Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 129r

Pand:  Schritsen 53

Inleiding:  [0129r] Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Taco Wybrants Jellema ende Augustinus Pytters Brouwer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen bij Dieuke Ynses naegelaten soo ende invougen deselve ten sterfhuyse aldaer bevonden zijn, ten versoeke van de oldste soon Ynse Jeltes als mede erfgenaem beneffens Jacob Jeltes sijn broeder althans nae indien absent sijnde, doch meerderjarich wesende, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Mayke Doekes dienstmaegt ende den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die om sulx getrouwelyck te doen, 't selve bij manuale stipulatie in handen van de mede commissaris Jellema belooft heeft, waer op dan alsoo tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 10e januarii 1679.

Inventaris: 
[0129v] In de binnencamer 
Bedden en bedtskleren 
een bed met een peul 
vier oorcussens 
twee deekens. noch een dito 
twee laekens 
vier sloopen 
een peuldoek 
een paer gordijnen met 't rabath 
een groen en een bondt schoorsteenkleedt 
twee kleedtjes op de hoeken van de schoorsteenen 
een groen gordijn voor de glasen 
acht stoelen 
vier stoelcussens 
drie schilderijen 
een spiegel 
[0130r] ses Oostindische kopkes 
noch tien stucken Oostindisch goedt soo groot als kleyn 
een grooten steenen com 
twee glasen 
een mantelstock 
een scherm 
een tange, hangijser, kettingh en potzeel 
een opslaende tafeltie 
een eecken cantoor 
 
In de spijscamer 
veertien steenen schuttels soo klein als groot 
een grauwe can met eenen tinnen lidt 
een lanteern 
een mesken vuurbecken 
een tinnen com met drie tinnen lepels 
 
[0130v] een murmerder caske, daerin eenigh romlerij 
 
In een vaststaende cas bevonden: 
25 laekens 
15 vrouwen hembden 
10 peuldoeken 
24 sloopen, noch twee dito 
drie kindere doeken 
vier overtrecksels over pluymkussens 
noch vijff sloopen 
twee witte borstrocken 
tien witte schorteldoeken 
twee wollen wijtlingen 
vier linnen dito 
een bedhembd 
18 tafellaekens 
[0131r] 22 servetten 
tien neusdoeken 
vijff bruyne schorteldoeken 
noch een kleyn kinder doek 
 
Wollen 
een swartlaekens rock 
een gladde rock 
een rode dito 
een blauwe dito 
twee paer swarte mouwen 
een swarte kraegh 
een roode borstrock 
twee manteltjes 
twee swarte schorten 
twee swarte schorteldoeken 
[0131v] twee paer swarte hoosen 
een paer swarte handtschoenen 
twee lapkes catoen 
een groen gevoerden deeken 
een groen ongevoerde dito 
een capsluyer 
drie lapkes fijndoek 
 
Silver 
drie silveren beekers 
tien silveren lepels 
twee eyer lepeltjes 
een onderriem, met twee kettinghs en een haekjen 
een haek met twee kettings 
een kettingh met twee silveren penningen 
[0132r] een schorthaek 
noch een schorthaekje 
een vingerhoedt 
een silveren brandewijns kroeske 
twee gouden ringen 
 
Gerede gelden 
aen ducatons als andersints, een hondert vijff en't negentich caroliguldens, negentien stuyvers, acht penningen, dus f 195-19-08 
ses gouden rosenobels, a 11 gulden ider, facit f 66-00-00 
een halve gouden ducaton ad f 7-10-00 
een dubbelde ducaton ad f 10-00-00 
een stuck goudt ontrent f 6-00-00 
[0132v] 19 1/2 valueerde rijxdaelders a 2-12-00 f 
1 3/4 dito ad f 
tien stucken Schots geld, doende 12 stuyvers f 
negen a tien stuyvers Engels gelt f 
2 a 12 stuyvers f 
vier stuckjes vreemd geld 
 
Brieven en instrumenten 
Een obligatie op de stadt Harlingen de dato den 1e may 1643 continerende als reste seven hondert caroliguldens capitaal f 700-00-00 
Gequoteert met no 1. 
[0133r] Een obligatie op de stadt Harlingen, den dato den 1e novembris 1655 leggende tot laste van de Treckwegh tot een duysent caroliguldens, capitaal f 1000-0-00 
Gequoteert met no 2. 
Een obligatie op de selve stadt Harlingen, de dato den 27e juny 1672, ter summa van een hondert caroliguldens, capitaal f 100-00-00 
Gequoteert met no 3. 
Een obligatie tot laste van den landtschappe van Frieslandt, de dato den 14e juny 1666, tot vier duysent caroliguldens, capitaal f 
Gequoteert met no 4. 
Eenige van geen importantie 
 
[0133v] Op 't voorkamerke 
een bed met een peul 
vier oorcussens 
een klein dito 
een groen bedspreet 
twee groene gordijnen, rabat en schoorsteen kleedt 
een bondt schoorsteen kleedt 
twee sloopen en een servet 
een mantelstock 
ses stoelen 
een spinwiel 
vijff stoelcussens 
een dito 
[0134r] een groen kleedt over 't cantoor 
drie glas gordijntjes 
een spiegel 
een schilderije 
een kerckboek met een silveren kettingh daeraen 
seventien stucken Oostindisch goedt, soo groot als kleyn 
twee middelmatige dito schuttels 
twee kleyne dito 
een ketel 
een mesken pot en pantje 
twee schalen met een evenaer 
twee doosen 
een meeltijntje 
[0134v] een tinnen mingelen 
een tinnen cop 
ses stucken steen werk slecht 
 
In 't voorhuys 
de winckel cum annexis 
ses stukjes Oostindisch goedt 
 
In de kelder 
een rack met vier schuttels 
een boekkaske 
In de keucken 
een slaepbancq 
een tobbe 
een slaedtsemmer 
koekpanne 
[0135r] een wafelkoeksijser 
eenigh steenen schuttelgoedt 
eenich ander romlerij 
 
Op de souder 
een bed met een peul 
twee deekens 
twee oorcussens 
turf en brandthout 
 
[0135v] Vasticheden 
Een seekere heerlycke huysinge staende ontrent de twee bruggen [d.i. Schritsen 53] waer uyt de overledene versturven is, getauxeert door Sybe Jansen mr. metselaer en Pyter Seerps mr. timmerman op den 16e january 1679 ter summa van 525 goltguldens. 
De gerechte helfte van seekere seven pondematen landt gelegen tot Cornwert. 
De gerechte vierdepart van seeker houtmolen staende aen de Treckwegh alhier. 
 
Aldus gedaen, geinventariseert en geslooten in dato ut supra. 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris. 
 
(get.) T.W. Jellema