Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 137r

Pand:  Voorstraat 52

Inleiding:  [0137r] Ontzegelinge ende respectievelyck inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Jan Symens Bijlaen ende Jacobus Goslings als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Trijntie Jans van Laer, naelaetende een minderjarige soon, Jan Foppes Stiensma genaempt, old 22 jaeren, en dat op het aengeven van Tjitske Botes, echte huysvrouw van Eybert Pytters Stiensma zijnde oom ende beneffens Wopke Jansen Tadema, curator over het voornoemde kint Jan Foppes Stiensma, nae dat de gemelte Tjitske Botes den behoorlycken eede van getrouwicheit om alles wel ende naer behoren te zullen aengeven sonder eenigsints nae hun kennisse te sullen verswijgen heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren commissarien ende secretaris, in welx doende de beschrievinge is gedaen so volgth. Actum den 28e octobris 1679.

Inventaris: 
[0137r] een bed met een peul 
twee oorcussens 
[0137v] twee groene gevoerde deekens 
een witte Spaense deeken 
een paer groen sajen gordijnen 
een groen laekens rabath 
een groen laekens schoorsteenkleedt 
vier schilderien 
een letterhouten emmertie 
een spiegel 
vijf stoelen in soorte 
vijf stoelcussens in soorte 
vijf stuckjes porcelein in soorte 
seven stuckjes gleibackers schuttelgoedt 
een ijseren poth 
een coperen gotelingjen 
een tinnen mingelen 
een tafeltie 
een spinwiel, wafelijser, en slaedtsemmer 
[0138r] een eecken tafel 
twee stooven 
een ijseren kandelaer 
een tange 
een oude treeft en asschop 
een stuck ongebleekt doek langh 51 1/2 ellen 
een stuck dito langh 19 1/2 ellen 
een stuck gebleeckt doek langh 29 ellen 
een Hollandts kasje daerin 
een stuck gebleeckt doeck dat langh is 46 1/4 ellen 
een stuck dito langh 32 1/2 ellen 
een lapke dito langh 4 1/2 ellen 
een stuck dito langh 27 ellen 
vijf bedlaekens 
vier peuldoeken, noch een dito 
[0138v] ses sloopen, noch twee dito 
twee tafellaekens dopjes 
vier servetten, noch een dito 
negen vrouwen hembden, noch twee dito 
ses nachthalsdoecken 
vijf witte schorteldoeken 
negen neusdoeken 
veertien mutsen 
drie ondersten 
vier bonte ondermutzen 
vier blauwe schorteldoeken 
vrouwen klederen 
een boratten rock 
[0139r] drie roodtsajen rocken 
twee swart sajen schorten 
twee greinen manteltjes 
een boratten schorteldoek 
een roode sajen borstrock 
een buffels omslagh 
twee paer swarte mouwen 
een paer karmosijnen hozen 
een paer swarte wantjes 
twee lapkes say 
een cap met de bolle 
drie varndel turf 
 
[0139v] Brieven en instrumenten 
eenige oude brieven van geen importantie 
Een huyrcontract tusschen Hessel Arjens Slachter en Trijntie van Laer, van dato den 12e january 1678. 
Een coopbrief onbetaelt reversael van de huysinge [d.i. Voorstraat 52], waeruyt de overleden versturven is van datis den 8e mey 1659. 
En voorts eenige oude brieven daertoe specterende, doch van geen importantie bevonden. 
Eyndelyck seekere coop of accoortbrieven, wegens de hovinge staende alhier [0140r] in de Weversstraet, 't coopbrieff van dato den 10e july 1667. 
 
Aldus gedaen geinventarizeert ende geslooten in dato als voren. 
In kennisse van ons commissarien ende secretarius. 
 
(get.) Jacobus Goslinghs 
 
(get.) Jan Symen Bijlaen 1679 
 
(get.) D. Wringer 1679