Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 218v

Pand: Liemendijk 40

Inleiding: [0218v] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Tomas Huiberts Wijngaarden als commmissaris geadsocieert met de secretaris dr. Arnold van Idsinga, in den weeshuise desen stede Harlingen, van alle de goederen naegelaten bij wijlen Jiskjen Cornelis, in leven weduwe wijlen Arent Cornelis en linnennayster van't voorschreven weeshuis, en in't selve huis gewoont hebbende en overleden sijnde, ten versoek van Hessel Cornelis als geauthoriseerde curator over Cornelis Aernts eenigste nagelaten soon en erffgenaam van wijlen Jiskjen Cornelis voornoemt, en sulx op aengevinge soo van de buiten-voogden sampt binnenvader en moeder van den voorschreven weeshuise. Actum den 15e january 1704.

Inventaris: 
[0218v] Gerede penningen 
[marge: dese gerede gerede peningen sijn bij de curator van de weesvoogden ontvangen] 
aen goede schellingen f 28-10-00 
aen Caroli guldens f 42-00-00 
daalders en drie guldens f 60-00-00 
twee en een halve ducaton f 7-07-08 
58 goudguldens f 81-04-00 
twee rijxdaalders f 5-00-00 
7 a 8 stuivers 2-16-00 
1 rijxoord f 0-12-08 
3 sestehalven f 0-16-08 
 
[0219r] Silverwerk 
een boskjen silveren knopen 
een silveren partje 
een haak en drie ketens 
een leeren koker met silveren banden 
twee silveren vrouwen meshegten 
een oorijser 
 
Bovenstaende silver is bij de curator van de weesvoogden ontvangen 
 
Inboelen en huisraden 
een cantoir met een prullen 
een kast 
seven stoelen 
een kinderkorff 
een armkorff 
een scherm 
vijff stoelkussens 
twee paar gordijnen en twee rabatten 
een bed en peul 
vier dekens 
vijff oorkussens 
eenige stoven 
negen Delfze pantjes 
drie kastkoppen 
een blicken blaker 
een tinnen beker 
een spiegel en twee bordtjes 
een blok en standaart 
eenige boeken 
 
[0219v] een grote bijbel 
een emmerke 
een holten kandelaar en mesken blaker 
6 lakens 
6 slopen 
een peuldoek 
een groen spreedtje 
3 servetten 
5 handdoeken, nog drie 
2 wijtlingen 
een naijkussen 
een lap toppen goed 
een doos met eenige prullen 
twee botteljes en een klein vlesje 
 
Vrouwen kledinge 
drie wollen en twee witte borstrocken 
een rood saije damen rock 
een blauwe saijen dito 
een blauw lakens dito 
een swart schort 
nog een dito 
een blauw dito twee swarte schorteldoeken 
vier paar kraag en mouwen 
een dopjes schorteldoek 
 
[0220r] een overlijff 
nog een dito 
vijff paar hosen 
drie rode daagsrocken 
een rood onderst 
twee swarte kappen 
een paar muilen 
een manteltje 
18 vrouwen hembden 
12 schorteldoeken waeronder twee blauwe en een wollen 
14 neusdoeken 
6 Duitse mutsen 
5 ondermutsen 
7 ondersten 
een nagthalsdoek 
2 oude broeken 
 
Vastigheden 
Een huisinge of woninge staende binnen dese stadt bij off ontrent de Franequer Poort, bij Jiskjen Cornelis in haar leeven verkogt aen Johannes Wybes cum uxore voor hondert Caroli guldens te betalen [0220v] in vijff terminen als maij 1702, 1703, 1704, 1705 en 1706 respectievelijk telkens een vijfde deel, volgens reverzael waervan sijnde, waarop nog niets betaalt is. 
 
Een woninge cum annexis staende in dese stad, in de Typelsteeg bij Hein Piers brouwerij. 
 
Inschuld 
Feike Janssen cum uxore meester schoenmaker binnen dese stad, sijn schuldig wegens voorschoten geld vijff en tweintig Caroli guldens, volgens handschrift van den 25 may 1703 f 25-00-00