Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 77r

Pand:  Schritsen 2

Inleiding:  [0077r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen, ten overstane van de heeren burgemeesteren Folkert Lammerts Nijkerk ende Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieerd met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Sybrandt Pauw van alle sodanige goederen als bij wijlen Dirck Jansen Roorda mr. silversmidt aldaer metter dood ontruymt ende naegelaten zijn, ter requisitie van desselfs erfgenamen, als Jan Dirxen Roorda mr. silversmidt voor hem selfs, Josyntie Overhagen moeder ende wettige voorstanderse over haer vijf minderjarige bij wijlen Christoffel Roorda in leven goltsmidt tot Haerlem in echte verweckt, ende in desen soo veel nodich met de notaris Theotardus Lantingh gesterkt, Joannes Tarquinii universele erfgenaem van wijlen Tarquinii Theodori Roorda in leven vroedsschap binnen deser stede, als vaeniam aetatis becomen hebbende, voor hem selfs, Bottie Dirx altoos major annis [0077v] insgelijx voor haer selfs, Neeltie Dirx huysvrouw van meergemelte vroedsman Pauw, in desen met denselven geadsisiteert, ende Tyttie Dirx weduwe wijlen Freerk Mockma voor haer selven, in welx doende nae dat meergemelt vroedtsman Pau ende zijn geseyde huisvrouwe aen handen van welgedachte heeren commissarien hadden gedaen den belofte van alles voor soo veel hun bewust was, te sullen aengeven, geprocedeert is als volght. Actum den 16e july 1679.

Inventaris: 
[0077v] Bed en Bedtskleeren 
een bedt met een peul 
vier oorcussen 
drie deekens 
 
[0078r] Linnen 
20 laekens 
13 mans hembden 
drie peuldoeken 
14 slopen 
20 soo neusdoeken als dassyen 
vijf tafellakens 
drie servetten 
36 beffen 
 
Wollen 
twee swart laekens mantels 
een dito rock 
[0078v] twee dito broeken en een rockje 
een stenen kantie, met een silveren lidt 
een flessie met een silveren schroef 
een porceleynen kop 
een oude hemdtrock met silveren knopen 
noch eenige oude daegs klederen 
een reysrock 
een ander rock 
een toetsteen [=toetssteen] met eenige naeldden 
een patent laad met steenen 
 
Gerede gelden: 
vijf silveren ducaten, a f 3-03-00 f 15-15-00 
drie valueerde rijxdaelders f 7-16-00 
 
[0079r] ses schellingen f 1-16-00 
aen pajement f 0-01-12 
 
Silver en goudt 
een fles met een silveren schroef, onder Bottie berustende 
een boek met silveren beslagh 
20 gouden ringen wegen t'samen ses lood 
een vergulden handt trouw 
seven silveren spelden, een dito 
een silver verguld goedt 
---------- 
f 175-04-12 
 
17 pond 13 1/2 lood gemaekt silver 
dit silver heeft opgebrach f 748-14-14 
 
[0079v] Brieven en instrumenten 
[marge: dese nevenstaende obligatie betaelt, volgens quitantie van den 12e May 1680 bij desen vertoont. Actum den 12e Juni 1680] Een obligatie de dato den 20e Mey 1679 tot laste van Tjeert Sybrens Suyrger cum uxore ter somma van drie hondert vijftien caroliguldens, caroliguldens ad f 315-00-00 
gequoteert met No 1. 
Een obligatie de dato den 25 Mey 1677 tot laste van de rentemeester Menelaus Hillebrants, ter summa van twee duysent caroliguldens, caroliguldens f 2000-00-00 
waerop de intressen sedert den 25e mey 1678 te goede, gequoteert met No 2. 
[marge: dese nevenstaende obligatie als boven betaelt, volgens quitantie mede van den 12e mey 1680 bij desen verthoont. Actum den 12e Juny 1680] Een obligatie de dato den 28e april 1676 tot laste van Tjeerd Sybrens Suyrger cum uxore voornoemt, ter summa van een duysent vier hondert caroliguldens, f 1400-00-00 
waer op de intressen sedert den 28 April 1679 te goede zijn, gequoteert met No 3. 
[0080r] Een obligatie de dato den 13e July 1676 tot laste van Josyntie Overhagen wedu van Christoffel Roorda tot een hondert caroliguldens f 100-00-00 
gequoteert No 4. 
Een quitantie van Tyttie Dirx Roorda weduwe wijlen Freerck Mockma de dato den 9e May 1679 van twee hondert vijf en twintigh caroliguldens, bij wijlen Willem Pistorius gelegateert, ende bij wijlen Dirck Jansen aen haer getelt, gequoteert met No 5. 
Een dito quitantie bij Christoffel Roorda van gelyck twee hondert vijfentwintich caroliguldens, gepasseert de causa ut supra de dato den 5 Octobris 1672, gequoteert met No 6. 
[0080v] Een acte obligatoir tot laste van Jillis Martens en Bottie Dirx in tijden echteluyden, in dato den 12e April 1672, tot een hondert caroliguldens capitael, een acte daer omme staende tot een hondert ses en t seventigh caroliguldens, de dat den 4e May 1674 dus te samen f 276-00-00 
Spruytende uyt deselve oirsaek als voorgaende quitantie, wegens de legaten van Willem Pistorius, gequoteert met No 7. 
Een testamentum reciprocum de dato den 12e Decembris 1660 tussen wijlen Dirk Jansen Roorda cum uxore. 
 
Vastigheden: 
Seekere huisinge binnen Harlingen bij de Lange Pijp de Paeswegh genaemt [d.i. schritsen 2], bij Harmen Jansen backer bewoont. 
[0081r] Seeckere huysinge aldernaest de voorstaende huysinge staende [d.i. Jan Ruurdstraat 1] bij Bottie Dirx bewoont werdende. 
Seeckere huysinge staende binnen voorschreven stede, in de Vijverstraet bij de puth [d.i. Vijverstraat 21] ende bij Amerenske cum socii bewoont werdende. 
Seeckere huysinge staende tot Sneek alwaer de Gouden Schael uythanght, bij dr. Dosen bewoont werdende, in de Burgstraet. 
Seeckere huysingen staende binnen bovengedachte stadt, bij Pybe Thuyntier bewoont werdende, op Nijenoort. 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gesloten, in dato ut supra. 
In kennisse van ons commissarien en secretaris 
 
(get.) F. Lamberts Nijkerck 
 
(get.) P.P. Oldaens 1679 
 
(get.) D. Wringer 1679