1658, gequoteert met K 
 
Van huisingen 
Zeeckere huysinge staende ende gelegen aen de Voorstraet binnen Harlingen tusschen de huysingen van de burgemeester Hendrick Coenraedts ende Trijntie Pytters alwaer de Fonteyn uythanght [d.i. Voorstraat 14], gecocht bij Jurjen Scheltes Fonteyn ende Marijtie Willems in tijden echteluyden binnen Harlingen den 19e may 1612, volgens coopbrieff daerafsijnde, gequoteert met L 
 
Zeeckere huysinge staende op de Lanen bij Ycke Pouwels ende Auckjen Eelckes bewoont, volgens coopbrieff van dato den 28e octobris 1671, gequoteert met M 
 
[0307r] Zeekere kamer staende over de Havensbrugge [d.i. Zuiderhaven 2] gecocht bij Jurjen Scheltes Fonteyn ende Marijtie Willems den 9e april 1622, volgens coopbrieff daervan zijnde, gequoteert met N 
 
Zeeckere hovinge staende ende gelegen achter Claes Valckens brouwerij, gecocht bij Gijsbert Jurjens Fonteyn den 3e februarij 1652, volgens coopbrieff daervan zijnde, gequoteert met O 
 
Zeeckere houtsteck ende stal gecocht bij Gijsbert Jurjens Fonteyn, volgens coopbrieff van dato den 26e julij 1666, staende ende gelegen in de Vijverstraet, gequoteert met P 
 
Eyndelyck ende ten lasten noch seeckere elleff pondematen loslandt tot Tziom gecocht bij Janke Reyners Jeddema weduwe van wijlen Gijsbert Jurjens Fonteyn voor haer ende als moeder ende wettige voorstanderse over Maria ende Reyner Gijsberts Fonteyn voor de helfte ende bij Jurjen ende Reyner Clases Fonteyn cum uxoribus voor d'andere helfte gecocht van vrouw Swartzenborgh, volgens coopbrieff van den 10e april 1678 
 
[0307v] welcke coopschat met d'interesse van dien noch gansch onbetaelt is, ende Janke Reyners ten laste comt, volgens schrijvinge van den 21e mey 1678, dit alsoo pro memoria, gequoteert met R 
 
Brieven en instrumenten 
Een obligatie tot laste van de heer Georgh Wilco vrijheer toe Swartzenborgh in leven grietman over Oostdongeradeel, groot seven duysent een hondert vierentwintich Caroli guldens capitael van dato den 1e novembris 1663 reeckende tot proufijtte van Claes Jurjens Fonteyn, ende doch alsoo de naegelaten kinderen van wijlen Janke Reyners is toecomende ad f 7124-00-00 
daervan de interesse te goede zedert mey 1676, gequoteert met numero 1 
 
Een obligatie tot laste van deselve, continuerende een summa van drie duysent Caroli guldens, capitael in dato den 29e septembris 1675, f 3000-00-00, zedert den 29e septembris 1676 de interesse daerop te goede, gequoteert met numero 2 
 
[0308r] Een obligatie tot laste van de selve groot twee duysent drie hondert, twalef Caroli guldens, thien stuivers, in dato den 24e april 1667, dus f 2312-10-00 
De interessen daerop te goede zedert den 24e april 1676 met numero 3 
 
Een handtschrift tot laste van de selve grietman Swartsenborgh continuerende een summa van ses hondert, acht ende vijftich Caroli guldens ellff stuyvers f 658-11-00 
De interessen daerop te goede zedert den 13e november 1676, gequoteert met numero 4 
 
Nota bene op voren genoemde obligatien soo van capitael als interessen is in verminderinge ontfangen voor welke penningen Janke Reyner Jeddema in staet ruym duysent ducatons, soo van dr. Popta tot Leeuwarden, als van de heer Goslinga tot Franequer wegens vercochte landen bij de vrouwe Swartsenborgh gedaen, dit alsoo pro memorie 
 
[0308v] Een obligatie tot laste van den Landtschappen van Frieslandt groot vijff duysent Caroli guldens capitael in dato den 20e december 1665 dus f 5000-00-00 
D ?interessen daerop te goede zedert den 20e junij 1677, gequoteert met numero 5 
 
Een obligatie tot laste van de selve provincie houdende, groot twee duysent Caroli guldens capitael in dato den [niet ingevuld] martij 1672 dus f 2000-00-00 
d'interessen daerop te goede zedert den 16e decembris 1676, gequoteert met numero 7 
 
Een obligatie tot laste van de selve provincie groot drieduysent Caroli guldens capitael in dato den 24e april 1666 dus f 3000-00-00 
d'interessen daerop te goed sedert den 24e april 1674, gequoteert met numero 6 
 
[0309r] Een obligatie tot laste van de selve groot een duysent Caroli guldens capitael gedateert den 11e februaris 1667 dus f 1000-00-00 
daerop cessie staende van dato den 15e decmbris 1670, interessen te goede sedert den 11e februarij 1677, gequoteert met numero 8 
 
Een obligatie tot laste van de selve holdende, continuerende een summa van een duysent Caroli guldens capitael in dato den 8e mey 1666, met cessie als voren, van dato den 15e novembris 1670 f 1000-00-00 
d'interessen daerop te goede zedert den 8e mey 1677, gequoteert met numero 9 
 
Een obligatie tot laste van de selve provincie holdende, groot vijff hondert Caroli guldens capitael gedateert den 29e spetembris 1677 dus f 500-00-00 
d'interessen te goed zedert den 29e septembris 1677, gequoteert met numero 10 
 
[0309v] Ende obligatie holdende tot laste van daergeschreven landtschappe van Frieslandt [van Landtschappe] een yder continuerende een summa van vijff hondert Caroli guldens, ende beyde gedateert den 7e julij 1673, dus f 1000-00-00 
d'interessen daerop te goede zedert den 7e julij 1677, gequoteert met numero 11 
 
Een obligatie tot laste van de selve provinsie, continuerende een summa van een hondert Caroli guldens, gedateert den 2e januarij 1673, dus f 100-00-00 
Interessen zedert den 28e januarij 1677 daerop te goede, gequoteert met numero 12 
 
Een dito ten laste van de selve provincie groot een hondert Caroli guldens den 29e januarij 1674, dus f 100-00-00, Met numero 13 gequoteert 
 
[0310r] Een obligatie tot laste van de raedtsheer Knijff groot sevenduysent Caroli guldens capitael, onder Jurjen Claessen Fonteyn berustende, spruytende uyt twee obligatien, welcke tesamen groot waeren seven duysent Caroli guldens capitael, bij Janke Reyners Jeddema verlooren, ende daerdoor als op een nieuw van de raedtsheer Knijff aen haer gepasseert f 7000-00-00, gequoteert met numero 14 
 
Een obligatie tot laste van de stadt Dockum groot vijfduysent Caroli guldens capitael, in dato den 18e martij 1665, dus f 5000-00-00 
d'interessen te goede zedert den 18e maert 1672, gequoteert met numero 14 
 
Een dito tot laste van de selve stadt Dockum gedateert den 5e novembris 1671 daerop uyt intetes betaelt f 1000-00-00, gequoteert met numero 15 
 
[0310v] Een obligatie tot laste van Jacobus Waerta ende Alegonda Jouersma echteluyden binnen Leeuwarden groot vier duysent Caroli guldens capitael in dato den 1e mey 1674 f 4000-00-00 
d'interessen daerop te goede zedert den 1e mey 1677, gequoteert met numero 16 
 
Een obligatie tot laste van Douwe van Sixma, grietman over Barradeel, waerop noch resteert twee duysent Caroli guldens, in dato den 27e augusti 1665, dus f 2000-00-00 
de interessen te goede zedert den 27e augusti 1677, gequoteert met numero 17 
 
Een obligatie tot laste van de kinderen van Sippe van Aylva waerop de kinderen van Jelle Reyners Jeddema de gerechte helfte toebehoort, groot in 't geheel drie duysent Caroli guldens capitael ende aen doctor Reinici tot Leeuwaerden overhandicht omme in te vorderen, dus voor dit sterfhuys f 1500-00-00 
 
[0311r] Een obligatie tot laste van Pytser Majonsma [Petrus Mejontsma], in leven grietman over Achtcarpselen groot twee duysent Caroli guldens capitael in dat den 12e mey 1665, dus f 2000-00-00 
de interessen te goede zedert den 24e januarij 1678, gequoteert met numero 18 
 
Een obligatie tot laste van Jan Aerts, vijftien hondert Caroli guldens capitael, gedateert den 3e junij 1671, dus f 1500-00-00 
waerop de interessen te goede tegens drie percento, volgens accoord zedert may 1677, gequoteert met numero 19 
 
Een obligatie tot laste van de selve groot vijf hondert Caroli guldens in dat den 20e decembris 1671, dus f 500-00-00 
De interessen daerop te goede zedert mey 1677 staende tegens drie percento volgens accoord, gequoteert met numero 20 
 
[0311v] Een obligatie tot laste van Attie Seerps groot duysent Caroli guldens capitael in dato den 19e mey 1671, dus f 1000-00-00 
d'interessen daerop te goede zedert den 19e mey 1674, gequoteert met numero 21 
 
Een obligatie tot laste van de selve groot vier hondert Caroli guldens, gedateert den 2e julij 1674, dus hier f 400-00-00 
d'interesse, daerop te goede zedert den 2e julij 1675, gequoteert met numero 22 
 
Een obligatie tot laste van Claes Andries ende Geertien Pytters groot drie hondert acht ende seventig Caroli guldens, gedateert den 1e mey 1673, dus f 379-00-00 
d'interessen te goede zedert mey 1678, gequoteert met numero 24 
 
[0312r] Een obligatie tot laste van dr. Walerius Reinici advocaat vooor den Hove van Frieslandt, ende Jacobus Warda beyde tot Leeuwarden, continerende elleff hondert Caroli guldens, gedateert den 14e maert segge september 1674, dus f 1100-00-00 
de interessen te goede zedert den 14e september 1679, gequoteert met numero 23 
 
Een obligatie tot laste van Hendrick Hendrix ende Janke Geerdts continerende drie hondert Caroli guldens, gedateert den 25e junij 1667, dus f 300-00-00 
d'interessen daerop te goede zedert den 25e junij 1676, gequoteert met numero 25 
 
Een obligatie tot laste van Claes Thomas burger binnen Leeuwarden continerende drie hondert Caroli guldens, in dato den 5e septembris 1674, dus f 300-00-00 
d'interessen te goede zedert den 5e septembris 1677, gequoteert met numero 26 
 
 
 
[0312v] Een obligatie tot laste van Hero Wiarda groot twee hondert vijftich Caroli guldens, gedateert den 16e junij 1673, dus f 250-00-00 
d'interessen daerop te goede zedert den 16e junij 1678, gequoteert met numero 27 
 
Een obligatie tot laste van Schelto Fonteyn ende Maria Sibema continerende drie hondert vijftich Caroli guldens, waerop noyt interessen zal worden betaelt van 't begin tot 't eynde in dato den 14e octobris 1674, dus f 350-00-00, gequoteert met numero 28 
 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen continerende een hondert Caroli guldens capitael, gedateert den 28e junij 1672, dus f 100-00-00 
Waerop aen interessen te goede zedert den 28e junij 1672, gequoteert met numero 29 
 
[0313r] Een obligatie tot laste van dr. Dominico Wringer continerende twee hondert Caroli guldens, gedateert den 29e augusti 1666, dus f 200-00-00 
waerop aen interessen te goede zedert den 29e augusti 1678, gequoteert met numero 30 
 
Een obligatie tot laste van dr. Ignatius Inthiema groot twee hondert ende vijftich Caroli guldens, gedateert den 16e augusto 1671, dus f 250-00-00, gequoteert met numero 31 
 
Volgen noch eenige onwisse obligatien 
Een obligatie ten laste van Pytter Joris Piphron continerende een duisent Caroli guldens, in dato den 14e septembris 1663 f 1000-00-00, gequoteert met numero 1 
 
[0313v] Een dito op Jan Hessels waerop resteert een hondert Caroli guldens, van dato den 27e augusti 1671, dus f 100-00-00, gequoteert met numero 2 
 
Een dito tot laste van Wybe Jorrits groot vijf hondert gold guldens gedateert den 29e april 1671, dus f 700-00-00, gequoteert met numero 3 
 
Een obligatie tot laste van Bintje Gerrits continerende een hondert negen ende vijftich Caroli guldens, drie stuivers, de dato den 24e februaris 1674, dus f 159-00-00 
gequoteert met numero 4 
 
Een dito tot laste van Cornelis Wouters cum uxore, continerende een summa van een honedert, achtenveertich Caroli guldens, negen stuivers, de dato den eersten septembris 1676, dus f 148-09-00 
gequoteert met numero 5 
 
[0314r] Een dito tot laste van Elingh Sybrens continerende noch als reste van andere summa, een hondert ende thien Caroli guldens, de dato den 24e decembris 1670, dus f 110-00-00, gequoteert met numero 6 
 
Een dito, ten laste van Ietze Huyberts cum uxore, continerende noch als reste van meerdere summa een hondert twee en't sestich Caroli guldens, de dato den 17e februaris 1664, dus f 162-00-00 
gequoteert met numero 7 
 
Een obligatie ten laste van Claes Hessels mr. smid tot Franeqer, gedateert den ellef den januarij 1672, continerende een en't sestich Caroli guldens, dus hier f 61-00-00 
 
[0314v] Gerede gelden ten sterfhuyse bevonden 
Een landtschapsobligatien thoonder deses genaempt, welcke voor geld gaen bedraegt ontrent soo aen capitael als interessen de summa van tweeduysent achthondert, achtien Caroli guldens, hier voor gereedt geld ten inventario beschreven f 2818-00-00 
 
tachtig silveren ducatons, a 3-03-00 yder facit f 252-00-00 
 
Nadat alle mondelinge bespecken ende legaten van de overledene Jancke weghgemaekt, aen dees ende geene, waeren betaelt. 
 
Noch ontrent ses lasten rogge leggende in 't huys op de solder waeruyt de overledene is versturven waervan de coopman Jurjen Claessen Fonteyn de gerechte helfte is competerende. 
 
[0315r] De mobilen ende huysgeraeden sampt kleynodien van silver ende gout sullen ten deele worden onder de nagelaten kinderen van de overledene gepart, ten deele bij boelgoedt sullen worden vercocht, ende ten deele Marijke Gijsberts Fonteyn op haer versoek sullen worden toegetaxeert, ende gewardeert. 
 
De helft van drie lijfrenthe brieven ten laste van de stadt Docccum staende ten lijve van Marijke Susanna ende Jurjen Scheltes Fonteyn, waeraf Jurjen ende Reyner Claessen Fonteyn d'andere helfte toebehoort 
 
Een reversael op de huysinge staende op de Rinnertspijp [d.i. Noorderhaven 34] tot laste van Schelte Jurjens Fonteyn cum uxore groot een duysent ses hondert vijf ende veertich Caroli guldens capitael, waeraf d'eene helfte voor de kinderen, ende d'andere helfte voor Jurjen ende Reyner Clases Fonteyn 
 
[0315v] Twee obligatien tot laste van de selve elx groot drie hondert Caroli guldens, waeraf d'eene helfte ten proufijtte van de kinderen, ende d'andere helft voor Jurjens ende Reyner Claeses Fonteyn comt. 
 
Noch twee onwissche obligatien d'eene ten laste van Hans Sijmens ende Antje Hanses tot Leeuwarden, te converteren ut supra, te weten d'eene helfte ten proufijtte van de nagelaten kinderen ende d'andere helfte ten proufijtte van Jurjen ende Reyner Claessen Fonteyn. 
 
[0316r] Taxatie van eenige goederen Marijke Gijsberts Fonteyn toegewaerdeert door Dieuke Claese ende Dieuke Jans beyde gesworene uitdraegsters binnen Harlingen desed 2e ende 3e april resectievelyck 1679 
 
twee stickene kraagse koppen f 11-00-00 
twee rose koppen f 9-00-00 
twee kraagse koppen f 10-00-00 
drie stickene koppen f 1-09-00 
drie koppen, een klapmutske f 3-00-00 
drie kopjes f 1-08-00 
een Oostindische fles f 7-00-00 
vier Oostindische botterschotels f 5-00-00 
vier butter pantjes f 4-00-00 
twee dubbelde botterschoteltjes f 7-00-00 
twee drielingen f 9-00-00 
een drielingh met een botterpanne f 4-10-00 
---------- 
f 72-07-00 
 
[0316v] twee halve lampetten met een drielingh f 20-00-00 
 
Slecht steenwerk 
ses schalen f 1-08-00 
gatties pannen f 1-16-00 
eenige pannen f 4-00-00 
een kom met een dosijn tafelborden f 1-11-00 
vier ende veertich tafelborden f 3-10-00 
eenigh steenwerk f 4-10-00 
vijf schalen f 1-05-00 
noch wat eerdwerk f 1-05-00 
 
Houtwerk 
Rommelgoedt f 3-01-00 
een vijsel f 2-10-00 
---------- 
f 44-16-00 
 
Vide 't vervolgh van dese op folio 370 
 
[0370r] 't Voorgaende op 316 folio 
eenigh tinwerk f 7-10-00 
noch eenigh tin f 11-00-00 
wat blick ende coperwerk f 2-12-00 
eenig ijser ende blickwerk f 5-05-00 
twee strijckijsers f 4-05-00 
een pars met het schabeltie f 3-00-00 
stoffers en wrijvers f 8-10-00 
een heerd besemke f 0-15-00 
een vleysketeltje f 10-00-00 
 
Rommelerij 
drie blicken trompen f 3-10-00 
eenich houtwerk f 5-10-00 
watten f 5-00-00 
aen schilderijties f 4-00-00 
---------- 
f 70-17-00 
 
[0370v] eenige manden met houten bakken f 7-00-00 
een wiegh f 1-05-00 
ses roode stoelen f 12-00-00 
een secreet kofferke f 5-00-00 
acht swarte stoelen f 12-05-00 
ses kussens en een stoeltie f 9-00-00 
 
Schilderijen 
een bord Solon en Cresis [Solon en Croesus] f 8-00-00 
een wintertie f 2-05-00 
een schilderij met een kleintie f 5-00-00 
een dito met een scheepje f 3-15-00 
twee gelijke f 9-00-00 
een bord van Trojen f 7-00-00 
---------- 
f 81-10-00 
 
[0370ar doch ongenummerd] Spiegels 
een spiegel f 5-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
een spiegel f 12-00-00 
een grote spiegel f 30-00-00 
vier bankwerks kussens f 6-00-00 
twee kussens twe spreden f 4-05-00 
 
Deekens 
een sietten deeken f 6-10-00 
een wit Spaense deeken f 5-00-00 
een Japonse deeken f 9-00-00 
een Spaense witte deeken f 3-10-00 
een groen gevoerde deeken f 7-00-00 
twee blauwe gardijnen f 3-10-00 
---------- 
f 107-15-00 
 
[0370av doch ongenummerd] 
twee groene gardijnen f 7-00-00 
ssn schoorsteenkleedt f 4-00-00 
twee groene gardijnen met een rabat f 9-00-00 
een schoorsteenkleed f 4-00-00 
een bedspreed f 12-00-00 
een tafelspreed f 14-00-00 
twee kleyne blauwe gordijnties f 1-00-00 
eenigh rommelerij f 5-10-00 
eenigh bontgoedt f 3-00-00 
een korfsak f 1-00-00 
een kebbetie [kribbetje] met een kussentie en noch een peultie f 6-00-00 
een effen rabatten rock f 5-00-00 
een geel rockje f 3-00-00 
twe ruften f 6-00-00 
twee kappen f 3-10-00 
---------- 
f 84-00-00 
 
[0371r] een bratten neers f 14-00-00 
een kleurde greynen rock f 15-00-00 
alderhande lappen f 8-00-00 
een vrouwen broek f 4-00-00 
twee lappen root machay f 2-10-00 
twee kleyne dekenties f 3-05-00 
een bratten manteltie f 16-00-00 
een greynen manteltie met bont f 22-00-00 
een blauwe sayen rok f 6-00-00 
een kleurde greynen rock f 9-00-00 
een Sijperse blauwe rok f 8-00-00 
een blauwe lakense rock f 8-00-00 
een swart here sayen schort f 15-00-00 
een mof f 2-00-00 
een roode bayen rock f 5-10-00 
een swart schort f 5-10-00 
---------- 
f 143-05-00 
 
[0371v] een lap rood glad goedt f 4-00-00 
een borstrock met een onderst en een paer mouwen f 6-10-00 
wat lappen en twee greynen schorteldoeken f 14-10-00 
een greynen schort f 8-10-00 
een vliegers lijf f 0-15-00 
een bratten rock f 16-00-00 
een rode lakense rok f 16-00-00 
eenige flessen emmers etcetera f 8-00-00 
ses swarte stoelen f 4-00-00 
alle waeren uyt de kelder f 10-10-00 
een wafelijser f 2-10-00 
eenigh schotelgoedt f 3-10-00 
---------- 
f 94-15-00 
 
[0372r] eenigh rommelerij ende schotelbank f 6-12-00 
eenich rommelerij f 5-05-00 
oude stoelen f 2-07-00 
tobben en comforen etcetera f 11-10-00 
een kist met een stoffer en iets anders f 3-00-00 
vijff bedkussens f 11-00-00 
een bed met een peul f 25-00-00 
een eecken tafeltie met het lidt f 6-0-00 
de groote kas f 48-00-00 
de groote lange tafel f 35-00-00 
noch wat rommelerij van glasen, stoven f 3-03-00 
---------- 
f 156-17-00 
 
[0372v] een bed met een peul f 28-00-00 
twee catoenen bedtspreden f 6-10-00 
een Japonse deecken f 6-00-00 
twee oorkussens f 4-00-00 
een grauw bedmanteltie met 't bondt f 3-10-00 
een groene Spaense deecken f 4-10-00 
twee groenlakens stoelcussens f 3-10-00 
een graulakens wagen cussen f 2-05-00 
een groen groot kussen f 1-00-00 
een bedt met een peul f 17-00-00 
twee gordijnen rabath ende bedspreed f 6-10-00 
een groen schoorsteenkleedt f 2-15-00 
een bed met een peul f 13-00-00 
----------- 
f 98-10-00 
 
[0373r] twee pluymkussens f 4-00-00 
een witte Spaense deeken f 5-00-00 
een pluymkussen f 2-00-00 
vier quasten en een bed kussen f 5-15-00 
 
Linnen 
vier sloopen f 5-10-00 
drie peuldoeken f 4-10-00 
vier sloopen f 2-10-00 
vier dito f 6-10-00 
vier dito f 3-10-00 
vier dito f 6-10-00 
vier dito f 3-15-00 
vier dito f 2-15-00 
---------- 
f 52-05-00 
 
[0373v] vier sloopen f 5-15-00 
vier dito f 7-00-00 
vier dito f 2-10-00 
vier dito f 2-05-00 
vier dito f 5-10-00 
4 dito f 3-05-00 
vier dito f 5-10-00 
vier dito f 6-10-00 
vier dito f 4-10-00 
drie slopen f 3-15-00 
een sloop f 2-00-00 
twee peuldoeken f 2-15-00 
twee dito f 3-10-00 
---------- 
f 59-15-00 
 
[0374r] twee dito peuldoecken f 3-10-00 
twee dito f 2-05-00 
twee dito f 2-15-00 
twee dito f 3-05-00 
twee peuldoeken f 3-15-00 
twee dito f 2-15-00 
twee peuldoeken f 2-15-00 
vier sloopen f 5-05-00 
vier dito f 5-05-00 
vier dito f 4-05-00 
vier dito f 5-15-00 
twee lakens f 6-00-00 
twee laekens f 6-10-00 
---------- 
f 54-00-00 
 
[0374v] twee laekens f 4-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito laeckens f 9-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-00-0 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 3-10-00 
---------- 
f 64-10-00 
 
[0375r] twee dito f 6-00-00 
een laken en een korfsack f 3-00-00 
twee tafellaekens f 5-10-00 
twee tafellakens f 5-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 2-05-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 3-05-00 
twee dito f 3-10-00 
twee tafellakens f 3- 15-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 3-05-00 
---------- 
f 53-00-00 
 
[0375v] twee tafellakens f 4-05-00 
twee bedspreden f 5-10-00 
een bed sack f 3-10-00 
ses servetten f 3-10-00 
twalef servetten f 10-00-00 
ses servetten f 3-00-00 
ses dito f 3-10-00 
ses dito f 2-05-00 
ses dito f 2-05-00 
ses dito f 3-00-00 
ses dito f 2-15-00 
seven dito f 2-15-00 
---------- 
f 43-05-00 
 
[0376r] ses servetten f 4-00-00 
een partij spijndoecken f 3-00-00 
ses bedschorteldoecken f 2-10-00 
vier bedhembden met twe schoosteen kleeren f 3-12-00 
eenige glasgordijnen met wat beddoecken f 8-10-00 
drie borstrocken f 6-00-00 
dartien schorteldoecken f 11-00-00 
veertien blauwe schorteldoecken f 21-00-00 
vijf ondermutzen f 3-10-00 
twee entwintich nachthalsdoecken f 24-00-00 
eenige kindere schorteldoecken f 7-10-00 
veertien borstrockjes f 6-10-00 
morsmouwen ende halfmouwen f 1-16-00 
---------- 
f 102-18-00 
 
[0376v] tien kindere kleyne doeken f 2-05-00 
twalef dopjes kindere doeken f 2-00-00 
ses doeken f 1-06-00 
eenige wijksloopen f 6-10-00 
eenige kindere mutskes met wat handtschoenties f 3-00-00 
eenige doeken soo kleyn als groot f 4-00-00 
eenige linnen f 4-00-00 
aen kindergoedt f 13-10-00 
eenige rommelerij f 3-00-00 
aen voormouwen ende mutsen f 5-00-00 
eenige kleynodien soo aen mutsen als andersints f 5-00-00 
---------- 
f 49-11-00 
 
[377r] aen Duytske mutskes etcetera f 18-10-00 
eenige blauwgoedt f 5-00-00 
eenige rommelerij blauwgoedt f 5-10-00 
eenige doeken f 7-15-00 
eenige witte koppen f 2-05-00 
6 1/2 ellen doek d'elle tot 11stuivers f 3-11-08 
twee sloopen f 3-10-00 
ses ellen d'elle tot 12 stuivers f 3-12-00 
een lapke dopjes f 2-10-00 
een lapke catoen f 0-15-00 
een lapke doek 4 1/2 ellen f 2-05-00 
een lapke doek lange 6 1/2 ellen d'elle tot vijtien stuyvers f 4-17-08 
---------- 
f 57-01-00 
 
[377v] een sayen schortie f 2-10-00 
een seekap f 4-00-00 
een glasgordijn f 1-05-00 
vier schorteldoeken f 3-14-00 
seven handdoecken f 1-11-00 
twee swarte stoelen f 2-10-00 
een ijseren confoir f 1-15-00 
twee lappen goedt f 2-05-00 
---------- 
f 19-10-00 
f 57-01-00 
f 49-11-00 
f 102-18-00 
f 43-05-00 
f 53-00-00 
f 64-10-00 
f 54-00-00 
f 54-15-00 
f 52-05-00 
f 98-10-00 
f 156-17-00 
f 94-15-00 
f 143-05-00 
f 84-00-00 
f 207-15-00 
f 81-10-00 
f 70-17-00 
f 44-16-00 
f 72-07-00 
----------- 
f 1505-07-00 
[marge: retro vide op folio 316 et verso] 
[0312v] Een obligatie tot laste van Hero Wiarda groot twee hondert vijftich Caroli guldens, gedateert den 16e junij 1673, dus f 250-00-00 
d'interessen daerop te goede zedert den 16e junij 1678, gequoteert met numero 27 
 
Een obligatie tot laste van Schelto Fonteyn ende Maria Sibema continerende drie hondert vijftich Caroli guldens, waerop noyt interessen zal worden betaelt van 't begin tot 't eynde in dato den 14e octobris 1674, dus f 350-00-00, gequoteert met numero 28 
 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen continerende een hondert Caroli guldens capitael, gedateert den 28e junij 1672, dus f 100-00-00 
Waerop aen interessen te goede zedert den 28e junij 1672, gequoteert met numero 29 
 
[0313r] Een obligatie tot laste van dr. Dominico Wringer continerende twee hondert Caroli guldens, gedateert den 29e augusti 1666, dus f 200-00-00 
waerop aen interessen te goede zedert den 29e augusti 1678, gequoteert met numero 30 
 
Een obligatie tot laste van dr. Ignatius Inthiema groot twee hondert ende vijftich Caroli guldens, gedateert den 16e augusto 1671, dus f 250-00-00, gequoteert met numero 31 
 
Volgen noch eenige onwisse obligatien 
Een obligatie ten laste van Pytter Joris Piphron continerende een duisent Caroli guldens, in dato den 14e septembris 1663 f 1000-00-00, gequoteert met numero 1 
 
[0313v] Een dito op Jan Hessels waerop resteert een hondert Caroli guldens, van dato den 27e augusti 1671, dus f 100-00-00, gequoteert met numero 2 
 
Een dito tot laste van Wybe Jorrits groot vijf hondert gold guldens gedateert den 29e april 1671, dus f 700-00-00, gequoteert met numero 3 
 
Een obligatie tot laste van Bintje Gerrits continerende een hondert negen ende vijftich Caroli guldens, drie stuivers, de dato den 24e februaris 1674, dus f 159-00-00 
gequoteert met numero 4 
 
Een dito tot laste van Cornelis Wouters cum uxore, continerende een summa van een honedert, achtenveertich Caroli guldens, negen stuivers, de dato den eersten septembris 1676, dus f 148-09-00 
gequoteert met numero 5 
 
[0314r] Een dito tot laste van Elingh Sybrens continerende noch als reste van andere summa, een hondert ende thien Caroli guldens, de dato den 24e decembris 1670, dus f 110-00-00, gequoteert met numero 6 
 
Een dito, ten laste van Ietze Huyberts cum uxore, continerende noch als reste van meerdere summa een hondert twee en't sestich Caroli guldens, de dato den 17e februaris 1664, dus f 162-00-00 
gequoteert met numero 7 
 
Een obligatie ten laste van Claes Hessels mr. smid tot Franeqer, gedateert den ellef den januarij 1672, continerende een en't sestich Caroli guldens, dus hier f 61-00-00 
 
[0314v] Gerede gelden ten sterfhuyse bevonden 
Een landtschapsobligatien thoonder deses genaempt, welcke voor geld gaen bedraegt ontrent soo aen capitael als interessen de summa van tweeduysent achthondert, achtien Caroli guldens, hier voor gereedt geld ten inventario beschreven f 2818-00-00 
 
tachtig silveren ducatons, a 3-03-00 yder facit f 252-00-00 
 
Nadat alle mondelinge bespecken ende legaten van de overledene Jancke weghgemaekt, aen dees ende geene, waeren betaelt. 
 
Noch ontrent ses lasten rogge leggende in 't huys op de solder waeruyt de overledene is versturven waervan de coopman Jurjen Claessen Fonteyn de gerechte helfte is competerende. 
 
[0315r] De mobilen ende huysgeraeden sampt kleynodien van silver ende gout sullen ten deele worden onder de nagelaten kinderen van de overledene gepart, ten deele bij boelgoedt sullen worden vercocht, ende ten deele Marijke Gijsberts Fonteyn op haer versoek sullen worden toegetaxeert, ende gewardeert. 
 
De helft van drie lijfrenthe brieven ten laste van de stadt Docccum staende ten lijve van Marijke Susanna ende Jurjen Scheltes Fonteyn, waeraf Jurjen ende Reyner Claessen Fonteyn d'andere helfte toebehoort 
 
Een reversael op de huysinge staende op de Rinnertspijp [d.i. Noorderhaven 34] tot laste van Schelte Jurjens Fonteyn cum uxore groot een duysent ses hondert vijf ende veertich Caroli guldens capitael, waeraf d'eene helfte voor de kinderen, ende d'andere helfte voor Jurjen ende Reyner Clases Fonteyn 
 
[0315v] Twee obligatien tot laste van de selve elx groot drie hondert Caroli guldens, waeraf d'eene helfte ten proufijtte van de kinderen, ende d'andere helft voor Jurjens ende Reyner Claeses Fonteyn comt. 
 
Noch twee onwissche obligatien d'eene ten laste van Hans Sijmens ende Antje Hanses tot Leeuwarden, te converteren ut supra, te weten d'eene helfte ten proufijtte van de nagelaten kinderen ende d'andere helfte ten proufijtte van Jurjen ende Reyner Claessen Fonteyn. 
 
[0316r] Taxatie van eenige goederen Marijke Gijsberts Fonteyn toegewaerdeert door Dieuke Claese ende Dieuke Jans beyde gesworene uitdraegsters binnen Harlingen desed 2e ende 3e april resectievelyck 1679 
 
twee stickene kraagse koppen f 11-00-00 
twee rose koppen f 9-00-00 
twee kraagse koppen f 10-00-00 
drie stickene koppen f 1-09-00 
drie koppen, een klapmutske f 3-00-00 
drie kopjes f 1-08-00 
een Oostindische fles f 7-00-00 
vier Oostindische botterschotels f 5-00-00 
vier butter pantjes f 4-00-00 
twee dubbelde botterschoteltjes f 7-00-00 
twee drielingen f 9-00-00 
een drielingh met een botterpanne f 4-10-00 
---------- 
f 72-07-00 
 
[0316v] twee halve lampetten met een drielingh f 20-00-00 
 
Slecht steenwerk 
ses schalen f 1-08-00 
gatties pannen f 1-16-00 
eenige pannen f 4-00-00 
een kom met een dosijn tafelborden f 1-11-00 
vier ende veertich tafelborden f 3-10-00 
eenigh steenwerk f 4-10-00 
vijf schalen f 1-05-00 
noch wat eerdwerk f 1-05-00 
 
Houtwerk 
Rommelgoedt f 3-01-00 
een vijsel f 2-10-00 
---------- 
f 44-16-00 
 
Vide 't vervolgh van dese op folio 370 
 
[0370r] 't Voorgaende op 316 folio 
eenigh tinwerk f 7-10-00 
noch eenigh tin f 11-00-00 
wat blick ende coperwerk f 2-12-00 
eenig ijser ende blickwerk f 5-05-00 
twee strijckijsers f 4-05-00 
een pars met het schabeltie f 3-00-00 
stoffers en wrijvers f 8-10-00 
een heerd besemke f 0-15-00 
een vleysketeltje f 10-00-00 
 
Rommelerij 
drie blicken trompen f 3-10-00 
eenich houtwerk f 5-10-00 
watten f 5-00-00 
aen schilderijties f 4-00-00 
---------- 
f 70-17-00 
 
[0370v] eenige manden met houten bakken f 7-00-00 
een wiegh f 1-05-00 
ses roode stoelen f 12-00-00 
een secreet kofferke f 5-00-00 
acht swarte stoelen f 12-05-00 
ses kussens en een stoeltie f 9-00-00 
 
Schilderijen 
een bord Solon en Cresis [Solon en Croesus] f 8-00-00 
een wintertie f 2-05-00 
een schilderij met een kleintie f 5-00-00 
een dito met een scheepje f 3-15-00 
twee gelijke f 9-00-00 
een bord van Trojen f 7-00-00 
---------- 
f 81-10-00 
 
[0370ar doch ongenummerd] Spiegels 
een spiegel f 5-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
een spiegel f 12-00-00 
een grote spiegel f 30-00-00 
vier bankwerks kussens f 6-00-00 
twee kussens twe spreden f 4-05-00 
 
Deekens 
een sietten deeken f 6-10-00 
een wit Spaense deeken f 5-00-00 
een Japonse deeken f 9-00-00 
een Spaense witte deeken f 3-10-00 
een groen gevoerde deeken f 7-00-00 
twee blauwe gardijnen f 3-10-00 
---------- 
f 107-15-00 
 
[0370av doch ongenummerd] 
twee groene gardijnen f 7-00-00 
ssn schoorsteenkleedt f 4-00-00 
twee groene gardijnen met een rabat f 9-00-00 
een schoorsteenkleed f 4-00-00 
een bedspreed f 12-00-00 
een tafelspreed f 14-00-00 
twee kleyne blauwe gordijnties f 1-00-00 
eenigh rommelerij f 5-10-00 
eenigh bontgoedt f 3-00-00 
een korfsak f 1-00-00 
een kebbetie [kribbetje] met een kussentie en noch een peultie f 6-00-00 
een effen rabatten rock f 5-00-00 
een geel rockje f 3-00-00 
twe ruften f 6-00-00 
twee kappen f 3-10-00 
---------- 
f 84-00-00 
 
[0371r] een bratten neers f 14-00-00 
een kleurde greynen rock f 15-00-00 
alderhande lappen f 8-00-00 
een vrouwen broek f 4-00-00 
twee lappen root machay f 2-10-00 
twee kleyne dekenties f 3-05-00 
een bratten manteltie f 16-00-00 
een greynen manteltie met bont f 22-00-00 
een blauwe sayen rok f 6-00-00 
een kleurde greynen rock f 9-00-00 
een Sijperse blauwe rok f 8-00-00 
een blauwe lakense rock f 8-00-00 
een swart here sayen schort f 15-00-00 
een mof f 2-00-00 
een roode bayen rock f 5-10-00 
een swart schort f 5-10-00 
---------- 
f 143-05-00 
 
[0371v] een lap rood glad goedt f 4-00-00 
een borstrock met een onderst en een paer mouwen f 6-10-00 
wat lappen en twee greynen schorteldoeken f 14-10-00 
een greynen schort f 8-10-00 
een vliegers lijf f 0-15-00 
een bratten rock f 16-00-00 
een rode lakense rok f 16-00-00 
eenige flessen emmers etcetera f 8-00-00 
ses swarte stoelen f 4-00-00 
alle waeren uyt de kelder f 10-10-00 
een wafelijser f 2-10-00 
eenigh schotelgoedt f 3-10-00 
---------- 
f 94-15-00 
 
[0372r] eenigh rommelerij ende schotelbank f 6-12-00 
eenich rommelerij f 5-05-00 
oude stoelen f 2-07-00 
tobben en comforen etcetera f 11-10-00 
een kist met een stoffer en iets anders f 3-00-00 
vijff bedkussens f 11-00-00 
een bed met een peul f 25-00-00 
een eecken tafeltie met het lidt f 6-0-00 
de groote kas f 48-00-00 
de groote lange tafel f 35-00-00 
noch wat rommelerij van glasen, stoven f 3-03-00 
---------- 
f 156-17-00 
 
[0372v] een bed met een peul f 28-00-00 
twee catoenen bedtspreden f 6-10-00 
een Japonse deecken f 6-00-00 
twee oorkussens f 4-00-00 
een grauw bedmanteltie met 't bondt f 3-10-00 
een groene Spaense deecken f 4-10-00 
twee groenlakens stoelcussens f 3-10-00 
een graulakens wagen cussen f 2-05-00 
een groen groot kussen f 1-00-00 
een bedt met een peul f 17-00-00 
twee gordijnen rabath ende bedspreed f 6-10-00 
een groen schoorsteenkleedt f 2-15-00 
een bed met een peul f 13-00-00 
----------- 
f 98-10-00 
 
[0373r] twee pluymkussens f 4-00-00 
een witte Spaense deeken f 5-00-00 
een pluymkussen f 2-00-00 
vier quasten en een bed kussen f 5-15-00 
 
Linnen 
vier sloopen f 5-10-00 
drie peuldoeken f 4-10-00 
vier sloopen f 2-10-00 
vier dito f 6-10-00 
vier dito f 3-10-00 
vier dito f 6-10-00 
vier dito f 3-15-00 
vier dito f 2-15-00 
---------- 
f 52-05-00 
 
[0373v] vier sloopen f 5-15-00 
vier dito f 7-00-00 
vier dito f 2-10-00 
vier dito f 2-05-00 
vier dito f 5-10-00 
4 dito f 3-05-00 
vier dito f 5-10-00 
vier dito f 6-10-00 
vier dito f 4-10-00 
drie slopen f 3-15-00 
een sloop f 2-00-00 
twee peuldoeken f 2-15-00 
twee dito f 3-10-00 
---------- 
f 59-15-00 
 
[0374r] twee dito peuldoecken f 3-10-00 
twee dito f 2-05-00 
twee dito f 2-15-00 
twee dito f 3-05-00 
twee peuldoeken f 3-15-00 
twee dito f 2-15-00 
twee peuldoeken f 2-15-00 
vier sloopen f 5-05-00 
vier dito f 5-05-00 
vier dito f 4-05-00 
vier dito f 5-15-00 
twee lakens f 6-00-00 
twee laekens f 6-10-00 
---------- 
f 54-00-00 
 
[0374v] twee laekens f 4-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito laeckens f 9-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-00-0 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 3-10-00 
---------- 
f 64-10-00 
 
[0375r] twee dito f 6-00-00 
een laken en een korfsack f 3-00-00 
twee tafellaekens f 5-10-00 
twee tafellakens f 5-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 2-05-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 3-05-00 
twee dito f 3-10-00 
twee tafellakens f 3- 15-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 3-05-00 
---------- 
f 53-00-00 
 
[0375v] twee tafellakens f 4-05-00 
twee bedspreden f 5-10-00 
een bed sack f 3-10-00 
ses servetten f 3-10-00 
twalef servetten f 10-00-00 
ses servetten f 3-00-00 
ses dito f 3-10-00 
ses dito f 2-05-00 
ses dito f 2-05-00 
ses dito f 3-00-00 
ses dito f 2-15-00 
seven dito f 2-15-00 
---------- 
f 43-05-00 
 
[0376r] ses servetten f 4-00-00 
een partij spijndoecken f 3-00-00 
ses bedschorteldoecken f 2-10-00 
vier bedhembden met twe schoosteen kleeren f 3-12-00 
eenige glasgordijnen met wat beddoecken f 8-10-00 
drie borstrocken f 6-00-00 
dartien schorteldoecken f 11-00-00 
veertien blauwe schorteldoecken f 21-00-00 
vijf ondermutzen f 3-10-00 
twee entwintich nachthalsdoecken f 24-00-00 
eenige kindere schorteldoecken f 7-10-00 
veertien borstrockjes f 6-10-00 
morsmouwen ende halfmouwen f 1-16-00 
---------- 
f 102-18-00 
 
[0376v] tien kindere kleyne doeken f 2-05-00 
twalef dopjes kindere doeken f 2-00-00 
ses doeken f 1-06-00 
eenige wijksloopen f 6-10-00 
eenige kindere mutskes met wat handtschoenties f 3-00-00 
eenige doeken soo kleyn als groot f 4-00-00 
eenige linnen f 4-00-00 
aen kindergoedt f 13-10-00 
eenige rommelerij f 3-00-00 
aen voormouwen ende mutsen f 5-00-00 
eenige kleynodien soo aen mutsen als andersints f 5-00-00 
---------- 
f 49-11-00 
 
[377r] aen Duytske mutskes etcetera f 18-10-00 
eenige blauwgoedt f 5-00-00 
eenige rommelerij blauwgoedt f 5-10-00 
eenige doeken f 7-15-00 
eenige witte koppen f 2-05-00 
6 1/2 ellen doek d'elle tot 11stuivers f 3-11-08 
twee sloopen f 3-10-00 
ses ellen d'elle tot 12 stuivers f 3-12-00 
een lapke dopjes f 2-10-00 
een lapke catoen f 0-15-00 
een lapke doek 4 1/2 ellen f 2-05-00 
een lapke doek lange 6 1/2 ellen d'elle tot vijtien stuyvers f 4-17-08 
---------- 
f 57-01-00 
 
[377v] een sayen schortie f 2-10-00 
een seekap f 4-00-00 
een glasgordijn f 1-05-00 
vier schorteldoeken f 3-14-00 
seven handdoecken f 1-11-00 
twee swarte stoelen f 2-10-00 
een ijseren confoir f 1-15-00 
twee lappen goedt f 2-05-00 
---------- 
f 19-10-00 
f 57-01-00 
f 49-11-00 
f 102-18-00 
f 43-05-00 
f 53-00-00 
f 64-10-00 
f 54-00-00 
f 54-15-00 
f 52-05-00 
f 98-10-00 
f 156-17-00 
f 94-15-00 
f 143-05-00 
f 84-00-00 
f 207-15-00 
f 81-10-00 
f 70-17-00 
f 44-16-00 
f 72-07-00 
----------- 
f 1505-07-00 
[marge: retro vide op folio 316 et verso]