Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0068r] Beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeesters Tjeerdt Bouwens en Jacobus Sprottinga als commissarissen, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van Bente Roelofs in leeven coopman binnen deese stadt, naelaetende drie minderjarige voorkinderen met naemen, Antie, Ytie en Dieucke Bentes respectievelijk oldt 10, 7 ende 6 jaren, ter praesentie van Ytie Andles als bestemoeder over gedachte kinderen ende Arjen Cornelis als oom ende geauthoriseerde curator over voorschreven kinderen, sijnde aengevinge der goederen gedaen door Berbertie Claeses naegelaeten weduwe van wijlen Bente Roelofs, dewelke bij manuale stipulatie in plaats van solemnelen eede heeft belooft, om alles nae haer beste geweeten en kennisse te sullen op- ende aengeeven, waer op dan tot de beschrijvinge in naevolgende manieren is geprocedeert soo volght, actum den 18e juny 1692.

Inventaris:  [0068v] Op de kamer
twee bedden met de peulen
tien oorcussens
vier deekens
twee kindere deekens
twee paer gardijnen met de rabatten
twee bedspreeden, een stuckjen teeck tot een kussen
vijff spreeden ende een schoorsteenkleedt
vijff stoelen ende vijff stoelkussens

Een eeken kevie en daarin
een ende twintigh laekens
dartien mans hembden
twintigh vrouwen hembden
twintigh sloopen
dartien witte schorteldoeken
tien nachthalsdoeken
vijftien groote kinder doeken

[0069r] drie en dartig kleine kindere doeken
ses borsthembdjes
een en dartigh servetten, twee dito
twaleff tafellaekens
veertigh neusdoeken

Wollen
twee swart laekens mantels
een swart lakens rock
een greinen rock
een pack swart laekens kleeren
een blauw laekens onderbroek
een lap bommesijn

Silver ende goudt
[marge: deese afgelineerde posten behoren in de kindere spaerpoth]
een gouden ducaton
een dito Elisabeth
een dito dubbelde ducaat, een dito enkelde
een halve dito ducaet, een dito stuck van drie gulden
een dito vreemd stuck ontrent achtien gulden

[0069v] [marge: deese afgelinineerde posten behoren tot de kindere spaerpoth]
Acht valueerde rijcksdaelders ad f 20-00-00
Een ducaton ad f 3-03-00
vier halve goltguldens
acht gulden ende vijff stuivers aen schellingen
tien stuckjes vreemdt geldt soo groot als klein
twee korfkes
een silveren narresleedt

veertien silveren leepels
een silveren kroes
twee silveren hoofde heffen messen
een silveren hoedje

Een kantoor daarin
een hondert vijff en taghtigh daelders f 277-10-00
22 1/2 ducatons ad f67-14-08

[0070r] drie dubbelden merckstucken ad f 4-16-00
twaleff rijcksdaelders f 30-00-00
een gouden ducaton f 15-00-00
Een kiste daarin
een bon tot een manteltie
twee swarte schorteldoecken
twee borstrocken
een blauw laekens rock
een swart heresayen schort
een rood onderst
een paer kraegen met een paer halff mouwen
een tasch met een silveren kettingh
vijff lapkes doeck en een lapke toppen
een laedt met kindere goedt

[0070v] Een spijntie daarin
vijff blauwe schorteldoeken
drie witte servetten
vier blauwe handdoeken
een bont tafellaeken
een kindere leemen speltie met silvere ringen
achtien stucken omhangendt steenwerck
een spiegel met twee bortjes
een mantelstock met een rack
een kindere kistie daarin
eenige kindere riften
een kindere wiegh met een packkorff
een sereet koffer met een kelderflesch
drie stuckjes goudt t saemen tot tien gulden f 10-00-00

[0071r] Aen goltguldens daelders, schellingen ende mindere payementen t' samen ad f 939-09-00
nogh eenigh wech geleidt vreemdt geldt ad achtien gulden
nogh eenigh weghgeleidt vreemdt geldt ad achtien gulden f 18-00-00

In het spijntie
in het halff kijntie aen doyten f 35-00-00
aen schellingen f 123-00-00
aen doyten sijnde in acht packjes ad f 20-00-00
aen dubbelties f 43-18-00
aen stuivers f 45-00-00
----------
f 1124-07-00

[marge: deze drie afgelinieerde posten in een silveren kistie ende is de kinderen vant eerste bedt toebehorende, sijnde haer moeders trouwpenningh]
vier stucken goudt waerdigh f 50-00-00
veertien ende een halve valueerde rijcksdaelders f 36-05-00
een gemaekt stuck silver van de witten

[marge: dese drie posten in een schildert kistie]
een dubbelde met vier enkelde gouden ducaten ad f 30-00-00
drie valueerde rijcksdaelders ende een schellingh f 7-16-00
een gouden ringh, dese ongetaxeert

[0071v] [marge: in vorige staet op 14 gulden gestelt]
[marge: deese afgelinieerde posten in ommestaende kistie mede opgesloten]
twee gouden Angelotten ongerekent drie gouden ducatons f 45-00-00
een gouden Carolus ad f 12-00-00
twee dubbelde ducaten ende een enkelde ad f 25-00-00
een stuckjen ad drie gulden f 3-00-00
eenig Engels en Oosters geldt f 27-00-00

Nog eenigh geldt ad f 12-11-00

Bryven ende instrumenten
een obligatie tot laste van Andle Cornelis ende ten profijte van deesen sterfhuyse de dato den 27e december 1686 ter summa van twalleff hondert caroli guldens met
no 1 f 1200-00-00
een dito tot laste van Arjen Cornelis ende ten profijte als voren de dato de 18e january 1688 tot tot acht hondert caroli guldens f 800-00-00
de intres sedert 1689 te goede
no 2

[0072r] een obligatie tot laste van Ytie Andles aen St Anna Parochie ende ten profijte van deesen sterfhuyse de dato den 17e december 1684 ter summa van f 1200-00-00
met no 3

een dito ten laste van Hessel Harckes ende ten profijte als booven de dato den 3e july 1665 ter summa van f 300-00-00
de intressen seedert 1690 te goede
met no 4

een dito ten laste van Antie Gerrits weduwe van wijlen Jacob Dircks Rhode ende ten profijte als voren de dato den 22e juny 1663 ter summa van f 200-00-00

een dito tot laste van Jacob Clases groot duyn mayer op der schellingh ende ten profijte als voren de dato den 2e juny 1677 ter summa van f 150-00-00
met no 6 deese buyten de stadt ende alsoo pro memoria

[0072v] een obligatie tot laste van Beernt Rintjes tot Franeker, ende ten profijte als vooren de dato den 11e marty 1686 ter summa van weegens reste f 172-04-00
met no 7 onwis ende dus pro memoria, de intressen sedert 1689 : te goede

[marge: nota dit is geen handschrift ten profijte van Bente Roelofs maer is geweest voor de helfte een last daer van Sijmen Jacobs Bente bevrijde, alsoo Bente dat aen hem goedt gedaen hadde]
een handtschrift van Sijmen Jacobs gepasseert aan Bente Roelofs de dato den 24e januarius 1692 : ter summa van f 3200-00-00
met no 8

Een handschrift tot laste van Jan Cornelis IJssel ende desselfs moeder Trijntie Jacobs, de dato den 23e Aprilis 1684 ter summa van f 40-00-00
met no 9

acte van scheidinge tusschen Hendrick Roelofs als requirant ende Bente Roelofs als requirerende weegens het huys de Drie Keersen van dato de 18e july 1679
met no 10

[0072r] een coopbrieff van de Burgemeester Tjeerdt Bouwens weegens de coop van een hovinge van dato den 5e april 1685
met no 11

een coopbrieff weegens de coop van het landt daer moolen op staet de dato den 16e december 1690
met no 12

een coop- ende reversael bryf van drie morgen landt, met Arjen Cornelis cum socii : gemeen de dato den 5e februari 1685
met no 13

dito noch ongeveer 3 1/2 morgen landt leggende met de secretaris Widenbrugh gemeen volgens coopbryff bij Arjen Cornelis gemeen ende berustende
een contract van maatschappie tusschen Sijmen Jacobs, Andries Douwes ende Bente Roelofs wegens de olymeulen van dat den 25e november 1690
met no 14

[0072v] een acte van scheidinge tusschen Bente Roelofs ter eenre ende Arjen ende Andle Cornelis oomen ende respectievelijk voorspraeken moeders wegen over de kinderen van Bente Roelofs de dato den 12e december 1689

acte van accoort tusschen Pytie Jacobs weduwe wijlen Hendrick Roelofs ende Bente Roelofs coopman testamentaire erfgenaemen van voornoemde Hendrick Roelofs de dato den 22e may 1691

een acte van ontscheidinge tusschen Hendrick Roelofs ende Bente Roelofs erfgenaemen van haer wijlen moeder Antie Adius de dato den 28 februari 1687

acte van ontscheidinge tusschen de erfgenaemen van wijlen Cornelis Arjens opgezeght de dat den 30e january 1688

[0073r] [marge: sijn ten onderpandt van de obligaten op Antie Gerritster somma van 200 guldens hier voren gecort]
twee ordonnaties op de heeren Raeden ter Admiraliteit in Frieslant ter summa van f 218-18-00

In de kaemer
[marge: den 22e juny]
een bedt met een peul
vijff oorkussens een dito
twee deekens
twee kinder deekentjes
twee lakens met een wijtlingh
vijff kussensloopen
twee halff laekens
een bedmanteltie
een paer gordijnen met een rabath
een groen ende een wit schoorsteenkleedt

[0073v] Een murmerde kas erin
een sarjes de Nijnen rock ende broeck
een swart laekens mantel
een ruijge bonte muts
twee glas spreeden
een spiegel
vier pannen ende seeven kopkes Delfts goedt
twee theeflessen met een koffy kanne
wee trompen

In de spijskaemer
een tinnen schuttel
een tinnen kan ende een theepottje met
een butterpot pijpkanne ende een kroeske met een tinnen waterpoth
[
0074r] Een boekkas daerin
seeven boeken in folio
vier en twintigh dito in quarto
acht en twintigh dito in octavo
vijftien in duodecimo
eenige schrijfboeken
vijff stoelen
vijff stoelkussens
een ijseren staende kandelaer
een houten wiege

In de gangh
twee racken
elliff steenen tafelborden
drie dito pannen

[0074v] een geverfde taefel
twee mangelborden ende twee mangelstocken
in de achterkaemer
een bedt met een peul
drie hooftkussens
twee Japonse deekens
twee laekens met een wijtlingh
drie kussens sloopen
een paer gordijnen met een rabath
een groen ende bont schoorsteenkleedt

Een murmerde kas erin
acht laekens
seeven mans hembden

[0075r] ses peuldoecken
vier halff laekens
vijff en dartigh kussens sloopen
een robbe vellen hechten mes met een silveren plaeth

een besteck tusschen Bente Roelofs cum socii ende de molemaker weegens het maeken van de molen, als mede de quitantie van de betalinge der molen
vier schuttels met vijff kopkes
een tromp
een thee rack
dartien schuttelties ende dartien kopkes met
een spoelkop

[0075v] een messchen roede met twee bonte glasspreden
een geverfde taefel
negen stoelen
ses stoelkussens
een spiegel

In de spijskamer
sestien schuttels
vijff bierglasen ende vier roomers
een tinnen kom met een tinnen kop
een witte kandelaer met een kanne
vier boeken
In de galderie
een rack erop
een en twintigh tafelborden

[0076r] twee witte gatjepannen
acht steenen schuttels
drie gaetie pannen, twee groene ende een roode
twee toomen
een drayom met drie haecken
een hanghijser
een tange en kandelaer met een rijff
een schuijmspaan met een seefback ende een
tinnen trachter
een tinnen schuttel met vier stip schutteltjes
een soutpoth met een eijer rack
een suickerpot met een soutvath
een ijseren pot

[0076v] een messchen konfoor met een thee keetel
een doofpoth met een stelp
twee slaedtsemmers
een tange met een treeft
eenige schuttelgoedt

Op de zolder
een messchen aker
een messchen panne
een messchen pottie
een messchen doofpoth
een messchen keetel, een dito
een messchen lamp met een bedpanne
een kindere waegen
een geverfde slaapbanck erin
een bedt met een peul
drie kussens
drie sloopen

[0077r] twee deekens
twee laekens met een wijtlingh
twee reijsrocken
een sarjes de nymen rock
een wambais met een broek
twee linnen rocken
drie stoelen
in de kleerkorff
twee laekens ende vier sloopen
eenige romlingen
de winckel ende winckelwaren bij provisie gaande voort gemeen

Int packhuys
enige seerp ende asijn
nogh eenige romlingen

[0077v] [marge: den 30e augustus 1692 nae noen]
twee toegesegelde sacken met geldt
yder tot achtien hondert caroli guldens is t'saemen f 3600-00-00
boekschulden beginnende vant jaer 1689
Fokeltie Ruyrdts een kijntie seep
den 24e december 1689 tot f 7-12-08
de vrouw verstorven ende haer goedt aen des gemeente van Jan Jacobs gesinde
den 1e augustus 1689 Sytske Oedes een kijntie seep tot onwis f 7-10-00
den 25e april 1689 Willem Lammerts een kijntjen seep tot f 8-00-00
b. Pyter Oedses schuytschipper is te quade aen deese sterfhuyse wegens winckelwaeren nae gissingh ontrent f 40-00-00
den 14e october 1689 Rinse Emoij een kijntien seep ad f 7-10-00
Ytie Guerdts is mede aen deesen sterfhuyse ter achteren wegens winkelwaren ad f 62-10-00
b. Jan Gemmes debet wegens gehaelde winkelwaren uytt sterfhuys ende daer weeder smeer om keersen van te maeken in plaets gelest, soo is deese post ongerekent gebleven vermits men niet seeker weet wie dat iets in de handt moet hebben dus alhier pro memoria

[0078r] Den 27e may 1691 Minne Annes debet weegens een tontjen asch totf 12-16-4
hier bij bij noch deselve debetf 30-00-00
b. Pyter Wybes voor gehaelde warenf 3-05-00
b. Sjoerdt Pyters als vorenf 45-04-12
Annemoij als vorenf 17-01-04
Deselve nochf 38-12-14
Sijbrandt Reijnersf 36-19-12
De Vermaninghf 0-17-08
b. Arjen Cornelisf 8-14-00
Jetske Jans te restef 10-00-00
Attie Fongers te restef 84-00-00
Geertie Claesesf 8-03-00
Pyter Sjoerdtsf 82-14-00
Aeltie Jansf 73-03-00
Sytse Philippusf 13-17-00
Doede Hessels onwisf 44-12-00
Geertie Oedses rest nuf 3-17-08
b. Mayke Jellesf 28-10-00

[0078v] Aechje Jochumsf 4-11-08
Albert Christiaensf 89-03-04
Aechje Lieuwesf 58-12-15
Deselvef 4-02-08
b. Dieucke Muijf 11-17-08
Hendrick Rintjesf 28-12-00
Antie Folkerts restf 4-02-08
b. Harmen Gerbensf 2-03-00
b. Reinouw Douwesf 73-05-10
b. Sybe Sijesf 2001-09-14
b. Bente Tjeerdsf 2-01-08
b. Nijlckjen Martensf 59-00-00

Int kladboek
b. Albert Hendricksf 4-09-12
Reinder Claesenf 2-18-00
Jacob Keimpes onwisf 14-12-02
Grietie Geelesf 1-00-00
Sjoerdt Wytsesf 1-14-00
Jacob Keimpesf 2-14-00
Janke Jansf 7-08-00
Jancke Arisf 10-17-00

[0079r] Aeght Jacobsf 12-06-00
Reinder Jansenf 1-14-00
Janke Galesf 1-00-00
Jacob Keimpesf 15-02-00
Tjeerd Coenes weduwef 1-01-08
b. Jan Andries pro memoriaf 1-11-00
Jacob Keimpesf 4-00-00
Eewert Jansenf 2-13-12
Gerbrighf 1-14-04
b. Willem Coenesf 2-06-08
een vrouw in de Lammert Warnerd Steeghf 3-16-04
Sjoerd Lieuwesf 13-07-04
Eewert Jansenf 1-09-00
Otte Knijfff 7-10-00
b. Willem Coenesf 1-08-00
Reijner Jansenf 1-04-08
b. Augustynus Pytersf 29-04-00
Fredrick Auckesf 4-07-08
b. juffrouw Bruynsveltf 2-14-08
b. Hendrick Cuyperf 71-4-14

[0079v] b. Jacob Velthuys f 4-04-00
b. Jacob Jetsesf 5-17-00
Jan Rauckesf 1-19-00
Cornelis Lambertsf 9-02-00
Burgemeester Ruyrd Ulbesf 36-00-00
Pyter Alesf 2-06-12
b. Andries Smidtf 3-02-00
deselve nochf 1-01-08
de schoenmaker buytenf 4-19-00
Pyter Molenaerf 0-10-00
b. op der schellinghf 12-00-00
Albert Heerdjesf 80-00-00
Ewert Jansenf 1-12-08
met Dirk Jacobs op Bolta te rekenen
Rienke Clasenf 11-18-12
Jan Scheltesf 7-12-00
b. Antie Bartelsf 3-16-00
b. Tjomme Teeklesf 19-05-09
Dirck Saekesf 11-05-00
Trijn Hendricksf 16-00-00
Maartie Cornelisf 7-008-00
Uylck Wijbrandsf 28-19-00

[0080r] b. Jan Sjoerdtsf 4-01-09
de leertouwerf 1-16-00
b. Sjoerdt Pytersf 13-10-09
Stijn Freercksf 6-00-00
b. Attie Fongersf 3-03-00
b. Wijdenbrughf 15-08-00
Uylck Ruyrdtsf 7-10-00
b. Frans slachterf 7-15-00
b. Marike tot Bolswartf 31-15-00
Trijn Hendricksf 12-12-00
Trijn Hendricksf 7-02-08
De Lijndrajerf 0-12-00
Robijns weduwef 8-15-00
b. Wijdenbrughf 1-09-00
de Bolswarder schippersf 7-12-08
Dirck Clasenf 113-10-00
Dirck Sickesf 0-06-00
Eewert Jansenf 1-00-00
Leentie Jacobsf 3-16-04
Uylckef 5-17-00
b. Eechje Jochumsf 24-07-02


[0080v] b. Jan Hemmesf 12-00-00
Pyter Gerlofsf 1-09-12
Hessel Wytsesf 14-05-04
b. Vermeeschf 13-10-04
b. Allert Heerdjesf 112-13-00
b. Symen Hardewijckf 0-04-04
b. deselvef 35-14-00
Sjouck Yedesf 44-06-00
b. Burgemeester Immerseelf 6-08-00
b Allert Heerdjesf 42-05-14
b. Meester Laasf 3-15-00
Marij Gerritsf 34-00-00
b. Sijmen Hardewijckf 68-07-00
b. Hille Cornelisf 50-12-00
b. Allert Heerdjesf 16-19-00
b. Sijmen Hardewijckf 9-08-00
Zijbe Zijesf 56-16-00
t Kimswertf 2-15-00

[marge: september 1692 den 28 dito nae noen]
Het geldt geteldt int generael soo is het selve suijver bevonden in alles te bedragen buijten het gene hier voren int inventaris is aengetrocken de summa van drie duysent een hondert vier ende sestigh caroli guldens seventien stuivers ende acht penningen f 3164-17-08

[0081r] Winckelwaeren
6 pond heele peeper a 16 stuivers t pond isf 4-16-00
42 pond lange rosijnen vrij a 3 stuivers t pond isf 6-06-00
92 1/2 pond pruijmen vrij a 2 1/4 stuivers isf 10-08-02
56 pond pruijmen a 2 1/4 stuivers isf 6-06-00
233 1/2 rijs a 17 1/2 gulden het 100 pond isf 40-14-00
461 pond roode suycker a 5 stuivers t pond isf 115-05-00
114 pond witte suyker a 5 stuivers 12 penningen t pondf 32-15-08
15 1/2 pond pot suyker a 5 stuivers 8 penningen t pondf 4-05-04
184 pond stijfsel a 9 gulden t 100 pond isf 17-07-08
23 pond galnooten a 8 stuivers t pond isf 9-04-00
89 pond omber met het vat a 12 per pondf 3-06-12
100 pond geel oker ende bruijgeel vrij a 6 guldenf 6-00-00
40 pond wit krijt vrij a 8 penningen t pond isf 1-00-00
225 pond gemaelen garuijs a 10 1/5 gulden t 100 pondf 23-01-04
341 pond rood oker vrij a 1 gulden 10 stuivers t 100 pondf 5-02-00
7 pond heel geel oker a 1 stuivers 4 penningenf 0-08-14
17 pond heel gout gelijt a 2 stuivers t pondf 1-14-00
28 pond corenthen a 3 stuiversf 4-04-00
30 pond vrij cooper roodt a 2 stuivers t pondf 3-00-00
26 pond vrij terneijt a 1 stuivers t pondf 1-06-00
32 pond L ? a 4 stuivers t pondf 6-08-00
een peeper molen met alles datter toebehoortf 11-00-00
----------
f [niet opgeteld]

[0081v] een keers kistef 0-19-00
21 pond nagelgruys a 18 stuivers t pondf 18-18-00
10 pond heele gember a 6 ½ stuiversf 3-05-00
13 pond coliaender a 1 stuivers 4 penningenf 0-16-04
25 pond aluyn vrij a 3 stuivers t pondf 3-17-00
Twee seeven ende een vestie mankoppenf 0-08-00
14 pond vijgen a 1 1/2 stuivers t pondf 1-01-00
23 pond anijs a 2 1/2 stuivers t pondf 2-17-08
2 pond gemalen peper a 16 stuivers t pondf 1-12-00
1 3/4 pond sappert a 3 1/2 stuivers t pondf 0-05-02
3 1/2 loodt bloem a 5 stuivers t loodtf 0-17-08
1/2 vierndel ende 1/4 loodt saffraen ad 14 stuivers t loodf 2-19-08
1 1/2 pond malen soethoutf 0-04-04
1 1/2 pond heele naegels a 5 1/2 gulden pondf6-11-04
1 1/2 muskaten a 2 gulden 15 stuivers t pondf 3-08-12
1/2 pond ende 3/8 wit was a 18 stuivers t pondf 0-12-06
1 pond seni blaeden a 1 gulden 16 stuivers t pondf 1-16-00
1 1/2 pond gom a 6 stuivers t pondf 0-09-00
8 1/4 pond heele swaevel a 2 stuivers t pondf 0-16-00
3 1/2 pond stock soethout a 3 stuivers t pondf 0-10-08
1/2 pond cort caneel a 3 gulden t pondf 1-10-00
1 3/4 lange caneel a 4 gulden 7stuivers 8 penningen t pondf 7-13-02
----------
f [niet opgeteld]

[0082r] 3 1/8 pond worm kruyt a 1 gulden 4 stuivers t pondf 4-01-00
7 1/2 pond gemalen geimber a 6 1/2 stuivers pondf 2-08-12
6 3/4 pond corlium vrij a 5 3/4 stuivers t pondf 1-18-15
5 1/2 pond roode suyker candi 8 stuivers t pondf 2-04-00
14 3/4 pond heele geimber a 6 1/2 stuivers t pondf 4-14-00
2 3/4 pond gout gelit a 2 stuivers t pondf 0-05-08
2 3/4 pond gemaelen Spaens groen a 22 stuivers t pondf 3-00-08
4 1/2 pond omber a 12 penningen t pondf 0-03-06
4 pond gemalen sweevel a 2 stuivers t pondf 0-08-00
9 pond stijfself 0-17-00
17 pond fijne blauwsel a 9 stuivers t pondf 7-13-00
4 pond grouwe blauwsel a 6 stuivers t pondf 1-04-00
15 pond wit krijt vrijf 0-07-08
een kijntie seepf 7-00-00
304 pond keersen a 3 stuivers 12 penningen t pondf 57-00-00
3 1/4 catoen a 1 gulden 9 stuiversf 4-14-04
78 pond bos swavelstocken a 3 gulden t 100f 2-07-04
70 pond swartsel toutjes a 6 gulden t 100f 4-02-08
200 swartsel dooskes a 1 gulden 12 stuiversf 3-04-00
8 pond geel hout a 2 stuivers t pondf 0-16-00
een vatie met crap voorf 0-06-00
5 1/2 pond geimber a 6 1/2 stuivers t pondf 1-15-12
20 dosijn quastjes a 3 1/4 stuivers t dosijnf 3-05-00
44 halff kanne raepoly a 11 stuivers de kanf 26-08-00
----------
f [niet opgeteld]

[0082v] 6 1/2 halff kanne Li [lijn?] oly a 11 stuivers de kanf 3-11-08
18 pond ongel a 3 stuivers pondf 2-14-00
63 pond wiedaschf 3-00-00
225 pond seroop a 12 gulden t 100 per pond met impostf 27-00-00
24 pond harpuis a 3 stuivers t pondf 3-12-00
936 pond ijseren gewicht voorf 45-00-00
25 pond looden gewichtf 2-10-00
3 dosijn wijecken a 10 stuivers t dosijnf 1-10-00
38 pond seroop candy a 3 stuivers 14 penningen t pondf 7-07-02
13 pond beste terneijt a 2 1/2 stuivers t pondf 1-12-08
een restje lakmoes alsoo in allesf 1-06-00
een vatie met jopenbier voorf 2-00-00
12 pond coper aen beckenen ende stamper als anderef 6-00-00
een paer messchen schalen met de evenaerf 1-15-00
3 paar kleine messchen schalen met de evenaerf 2-00-00
een blikken tromp ende 3 trachters ende maten ende boomolyf 2-12-08
een tromp ende maten ende kannen 24 1/2 pondf 12-00-00
8 pond keur tinf 3-04-00
twee mortieren te samen belopendef 66-00-00
eenige kopere gewichten voorf 0-14-00
3 stampersf 2-00-00
een fret ende een doukboorf 0-10-00
----------
f [niet opgeteld]

21 dosen in de winckel
[0083r] De keerswinkel, toonbank, evenaer ende schaalenf 7-12-08
de groote evenaer ende twee paer schalenf 13-00-00
een winkel ende toonbank ende opstaende bordenf 9-00-00
f 8-00-00
11 bossenf 1-10-00
4 flessen ende ouweltjes ende 3 trompenf 0-12-00
een stellingh, trappen ende een bankjenf 1-13-00
een pond spaens groen ende een pond vermilioenf 3-00-00
10 halff tonnen eeck [met de impost]f 38-15-00
noch in de kelder een vatie jopenbierf 4-00-00
een wichtlaed, wichten ende enige kannenf 1-00-00
4 luijwagens ende 2 boenders met eenige quastenf 1-10-00
grauw papier soo groot als kleinf -10-00
de stellingh, kraemen ende touwen ende een restie dicke olij in de kelder t samenf 5-04-00
een krootie voorf 0-16-00
----------
f 99-02-02

Het boelgoedt heeft opgebracht in suyveren gelde nae aftreckinge van de onkosten elliff hondert ende tachtigh Caroliguldens vier stuivers ende twaleff penningen f 1185-04-12

[0083v] profijtelijcke staet ten behove vant sterfhuis van wijlen Bente Roelofs
Het boelgoed der imboelen heeft opgebracht volgens boelsedulle van den ontvanger Nauta ter somma vanf 1185-04-12
hier aff voor een mans rock Arjen Cornelis toebehorende ende int boelgoedt verkoghtf 3-10-00
ende noch voor de klederen, hebbende behoort ten lijve van Bente Roelofsf 246-05-00
soo linnen als wollen volgens notule
----------
sommaf 249-15-00
blijff sommaf 935-09-12

Boven t verkochte int boelgoedt is de vrienden toe getaxeert als volcht
aan Berbertie Clasesf 128-00-12
noch getaxeert voort gene deselve voor inbreng van linnen etc. pretendeert ingebracht te sijnf 72-05-00
aan Ytie Andlesf 29-03-00
aan de voorkinderenf 175-13-00
----------
somma getaxeert f 405-01-12

Int inventaris is aengetrocken voor 3 stuckjes goudt t samenf 10-00-00
noch int selve aen verscheiden specienf 1224-07-00
eenige afgelinieerde posten int inventaris aengetrocken van gemunt [geldt] silver ende goudt de 3 voorkinderen toebehorende: int inventaris noch afgelinieerdt soo bevonden is in een geschildert kistie aen silver ende goudtf 163-16-00
noch eenigh geldt ter somma vanf 12-11-00
----------
sommaf 1410-14-00

Wisse obligatien volgens bijgaende notulef 2981-00-00
onwisse ditof 412-04-00
dese 2 posten bij Bente Roelofs in vorige staet gebracht
----------
f 6144-09-08?

[0084r] No 8 Een handschrift op Sijmen Jacobs is maer een overneminge van schuldt tot profijte van Claes Robijns ende burgemeester Crose

No 3 Een obligatie op Ytie Andles is een schuldt spruijtende uijt gelden, ter summa 1200 gulden capitael bij Bente Roelofs van Goytjen Braam in qualiteit als curator op intressen genomen

No 10 acte van scheidinge raekende huys De Drie Keersen voor Bente Roelofs in staet gebracht opf 2000-00-00

No 11 Coopbrief vant hoff, gecocht van burgemeester TJeerdt Bouwens met de onkosten voorf 549-11-8

No 12 Coopbrief vant landt daer de olymolen op staet tot 315 Caroliguldens ende rekene 15 gulden voor de onkost coomt hier 1/3f 110-00-00

No 13 Coopbryff van 1/3 in 3 morgen land gekoght anno 1685 11 may in staet gebracht opf 69-15-00

Coopbrief Van 1/3 van 2 1/4 morgen nieuw Billant ontrent gecocht anno 1688 voorf 212-13-00
----------
f 3241-19-08
f 6144-09-08
f 9386-09-00


Een besteck ende quitantie van de olymolen heeft nae gissingh gecost 1/3 f 2500-00-00

den 30e augusty 1692: geteldt

Twee gesegelde sacken met geldt samen f 3600-00-00
Noch een post geldt den 28e februari 1692: geteldt f 3164-17-08

Uytstaende gemeene boekschulden int inventaris aengetekendt ende volgens notule noch onbetaeldt f 1369-03-12
----------
f 10634-01-04

[0084v] Aen getaxeerde winckelwaren volgens 5 lateren f 812-10-6
In 3 grote schuldboeken Bente Roelofs ende sijn voorkinders t samen aengaende ende in vorige staet gebracht ende nogh onbetaeldt f 1162-07-00
in een oud kladboeck meede in deselve staet gebracht ende noch onbetaeldt f 45-07-06
noch int oud groot boek verscheiden posten quaede schult in vorige staet gebracht ende noch onbetaeldt f 130-06-04
achterstallige landthuyr van aengeerfde ende aengecochte landen met de secretaris Wijdenbrugh gemeen voort sterfhuys portie tot S Petri 1692 f 26-00-00
blijft noch een jaer huyr te goede nae aftreck van de onkosten

1/64 part scheeps de Meremin genaemt bij Claes Cornelis Swaen als schipper gevoert in vorige staet gesteldt op f 170-00-00
Een dito aen t galjootschip bij Gerrit Wijbes gevoert in vorige staet gesteld op f 100-00-00
Een dito aent Galjoot van Jan Jelties op Amelandt f 31-05-00

Nogh coomt ten profijte van Bente Roelofs erven uyt een obligatie onder Reinder Fontein berustende ende tot laste van Goucke Braem in staet gebracht aen Capitael f 75-00-00
ende sijn de intressen betaeldt
----------
f 2552-16-00

[0085r] In de 2 olyboeken volgens notulen
474 gulden 15 stuivers met Sijmen Jacobs gemeen comt hier voor 1/2 f 237-07-08
nogh van Minne Annes tot Surigh 10 gulden 15 stuivers is 1/2 f 5-07-08
----------
f 342-15-00

Aen geldt nae de beschrijvinge soo uyt de boeken opkomen als uyt de winckel f 6961-00-04
voorgaende lateren f 13429-12-04
en voor f 9386-09-00
----------
Somma f 29777-01-08

Uytgegeven volgens quitantie f 9223-12-12
----------
blijft netto somma f 20553-08-12


[0085v] Compareerden op den raerhuyse der stadt Harlingen voor de heeren burgemeesteren Tjerdt Bouwens ende Jacobus Sprottinga als commissarien geadsocieert met Arnold van Idsinga sercretaris, Arjen Cornelis van der Bildt, als oom ende geauthoriseerde curator over de drie nagelaeten weeskinderen van wijlen Bente Roelofs in leeven burger ende coopman binnen voorschreven steede, bij Antie Cornelis in echte verweckt in deesen geadjungeert met de coopman Jan Pyters Oldaens ter eenre, sampt Berbertie Clases weduwe van wijlen gedachte Bente Roelofs, in deesen voor haar selven ende voorts als moeder wettige voorstanderse over haar twee kinderen bij den selven haeren man echtelijck verweckt
geadsocieert met de coopman Ayse Arjens Mahiu, beneffens de coopman Goytien Clasen Braam wegens deselve naekinderen alsoo ter andere sijden, omme met malkanderen te maeken staet ende liquidatie, samptdeilinge ende scheidinge van alle sodanige goederen actien ende credyten, als wijlen Bente Roelofs soo voor sijn voorkinderen als ook voor hem selven, sampt Berbertie Claeses, eerstelijck ten echte aen malkanderen hebben ingebracht, voorts stante matrimonio gepossideert ende bij haer Berbertie Claeses tot dus lange pro indiviso beseeten

[0086r] En is in sulks doende de profijtelijcke staat volgens inventaris bij de samentlijcke vrienden bevonden te sijn ende uytgetrokken ter summa van negen ende twintigh duysent seven hondert seven ent seventigh Caroliguldens: een stuiver: acht penningen f 29777-01-08

De schadelijcke staet is meede als vooren int geheel te bedragen bevonden de summa van negen duysent twee hondert drie ende twintigh Caroliguldens twaleff stuivers tien penningen f 9223-12-10

Welke schadelijcke staet ter summa van 9223-12-10 nu vervolgens gededuceert ende afgetrocken van de vorengemelte profijtelijcke staet soo geblijckt ende wort bevonden nu noch oversigh te sijn, de summa van twintigh duysent vijff hondert drie ende vijfftigh Caroliguldens acht stuivers twaleff penningen f 2053-08-12

Ende nu voorts nae dat alles soo verre was geexamineert ende overgewogen, soo diende te worden geweeten, hoe deese goederen ende aen wie deselve ende in wat tantum deselve nae behoren souden worden gedeelt

[0086v] Der drie voorkindere goederen moeders weegen bedragen nae dat alles deesen belangende wel was waergenoomen soo van des moeders kledinge, als daer teegens betaelde doodschulden, een duysent acht hondert vijff ende tachtigh Caroliguldens twee stuivers vier penningen f 1885-02-04
Berbertie Claeses heeft aengegeven dat haer tantum van inbrengh van goederen aen haer man Bente Roelofs was bedragende, de summa vijff hondert ende vijftigh Caroliguldens f 550-00-00
Dit dan alsoo sijnde, soo wort, nae dat alles wel is overgesien, immers soo veel mogelijck, dat stante matrimonio een groot tantum is ondergeteerd Om redenen dat wijlen Bente Roelofs geen behoorlijcke aentekeninge sijner goederen heeft gedaen ende dan nog ook

[0087r] ook dat bij de staet van ingebrachte goederen tusschen hem Bente Roelofs ende Berbertie Clases, soo nauw niet is geleth geworden, dat hij met yemandt anders gesterckt behoorde te weesen, daerom ook praetens mochte koomen te moveren, Soo is ten overstaen van de coopluyden Tjerck Feddricks Gillis Vermeersch ende Philippus Lucas, als onpartijdige goede mannen hier toe versocht ten overstaen ende goedvinden van welgedachte heeren commissarisen ende secretaris ende tot meerder securiteit ende geruststellinge van de curator Arjen Cornelis vermits de gemelte donckerheidt deeses sterfhuys saeken om dat eenige saeken in deesen duyster waren ende darom bij moderatie best dienden afgemaeckt te worden, om verdere ongelegentheeden van processen ende andersints te mijden, dat der drie voorkinders moederlijcke goederen tot een duysent acht hondert vijff ende tachtigh Caroliguldens twee stuivers vier penningen van den suyveren profijtelijcken staet des gemeenen boedels, voor uyt sal worden getrocken doch dat Berbertie Clases voor haer voorschreven inbrengh worden gemelt alles sal genieten de summa van vijff hondert Caroliguldens ende

[0087v] ende dat vermits de gemelte onderteringe soo nochtans dat sij sal behouden de goederen haer toegewardeert tot twee ent seventigh Caroliguldens, gelijck sij ook sal hebben te genieten seekere vijftien weeken costgeldt voor haer selfs ende haer 2 kinderen ende dat ook mede uyt den gemeenen boedel sullen werden betaeldt ?n der voorkinderen kostgelden, soo lange bij de beste-
moeder sijn geweest Sullende de boekschulden ten inventario ende staet bevonden blijven in sodanigen statu als nu tegenwoordigh bevonden wort, beneffens alle andere vaederlijcke goederen, voor de vijff kinderen gemeen ende alsoo elk voor een gerechte vijftepart

Dit dan alsoo sijnde der comparanten en dividenten deilinge ende scheidinge van goederen waer aen alsoo hun wel ende ten vollen is genoegende, soo ist dat sij bij deesen aenneemen en belooven gesterckt als vooren, deesen in alle sijne leeden ende deelen, promptelijck ende punctuelijck, sonder eenigh teegenspreken, te achtervolgen ende nae te koomen ende malkanderen het het volle effect van deesen te praesteren, doen hebben ende genieten sonder den een den ander der comparanten elkxanderen om eenig nadere rekeninge, scheidinge ende deilinge te sullen off moogen saemen [off] molesteren ofte moeyen……..oyt

[0088r] oyt off tot genigen tijde, wordende hier meede de coopluyden Jan Pyters Oldaens, Ayse Arjens Mahiu, Goytjen Claeses Braem ende de goede mannen Tjerck Feddricks, Gillis Vermeersch ende Philippus Lucas, van deesen geabsolveert ende gequiteert ende Arjen Cornelis in deese sijne curatele gecontinueert, onder verbandt der comparanten in haer eigen ende in gulden ? goederen met submissie van den Hove van Frieslandt, deese stadt ende alle andere gerechten ter eerster instantie justiciabel: in kennisse der comparanten dividenten, ende derselver geadjungeerden handen beneffens de onderteekeninge van de goede mannen ende de subscriptie van welgedachte heeren commissarisen ende secretaris handen. Actum op den Raedhuyse binnen Harlingen den 27e Aprilis 1693 doch door continuatie bevestight den 30e May desen aen volgende en is te weten dat onder de ge?eede ende gedarfte gelden aen t? hellingen, te voren van ses stuyvers gereekent, ende nu nijet meer ? dan vijff en een halve stuyver gebracht is de summa van twee duysent ses hondert negen en veertigh Caroliguldens welke schade of minderen waerde yder voor sijn quota sal hebben te hoeden

[0088v] De spaerpot voor de kinderen gemeen geholden, is door tusschen komst en raederatie (?) als boven gedeelt als namentlijck dat yder den drie leven kinderen daer uyt sal trecken twintigh caroli guldens, is yeder der kind een elx thien gelijcke guldens. Eindelijck staet te noteren dat in seker sack met geldt waer in moeste wesen seshondert seven en twintigh Caroli guldens, mancqueert een hondert en vijftigh guldens, welck alle oock pro quota sal moeten werden geleeden, also doen aff de redenen off oorsake nyet kan werden bespeurt of vernomen.
Aldus gedaen, gesloten en verteeckent als hier omme den 30e may 1693
(get.) Aerjen Corneliss 1693
(get.) Berbertje Claeses
(get.) Aise Ariens Mahhiu
(get.) Gojtien Clases Braam
(get.) Tierck Feddrix

[0085v, marge: Copia. Antje Bontes huisvrouw van Wybe Feddes sgipper met den selven gesterkt Bontes jongedochter veniam aetatis bij den Hove van Friesland bekomen hebbende ende Dieuke Bontes insgelijx veniam aetatis bekomen hebbende huisvrouw van Jan Harings coopman binnen Harlingen ensoo veel nodig met deselve haar man gesterkt bekomen ende verklaren dat onse oom ende gewesene curator Arjen Cornelis aen ons heeft gedaen rekeninge bewijs en reliqua nopende de administratie gedurende sijn curateel over ons en ons goederen gehadt in welks doende is volgens des selfs opgetelde rekeninge de gansche ontvang bevonden te bedragen een summa van dartien duisent vijff hondert vier ent seventig Caroliguldens negen stuivers en drie penningen, ende de uitgaeff daar tegens die merendeels
[0086r: marge (vervolg): die quitantien is bewesen vijffduisent vier hondert agt en vijftigh goltguldens drie stuivers en 10 penningen en sulx van den ontvang gededuceert sijnde wierde bevonden meerder ontvangen als uitgegeven summa van agt duisent een hondert sestien Caroliguldens vijff stuivers en negen penningen welk reliqua op navolgende wijse door hem aen ons is voldaen te weten denr ? overleveringe van een acte obligatoir houdende tot laste van Idtie Andles contin: twaleff hondert Caroliguldens in een, item een obligatie tot laste van Andle Cornelis ter summa van twalef honder caroliguldens een twede, een obligatie tot last van Andlie Cornelis, cont.: met de intressen tot 1704 toe duisent drie en vijftig guldens ses stuivers en 10 penningen in een darde met de verre was geexamineert en overwogen, intressen tot 1704 sood diende ter worden geweeten, hoe toe duisent drie en vijftig guldens ses stuiver en 10 penningen in een darde
[0086V, marge (vervolg): een obliegatie tot laste van hem Arjen Cornelis selven, ten summa van agt gouden Caroliguldens in een vierde, drie landschaps obligatie op de provintie van Friesland van toonder deses continerende te samen drie hondert ent seventigh guldens in een vijfde, alsmede heeft ged: ? onse gewesene curator aengetoont dat hij op verscheiden? tijden heeft verstrekt aen Wijbe Feddes eenige goederen die t samen met de intressen tot aen may 1704 toe gelevert in eener summa bedragh [drie] twee duisent drie hondert drie ent sestig Caroliguldens seven stuivers en veertien penningen t welk sijn ? : voore
betalinge sal verstrecken in een seste elleff hondert negen en twintig guldens ellef stuivers en een penning in een sevende en laeste partij, uitmakende alsoo t samen de ?? agt duisent een hondert en sestien Caroliguldens vijff stuivers en negen penningen bij
[0087r, marge (vervolg) bij hem meerder ontvangen dan uitgegeven weshalven desen dient voor een absolute quitantie voor deselve ons gewesene curator die wij voor goede rekeninge bewijsen, bedanken met aenneminge om hem noyt totter doen van andere rekeninge desen aengaende te sullen molesteren ‘t sij in off buiten regte maar sijn Edele daar van voor altoos quiterende onder verband en hypoteeq van ons geen exempte over enen deselve benevens ons personen t Edele Hoff van Frieslandt en allen geregten justiciabel submitterende ende [...] heeft
[0087v: marge (vervolg): heeft onse curator bij ’t passeren deses aen ons mede overhandigt de brieven en rekenboeken etc. rakende ’t sterfhuis van ons wijlen ouders voornoemd waren oirkonde ons handen tot bevestinge benevens de subscriptie van den Edele Heren Jan Pytters Oldaens, Huibert Clasen Braam, ende Reijer Arjens Mahiu coopluiden binnen Harlingen, die bij ons als goede mannen en getuigen waren versogt tottet opnemen der rekeningen actum door continuatie is dese actie ondertekent in Harlingen den 9e january 1705 was getekent: Antye Bentes, Wybe Feddes, Yttie Bentes, Dieuke Bentes,
[0088r: marge (vervolg): Jan Harings, Jan Pieters Oldaens, Huybert Clasen Braam, Reijen Ariens Mahiu me praesente (get.) J A Schuttenius notarius publicum collatium accordt. met de quintipale quitantie In kennisse van mij [onleesbaar] secretaris absent secretaris, (get.) J Rynalda 1705]