Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    datum inventarisatieboek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid huidig adres
inventaris 1723-05-21 220 344v Leendert Leenderts stuurman en koemelker overledene Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Huigo Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v wijlen Antie Jans Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Leendert Leenderts aangever Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Gerrit Leenderts aangever Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Berber Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Marijke Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1695-12-30 220 130r Geertie Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Pieter Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Dieucke Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Aeltie Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r wijlen Geertie Pieters Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Enne Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jancke Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Ebeltie Ennes aangever Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen mr. metselaar overledene Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1709-04-30 220 211r Rienk Willems koopman overledene Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Willem Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Rixtie Tiepkes aangever Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Fokeltie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Grietie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Jan Romkes Hornstra Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Stoffel Middagten schout bij nacht Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Willem Middagten Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Jacob Romkes Braam Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Geeske Willems Hoogstraat 7
inventaris 1694-07-17 220 106r Janke Buwes Schiere aangever Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Pier Pieters Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Huibert Braem curatoren over Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Symen Fransen curator Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Jan Dirxen overledene Karremanstraat
inventaris 1711-04-23 220 242v oud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna overledene Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Baucke Fockes Agricola aangever Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Rinia Gonggrijp Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Tettie Jorna Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v de door de kinderen afgehouden en afgestane boedel Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1690-05-06 220 20r Arjaentje Pytters aangever Lanen
inventaris 1690-05-06 220 20r Simen Reins schipper overledene Lanen
inventaris 1701-10-03 220 178v Epe Jans Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Sybren Jans Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Antie Jans Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Jan Sybes mr. metselaar overledene Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Tjetje Epes Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Ydtie Hanses Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Albert Hendriks Mollema mr. wagenmaker aangever Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Johan Reinhard Kutsch advocaat Hof van Friesland aangever Lombardstraat 4
inventaris 1691-01-06 220 24r Dirck Pytters van Heemert koopman overledene Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Grietie Jarichs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Reyner Tjeerdts aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjaentje Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjen Hansen van Heemert Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r wijlen Dirck Pyters van Heemert koopman Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Jarigh Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Obbe Hansen de Bock Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Yttie Jarichs overledene Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Arjen van Heemert apotheker Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Yeme Jacobs de Ringh Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r wijlen Grytie Pyters Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r de vier nagelaten minderjarige kinderen Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Obbe Hansen de Bock aangever Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Ytie Jarighs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1691-08-07 220 1r wijlen Aeltie Jacobs Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Sicke Hettes Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Jan Gosses Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Siouckjen Douwes aangever Noorderhaven 64
inventaris 1692-09-26 220 22r Harmen Werps mr. tabakspijpmaker Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Bastiaen Werps mr. scheepstimmerman overledene Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Maertie Bastiaens aangever Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Werp Bastiaens Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Grytie Lucas Sint Odolphisteeg
inventaris 1695-01-08 220 151r Tjitske Pilgroms dienstmaagd aangever Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Arjen Symens Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Johannes Gerlofs Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Jacob Aerts koopman Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Lijsbeth Cornelis Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Frans Symens Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Jurjen Claessen Fontein Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Trijntje Arjens overledene Voorstraat 53
inventaris 1696-04-27 220 133r Reynouw Hettes aangever Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Tialling Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r mr. Melle Hansen Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Jetse Jelles Stijl Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Harmen Douwes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Wytzke Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Enne Jacobs molenaar overledene Zeilmakersstraat