Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 105r

Pand:  Lanen 36

Inleiding:  [0105r] Inventarisatie ten overstane van de burgermeesteren Ewout Steensma ende Harmen Synes Nauta als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Sytse Gerbens brouwer, ende Grietie Gerlofs, in tijden echteluiden op de Lanen alhier versturven, van alle de goederen uit ende inschulden, actien, crediten, ende gerechtigheden bij de overledenen nagelaten, ende aldaar bevonden. Geschiedende dese inventarisatie aanlangende wijlen Sytse Gerbens nagelatene goederen, ter requisitie van de samentlijcke gemene creditoren van de selve, uit krachte van welgedachte commissarien commissie gedateert bij appointement den 26e julij 1666. Zonder dat diegenen die anderszins erfgenamen ab intestato van de gedachte Sytse Gerbens zouden zijn, (bij desen praesent) hun erfgenamen willen dragen, nochte hem den boedel immesceren daeraf protesterende bij desen. Ende beroerende [0105v] Grietie Gerlofs nagelatene goederen, zijn alhier requiranten de erfgenamen van dien, namentlijck coopman Fedde Tieerts als curator over Dirck Gerlofs, Jan Gerlofs Deken voor hem selfs, ende Riemcke Gerlofs weduwe van wijlen Gerben Gatties mede voor haar selffs, so vele nodig gesterkt met de gedachte Fedde Tieerdts, adierende de selve goederen ende erffenisse bij haar overledene suster nagelaten, nemende aen, ende beloven bij desen tesamen, ende elx in solidum, omme d'schulden, staande echte bij haar suster opgelecht voor de helfte te voldoen, ende betalen daervoren verbindende hare geen exempte goederen met submissie so nae rechte, waarop tot de beschrivinge is geprocedeert op 't aengeven van Jan Gerlofs voornoemt, ende Lijsbet Cornelis, die tot dato als bewaarster 't sterfhuis heeft gefrequenteert onder [0106r] ede solomneel van getrouwigheit in handen van de praesiderende burgermeester Harmen Synes Nauta desen 10e september 1666

Inventaris: 
[0106r] Bedden etcetera 
3 bedden met 3 puelen 
4 oorcussens 
7 deeckens 
16 slaaplaeckens 
1 dito 
1 wijtlingh 
4 gardijnen met 3 rabatten 
2 schorsteenscleden 
 
Linnen etcetera 
11 mans hemden 
12 vrouwen hemden 
2 hemdts mouwen 
6 slopen 
7 pueldoecken 
 
[0106v] een spreed over 't bed 
9 grote kindere doecken 
2 dito 
een tafellaecken,  
2 bonte dito 
3 servetten en blauwe handdoecken 
24 kleine kindere doecken 
2 bonte nuesdoecken 
9 vrouwen schorteldoecken 
7 nachthalsdoecken 
5 kindere mutsckes 
2 paer witte kraag mouwen 
4 halve nuesdoeckies 
5 kindere borsthemdties 
7 flapckes 
7 blauwe schorteldoecken 
20 kindere flipkes  
[0107r] tien kindere nuesdoekies 
doeck ende dopies tot 4 Duitsche mutsen 
12 mans dassies 
14 mans nuesdoecken 
22 vrouwen dito 
3 huiveldoeckies ende 3 bandekes 
4 flippen 
een wrongh 
7 ondermutsen 
8 vlechtsnoeren 
12 mans beffen 
4 Duitse mutsen 
11 mutsen 
1 hooftdoeck 
[0107v] negen ondersten 
2 kindere bonte mutsckes 
3 halsdoecken 
3 paer kindere moukes 
 
Wollen etcetera 
een swart laeckens mantel 
een swart laeckens houk 
een pack swart laeckens manscleren 
een pack grofgreinen dito 
een pack grau leckens dito 
[0108r] een rood scharlakens hemdrock 
een rood rassen onderbroeck 
een swart laeckens rock 
een grofgreinen dito 
2 swarte ende twe rode schorteldoecken 
een blauwe rock 
2 rood scharlakens rocken 
een bratten manteltie 
twe dito 
2 rassen schorten 
[0108v] twe borstlijven 
2 paer kraeg en mouwen 
een borstie 
een kinder borstrockien 
een paer grauwe kindere mofckes 
een groen kinder schortie 
een blauw rockien 
een rode dito 
een blauw schortie 
2 pislappen 
een rood scharlakens ruft 
een wit dito 
[0109r] een capsluier 
een swarte ruige hoedt 
een paer swarte vrouwenhosen 
een paer grauwe manshosen 
2 groene spreden 
2 gardijnties 
een pack oude duisterblauwe manscleren 
2 blauwe onderbroeken 
een oude rode hemdrock 
3 paer manshosen 
2 schorten 
een rode vrouwen hemdrock 
2 blauwe rocken 
[0109v] 2 paar kraag ende mouwen 
3 paer vrouwenhosen 
3 1/2 ellen nieuw doeck 
een paer mansschoenen 
een paer vrouwenmuilen 
4 stoelcussens 
een ruig vel 
5 grauwe brouwers schorteldoeken 
3 daags hoeden 
 
[0110r] Houtwerck etcetera 
een cas 
een tafel 
een kerckstoel 
3 paar swarte stoelen 
8 stoelen 
5 schilderijen 
3 albasterde borties 
3 kleine dito 
een spygel 
[0110v] een houten bierwagentie 
2 dosen  
een sang almanac 
een wateremmer 
2 houten rackies 
een lepelbord 
een houten zoutvat 
een mangelbord ende 2 mangelstocken 
2 schermen 
een kleerbord 
een kleerbesem 
een hairborsel 
een houten secreet 
[0111r] een wyge ende wygbanck 
een canarijkorf ende 1 canarij daerin 
een naijkorfcke 
een kleerkorff 
een wastobbe 
1 dito 
een oude korf met enige romlingen 
een armkorfcke 
een naijkussen 
een korfcke 
[0111v] een mantelstock 
een glaedsteen ende een glaadvel 
een gele strijcklap 
wat vlas 
een scheringe geern, swaar 4 pont 
14 roven geern 
 
[Geweer] 
een musket, bandelier ende ketstock [= forketstok] ende 2 degens, sampt 2 draagbanden 
 
3 stoven 
een spinwiel 
 
[0112r] Oostindisch steenwerck etcetera 
een grote Oostindische panne 
2 Oostindische butter panties 
5 Oostindische clapmutsen 
een Oostindische fruchtschaal 
9 Oostindische coppen 
2 kleine Oostindische vruchtschaalties 
 
Slecht steenwerck 
8 pannen 
een flesschie 
4 slechte clapmutsckes 
enich daags schuttelgoet 
een romercke 
4 flessen 
een drinkglas, 3 dito 
 
[0112v] Coper, tin, mesch ende iserwerck 
een messchen keteltie 
een messchen pottie 
een iseren stand kandeler 
een rooser  
1 treeft,  
2 tangen 
1 kettingh ende schuimspaan 
een tinnen lamp 
1 dito 
5 tinnen lepels 
een lanteern 
enich oud iser 
een schamel veintie 
3 iseren hangers 
 
Peerdegoedt etcetera 
een rijdwagen met sijn toebehoren 
een toom 
een sleed 
een leren hoftal [= hoofdstel] 
een zijlbeegh 
[0113r] een paar leren halsioecken [= halsjukken] 
een hanttuegel [= handteugel] 
een trins 
een jaaglijn ende hofstal [= hoofdstel] 
een sweep 
een peerdecap 
een deck 
 
2 rijdwagens hoij 
wat mout ende boeckweit 
een p[ar]thij lichte turf 
15 lopen ende een half verndel boeckweit 
18 lopen mout 
 
[0113v] Gout ende silverwerck 
[marge] de nevenstaende posten zijn bij Grietie Gerlofs erfgenamen naa haar genomen [einde marge] 
een roosringh, wegende 3 engelsen 
1 gouden ringh, weegt 4 1/2 engelsen genaamt een sluittrouw 
een geamelieerde hop, wegende 2 engelsen 
een silveren hardt daerin bevonden, weegt 8 1/2 lood 
3 stucken silver vergult, weegende 6 1/4 lood 
4 stucken silver gelt 
een testament met silver beslach 
een silveren oiriser 
6 silveren lepels 
een silveren brandewijns fluitie 
een silveren hechten vrouwenmes 
een scheed met silver beslagen 
een silveren haeck 
2 silveren kettings 
een silver hechten mansmes 
 
[0114r] In de schrijffcamer nae gedane ontsegelinge bevonden 
een kandeler ende pennaal 
 
[Boeken] 
Lusthof des gemoets, in 12o 
Geestelijcke bruiloft, in quarto 
't Geestelijck paradijs, in 12o 
Christelijcke Zevaart, in 12o 
Journaal nae Oostindien, in 4o 
Chronijck van Frieslant, in folio 
Vondels poezij, in 12o 
't Klein tabernakulken des Catholycken, in 16mo 
[0114v] Een old rekenboeck, in quarto 
Een old catholijx boeck, in klein folio 
De geestige Cortousaan [Courtisaan?], in 12o 
Een testament der Catholijcken, in 12o 
Een dito ende psalmboeck, in 4o, van Gattie Gerbens ende des selfs erven toebehorende, 't welck sij na hun genomen hebben 
 
Een silveren signet aan Dirck Gerlofs overgelevert 
Een groot nieuw schultboeck in folio gebonden met een perkamenten overslach quoteert met numero 1 
Een schultboeck in 't lang gebonden quoteert met numero 2 
Een dito kleinder quoteert met numero 3 
[0115r] Een dito sonder overval quoteert met numero 4 
Een dito waarinne weinich geschreven quoteert met numero 5 
Een boeckien waarinne verscheiden dingen zijn geannoteert quoteert met numero 6 
Een coopbrief van de brouwerij waaruit de overledene sijn versturven 
Een hantschrift op Luitien Jelles de dato den 11 junij 1664 f 25-00-00 
 
[marge] nevenstaande perpale handschrift ofte acte van adsignatie, hebben wij ondergeschreven gelicht desen 16e november 1666 (get.) T. Lanting not. publ. [einde marge] 
Een hantschrift op de vice-admiraal Rudolph Coenders de dato den 26e maij 1666 
 
Desen 6e junij 1667 is door notaris Lanting bovenstaende assignatie ofte handschrift ter secretarie geproduceert, Actum ut supra (get.) D.Wringer 1667 
 
Een assignatie van de Capitein Viselaar tot f 350-00-00 
de dato den 25e maij 1666  
 
[0115v] Gerede gelden ten sterfhuise bevonden 
[marge] bij Jan Roelofs na sich genomen [einde marge] 
een a 2-10-00 f 2-10-00 
8 a 6 stuivers f 2-08-00 
3 a 2 stuivers f 0-6-00 
---------- 
f 5-04-00 
 
[0116r] Proffijtelijcke uitstaende boeckschulden wegens bieren 
In 't langwerpich schuldboeck met numero 1 getekent 
Aucke Sappe debet f 1-00-00 
Abbe Lourens op 't Bilt f 3-10-00 
Age Iges f 1-08-00 
Arien Douwes herbergier f 3-10-00 
Ate Bottes f 2-13-00 
Aern cuiper f 7-13-00 
Anne Wytses f 1-05-00 
Aef kroes ende haar man f 6-00-00 
Albart Dirxen schipper f 1-00-00 
Abraham Jansen rest f 7-02-00 
Bauckien Fransen debet f 1-10-00 
Bauke Douwes tot Arum f 25-10-00 
Baucke Joannis f 1-00-00 
De bleker op de kleine Spycker f 8-14-00 
Claas Jonas f 1-17-08 
Claas Ides tot Arum f 2-00-00 
---------- 
f 75-02-08 
 
[0116v] Cornelis captein debet f 0-10-08 
Cornelis Daams f 5-00-00 
Vroedsman Claas Faber f 7-15-08 
Claas Jonas noch f 0-17-08 
Douwe wieldraier f 1-00-00 
Douwe Jansen spanier f 5-03-08 
Gemeensman Visscher f 4-10-00 
Doecke Jansen rest f 4-17-08 
dr. Arckenbout f 9-00-00 
Evert Symons f 3-07-00 
Eelck die breidt f 1-17-00 
Frans woont bij Focke timmerman f 0-07-00 
Folckert besemmaecker f 4-18-00 
Foppe smidt bij d' Zuiderpoort f 17-06-08 
Gerrit Gerrits hooscke f 3-10-00 
Gerrit Nauwoogh f 5-15-00 
weduwe Gerben Gatties rest f 46-17-08 
---------- 
f 122-12-08 
 
[0117r] Heertien van Amelant debet f 5-00-00 
Hendrick Nannes f 12-06-00 
Harmen bij Sybren schoe'apper in de steigh f 2-12-00 
Haie Arumer schipper f 2-12-08 
de selve noch f 1-06-00 
Hans Joostes tot Pingium f 0-14-08 
Hendrick schipper na Stavoren van Harlingen f 4-00-00 
Jurien kleine rest f 4-10-00 
Job gortmaker debet f 2-14-00 
Ide gortmaker debet f 11-15-00 
Jetse Huiberts f 11-09-00 
Jacob molener f 0-12-08 
Isbrant Joosten Heins debet ter sake bieren in sijn pakhuis gelevert f 44-02-00 
Jan Obbes rest f 5-19-00 
Jochum wever f 0-14-00 
Jan Symons schipper f 6-14-00 
---------- 
f 117-00-08 
 
[0117v] Joannes Nettes debet f 5-05-00 
Isbrant Joosten debet noch f 13-16-00 
Jan cuiper tot Menaam f 1-15-00 
Jan Jansen Agricola f 2-00-00 
Joost Clasen Kimswert f 1-05-08 
Captein Jan Viselaar rest van dunbieren f 29-08-00 
Carst opperman d 1-05-00 
Coorte dochter f 1-14-00 
Jochum Jelles bottelijer op 't schip Stadt ende Lande f 3-10-00 
Schipper Kees op 't selve schip f 0-17-08 
Lolcke Oenes f 1-00-00 
Lieuwe bierdragers wedu rest f 1-00-00 
De selve debet noch f 2-02-08 
Lyske Jouckes f 1-00-00 
Luitien Jelles op Amelant f 1-05-00 
Lieuwe Lieuwes f 5-10-00 
Lambert Arents f 1-00-08 
Lieuwe slachter f 4-02-00 
---------- 
f 77-16-00 
 
[0118r] Melle debet f 0-14-00 
Meile Feddes debet f 28-07-02 
Den 4e januarij 1666 wert de maior Haubois bij sloth van rekeninge f 38-09-00 
De nieuwe molener debet f 2-08-00 
Wybe Lisckes debet f 5-14-00 
Nanne Hansen f 1-00-08 
Obbe schipper tot Arum f 6-07-08 
De waterhaler f 1-00-00 
Pytter Iges f 2-09-00 
Pytter Jacobs schoolmeester f 2-06-08  
Pytter Jansen lakencoper debet f 24-00-08 
Pieter sonderlonte rest f 1-02-00 
Pytter Gerbens f 8-01-00 
Pytter Jacobs op de Lanen f 2-02-00 
Romke op Claas Jonas werck f 7-06-00 
Romke pannebacker f 0-14-00 
---------- 
132-01-02 
 
[0118v] Rogier Haspelman debet f 0-14-00 
Reiner Bolleman f 1-03-08 
Syke Wiggers t 'Arum f 1-15-00 
Symon apothecquar f 7-05-00 
Sybren Bouwes Leuverden schipper f 1-10-00 
De sadelmakers f 3-10-00 
Sybren Iges f 1-00-00 
Sake Romkes f 0-17-08 
Sioerd smid op 't Noordijs f 12-00-00 
Tieerd Bouwens hoedemaker f 14-17-08 
Tietse Oentes f 1-04-00 
Tomas galeibacker f 2-10-00 
Tomas Breda f 1-00-00 
Take Sybrens rest f 39-15-00 
Wybe Zomers metseler f 4-00-00 
Willem Clasen Sappe f 4-18-00 
---------- 
f 98-00-00 
 
[0119r] Boeckschulden in 't grootschultboeck met numero 2 quoteert 
Feddrick medebrenger debet f 1-10-00 
Ziert molener f 1-00-00 
Jacob Foeckboer f 3-14-00 
Douwe korfmaker f 3-00-00 
In de oplapte Juffer f 1-05-00 
De smidt bij de Lange Pijp f 0-07-00 
Wybren schuitboer f 0-07-00 
Galtie van Stavoren f 2-00-00 
Wouter Annes f 2-16-00 
Jacob isercramer f 1-00-00 
Jan Laaskes f 2-09-00 
Boven Antie Ides uitdraagsters f 3-07-08 
Rein molener f 2-00-00 
Antie Riemers rest f 13-00-00 
Lammert Jansen koekebacker f 12-05-00 
---------- 
f 50-00-08 
 
[0119v] Meester Hector Hoitema debet f 8-00-00 
Feddrick slachter f 0-10-00 
Jan Gerlofs f 6-00-00 
Claas Jonas de jonge f 0-14-00 
Maior Haubois rest sedert den 25e january 1666 tot den 4e juny f 26-16-08 
Hendrick Nankes van Amelant rest f 6-02-08 
Pytter Jansen rest noch f 8-10-00 
Marten Broers f 0-10-00 
Claas Douwes smidt f 12-10-00 
Wybe backer f 14-15-00 
Folckert Hemkes wijdschipper f 32-16-00 
Lammert Reins f 2-00-00 
De olde burgermeester Jan Sanstra f 66-01-08 
Maior Gerrit Stoffels f 13-10-00 
---------- 
f 198-15-08 
 
[0120r] Foppe Foppes wijdschipper debet f 43-19-02 
Gerben Gatties wedu f 18-07-08 
Edger Douwes f 4-00-00 
Frans de wilde f 4-18-00 
Maior Haubois rest van geleverde bieren, aen doorgepasseerde companie soldaten sedert den 3e february, tot den 28e february 1666 
De selve ad idem sedert den 24e marty, tot den 22e april f 21-10-00 
Haantie Neckes f 0-07-00 
Doede Steffens schoenmaecker f 16-00-00 
Hendrick Tomas smits swager f 4-16-00 
Doede Piers debet f 11-07-08 
Andrys Willems glaasmaker f 3-00-00 
---------- 
f 128-05-02 
 
[0120v] Oude burgermeester Paulus Wiltfanger debet f 25-11-00 
Jan Kalf f 5-00-00 
Baas Tijs blickslager f 2-12-08 
Pytter Oenes f 6-06-02 
Age Iges f 0-14-00 
Dirck Auckes kistmaecker f 27-14-00 
Botte bierdrager f 1-08-00 
Willem Andrys glaasmaker f 0-07-00 
Douwe smidt f 1-01-00 
De vice Admiraal Coenders debet sedert den 2e juny tot den 13e dito 1666 f 176-16-00 
Capitein Codde debet f 15-06-00 
Jan Ages wagener f 10-11-00 
Jan Willems metselaer f 12-00-00 
Joannes Doeckes blockmaker f 6-00-00 
---------- 
f 290-10-10 
 
[0121r] wedu Gattie Gerbens debet f 10-15-00 
Hopman Allert Blocq f 13-03-08 
Faandrager Jouwersma rest f 21-15-00 
Cornelis Stoffels debet f 4-10-00 
Lysbeth Douwe f 2-00-00 
Pytter Teijes f 0-14-00 
Beern Jansen snijder f 9-00-00 
Jan Symons gortmaker f 4-00-00 
Victor Hettes f 2-00-00 
Ontfanger Idsinga f 9-15-00 
Here Galama f 4-00-00 
Hincke Greolt smidts wedu f 2-14-00 
De Bilschippers f 3-03-00 
Jan wagenmaker f 0-14-00 
Claas Jacobs tot Achlum f 23-17-08 
---------- 
f 111-11-00 
 
[0121v] Meester Douwe tot Arum debet f 14-10-00 
Jacob Dirx Tolman f 2-00-00 
 
Op de leijen bevonden te zijn debet 
26 juny: Jacob tolman f 0-10-00 
Take Sybrens f 0-14-00 
Jan Zioerdts f 0-12-08 
Edger Douwes f 0-15-00 
28e juny: Take Sybrens f 4-05-00 
Gattie Gerbens erven f 1-15-00 
Jacob tolman f 0-10-00 
Edger Douwes f 0-15-08 
De moleners f 1-00-00 
Maior Haubois f 1-05-00 
Folckert Homkes f 4-00-00 
---------- 
32-12-08 
 
[0122r] Edger Douwes debet noch f 3-02-00 
---------- 
Wybren schuitboer f 0-10-00 
Foppe smidt f 0-14-00 
Feddrick Fockes f 0-10-00 
Jacob tolman noch f 0-10-00 
Pytter Jacobs timmerman f 4-00-00 
Jan Gerlofs f 2-00-00 
De Biltschippers f 0-14-08 
Hendrik Keiser f 1-05-00 
Molenaer f 2-00-00 
Folckert Hemkes f 0-10-00 
Pytter Teijes f 0-14-00 
Biltschippers noch f 1-00-00 
Claas smidt f 1-00-00 
---------- 
f 18-09-08 
 
[0122v] Doede Piers debet f 0-10-00 
Itie Hendrix f 0-12-08 
Jacob tolman f 0-10-00 
Dirck kistmaker f 1-00-00 
Harmen brouwer f 1-05-00 
Maior Haubois f 1-05-00 
Foppe Foppes f 2-00-00 
Bavius Ziricus f 2-10-00 
---------- 
f 9-12-08 
 
In 't maskboek 
Hobbe Tijmens rest f 2-12-08 
Hartog Joannis op Roptazijl 72 lopen mask 
Bouwen Jarichs 16 lopen, ider lopen 4 stuivers f 3-04-00 
---------- 
 
[0123r] Wybe Joostes debet 53 1/2 lopen masch, het lopen 4 stuivers 
Aefcke tot Yslummerbuiren debet 10 lopen, het 100 lopen gecocht tot 15-10-00 
Pytter Tijssen debet 118 lopen somermasch, 't 100 lopen tot 9 Caroli guldens 
... [niet ingevuld] brouwer in de Here Lantings gewesene brouwerije debet voor 6 sacken mout f 30-00-00 
 
Op 't bord met krijt geschreven 
Meile Feddes f 1-00-00 
Here Jansen buiten de Franequerspijp f 0-07-00 
De maior Haubois f 1-00-00 
Marten Broers f 1-00-00 
Foppe smit f 0-14-00 
Here Jans f 0-12-08 
De selve f 0-07-00 
 
[0123v] Lammert Reins f 1-00-00 
Foppe smid noch f 1-00-00 
de Geweldige Bootshaek f 2-16-00 
 
Lasten ende schulden van Sytse Gerbens cum uxore boedel 
Dirck Auckes kistmaker coomt volgens specifictie f 40-00-00 
Aengegeven den 3e october 1666 
dr. Arckenbout medicus comt voor medicinen ende visiten f 8-10-00 
Doede Piers cuipper volgens specificatie f 67-13-00 
Joannes Joannes, ende Johannes Sioerdts Hannema, voor paerdeweidingh f 10-00-00 
Rintie Clasen coopman als reste van sop na aftreck van f 5-12-08 
Daerinne aen biergenoten volgens sedulle f 43-18-00 
Gertie Jacobs nu huijsvrouwe van Claes Huijberts comt voor kelderhuier f 14-00-00 
Wybe Reiners metzeler volgens specificatie f 17-13-00 
[0124r] De notaris H. Caesarius comt voor salarien ende expensen meldens specificatie f 2-19-08 
Pytter Jansen laekenkoper comt voor gelevert laeken volgens specificatie f 43-04-14 
De burgermeester Evert Ruierdts comt volgens geregistreerde obligatie twiehondert Caroli guldens cum intressis f 200-00-00 
Walingh Cornelis representerende Isbrant Obbes comt van wintergarst f 265-00-00 
Job Dircks comt van souden f 4-10-00 
B. Ziricus comt van salarien ende expensen f [niet ingevuld] 
Jetse Gerryts van Sint Annekerck f 57-10-00 
Wybe Pytter Moijman van ockshoofden f 16-16-00 
Frans Laasen Hannema hopman wegens de gemene brouwers comt voor excijs ende water, volgen specificatie f 38-18-00 
Jeltie Jans ter saeke geleverde mout luit specificatie f 54-19-00 
Gemeenman Acker voor een ancker Zutarne wijn luit notule f 16-17-00 
Marten Broers voor arbeitsloon ende materialen ende de praem volgens specificatie f 4-10-00 
Taeke Cornelis voor verve meldens sedulle f 3-02-08 
[0124v] Wybe Liskes comt voor calck, steen ende cement blijckt specificatie f 4-10-00 
Galtie Reins tot Stavoren comt voor geleverde granen vermogens specificatie f 200-11-00 
Willem Hendricks Vosma comt f 110-00-00 
Minck Harmens creditores comt uit cracht van 't reversael der brouwerij etcetera als reste f 2870-00-00 
Pytter Gerbens comt f 140-00-00 
Tierd Sibouts Haarsma comt f 114-00-00 
Fedde Tierdts compt f 10-00-00 
Gattie Gerbens erven f 36-00-00 
Pytter... [niet ingevuld] wedu Sytse Gerbens Cosijn comt f 300-00-00 
Aebe ende Laes Pytters voor garst als reste f 81-00-00 
Het graff cost f 25-00-00 
Pytter Hettes comt f 14-00-00 
Baucke Joannes voor sop melt specificatie f 158-06-00 
Hopman Block f 18-15-00 
Brouwer Jarighs f 20-00-00 
Joannes Doekes blockmaker comt volgens specificatie f 9-10-00 
Antie Bentes ende verscheiden waren luit sedulle f 32-10-00 
Liuwe Oranje dochters comt ter saeke brandewijn en Angelicawater in 't sterffhuijs gebruickt f 18-17-00 
De pachters der hooft ende schorstiensgelden comt f 7-12-00 
De moleners van de Kerckpoortsmolen comt f 11-16-04 
[0125r] Wybe Fransen comt voor gehaeld brood f 13-01-00 
Claes Jacobs 't Achlum comt voor hoij f 29-08-00 
Tiepke Pytters comt wegens verschotene gelden f 250-00-00 
Pieter Sikkes in qualiteit comt zeventich goutguldens 
Job Jansen zeilmaker comt van moutsacken f 7-02-00 
Burgermeester Lantingh comt voor twie ocxhoofden f 2-08-00 
Sijuw de brouwknecht comt f [niet ingevuld] 
Minck Harmens wedu comt f 9-15-00 
Arien Douwes comt voor twie faam branthout ende ledige vaten f 24-00-00 
Wybe Fransen backer comt noch van broodwaren f 11-09-00 
Jan Willems comt f 22-19-00 
 
[0125v en 00126r] [scans ontbreken, of folio verkeerd doorgenummerd]  
 
[0126v] Bedden etcetera 
 
4 bedden ende 4 puelen 
10 oorcussens 
6 deeckens soo groen als wit 
19 laeckens 
2 halve laeckens 
4 pueldoecken 
2 pueldoecken 
2 wijtlingen 
1 pueldoeck 
1 laecken 
26 slopen 
6 groote kindere doecken 
2 tafellaeckens 
2 serwetten 
5 dito 
1 kindere doeck  
[0127r] 1 schorteldoeck 
een tafellaeckentie 
3 handoecken 
7 nuesdoecken 
3 dito 
20 vrouwen hemden 
5 blauwe schorteldoecken 
een hoick 
een swart laeckens rock 
een blauwe dito 
een fioletten dito 
2 daeghs rocken 
een fuilemorten schort 
een here saien rassen dito 
een sleght saien schort 
2 mantelties 
een roode schorteldoeck 
[0127v] een swarte dito 
een rode borstrock 
een rode dito 
2 borstlijven 
een paer swarte mouwen 
een overlijff 
een dito 
een paer hosen 
een kindere deken 
een tafelspretie 
2 schorstiencleden met 2 rabatten 
7 pont ende een fae[r]ndel rijgeern 
5 oude stoelcussens 
een eecken kas 
een murmerde dito 
6 schilderien 
[0128r] een eecken tafel 
een vieren dito 
een eecken kiste 
een eecken schabeltie 
2 swarte stoelen 
10 slechte dito 
4 albasterde borties 
een spiegel 
3 tobben 
een waschschammel 
3 tinties 
2 Oostindische coppen 
2 clapmutsen 
2 cleine dito Oostindisch 
2 Oostindische copckes ende een kelckie 
een Oostindisch wit pantie 
[0128v] 2 Oostindische copkes 
3 coppen slechte 
8 buitter pannen 
21 buitter pannen 
6 witte schaelen 
3 pannen 
2 coppen 
2 stienen cannen 
2 tinnen cannen 
1 tinnen com 
1 pijpkan 
een trachter 
2 brandewins kinties 
een kruiskorfke 
een half stuck dwiel goet 
3 flessen 
[0129r] 9 tinnen lepels 
2 stip panties, tinnen 
2 tinnen brandewijns kroeskes 
een messchen stuck iser 
een gootling 
een messchen braedpanne 
1 aecker, een iseren pot 
1 vierbecken 
1 wafeliser 
1 lanteern 
een koeckpanne 
1 schuimspaen 
3 testen, een ketting 
1 tange, een aschschop 
 
[Boeken] 
Uijtlegginge Calvinij, in folio 
Een testament, in quarto 
Drie andere boecken 
 
[0129v] 6 rogsaecken 
2 dito 
 
Silverwerck 
een silveren croes 
8 silveren lepels 
een silveren bel met een kettingh 
een silveren onderriem 
een silveren haeck 
een silveren penningh 
een brandewijnkroeske silver