Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 46r

Pand:  Noorderhaven 77

Inleiding:  [0046r] Ontsegelinge ende resp. inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de burgemeesteren Folckert Lammerts Nijkerk ende Pytter Pytters Oldaens als verordineerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van dr. Bernhardus Swalue in leven stadts medicus deser stede Harlingen, van alle sodanige goederen actien ende credytten als bij de overleden metter doodt ontruymt ende naegelaten en aldaer ten sterfhuyse bevonden sijn, ter instantie van Hessel Wytses Wassenaer burger ende old burger faendrich alhier, als geauthoriseerde curator over Otto Bernhardus ende IJttie Swalue, mede naegelaten kinderen van gedachte wijlen dr. Bernhardus Swalue en hun wijlen moeder Memke Swalue, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door de oldste dochter Aeltje Swalue, als rede veniam etatis bij den hove van Frieslandt becomen hebbende, ende desen sterfhuyse meest bekent zijnde, de welcke tot dien eynde den behoorlijke beloofte om alles nae haer beste weten ende kennisse getrouwelijk te sullen aengeven, heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren commissarien, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert soo volght. Actum den 24e July 1679.

Inventaris: 
[0046v] In 't voorkamerke 
een bed met een peul 
twee oorkussens, en een dito kleyn 
twee deekens 
een paer groene gordijnen, rabath ende bedtspreed 
een blauw gordijn voor de glasen 
ses Spaensche stoelen 
een gemurmerde tafel 
seven schilderde borden soo kleyn als groot 
een spegel 
een groen glas gordijntie 
een Almanack en een kamkoker 
 
In 't voorhujs 
seven stoelen 
een plattie 
[0047r] een stoelcussen 
seven schilderijen soo groot als kleyn 
drie pastelijnen kopkes 
een mantelstock en een piek 
 
In de binnenkamer 
een paer blauwe gordijnen, rabath en de bedspreedt 
een dito, schoorsteenkleedt 
een wit gordijn voor de glaesen 
negen schilderijen soo groot als kleyn 
een groote spiegel 
ses Spaensche stoelen 
een swarte tafel met een blauw sayen spreed 
een clavensimmel met een voet 
een houten candelaer 
 
[0047v] Oostindisch goedt 
negen dito pannen soo groot als kleyn 
seven koppen soo groot als kleyn 
een kelkjen 
twee fluyten met een glas 
 
In de gangh 
een schilderbord 
een ledder 
 
In 't portael 
twee schalien 
twee stoffers 
twee wrijvers en een vloerveger 
 
In de groote keuken 
elleff schalen 
een schuttel 
[0048r] een rack met een scherm 
vier tafelborden 
seven stoelen 
een taefel 
een spiegel 
een broodtkorfke 
een gordijn voor de glasen 
een cantie met een tinnen lidt 
seven stoelkussens 
een schorsteenkleedt met een bond dito 
eenige roemers 
een silver rackjen 
 
In de kleyne keuken 
 
Tin 
ses tinnen schuttels 
een dito com 
[0048v] vijftien tinnen tafelborden 
een tinnen stoofpoth 
een paer tinnen kandelaers 
een tinnen flapcan 
een tinnen waterpoth 
twee tinnen bekertjes 
een dito soutvath 
een dito cop 
vijf tinnen lepels 
 
Coper en ijserwerk 
een rooster 
een appelbraeder 
twee tangen 
[0049r] een hangijser, asschop 
twee treeften 
een kettingh en een haek 
twee lampen 
een hackmes 
een potseel 
twee blicken blakers 
een cooperen gootlingh 
een dito ketel, een dito taertpanne met een dexel 
een coperen pottie en koekpanne 
een dito stoofpanne 
een ijseren poth 
een mesken schuymspaen 
snuyter ende kandelaer 
een braedtspith 
[0049v] een hackbord en een soutvath 
een keerslaedt 
een kruydtdoos 
een emmer 
een meelvatie 
twee blicken emmers 
een suypvath 
een ijseren lidt 
eenigh steenen schuttelgoedt 
vijf stoelen 
twee stoelcussentjes 
een coperen aeker 
een turf vath 
vier washtobben soo groot als kleyn 
 
[0050r] Op de achter opcamer 
twee bedden en twee peulen 
ses oorcussens 
vijff deekens, noch twee kinderdekentjes 
een paer gordijnen met een rabath 
vier oude stoelen 
een distilleer keteltje 
een vuyrbecken 
een kaske 
vier oude borden 
een houten doos 
 
Op de voor opcamer 
twee bedden en twee peulen 
ses oorcussens 
drie deekens 
[0050v] een paer gordijnen, rabathen, schoorsteenkleedt 
vier spaense stoelen 
een houten stoel 
een eecken pars 
een kistie 
een boekkas met eenige boeken, volgens naevolgende catalogus 
tien schilderde borden soo groot als kleyn 
vijf krijten beelden 
eenige distilleer glasen 
een voet van een tafel 
een kleyn houten tafeltje 
een tinnen eynkertlaedt 
een coperen vijsel 
een lanteern 
een cas met eenige medicijnsfleskes, potten, spatels etc. 
 
[0051r] Op de kleersolder 
twee stoelen 
een kinderstoel 
een kerkstoel 
een spinwiel 
een vleeschvath 
een scherm en twee mangelstocken, twee mangelborden 
twee korven en een bakermath 
een ijseren koe 
een lanteern 
drie korfkes, en drie houten backjes 
twee stoelen 
een matte 
een oude houten tafel, en een strijckbord 
eenich turf 
 
[0051v] een Hollandtsche cas, staende in 't voorhuys, daerin nae ontsegelinge bevonden: 
 
Linnen 
35 laekens 
19 manshembden 
12 peuldoeken 
43 sloopen, soo kleyn als groot 
ses wijtlingen 
5 1/2 dosijn servetten, soo oude als nieuwe 
18 tafellakens 
drie kinderdoeken 
ses dassjes 
eenige beffen en ponjetten 
ses handdoeken 
een schildpadden kleerbesem en cam 
 
[0052r] Een vaste kas staende in de muyr in de binnencamer, daerin nae ontsegelinge bevonden: 
een oostindische fles 
 
Silver 
28 silveren lepels (waeraff Aeltie Swalve haer vierdepart tot seven lepels heeft ontvangen blijven, de restante drie vierdeparten onder de curator berustende) 
twee dito koppen (het ene van deze coppen sijnde de grootste bij Aeltie Swalve berustende) 
twee dito soutvatten (eender soutvat mede onder Aeltie Swalve berustende) 
een dito mosterdpoth 
een dito poyerdoos, en een dexel 
twee silveren bekertjes (het grootste van dese twee bekertjes bij Aeltie Swalve berustende) 
een dito groote kroes 
twee kantjes met silveren lidden 
 
Wollen mans kleren 
twee swart laekens mantels 
een swart greynen mantel 
een coleure greynen dito 
[0052v] een pleussen rock 
twee swarte groffgreynen rocken 
twee onderbroeken 
een wanbays 
een hoedt 
 
In een eecken pultrum, staende in de voorcamer, daer in nae ontsegelinge bevonden: 
 
Gerede gelden 
230 ducatons a 3-03-00 ijder, fac. f 724-10-00 
41 werp a 00-10-00 is f 20-10-00 
vijf valueerde rijxdaelders 
twee silveren en een vergulde gemaeckt stuck 
een cromwels twee schellingen, een rijxoord 
een gouden rijder a f 13-00-00 
twee dubbelde ducaten 
een enkelde dito 
 
[0053r] een silveren spuiet 
een dito spaedel 
een dito tongschraebber 
een dito doodtshooft 
twee gouden signetten, voor de beyde soons bewaert werdende 
 
silver en gout Yttie Swalue alleen toebehorende 
een gouden ringh met seven diamanten 
een dito met een diamant 
een paer gouden pendanties 
een silveren vingerhoedt, twee silveren vrouwen hechten 
 
noch seven en veertich silveren knopen, Bernhardus allen toebehoorende 
 
[0053v] Brieven en instrumenten 
Een obligatie tot laste van de Provincie van Frieslandt in dato den 3e January 1673 tot een hondert Caroli guldens capitael, dus f 100-00-00 
De intressen sedert den 2e January 1678 daerop te goede, zijnde daerbij de drie resp. cessien, de laeste gedateert den 15e November 1677 ende aen wijlen dr. Swalue gecedeert, gequoteert met nr. 1 
[Marge] Dit nevenstaende instrument bij de rentemeester Wassenaer als curator over dr. Swalues kinderen overgelevert ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Quicklenburg aen dr. Tiberius Swalues convoymeester tot Termunterzijl om bij hem de penningen volgens 't instrument in te vorderen mits blijvende hij Wassenaer in qualitateit halfs recht nopens sijn vierdeparten. Actum den 11e September 1684. (get) Tiberius Swalue] 
Een schepen kennis voor de vierschaer van de stadt Amsterdam gepasseert bij Jildu Swalue de dato den 17e augusti 1628, van drie duysent guldens capitael, waervan desen sterfhuyse de vierdepart toebehoort, gequoteert met no. 2. 
[0054r] Een reversael tot laste van Andries Caspers coopman tot Leeuwarden van seeckere huysinge staande bij de Brol, waerop noch te goede is twee duysent goltguldens, de dato de 18e Martij 1675 ad f 2800-00-00 
De intressen daerop te goede zedert den 1e May 1678, gequoteert met no. 3. 
Een obligatie de dato den 29e april 1635 tot laste van de stadt Embden, tot seven hondert rijxdaelders capitael f 1750-00-00 
De intressen zedert de 23e april 1677 a 4 per cento daerop te goede, gequoteert met no. 4. 
In 't stadtboek van wijlen dr. Swalue bevonden dat onder dr. Juzchema burgemeester der stadt Embden is berustende een obligatie tot laste van de Needer Eemsche Dijkagie tot Embden de dato de 4e augusti 1642 groot 600 rijxdaelders, waervan desen sterfhuyse tweedarde parten competeert tot vier hondert rijxdaelders, en is per accoord betaelt een darde part van 't capitael. 
[0054v] Een obligatie tot laste van de provincie van Frieslandt de dato den 7e augusti 1674 groot vijf hondert Caroli guldens capitael, met cessie door de burgemeester Harmen Sijnes Nauta gepasseert, de dato de 6e Juny 1677 f 500-00-00 
De intressen zedert de 7e augusti 1677 daerop te goede, gequoteert met no. 5. 
Een obligatie de dato de 20e marty 1672 tot laste van de selve provincie tot een hondert vijftich Caroli guldens capitael, dus f 150-00-00 
De intressen zedert den 20e october 1677 daerop te goede, gequoteert met no. 6. 
Een obligatie de dato de 6e marty 1673 tot laste van de selve provincie, tot een hondert vijftich Caroli guldens capitael f 150-00-00 
De intressen zedert de 3e May 1678 daerop te goede, met no. 7 gequoteert. 
[0055r] Een obligatie tot laste van de Stadt Harlingen, de dato de 24e Juny 1672, tot een hondert Caroli guldens capitael f 100-00-00 
De intressen sedert den 24e Juny 1678 daerop te goede, gequoteert met no. 8. 
Een obligatie tot laste van Tijmun Theunis van Schalsum cum uxore in dato den 24e october 1676 tot vijf en dartich Caroli guldens capitael f 35-00-00 
De intressen sedert den 24e octo-ber 1676 daerop te goede, gequoteert met no. 9. 
Een obligatie tot laste van Lammert Warners Sneeker schipper cum uxore de dato den 16e februari 1676 tot twee hondert vijftich Caroli guldens capitael f 250-00-00 
De intressen daerop noyt betaelt, gequoteert met nr. 10. 
[0055v] Een obligatie tot laste van jonker Sabinus van Wissema grietman van IJdaderadeel [Idaarderadeel] in dato den 25e september 1676 tot vijf en twintich hondert Caroli guldens met borgtochten f 2500-00-00 
Waerop een jaer intressen is te goede offe zedert den 25e april 1678, gequoteert met nr. 11. 
Een obligatie tot laste van de secretaris Mathijs Idsinga cum uxore de dato de 31e May 1667 waerop als reste te goede is vijf hondert Caroli guldens capitael f 500-00-00 
Waerop de intressen zedert de 13e september 1678 te goede is, gequoteert met nr. 12. 
Een obligatie tot laste van de hopman Seerp Lammerts Swerms cum uxore, de dato den 7e february 1672 tot een duysent Caroli guldens capitael f 1000-00-00 
De intressen sedert den 7e february 1679 daerop te goede, gequoteert met no. 13. 
[0056r] Een obligatie de dato den 6e January 1666 tot laste van Lieuwe Sapes gortmaker cum uxore tot drie hondert en dartich Caroli guldens capitael, volgens cessie de dato den 8e Juny 1675 f 330-00-00 
Waerop de intressen zedert den 14e february 1679 te goede zijn, gequoteert met no. 14. 
Een obligatie de dato den 4e July 1678 tot laste van wijlen Jacob Hendrix Hollander, tot een duysent Caroli guldens capitael, f 1000-00-00 
Waerop de intressen noyt zijn betaelt, gequoteert met no. 15. 
Een obligatie tot laste van Agge Jelles Reynalda tot Franequer cum uxore, de dato den 21e Juny 1676, tot vijf hondert acht en sestigh Caroli guldens, vijftien stuyvers, capitael f 568-15-00 
Waerop de intresse zedert den 1e May 1678 te goede, gequoteert met nr. 16. 
[0056v] Een obligatie tot laste van Joannes Sjoerdts Hannema cum uxore de dato den 27e Juny 1677 tot vier hondert Caroli guldens, capitael f 400-00-00 
Waerop de intressen zedert den 27e Juny 1678 te goede sijn, gequoteert met no. 17. 
Een obligatie tot laste van wijlen de vroedsman Marten Ockes cum uxore de dato de 27e augusti 1677, en een nadere acte obligatoir daeronder staende de dato de 28e augusti 1677, en beyde geregt den 12e september 1678, dus 't samen capitael f 600-00-00 
Waerop noyt intressen betaelt zijn, quoteert met no. 18. 
Een obligatie de dato de 11e october 1677 tot laste van Moses Abrahams knoopmaker cum uxore tot een hondert vijftich Caroli guldens, capitael f 150-00-00 
Met de intressen sedert die tijt, tegens tien stuyvers per cento ter maent, gequoteert met no. 19. 
[0057r] Een obligatie tot laste van de vroedtsman Anske IJpes Zeestra cum uxore de dato de 26e february 1679, tot twee duysent Caroli guldens, capitael f 2000-00-00 
De intressen sedert dien tijt te goede, gequoteert met no. 20. 
Een obligatie de dato den 29e Juny 1677, tot laste van Jacob Aarts tot Harlingen, ende Jacob Wybes tot Stavoren, cum uxoribus, ter summa van vijf hondert Caroli guldens, capitael f 500-00-00 
Waerop de intressen sedert de 25e Juny 1678 te goede sijn, gequoteert met no. 21. 
Een obligatie tot laste van Jacob Aerts cum uxore alleen, ter summa van vijf hondert Caroli guldens, de dato de 20e april 1677 f 500-00-00 
Gequoteert met no. 22. 
[0057v] Een lijfrenthe brieff de dato den 8e May 1675 tot laste van desen Landtschappe van Frieslandt, op 't lijf en leven van Albertus Swalue tot Leenwaerde van vijf hondert Caroli guldens Coopsumma, en twee en 't sestich Caroli guldens tien stuyvers, jaerlijxe renthe, waerop de lijfrenthe sedert de jaere 1677 te goede sijn, gequoteert met A. 
Een lijfrenthe brieff de dato den 5e November 1675, tot laste van de selve Provintie, op 't lijf en leven van Aeltje Swalue, tot twee hondert guldens Coopsumma, jaerlijxe renthe tegens 12 per cento, waerop de lijfrenthe sedert den jaere 1678 te goede sijn, gequoteert met B. 
Een dito, de dato den 5e November 1675 tot laste van de selve Provintie op 't lijf en leven van Otto Swalue tot vijf hondert Caroli guldens Coopsumma, waerop de lijfrenthen sedert den 5e november 1678 tegens 12 per cento te goede sijn, gequoteert met C. 
[0058r] Een obligatie seggende een lijfrenthe brieff de dato den 5e november 1675, tot laste van der selve provintie van Frieslandt op 't lijf en leven van Bernhardus Swalue, tot vijff hondert Caroli guldens Coopsumma, waerop de lijfrenthen sedert den 5e november 1678 tegens 12 per cent te goede zijn, gequoteert met D. 
Een lijfrenthe brieff tot laste als boven, de dato den 5e november 1675 op 't lijf en leven van Yttie Swalue tot vier hondert Caroli guldens Coopsumma, waerop de lijfrenthen sedert den 5e november 16778 tegens 12 per cento te goede zijn, gequoteert met E. 
 
[0058v] Vastigheden 
Een Coop ende ingelost reversaelbrief de dato den 24e January 1662 van seeker huysinge staende aen de noordcant van de oude haven [d.i. Noorderhaven 77] waeruyt wijlen dr. Swalue versturven is. Gequoteert met no. 1. 
Een Coop en ingelost reversaelbrief, de dato den 3e July 1676, van seeckere hovinge staende in de Bot Apothequersstraat [d.i. Romastraat zz], binnen dese stede. Gequoteert met no. 2. 
Een heerlycke sate landts gelegen tot Wanzert [Wanswerd] groot 53 pondematie wijlen Memke Swalue ten deele gevallen, volgens acte van scheydinge in dato den 26e april 1673. 
[0059r] Ontrent twaeleffe half pondemate landt gelegen tot Oosterwierum aen de Sneker vaart, volgens Coop en ingelost reversael brieff, de dato den 11e en 12e february 1676. Gequoteert met no. 3. 
Drie pondematen landts gelegen tot Morra in Oostdongeradeel achter Metselwier, volgens vorengedachte scheydinge ten deele gevallen. 
Noch seeckere ses pondematen landts gelegen op Collummer Uyterdijck, volgens aentekeninge in wijlen dr. Swalue boek staende. 
[0059v] Item sestien golt guldens eeuwige renthe uyt de huysingen, soo in als buyten Dockum, volgens vorengemelte scheydinge te deele gevallen. 
Item vier golt guldens eeuwige renthe gaende uyt de huysinge staende aen de Treckwegh over Bedaerd [Burdaard], ende onder de Dorpe Wanserd [Wanswerd] behoorende, ende als boven ten deele gevallen. 
Noch een en een half golt gulden eeuwige renthe gaende uyt een Cooters huysinge tot Blij [Blija] mede als vooren ten deele gevallen. 
Een testament de dato den 28e July 1664, bij wijlen Otto Swalue de olde metter doodt naegelaten hier pro memoria. Gequoteert met 't woort testamentum 
[0060r] Copia testament de dato den 8e marty 1660 van wijlen Gerardh Swalue. Gequoteert met 't woort fideicommis 
Testamentum reciprocum van wijlen dr. Swalue ende Memke Swalue in tijden echteluyden, in dato den 6e July 1658. Gequoteert met 't woort reciprocum 
Een testament de dato den 12e Decembris 1675 bij wijlen dr. Swalue naegelaten. Gequoteert met inter liberos 
 
[0060v] Volght nu het catalogus uit inventaris gedacht; als te weten van de boeken bij Doctor Swalue naegelaten 
 
in folio 
Athlas: rel universi mundi description 
Biblia Sacra, cum region: etc: edita acvenet: annis 1618 et 19 
A: Calepini Dictionarum x linguarum 
Hieronimi Tragi, Herbarius op hoogduyts. 
G: Fallopii opera. 
Consilia et apistolae L. Schotzy. 
Joannes Arsenteri, opera medica. 
Fabritii Heildani opera chirurgica o[mn]ia 
P. Foresti opera o[mn]ia. 
Horatii Augenii Epistolae medicinaeles. 
J. Dan: Horstii Pharmacopoeia catholica. 
Arnold Weickardi Thesaurus Pharmaceut. 
[0061r] A: Paraei, Opera Chirurgica. 
Rod: Foncesae consilia. 
Benedict: Victor Tavent: praxis. 
Item Aetii Tetrabiblion. 
Schleidani Chronica. 
Fumanelli Opera. 
Sarapio Ahasis Averrhoes Gatinaria. 
Salenandri consilia. 
Julius Alexandrinus in Galenum. 
Dioscorid Marcelli Vergilii. 
Erasmi Paraphrases in novem testamentum. 
Erasmi adagia. 
 
[0061v] Curelii Evangelica Demonstrationes et Ansberg in Apocalyps. 
Eustach: Rudius de morb occult venet et sanctoras de erroribii. 
Joanni Nauclerij chronicon Tomus imus [primus] 
Cosmographia universalis Sebast Munsteri. 
Laurentii Spiegel der Artzenien of kunsten. 
Hieronimi Zangij de tribus Eloqum. 
Friderics Blanci campianis in S.S. Theologiam. 
J. Calvini Instutiones. 
J. Calvini Harmonia Evangelist. 
J. Calvini commentaria in Epist. Pauli. 
G. Baudartii Memoriae Duits 't best. 
G. Baudartii Memoriae Pars 2e. 
Operum Melancthonis tomi 5. 
[0062r] Operum Melanchtonis Tomus 3us [tertius]. 
A: Lacunae Epitome operum Galeni. 
J: Herculanus et symphorianus in. 
 
In quarto 
Hortulus sanitatis. 
Th. Paracelsi pars 8, 9, et 10ma [decima]. 
Paracelsi pars 1, 2, 3tia [tertia]. 
Paracelsi par 4, 5, 6, et 7ma [septima]. 
Alex. Mass Praxis. 
D. Liddelij Opera latro galenica. 
Gabricii Fontani Medicina antihermetica. 
W: Helmichij analijsis Psalmorum. 
P: Winsemii Historia. 
Amesus in psalmos. 
J. Bodini Daemonomania 
[0062v] Acta Synodi Dordraceni. 
J. Heurnii Methodus ad praxim. 
Heurnii Praxis. 
The erasti Disputationes. 
Joan: a Beverwijck. 
Antidotarium generale et Speciale Jac: Wicheri. 
Plempij Fondamenta medica & ophtalmographica. 
Burgazii itinerarium Belgie. 
A: Schultes kirche Postil. 
Joannes Wierij de prastigiis daemoniaus. 
Gregorii Moralia. 
Dan: Sennertii Opera. 
Dan: Sennert de Sebribus et artritides. 
Institutiones Dan: Sennerti. 
Faci Ambrosia prime media et ultima. 
[0063r] Maroldi practica et paremol. 
Horstij observat et epistst. Vol 2 dum. 
Thimeri Observationes 
Antonij Santor Antipraxis 
Hendrici Petraei Nosologioa Dogm: et Horm. 
Rod a Castro de morbis mulier. med officios. 
Angell Sala opera Medica Chimica 
Nonnius de re libaria. 
Opera J:B: Helmont. 
Lotichii consilia. 
T: Hofmann: method Nledendi D. Human Med crts. 
Rolfinchii Methodus specialis 
G: Rolfinchii Ghymica 
Rolfinchii Praxis. 
[0063v] M. Kerckerus de Fermentatione et Attomari opus. 
Neucrantius de purpura. 
TH: Willis Pthologia Cerb. G: Charton Exusit 
J. Primiros de morb Mulierum 
Ephemerid German. Volumus 3ris 
Ephemerid German. Volumus 1 et 2-us. 
C: v: Schneideri Cathar. Vol 1, 2 et 3. 
Schneider. L[i]b]er IV et V 
Schneider liber Special de Catharis 
C Grulingii Frori legium Galenochij onicum et Diemerbroeck de peste 
Joann: Schroderi Pharmacoaeia Med Chijni 
B: Timaei casus Medicinal A Rontan analecta. 
Joann: Schenkij observation Medicar: Tom imus [primus] 
Schenkij observation Medicarum toms 2. 
Apologia Thomae Ficni adversus Anth. Sanctar. 
[0064r] P: zulferi Pharmacopaeia Augustiana. 
Vallegii controversiae Medicae. 
 
 
 
In octavo 
Joanni Mesuae de Medica libri 3. 
Heckstetteri observation Medicinae. 
Mercurialis de Morbis pucrorum et venenis 
Mercuriales variaruni lectiammi. 
Aiercetani pharmacopeia. 
Morelli Method Re Medior formul praescribandi et J Begrini Fyrocijnoium Chymiomum. 
Joanna b Indagine Physiog et astrol marbodaeg de gennius Capidibus 
Severine Tractatus de sevrbuto 
Joann: Bruverinus de re cibaria 
B: Seidelij de morb incurabil et Paschalij de Febribus 
P. Bayri Praxis 
Fontanus in praxin dodonaei 
[0064v] Leonh Botalli opera oia 
Stupan Medcina Theoretica. 
W: Gabelhouweri observationes. 
J: Matth difficultates medicae. 
Penoti Tractatus 
Praxis Marquarid 
Th: Bartholini epistolar. Centur i et ii 
Th: Bartholini epistoar cent iii et iv 
Regn: de graaf de Paste genaerat et le vass de Sijl humor triumo. 
Piensij tractatus de Febribus 
Miscellanea Smetij 
Grangerii animad version in Leonh Defens. 
Car: Risonis consila et observationes. 
[0065r] Sacuth. Lusithan de medicorum principum historia libri iv 
Sacuth. Lusithan l[ibri] i et vi et etiam 
Sacuth. libri iii et admiranda ejus praxis 
Sacuth. Lusithan historiarum praxis l[ibri] 7 et 8. 
Hyppocratis Cos Opera. 
Consultations medicae Lolia a fonte. 
M Rulandi centuriae decem. 
Joann: Renodi Dispensatiorium Medicum 
H: Aquapendentis pentateuchos Chirurgica et T. Valleraalae observations. 
Platterus de Febribus et doboribus 
Platerus de functionum Laesionibus 
Plateri observation ad Iunctionum laesiones, Dolores et vitia 
Spicilegia Hildesheim. 
[0065v] Chirurgia Bigraei 
Practica pernumiae 
J: Langij Epistolae midicnal 
Lud: Mercati de indication medica 
Lazeri Riverii observations centur 4 
Rondeletiol opera 
Warandeli affections Mulierum 
Hartmanni Praxis 
Peucerus de dirunitione. 
Moroni Director Med Pract. 
Joann: Babtista Magia Naturalis 
Lazari Riveri Praxis 
Bottsini Methodus 
Renealmi observationes 
Rossij Observationes Meic. 
Caroli a Wittenstein Med Formulae 
Joann: Matth difficultates Medicae 
[0066r] Severine Therapeutica 
Matth Speculum Sanitatis 
Julius Caesar Claudinus de ingressi ad infirm H: cordaus de la subtilitate Denar medicus de usu etc 
Paracelsi praxis 
Ruerctani Tetras 
F: Reber Exercititationes Nocturnae. 
Enchiridium Medico Chirurgicum 
Weieri Neiburch. 
Annales Angliae Grill Lamberi regnant Elizab 
De Plutarque vies des homes, illustres tome premier. 
Vies des homes Plutarque tome secunde 
Panoplaeia Christinana 
Aecumenici consilii Canones. 
Botalli curatio per Sanguinis Missionem. 
Consult Montani Centur i. 
[0066v] Ursini et Paraei Cathechesis. 
Philipp Plessei de veritate Relig Christ. 
Bacchanelli Consensus medicorum 
S: Lubbertus de papa Romana 
Biesiicomnetrarii in artem Galeni L 
De secretarie de la cour. 
Vertitas sui Winder 
Narraesius de antichristo. 
Biencorf de Aldegonde. 
Gp. contrarenus de republica venetiana 
Voetij proeve der Godsaligheyt. 
Les Divinis herauts. 
Les Saintes Decades des piete christiene. 
 
[0067r] In Duodecimo 
Septalij animadversiones 
T: Lomni observ med Lemosius de ratione praedicendi 
Ligmorri affectio Hysterica Ethmulleri hyppocr[?]lhij Tataj. Epijlepsia. 
O Tackeni hijpprocratis chijmicus et clavis Philophiae hyppocraticae. 
Tracassati Epist anatom Major Chirurg Insuria Pancratij Brorenis Jnditionu Sanguiuis 
Edmundi de Meara in Malbisma de ferment et vindicate ejusd R: Louever et Th Sijdentiam meth cuvandi febr. 
Th: Willis Pharmaeceuttica rationalis et anima Brutorum. 
Rason a pratis de uteris 
Th: Willis de fermentation ae febribus et Deusimus de febr. 
F: Becheri Adipu chymicus, et D: Becheri Microcrsm. Med. 
J. Praevotii Opera Medica oia et medicinae Pauperum 
Hemsterhuis de Art cristide vaga. 
[0067v] Primerosii vugli Errores in medicina. 
De le boli Sijlvij praxis medica. 
Benedicti Theatrum tabidorum castrenis et smitzij compendium practicum. 
Vall: cordi. Dispensatorium 
Hassmanni animad versions et pinaeus de virginitate. 
A:M: Brasaveli; artis compendorum Medicam externoruma pars 1ma [deel 1]. 
Brasavoli artis compendorum medicament pars 2do [deel 2]. 
Hollerius de morbis internis. 
Fontani pharmae. 
Sijlvij meth medicamenta componendi. 
D: Rudolph oogwater voor den averechschen chijmise wegwijser. 
Doselius de podagra. 
Fiemus et heringius de flatibus. 
Fons spadamus ab Heeres. 
[0068r] Poterij pharmacopaia spagyrica 
Gaalteri Theuts apotheek 
Laurentij conscientia Jesuitica. 
Emanuel de piete. 
Watzonij vergenoeghing. 
Hemels Trompett. 
C: Clutonis Idea Theologiae. 
Wendelius compedium theologiae. 
Les Deus Ennenus et Amis. 
Goodarijn en Haronet Toetsteen der genade. 
Vieglerie konstspiegel der wereltlycke vermaeken. 
Les pseaumes Evangeliques. 
Borstij medicina spiritualis pars 1 et 2da [secunda] 
Encomion Erasmi. 
D: Dijksbekeringh 
[0068v] Montaigne Sententiae. 
Hallij verborgene Chrisus 
Penon wijsse coopman. 
R: Sicti weghwijser. 
F: Ridderi historisch sterfhuys. 
Tasseyn merckteken. 
Amesins argument pastorum Holland adversus remonstrantes 
Brenck, Daavidts doodt en begraeffenis. 
Hoofts Henricus Magnus. 
Lusthoff des Gemoets 
Montans wonderen van oosten. 
Renaude ziele havoerti. 
Richardi Bedenhuys opt Vader onse. 
[0069r] Schafferai amena 
Th:palud afscheyd en intreedt. 
Goodt Salige wees. 
T: David pseaumes. 
Jouberti Jsagoge therapeutices Medii 
Jr aerent paradijs Gartlena 
De vermakelinge Wandel nae den Hemel 
Het hert Christi tot de Sondaers 
Den leydtsman ten hemel. 
Thomas a Kempis De imitatione Christi 
Het rijke Godts in desipelen 
Het menschen Eylant. 
Dionisij Cart: de contemptu Mundi Praxis Barbettiana 
[0069v] Theologia Mystica op hooghduyts 
Interiorum regni Dei visio 
Ametius de conscientia 
 
Boeken welcke niet in de bibliotheeq staen 
Isaak Ambrosius het sien op Jesus, in qto. 
Lodensteyn beschouwingh van Zion, in qto. 
H: Uilenbreks gesangen, in octavo 
D: Aurelij Augustini Meditationes, in dudecimo.? 
 
Op huyden desen 29e augustus 1679 zijn de boeken ten bovenstaende Catalogus gedacht, ten overstaen van de heer burgemeester Oldaens als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, de soon Otto Swalue toegewardeert geworden door ds. Gerc. Joannis pastorum, dr. Emo Lutii Aeldricks rectorem, Huibert Emmerzeel mr. boekedrucker, als onpartidige mannen, nadat de selve belooft hadden aen de voorschreven commissaris sulx nae hun beste kennisse te doen ende bij elxanderen in een summae geaddeert sijnde, volgens notulen daeraf wesende, zijn bevonden in eene summa te bedragen twee hondert twee en 't seventich Caroli guldens, 10 stuyvers f 272-10-00 
 
[0070r]Proufijttelyke uitstaende boekschulden 
1664 den 13e mey, Symen Jorna debet f 19-10-00 
1665 den 23e augusti, de raedtsheer Knijff debet f 4-10-00 
1668 den 5e January, de wachtmeester Gerrit Stoffels Middachten f 5-14-00 
1668 den 8e January, Feycke Claessen camerbode, in't oudt boek f 15-18-00 
1678 des selfs weduwe in 't nieuw boek f 1-16-00 
1668 den 7e Juny, Bocke bierdrager debet f 00-06-00 
1668 den 14e Decembris, Minne backer naest 't wantschaep ? debet f 00-06-00 
1668 den 8e Decembris, de secretaris Baersma debet f 00-18-00 
1669 den 1e Novembris, de old' grietman Walta debet f 20-06-00 
1671 den 4e Mey, Doeke Reyns Tichelaer tot Midlum debet f 1-07-00 
[0070v] 1671 den 16e Decembris, Wybbe schipslaper debet f 0-06-00 
1672 den olde burgemeester Jan Knijff debet den 26e april f 9-09-00 
1672 den 26e february, de heer Ammama debet f 11-14-00 
1672 den 18e Martii, Cornelis Stoffels vrouw debet f 1-10-00 
1672 den 12e Juny, Hendrick Arjens bij Bouwe Thomas debet f 3-00-00 
1672 den 18e July, Cleys Lantingh apothecarins debet f 3-12-00 
1672 den 14e octobris, Claeske Douwes achter de Falcke debet f 3-06-00 
1673 den 26e february, schipper Ulbe Wypkes debet f 3-00-00 
1673 den 7e april, Roelof schuytvoerders wijf debet f 0-12-00 
[0071r] 1679 den 23e april, Ritske Folckerts in de Drooghstraet debet f 0-18-00 
1679 den 13e augusti, Trijn Aernts dochter, Louwrens vrouw debet f 0-15-00 
1673 den 26e augusti, Thijs IJppes in de Hoogstraet debet f 1-04-00 
1673 den 11e september, Hobbe Gerbens kaagman debet f 2-02-00 
1674 den 26e Martij, Wouter Annes wijdtschipper debet f 2-08-00 
1674 den 29e July, Claes Gerbens herbergier in 't bonthuys f 1-16-00 
1675 den 10e Martii, Louw Feddes glaesmaeker debet f 0-12-00 
1675 den 25e april, Willem Joostes krooder debet f 0-14-00 
1675 den 13e Mey, Eybert Harmens op de Nieuwe Haven debet f 1-18-00 
[0071v] 1675 den 1e July, Sicco Lubberti debet f 39-04-00 
1675 den 12e augusti, Willem Rijx weduwe debet f 3-12-00 
1675 den 3e september, de heer van der Laan debet f 12-01-00 
1675 den 28e october, Trijn Aernts debet f 5-08-00 
1675 den 4e December, Sjoerd besemmaekers vrouw debet f 1-00-00 
1676 den 13e april, secretaris tot Jorwert debet f 1-04-00 
1676 den 3e July, de burgemeester Caesarius debet f 10-08-00 
1676 Jan Rinses van 't Bil [het Bildt] debet den 10e Juny 1676 f 3-00-00 
1676 Michiel goutsmidtsknecht bij Wybe goutsmidt in 't steegje debet den 13e december 1676 f 0-12-00 
[0072r] 1676 den 14e Decembris, Foppe Foppes de jonge debet f 0-18-00 
1677 den 6e January, Trijntie vroedtvrouw debet f 0-12-00 
1677 den 10e January, Anne Wouters debet f 6-09-00 
1677 den 14e february, Aldert Oenes Leeuwarder schipper debet f 3-00-00 
1677 den 5e Martij, Jan Symens stijfsoon ten huyse van Ymke moeys, debet f 1-10-00 
1677 den 25e augusti, Dijdert sercheant f 0-18-00 
1677 den 11e september, capitein Vijselaer debet f 5-14-00 
1677 den 6e october, Thijmen Theunis wijdtschipper f 0-08-00 
1677 den 8e Novembris, Symen Huyberts in de Lammert Warnerssteegh f 0-18-00 
1677 den 13e Desember, Fridt Fridses debet f 0-06-00 
[0072v] 1677 den 25e december, Jelle Idsinga knecht f 4-13-00 
1677 den 26e December, Jacob Jansen naest Claes smidts f 0-15-00 
1678 den [niet ingevuld] Januany, Symon Grettinga f 5-08-00 
1678 den 13e January, Reyn Zijtses apothequer debet f 3-12-00 
1678 den 22e January, Rombartus schoolmeester f 1-16-00 
1678 den 8e Martij, Gerrit Suyckerbacker debet f 2-07-00 
1678 den 22e Martij, Evert Jacobs schuytvoerder f 1-16-00 
1678 den 14e May, de Groninger adsistent f 0-06-00 
1678 den [niet ingevuld] May, Jan Gerlofs tot Pingjum debet f 0-14-00 
[0073r] 1678 den 10e Juny, Sytske Cornelis naest Freerck timmerman f 1-16-00 
1678 den 2e augusti, de Conrector Nauta f 2-16-00 
1678 den 10e augusti, Vitus Ringers debet f 2-08-00 
1678 den 11e augusti, Dominus Nappius f 11-04-00 
1678 den 21e augusti, Thomas Winkelaer f 3-15-00 
1678 den 24e augusti, Antie Caerels achter Wytse Beyma's f 0-12-00 
1678 den 30e augusti, Bauckjen Pytters op de hoek van de Wortelhaven f 0-06-00 
1678 den 1e september, Gaele Sytses op de Lanen f 0-06-00 
1678 den 25e augusti, Cornelis Pouwels debet f 2-07-00 
[0073v] 1678 den 7e Septembris, Edo Reins Winia f 0-12-00 
1678 den 13e Septembris, de havenmeester Wytse Stevens debet f 14-12-00 
1678 den 27e octobris, Cornelis Baukes debet f 26-10-00 ? 
1678 den 9e novembris, burgemeester Sloterdijk debet f 7-03-00 
1678 den 15e Novembris, de Commijs Heemstra f 41-01-00 
1678 den 5e Decembris, de vroedtsman Jarich Adema debet f 3-00-00 
1679 de Commandeur Evert Vijselaer debet f 7-16-00 
1679 den 12e January, dr. Beckius debet f 20-13-00 
1679 den 16e January, Romker Jacobs debet f 1-16-00 
[0074r] 1679 den 19e January, Jacob Hollander debet f 35-18-00 
1679 den 25e January, Tettie viswijf debet f 0-14-00 
1679 den 20e february, Pytter Mocq f 1-16-00 
1679 den 19e february, Cornelis meulenaers knecht debet f 1-16-00 
1679 den 12e Martii, de rentemeester Wassenaer f 2-14-00 
1679 den 24e Martii, Eme brouwer debet f 1-10-00 
1679 den 27e Martij, Lijsbeth Gerrits dochter op de Wortelhaven debet f 0-12-00 
1679 den 12e april, hopman Sloterdijk f 4-07-00 
1679 den 14e april, pastoor Stansius schoonvader f 1-04-00 
1679 den 19e dito, de heer Stansius f 3-08-00 
[0074v] 1679 den 20e april, de gewaldige Bootshaek debet f 15-19-00 
1679 den 22e april, de heer Hillebrants debet f 12-14-00 
1679 de 29e april, Marten Ockes weduwe debet f 9-00-00 
1679 den 30e april, Hector Hoytema debet f 7-04-00 
 
Jaer kalanten 
De heer Fiscal Saeko Idsinga debet zedert den jaeren 1677, 1678 en 1679 van May, wegens jaergelt en geleverde medicamenten f 32-09-00 
De secretaris Idzinga debet sedert den 1e January 1677, 1678 en 1679 e tot mey 't jaer gelt ende geleverde medicamenten tesamen f 26-03-00 
[0075r] De Capitein Aerent Hiddes de Fries debet een jaer diensten ende geleverde medicamenten f 14-11-00 
De secretaris Wringer debet 't jaergeld zedert de 1e february tot aen mey 1679 f 2-10-00 
De secretaris Adius debet 't jaergelt zedert de 1e octobris 1678 tot aen mey 1679, met geleverde medicamenten f 8-12-00 
De burgemeester Harmen Synes Nauta weduwe debet it jaergelt zedert 1e December 1678 tot aen mey 1679 met geleverde medicamenten f 5-00-00 
De ontfanger Duco Nauta debet 't jaergelt sedert de 1e Decembris 1677 tot aen mey 1679 en geleverde medicamenten te samen f 28-10-00 
[0075v] De vroedtsman Douwe Lantingh debet 't jaergeldt zedert de 15e february 1679 tot aen mey toe f 3-00-00 
De Fiscal Canters weduwe debet 't jaergeldt sedert Lichtmis 1679 tot aen Mey f 3-00-00 
 
[0076r] 
Taxatie gedaen van eenige huysgerade Aaltje Swalue door Dieuke Claeses en Dieucke Jans beyde geswooren uytdraagsters toegewardeert uyt de goederen hier boven geinventariseert 
 
In de voorcamer 
een bed met een peul f 29-00-00 
twee oorcussens f 5-00-00 
twee oorcussens f 5-10-00 
een kussentie f 0-10-00 
een witte spaense deeken f 2-10-00 
een blauwe gevoerde deeken f 4-00-00 
een groen spreed bed f 1-11-00 
twee gordijnen en een rabath en een roed f 3-10-00 
 
Op de achter kamer 
Een bed met een peul f 11-00-00 
Een witte spaense deeken f 1-08-00 
---------- 
Latus 1 f 63-19-00 
 
[0076v] 
een groene voerde dijto f 3-10-00 
vier oorcussens f 4-10-00 
twee laekens f 4-00-00 
twe dito f 4-10-00 
ses slopen f 3-15-00 
 
In de binnenkamer 
2 grofdoek tot wijtlingen f 4-00-00 
twee laekens f 4-10-00 
twee dito f 7-10-00 
twee dito f 6-05-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 6-15-00 
Een dito f 3-10-00 
twee tafellaekens f 4-10-00 
---------- 
Latus 2 f 65-05-00 
 
siet op folio 87. 
 
[0087r] 't vervolgh van dr. Swalue inventaris 
 
twee tafellaekens f 3-10-00 
een tafellaeken f 2-00-00 
twee dito f 2-15-00 
ses servetten f 7-00-00 
vijf servetten f 3-10-00 
ses dito f 5-10-00 
Een groot Laeken f 5-00-00 
een tafellaken f 1-00-00 
twee peuldoeken f 5-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
vier sloopen f 6-10-00 
---------- 
Latus 3 f 51-05-00 
 
[0087v] twee sloopen f 3-00-00 
vier dito f 3-10-00 
twee kleyne dito f 0-10-00 
een catoene bedspreed f 3-10-00 
vijff handdoecken f 1-16-00 
drie paer blauw trijpen stoelen f 22-10-00 
twee houten backjes f 0-12-00 
een groote spiegel f 12-00-00 
een geschilderde bord f 3-00-00 
twee bortjes f 1-11-00 
twee borden geschildert f 1-15-00 
een schilderd bord f 2-15-00 
Drie bortjes f 3-00-00 
Drie Oostindische koppen f 6-00-00 
---------- 
Latus 4 f 65-09-00 
 
[0088r] twee koppen dito f 3-10-00 
een panne met een wracke ? f 1-15-00 
twee fluyten met een glas f 0-12-00 
een schinck tafel met 't lidt f 2-10-00 
Een kas met swart ebben ingeleydt f 16-00-00 
een groot schilderd bord f 2-10-00 
een stoel met een kussen in 't voorhuys f 2-10-00 
een glasgordijn met de roede f 1-00-00 
eenigh houtwerck tot romlerij f 3-00-00 
eenigh ander rommelgoed f 2-03-00 
Noch eenich coper en ijserwerk f 2-17-00 
Noch een ijseren pot en tang etc. f 3-02-00 
Noch eenige tinnen tafelborden schuttels en kan f 8-08-00 
---------- 
Latus 5 f 49-17-00 
 
[0088v] Een koekpanne met een kettingh f 1-15-00 
Eenigh steenwerk f 1-00-00 
Een lanteern met een blaeker f 1-05-00 
eenigh oud steenwerk, soo pot en ?? f 1-11-00 
Een rack met schaelen f 3-07-00 
vier tafelborden met twee romers f 0-10-00 
ses stoelen f 1-16-00 
ses kussens f 5-05-00 
een spiegel f 1-08-00 
een lamp met een schoorsteencleed f 0-16-00 
een spaens deekentje met een leren lap f 1-00-00 
Wateremmers, turfbacken etc. f 1-14-00 
twee waschtobben met een schamel f 2-05-00 
---------- 
Latus 6 f 23-12-00 
 
[0089r] een pars met een laeken f 3-14-00 
Latus 6 f 23-12-00 
Latus 5 f 49-17-00 
Latus 4 f 65-09-00 
Latus 3 f 51-05-00 
Latus 2 f 65-05-00 
Latus 1 f 63-19-00 
---------- 
f 323-03-00 
 
[0089v] Goederen Otto Swalue door voorgemelde geswooren uytdraegsters toegewardeert 
ses servetten f 2-12-00 
vier geschilderde bortjes f 3-00-00 
een enckert hoorn f 1-11-00 
---------- 
f 7-06-00 
 
Bedraegende Otto Swalue's toegewarde goederen seven Caroli guldens ses stuyvers. 
 
Eindelyck dient al hier dat alle brieven en instrumenten hier bevorens geinventariseert, op 't versoeck en begeerte van Aeltie Swalue, hoewel rede veniam aetatis bij den Hove van Frieslandt becomen hebbende, onder de curator Hessel Wytses Wassenaer sijn berustende. 
 
Aldus geinventariseert ende gesloten door continuatie den 1e september 1679 
In kennisse van ons commissaris en secretaris ter praesentie van den Curator en Aeltie Swalue desen daeromme mede hebben vertekent, 
 
(get.) P. P. Oldaens 1679 
 
(get.) Hessel Wassenaer 
 
(get.) Aeltie Swalue 
 
(get.) D. Wringer 1679