Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0389r (maar ongenummerd)] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen van navolgende goederen, ten huyse van Antje Wygers Kalkenstein, meerderjarige vrijster binnen deese stad, ten overstaen van het geregte deser steede en ten versoeke van de burgemeester Ripema, Sybe Ottes en Haye Gerkes als hypotecaire crediteuren van de selve, den 19 july 1727.

Inventaris:  [0389r (maar ongenummerd)] In de kamer
drie groote Delfse schotels
vijf cleyne dito
twalef bier glasen zoo groot als cleyn

[0389v (maar ongenummerd)] en twee glasen oly kantjes
een half dosijn porceleynen tee goed en twee porceleynen kopjes

In de bottelarij
thien Delfse pantjes
drie groote kommen
vijf botter schoteltjes
drie tafel borden
twee Delfze kandelaeren
een porceleinen spoelkom
twee blikken tromkes
een groot en een cleyn
een blikken coffijpot
een boom olij potje
een suyker pot
een slaeds emmer
een blikken coffijpot

In de kamer
een tee bladje
een blaesbalk

[0390r (maar ongenummerd)] een schoorsteen kleed
een houten scherm
een teebladje, twee stoelkussens
vier moye stoelen
een ketting in de schoorsteen
twee glas gordijnen
een glad kabinet, daer in
een sitzen borstrok
een catoenen wijtling
een damasten borstrok
een boven borstrok
drie oude hemden
een laken
nog een hemd
een dito
twee sloopen
twee schorreldoeken
een dito een swarte kap
een onderst

[0390v (maar ongenummerd)] twee mutsen
een netteldoeken doek

In de kleerkas
een sarje de Boyen schort
een swart manteltje
drie hemden en twee lakens
een naykorf
een bed met drie oorkussens
een peul
een peulsak
twee lakens
twee deekens, een Spaenze met een Japonse
twee bed gordijnen met een rabath
drie schorreldoeken
drie ondersten
zijdesilver en een beugeltas

[0391r (maar ongenummerd)] In het voorhuys
een weer glas
ses porceleinen kopjes en schoteltjes
een schenkbordje
een teetafel
een spiegel
een teeketel
een treeft
een vloerveger
een Japanze bos
een mangelbord
een tafel
een groen glasgordijn
een bond dito
een turfbak

In de winkel
twalef paer swarte halve hosen
twalef paer coleurde halve dito

[0391v (maar ongenummerd)] Vijfthien paer geele swarte hosen
drie paer swarte wantjes
vijfthien paer coleurde wantjes
drie en twintig paer vrouwen hosen zoo cleyn als groot
vijf paer coleurde kinder hooskes
ses paer hoosen
een paer dito
twalef paer wantjes van allerhande coleuren
agt paer hosen zoo groot als cleyn
sesthien mutsen
een rest sajet van aller hande coleuren leggende een gedeelte in het cabinet en de rest in de houten kas
twintig paer mayers hosen in de winkel

[0392r (maar ongenummerd)] een winkel en een toonbank
een paer cleyne cooperen schaeltjes en een evenaer

Aldus gedaen en geinventariseert ten huyse voorschreven op dato boven gemeld in kennisse van ons
praesiderende burgemeester en secretaris.