Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    datum inventarisatieboek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid huidig adres
inventaris 1708-06-19 220 208r Geertie Abbes
inventaris 1708-06-19 220 208r Riemcke Abbes
inventaris 1698-04-23 220 161v Beitske Abrahams overledene
inventaris 1722-12-01 220 325v wijlen Frouckjen Abrahams van der Fuyck
inventaris 1702-10-18 220 190r Jan Abrahams overledene
inventaris 1704-11-17 220 201v Tettje Aedes overledene
inventaris 1695-01-08 220 151r Jacob Aerts koopman Voorstraat 53
inventaris 1722-12-01 220 325v Dyna Alberts de Rhoo
inventaris 1699-06-28 220 168v Imke Alberts overledene
inventaris 1722-12-01 220 325v Marijke Alberts de Rhoo
inventaris 1692-06-18 220 68r Ytie Andles
inventaris 1694-02-09 220 97r Antie Andries aangever
inventaris 1695-06-25 220 113r Antie Andries overledene
inventaris 1723-02-26 220 333r Gerrit Andries
inventaris 1727-08-07 220 380r Gijsbert Andries
inventaris 1723-02-08 220 354r Jan Andries overledene
inventaris 1723-02-23 220 354v Jan Andries overledene
inventaris 1721-07-22 220 286r wijlen Sybout Andries Vlasman grootveerschipper
inventaris 1691-11-10 220 10r Jan Anes
inventaris 1707-11-25 220 206r Jan Anes scheepstimmerman overledene
inventaris 1691-11-10 220 10r Sjoertje Anes overledene
inventaris 1691-11-10 220 10r Sjoertje Anes aangever
inventaris 1704-10-29 220 200r Aukjen Annes overledene
inventaris 1711-04-23 220 242v oud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna overledene Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1698-04-23 220 161v Taevis Arjens
inventaris 1695-01-08 220 151r Trijntje Arjens overledene Voorstraat 53
inventaris 1692-09-26 220 22r Maertie Bastiaens aangever Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Werp Bastiaens Sint Odolphisteeg
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1692-06-18 220 68r Antie Bentes
inventaris 1692-06-18 220 68r Dieucke Bentes
inventaris 1695-08-27 220 125r Geertie Bentes
inventaris 1695-08-27 220 125r Tiebkjen Bentes
inventaris 1692-06-18 220 68r Ytie Bentes
inventaris 1701-12-22 220 186r Ytie Bottes aangever
inventaris 1694-07-17 220 106r Janke Buwes Schiere aangever Karremanstraat
inventaris 1701-09-26 220 174v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1701-09-27 220 176v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1692-06-18 220 68r Berbertie Claeses aangever
inventaris 1705-02-27 220 203r Corneliske Claeses overledene
inventaris 1705-02-27 220 203r Gryttje Claeses aangever
inventaris 1693-12-28 220 91r Pyter Claeses
inventaris 1695-08-27 220 125r Ewert Claessen
inventaris 1695-01-08 220 151r Jurjen Claessen Fontein Voorstraat 53
inventaris 1702-09-28 220 188v Ewert Clasen Oosterbaan aangever
inventaris 1698-11-23 220 167r Jurjen Clasen Fontein aangever
inventaris 1701-11-22 220 185r wijlen Sybren Clasen Jonas
inventaris 1701-09-27 220 176v Claeske Clasens mr. wever en rogverschieter overledene
inventaris 1705-03-30 220 203v Gryttje Clases Smids overledene
inventaris 1692-06-18 220 68r Arjen Cornelis
inventaris 1705-02-27 220 203r wijlen Claes Cornelis schoenmaker
inventaris 1719-10-10 220 267r Cornelis Cornelis
inventaris 1719-10-10 220 267r Dirck Cornelis Mock koopman overledene
inventaris 1719-10-10 220 267r Eelckjen Cornelis
inventaris 1695-01-08 220 151r Lijsbeth Cornelis Voorstraat 53
inventaris 1723-02-26 220 333r Trijntje Cornelis turfmeetster overledene
inventaris 1694-03-20 220 94r Tytie Davidts overledene
inventaris 1696-09-21 220 146r Wybe Dircks schots koopman
inventaris 1707-11-25 220 206r Wytske Dirkx aangever
inventaris 1706-09-16 220 204v Bettje Dirx overledene
inventaris 1719-10-10 220 267r wijlen Cornelis Dirx
inventaris 1695-08-27 220 125r Douwe Dirx
inventaris 1719-10-10 220 267r Eelke Dirx
inventaris 1694-08-10 220 111r Jeltie Dirx
inventaris 1696-05-07 220 138r Jetse Dirx
inventaris 1694-08-10 220 111r Rinnert Dirx
inventaris 1719-10-10 220 267r Seerp Dirx
inventaris 1694-08-10 220 111r Sjouckjen Dirx
inventaris 1695-08-27 220 125r Tiete Dirx
inventaris 1696-05-07 220 138r Hans Dirxen Pottie steenvoerder overledene
inventaris 1694-07-17 220 106r Jan Dirxen overledene Karremanstraat
inventaris 1702-09-03 220 197v Sydse Doedes aangever
inventaris 1702-10-18 220 190r Sytse Doedes aangever
inventaris 1691-11-10 220 10r Andries Douwes
inventaris 1725-08-29 220 356v wijlen Foppe Douwes
inventaris 1723-02-26 220 333r Gerbrich Douwes aangever
inventaris 1701-11-22 220 185r Gryttie Douwes overledene
inventaris 1696-04-27 220 133r Harmen Douwes Zeilmakersstraat
inventaris 1725-08-29 220 356v Hylke Douwes Hanekuik aangever
inventaris 1725-08-29 220 356v Minne Douwes
inventaris 1691-08-07 220 1r Siouckjen Douwes aangever Noorderhaven 64
inventaris 1695-08-27 220 125r Siouckjen Douwes overledene
inventaris 1721-07-22 220 286r Wybe Driesses curator
inventaris 1706-09-16 220 204v wijlen Corneliske Edsgers mr. kompasmaker
inventaris 1698-11-11 220 166v Dirk Eelckes linnenwever overledene
inventaris 1695-12-30 220 130r Ebeltie Ennes aangever Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1696-04-27 220 133r Tialling Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Wytzke Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Tjetje Epes Lombardstraat 4
inventaris 1691-08-05 220 14r Geertje Feddes
inventaris 1691-08-05 220 14r Jeltje Feddes
inventaris 1691-08-05 220 14r Martjen Feddes
inventaris 1691-08-05 220 14r Pyter Feddes
inventaris 1698-07-22 220 165r Tierck Feddrix
inventaris 1701-11-22 220 185r Tjerk Feddrix aangever
inventaris 1701-12-22 220 186r Tjerk Feddrix aangever
inventaris 1706-09-16 220 204v Wybe Feddrix Kalff
inventaris 1698-07-12 220 163v Arjaentie Feikes overledene
inventaris 1708-06-19 220 208r Abbe Feites wijdschipper
inventaris 1711-04-23 220 242v Baucke Fockes Agricola aangever Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1694-02-09 220 97r Jetske Folckerts
inventaris 1694-02-09 220 97r Jochum Folkerts overledene
inventaris 1701-12-22 220 186r Leeuk Folkerts overledene
inventaris 1725-08-29 220 356v Tytie Folkerts aangever
inventaris 1722-12-01 220 325v Aefke Fransen aangever
inventaris 1698-06-30 220 162v Pieter Fransen overledene
inventaris 1694-07-17 220 106r Symen Fransen curator Karremanstraat
inventaris 1695-01-08 220 151r Johannes Gerlofs Voorstraat 53
inventaris 1694-08-10 220 111r Bottie Gerrits
inventaris 1693-12-28 220 91r Trijntje Gerrits
inventaris 1693-12-28 220 91r Trijntie Gijsberts aangever
inventaris 1702-05-23 220 187v Jan Goitjens overledene
inventaris 1695-08-27 220 125r Bente Gosses
inventaris 1691-08-07 220 1r Jan Gosses Noorderhaven 64
inventaris 1721-02-18 220 276r Hendrik Gowerts mr. bakker overledene
inventaris 1721-10-28 220 282r Hendrik Gowerts mr. bakker overledene
inventaris 1721-02-18 220 276r Yke Gowerts
inventaris 1721-10-28 220 282r Yke Gowerts
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjen Hansen van Heemert Noorderhaven 61
inventaris 1694-08-10 220 111r mr. Melle Hansen
inventaris 1696-04-27 220 133r mr. Melle Hansen Zeilmakersstraat
inventaris 1691-01-06 220 24r Obbe Hansen de Bock aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Obbe Hansen de Bock Noorderhaven 61
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Ydtie Hanses Lombardstraat 4
inventaris 1702-09-03 220 197v Hendrik Harmens
inventaris 1701-12-22 220 186r Jan Hayes aangever
inventaris 1704-10-29 220 200r Jan Hayes aangever
inventaris 1701-09-26 220 174v Janke Heeres overledene
inventaris 1701-10-03 220 178v Albert Hendriks Mollema mr. wagenmaker aangever Lombardstraat 4
inventaris 1718-07-19 220 260r de twee voorkinderen bij (1) wijlen Lijsbet Hendriks
inventaris 1721-02-18 220 276r Gowert Hendrix
inventaris 1721-10-28 220 282r Gowert Hendrix
inventaris 1721-02-18 220 276r Jan Hendrix
inventaris 1721-10-28 220 282r Jan Hendrix
inventaris 1699-06-28 220 168v Here Heres
inventaris 1696-04-27 220 133r Reynouw Hettes aangever Zeilmakersstraat
inventaris 1691-08-07 220 1r Sicke Hettes Noorderhaven 64
inventaris 1695-08-27 220 125r Sicke Hettes aangever
inventaris 1691-08-07 220 1r wijlen Aeltie Jacobs Noorderhaven 64
inventaris 1696-09-21 220 146r vroedsman Aert Jacobs
inventaris 1696-05-07 220 138r Anskjen Jacobs aangever
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjaentje Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1718-07-19 220 260r Dirck Jacobs wijdschipper overledene
inventaris 1696-04-27 220 133r Enne Jacobs molenaar overledene Zeilmakersstraat
inventaris 1721-02-18 220 276r Hendrik Jacobs
inventaris 1721-10-28 220 282r Hendrik Jacobs
inventaris 1692-02-19 220 31r Jarigh Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1718-07-19 220 260r Simon Jacobs wijdschipper aangever
inventaris 1696-06-09 220 117r Trijntie Jacobs aangever
inventaris 1691-01-06 220 24r Yeme Jacobs de Ringh Noorderhaven 61
inventaris 1701-10-03 220 178v Antie Jans Lombardstraat 4
inventaris 1723-05-21 220 344v wijlen Antie Jans Bildtstraat 19
inventaris 1698-07-22 220 165r Claeske Jans overledene
inventaris 1695-12-30 220 130r Dieucke Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Enne Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1701-10-03 220 178v Epe Jans Lombardstraat 4
inventaris 1695-12-30 220 130r Geertie Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1696-09-21 220 146r Grietie Jans aangever
inventaris 1701-09-26 220 174v Jakle Jans aangever
inventaris 1701-09-27 220 176v Jakle Jans aangever
inventaris 1702-09-28 220 188v Jakle Jans aangever
inventaris 1702-10-19 220 192r Jakle Jans aangever
inventaris 1725-08-29 220 356v wijlen Maertie Jans
inventaris 1701-10-03 220 178v Sybren Jans Lombardstraat 4
inventaris 1695-12-30 220 130r Aeltie Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1703-01-03 220 194v wijlen Beern Jansen kalkdrager
inventaris 1711-03-09 220 241v Carst Jansen Ros mr. kastmaker beheerder kast
inventaris 1691-11-10 220 10r wijlen Jan Jansen
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen mr. metselaar overledene Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1700-06-18 220 173r wijlen Jan Jansen
inventaris 1703-01-03 220 194v Jan Jansen aangever
inventaris 1695-12-30 220 130r Jancke Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1714-06-21 220 251v vroedsman Jillis Jansen Wiertsma aangever
inventaris 1721-07-22 220 286r Johannes Jansen Cramer koopman overledene
inventaris 1696-06-09 220 117r Lambert Jansen havenchercher overledene
inventaris 1725-08-29 220 356v Marten Jansen grootschipper overledene
inventaris 1695-12-30 220 130r Pieter Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1700-06-18 220 173r Pieter Jansen
inventaris 1696-09-21 220 146r Stijntie Janz aangever
inventaris 1692-02-19 220 31r Grietie Jarichs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Yttie Jarichs overledene Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Ytie Jarighs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1698-11-11 220 166v Jetse Jelles aangever
inventaris 1702-12-28 220 193v Jetse Jelles aangever
inventaris 1705-02-27 220 203r Jetse Jelles aangever
inventaris 1694-08-10 220 111r Jetse Jelles Stijl
inventaris 1696-04-27 220 133r Jetse Jelles Stijl Zeilmakersstraat
inventaris 1701-11-22 220 185r Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1702-05-23 220 187v Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1705-03-30 220 203v Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1702-05-23 220 187v Jelle Jetses aangever
inventaris 1702-10-19 220 192r Geertie Jilts overledene
inventaris 1694-02-20 220 102r Beerntie Jochums aangever
inventaris 1694-02-20 220 102r Fokeltie Jochums
inventaris 1694-02-20 220 102r Tjallingh Jochums
inventaris 1696-05-07 220 138r Jelte Johannis
inventaris 1693-12-28 220 91r Gerrit Joostes mr. kuiper overledene
inventaris 1696-06-09 220 117r Pieter Lamberts
inventaris 1723-05-21 220 344v Berber Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Gerrit Leenderts aangever Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Huigo Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Leendert Leenderts stuurman en koemelker overledene Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Leendert Leenderts aangever Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Marijke Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1703-01-03 220 194v Eelke Lieuwes aangever
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Rein Lieuwes
inventaris 1701-12-22 220 186r wijlen Obbe Lolkes
inventaris 1708-06-19 220 208r burgervaandrig Jacob Lourens
inventaris 1691-08-05 220 14r Fedde Louws Coeringa mr. glasmaker overledene
inventaris 1692-09-26 220 22r Grytie Lucas Sint Odolphisteeg
inventaris 1698-04-23 220 161v Philippus Lucas aangever
inventaris 1725-08-29 220 356v Baukjen Martens aangever
inventaris 1695-08-27 220 125r wijlen Dirk Martens
inventaris 1725-08-29 220 356v Jisckjen Martens aangever
inventaris 1710-02-24 220 229r Jacob Meiles
inventaris 1696-09-21 220 146r Rixtie Minnes overledene
inventaris 1700-06-18 220 173r Claeske Pieters Groen overledene
inventaris 1695-12-30 220 130r wijlen Geertie Pieters Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1694-07-17 220 106r Pier Pieters Karremanstraat
inventaris 1708-06-19 220 208r Pietie Pieters Klip aangever
inventaris 1710-02-24 220 229r Ruird Pieters koopman overledene
inventaris 1695-01-08 220 151r Tjitske Pilgroms dienstmaagd aangever Voorstraat 53
inventaris 1691-08-05 220 14r Beern Pyters mr. korfmaker
inventaris 1692-02-19 220 31r wijlen Dirck Pyters van Heemert koopman Noorderhaven 61
inventaris 1727-08-07 220 380r Frans Pyters Huydekoper koopman aangever
inventaris 1691-01-06 220 24r wijlen Grytie Pyters Noorderhaven 61
inventaris 1727-08-07 220 380r Trijntje Pyters overledene
inventaris 1690-05-06 220 20r Arjaentje Pytters aangever Lanen
inventaris 1691-01-06 220 24r Dirck Pytters van Heemert koopman overledene Noorderhaven 61
inventaris 1702-10-18 220 190r Sjoerd Pytters aangever
inventaris 1702-09-03 220 197v Sjoerdt Pytters aangever
inventaris 1698-11-23 220 167r Tieerd Reiners aangever
inventaris 1701-10-03 220 178v Johan Reinhard Kutsch advocaat Hof van Friesland aangever Lombardstraat 4
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen burgemeester Edo Reins Winia
inventaris 1695-06-25 220 113r Hincke Reins aangever
inventaris 1695-06-25 220 113r Rein Reins
inventaris 1690-05-06 220 20r Simen Reins schipper overledene Lanen
inventaris 1702-09-28 220 188v Botte Rienx zeevarend persoon overledene
inventaris 1694-08-10 220 111r Dirck Rienx molenaar overledene
inventaris 1709-04-30 220 211r Fokeltie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Grietie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1700-06-18 220 173r Nanne Rienx sleefmaker aangever
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Willem Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1694-03-20 220 94r Maertie Rijcks aangever
inventaris 1694-03-20 220 94r Neeltie Rijcks
inventaris 1705-03-30 220 203v wijlen Tjeerd Ristskes mr. ijzersmid
inventaris 1692-06-18 220 68r Bente Roelofs koopman overledene
inventaris 1698-04-23 220 161v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1698-11-11 220 166v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1699-06-28 220 168v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1709-04-30 220 211r Jacob Romkes Braam Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Jan Romkes Hornstra Hoogstraat 7
inventaris 1710-02-24 220 229r Imke Ruirdts aangever
inventaris 1710-02-24 220 229r Janke Ruirdts aangever
inventaris 1710-02-24 220 229r Jelte Ruirdts
inventaris 1710-02-24 220 229r Meile Ruirdts
inventaris 1710-02-24 220 229r de goederen van Pieter Ruirdts
inventaris 1710-02-24 220 229r Sijke Ruirdts aangever
inventaris 1691-11-10 220 10r Stoffel Saekes
inventaris 1691-11-10 220 10r Sytske Saekes
inventaris 1705-06-03 220 204r Jan Salvus zeevarend persoon overledene
inventaris 1704-10-29 220 200r wijlen Claes Saskers zeevarend persoon
inventaris 1710-02-24 220 229r Tieerd Siverds Siverda
inventaris 1702-04-16 220 195v Trijntje Steffens overledene
inventaris 1707-11-25 220 206r wijlen Gerrit Stoffels Middagten
inventaris 1701-10-03 220 178v Jan Sybes mr. metselaar overledene Lombardstraat 4
inventaris 1702-09-03 220 197v Sjoukje Sybolts overledene
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Andries Sybouts Vlasman kind
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Jan Sybouts Vlasman kinderen van
inventaris 1698-07-22 220 165r Douke Sybrens
inventaris 1705-03-30 220 203v Gouke Sybrens aangever
inventaris 1702-04-16 220 195v wijlen Lolke Sydzes mr. boendermaker
inventaris 1695-01-08 220 151r Arjen Symens Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Frans Symens Voorstraat 53
inventaris 1698-04-23 220 161v Arjen Tavis
inventaris 1725-08-29 220 356v Jelle Teunis grootschipper
inventaris 1707-11-25 220 206r Sioerdtie Teunis
inventaris 1703-01-03 220 194v Jouckjen Thomas overledene
inventaris 1718-07-19 220 260r Lijsbet Tiallings aangever
inventaris 1698-11-23 220 167r Reiner Tieerds
inventaris 1698-11-23 220 167r Rinske Tieerds
inventaris 1698-11-23 220 167r Tieerd Tieerdsen varend persoon ter zee overledene
inventaris 1698-11-23 220 167r Tieerd Tieerdsen
inventaris 1709-04-30 220 211r Rixtie Tiepkes aangever Hoogstraat 7
inventaris 1702-12-28 220 193v Sibbele Tijssen overledene
inventaris 1719-10-10 220 267r Femke Tjallings aangever
inventaris 1692-02-19 220 31r Reyner Tjeerdts aangever Noorderhaven 61
inventaris 1698-07-12 220 163v Marten Tytes
inventaris 1696-06-09 220 117r burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma
inventaris 1691-08-05 220 14r Uylckjen Uylckes aangever
inventaris 1692-09-26 220 22r Bastiaen Werps mr. scheepstimmerman overledene Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Harmen Werps mr. tabakspijpmaker Sint Odolphisteeg
inventaris 1709-04-30 220 211r Geeske Willems Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Rienk Willems koopman overledene Hoogstraat 7
inventaris 1696-09-21 220 146r Dirck Wybes
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Folckert Wybes schipper op Bolsward
inventaris 1694-02-09 220 97r Folkert Wybes
inventaris 1696-09-21 220 146r Gepke Wybes
inventaris 1696-09-21 220 146r Jelte Wybes
inventaris 1696-09-21 220 146r Minne Wybes
inventaris 1727-07-19 220 389r Antje Wygers Kalkenstein overledene
inventaris 1721-07-22 220 286r Gerloff Ymes curatoren over
inventaris 1727-08-07 220 380r Tijs Ypes mr. molenmaker
inventaris 1719-10-10 220 267r Ruird Zweerds