Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0089r] Beschrivinge van goederen gedaen ten overstaen van de burgemeester Wijngaerden, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Antie Steensma weduwe wijlen de capitein Abelius Jentiema, en dat van alle sodanige goederen als den selven metter dood heeft ontruymt en nagelaten, en sulx ten versoeke van Elisabeth Steensma haer moeder, en Aeltie Steensma haer suster ende weduwe wijlen de burgemeester Edo Reins Winia, welke haer desen sterffhuise niet hebben willen of durven aenmatigen uit vreese off haer eenige crediteuren mochten opdoen, sijnde de aengevinge der goederen door de resp. versoeksters in alle oprechtigheit gedaen, actum den 23e november 1694.

Inventaris:  [0089r] In de kaemer

een bed met een peul
twee cussens
twee deekens een wit kindere dekentie
een kas
een hollanse taefel

[0061v] ses stoelen en vier stoelcussens
twee mantelties met een kap
twee schorten
drie rocken
een swarte sijden schorteldoek
twee witte met bruine schorteldoek
twee wollen dito
drie bonte handdoeken met een tafellaken
twee witte glasspreeden
seven laekens
seven sloopen
twee peuldoeken
drie hembden
acht Duitse mutsen
vijfftien doeken
ses ondersten

[0061r] ses paer mouckes
seven tipmutsen
een paer groene gordijnen met een tafelspreed
een vloerveger met twee stoffers
een ellen met een bedstock
drie grote en een klein schilderbortie
vijff Delftse panties
vijff dito kopkes
een spiegel
een scherm
een mangelbord en mantelstock
een lanteern
ses caroli guldens aen gelt
de winkelwaeren soo van linten als anders alle in een doek bijeen gebonden
een silveren oirijser

[0062v] [marge] Opt aengeven vand'schriver vand'bancq van leningh op den 13e xber 1693 gedaen
eenige lombert sceduls tot vijff int getal continerende het een

een schort, en een ander stuck daerop verschoten twaleff Caroliguldens f 12-0-0
renten f 1-10-0

2de vier paerse stoelcussens daerop verschoten zeven Caroliguldens 7-0-0
renten 0-10-8

3de een manteltie tot ses Caroliguldens 6-0-0
renten 0-17-0

4de bedlakens vijff Caroliguldens 5-0-0
renten 0-2-2

5de een schort met een ander stuck t?samen vier Caroliguldens tien st. 4-10-0
renten 0-3-12

Aldus gedaen ende geinventariseert in dato utsupra
In kennisse van ons commissaris ende secretaris

(get.) Zierk Nauta