Harlingen, lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk

illustratie lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk
Deze lijst is samengesteld aan de hand van diverse aantekeningen van verschillende heren, o.a. Mr. A.H. van Kleffens, F.D. Fontein (kijk hier voor zijn inleiding), A.J. Glastra van Loon, L.J. Hannema, Ir. F.E. van Ruyven, Jac. Wobma en vele onbekenden, benevens foto's van Harm de Vries.
Daar de opschriften moeilijk of soms onleesbaar zijn, is verschil tussen de diverse opnamen niet uitgesloten. De opschriften van de overledenen na 1811 zijn gecontroleerd met de overlijdensacten uit het gemeentearchief der Gemeente Harlingen.
Door diverse verbouwingen en restauraties hebben diverse grafzerken een andere plaats gekregen als voorheen.
Op de plattegrond-oost en plattegrond-west zijn de grafzerken genummerd van 1 t/m 166 en het toegevoegde nummer op de lijst vermeldt de volgorde der namen op de steen.


Lijst van grafschriften in de voormalige Kleine of Westerkerk te Harlingen
Deze kerk in het westen der stad gelegen is feitelijk in twee delen gebouwd. Het eerste gedeelte was een overblijfsel van het oude kasteel, het zogenaamde "Blauwhuis", het vroegere woonhuis van het kasteel. Het werd in 1553 gebouwd, zoals blijkt uit een gevelsteen, die boven de noordwestkant was geplaatst: "Christoffel van Sternzee, Ro: Kei: Mat: Haupman, Drossardt en Olderman tot Harlingen, Grytman van Barradeel het de XVI Mey Ao 1553 den eerste steen an dit wierk gelegt". De steen bevindt zich momenteel in de zuidelijke achtergevel van het gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen.
In 1645 ging men beraadslagen over een nieuwe kerk en vijf jaar later, op 5 maart 1650 werd de eerste predikatie gehouden door Ds. Wesselius Acronius over Jesaja 2:3.
Later werd een nieuwe vleugel aan de oostkant van het oude gebouw gemaakt en wel zo dat de kerk van de oostkant gezien een kruiskerk vertoonde. In 1669 werd besloten tot vergroting van de kerk. jan Wopkes Acker legde op 14 juli 1669 de eerste steen aan deze aanbouw. Helaas is niet bekend waar deze steen is.
In 1895 werd de kerk afgebroken. Alleen oude foto's en de "Westerkerklaan" herinneren nog aan deze kerk.
Uit de aantekeningen en plattegrond vervaardigd door Mr. A.H. van Kleffens te Harlingen omstreeks 1938 is een lijst samengesteld van de grafzerken welke in de voormalige Westerkerk te Harlingen hebben gelegen.


Harlingen, mei 2001.
De samensteller: J. v.d. Gaast


In de lijst staat GK voor Grote Kerk en WK voor Westerkerk.
..... staat voor een onbekend aantal onleesbare tekens, een x in een datum betekent dat de datum wel vermeld, maar niet te lezen is.
Behalve deze lijst is er nog 1 grafschrift van het voormalige Westerkerkhof:
"Hier ligt begraven Ordoleen LOUDKORSKIJ, tweede lieutenant bij de RusKeiserlijke Marina, in zijn 28e jaar overleden aan boord van de brik 'Ajax' op 1-12 september 1822. Zijne vrienden de officieren van dit schip hebben deze steen ter zijner nagedachtenis gelegd met bepaling dit graf niet te openen."
(N.B. Dit schip, bestemd door het Russisch Gouvernement voor een reis rondom de wereld, viel in averij op onze kust en vertoefde 4 maanden in Harlingen.)

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:57.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  graf         familienaam, voornaam geboren    overleden leeft. opmerking echtgen. van
GK 165-1 Hoornstra, Lijsbert S. 0000-00-00 1803-02-28 6x wed. ...ppinga, ?
GK 130-1 Burmania, Atke van 0000-00-00 1583-xx-xx huisvrouw van ?, Wil...
GK 161-1 Frisius, Doetje 0000-00-00 1729-02-27 Acker, Tjaard Nic.
GK 161-2 Reyers, Grietie 0000-00-00 17xx-07-09 huisvr. van Acker, Nicolaus
GK 46-4 Fontein, Jurjen Clases 0000-00-00 1716-03-07 66 burg. ..... Adam, Attje P. de
WK 15-1 Reneman, Vokeltje 0000-00-00 1749-05-28 61 huijsvrouw v.d. burgemr. Agema, Joost
GK 127-2 Tempelaer, Aechje Fr. + 3 Kinders 0000-00-00 1667-12-20 31 wedu van Agricola, Jan Jans
WK 92-2 Wijbinga, Dieuwke 0000-00-00 1789-12-23 66 wed. wijlen Akkringa, P.r.
GK 96-2 Okkes, Baukjen 0000-00-00 1791-01-31 74 wed. wijlen Alberts, Pieter
WK 58-1 Pieters, Hencke + 2 Kinders 0000-00-00 16xx-xx-xx huisvrou van Alberts, Meile
GK 129-1 Brouwer, Tjeerdt Corn. 0000-00-00 1751-01-05 67 burgemeester en capitein Baars, Albertje H.
GK 150-1 Oosterbaan, Yebeltie E. 0000-00-00 1822-02-20 50 huisvrouw van Backer, Coenraad W.
WK 62-1 IJsbrandts, Jeltje 0000-00-00 1650-01-xx huisvrou van Beern, Jans
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Beima, Douwe Hommes
GK 113-1 Brands, ..... Ali 0000-00-00 1751-xx-25 wed. van Beima, ?
GK 77-1 Hittingha, Sibrant van 0000-00-00 1641-05-01 x6 apoth. Bergen, Maaike Abr. van
GK 130-2 Conradi, Albertus Jac. 0000-00-00 1823-08-04 75 oud secr. van harlingen en curator Binkes, Alide Jac.
GK 120-1 Block, Mayken de 0000-00-00 1571-02-27 8w dochter van Block, Jaques de
GK 28-1 Blok, Antje Hendriks 0000-00-00 1763-01-01 31 huisvrouw van Blok, Wijbe Dirks
WK 35-1 Meijners, Jancke 0000-00-00 1693-06-29 78 weduw van Boringa, Koen
WK 35-2 Caesarius, Lutske 0000-00-00 1697-01-15 45 huisvrou van burger-faendrich en kleermaker Borman, Frederik
GK 87-1 Dreijer, Martien P. 0000-00-00 1683-05-03 20 huisvrou Braam, Jacob Romkes
GK 87-2 Fontein, Antje Reiners + 2 Kinders 0000-00-00 1707-01-12 30 huisvrouw van Braam, Jacob Romkes
WK 13-1 Metzelaar, Fetje Pieters 0000-00-00 1814-09-08 64 huisvrou van Brameijer, Tjalling J.
WK 42-1 Jans, Hendrikie 0000-00-00 1753-12-07 74 wedu v.d. burgemr. Bretton, Pier
GK 46-2 Fontein, Tjalling 0000-00-00 1816-01-13 26 advocaat te leeuwarden Brouwer, Saske
GK 129-2 Hanekuik, Hinke 0000-00-00 1804-08-19 82 wed. van Brouwer, Cornelis
GK 1-1 Jans, Geertruida 0000-00-00 xxxx-10-x8 huisvrou van Bruinsvelt, Hendrik
GK 102-1 Aerns, Aaltien 0000-00-00 0000-00-00 weduwe van Buis, Claes Gerrits
GK 82-1 Dirks, Antje 0000-00-00 1799-03-12 68 huisvrouw van Buisman, Jan Leenderts
GK 152-1 Siibrandts, Aefke 0000-00-00 1562-09-16 huisfrou van Claesz, Anne
GK 130-3 Binkes, Alida Johanna 0000-00-00 1826-01-27 71 weduwe v. wijlen mr. Conradi, A.j.
GK 95-3 Bedt, Elicebet 0000-00-00 1728-01-13 35 huisvrouw van Crytenburg, Jan van
WK 94-1 W., P.g. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen D., I.f.
WK 2-3 Braak, Eva A. 0000-00-00 1777-01-04 60 wed. van Dalsen, R. van
GK 86-3 Sijmens, Yebbel 0000-00-00 1656-09-30 x6 huisvrou van coopman Dircx, Jacob
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Dirks, Tetje
GK 86-2 Willems, Janke 0000-00-00 16x2-09-x9 wedu van Djurris, Sijmen
GK 131-1 Teunes, Ymkje 0000-00-00 1790-03-26 69 huisvrouw van de coopman Douwes, Willem
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Douwes, Arjen
WK 48-1 Toomes, Wobbel 0000-00-00 xxxx-xx-xx huisvrou van wijdtschipper Douwes, Aucke
GK 104-1 Hannema, Pieter Sj. 0000-00-00 1807-06-01 57 Dreijer, Janke Hylkes
GK 137-4 Hannema, Jacobus Sj. 1752-10-08 1824-05-29 71 Dreijer, Rinske
WK 10-2 Faina, Antje Jans 0000-00-00 1728-04-16 55 huisvrouw v.d. burgemeester Feersma, Cornelis
GK 117-4 Feitama, Elisabeth S. 0000-00-00 1674-03-04 8 oudste dochter v. Feijtama, Sijbrand P.
GK 117-2 Jans, Grietje 0000-00-00 1695-10-x6 52 weduw van Feitema, Sybrant P.
WK 32-2 Harmens, Lijsbet 0000-00-00 1672-11-16 huisvrouw van mr. Ferwer, Paulus P.
GK 27-2 Hanekuik, Hijlke Douwes 0000-00-00 1731-03-27 46 Fontein, Ybeltje R.
GK 46-1 Jeddema, Antje Reiners 0000-00-00 1670-11-02 54 Fontein, Claes Jurjens
GK 46-6 Huidekoper, Rijkje 0000-00-00 1761-05-08 35 huisvrou van Fontein, Freerk
GK 46-8 Tjallingii, Aafke 0000-00-00 1811-12-09 60 huisvrouw van Fontein, Jan
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Fontein, E.
GK 144-2 Jeddema, Ianneke R. 0000-00-00 1678-12-07 31 wed. van Fontein, Gijsbert J.
GK 149-3 Stinstra, Catharina 0000-00-00 1814-01-02 70 huisvrouw van Fontein, Dirk
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Foppes, Aeltje
WK 43-1 Abrahams, Sara 0000-00-00 1636-06-22 wedu van Freercks, Arjen
WK 37-1 Fries, Hidde Tjercks + 2 Kinderen de 0000-00-00 1679-05-23 33 ouste zoon van de lt. admiraal Fries, Tjerck Hiddes de
GK 137-1 Haukes, Nieske 0000-00-00 1707-05-19 69 huisvrou van oud dijkgraef Gabes, Lambert
GK 135-1 Westra, Trijntje 0000-00-00 1791-10-17 28 huisvrouw van dn koopman en burger bevelhebber Gratama, Tjepke
WK 24-1 Hoogland, Trijntje 0000-00-00 1758-11-15 24 huisvrou van de vroetsman Haas, Albartus de
GK 152-4 Lammertsdr, Annetie 0000-00-00 1617-04-13 Haenenboergh, Cornelis J.
GK 27-2 Fontein, Ybeltje R. 0000-00-00 1742-11-20 46 wed. van Hanekuik, Hylcke Douwes
GK 57-6 Scheltinga, Rinske J. 0000-00-00 1786-11-05 29 huisvrouw van Hanekuik, Pieter I.
GK 0-0 Scheltema, Elizabeth J. 0000-00-00 1789-04-12 70 (onder doopvont) huisvrouwe van Hannema, Sjoert
GK 104-2 Dreijer, Janke Hijks 0000-00-00 1825-01-01 71 wed. wijlen Hannema, Pieter Sj.
GK 137-3 Dreijer, Rinske H. 1759-12-06 1794-06-17 35 huisvrouw van Hannema, Jacobus Sj.
GK 109-1 Clauwen, Anna van 0000-00-00 1753-05-12 Harkenroth, IJsbrandus
GK 54-1 Jansdr......, Telle 0000-00-00 1685-xx-01 Havestadt, Joost Jurjens
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Havestadt, Joost Jurjen
GK 61-3 Felten, Maeijke G. 0000-00-00 1643-04-06 56 wedu van Hemert, Jan Cornelis van
GK 62-1 IJdes, Rinske 0000-00-00 1701-07-02 huisvrou van Henricx, Pieter
WK 49-1 Meulen, Trijntje Hotzes van der 0000-00-00 1817-01-13 61 huisvrouw van den coopman Heslinga, Dirk Brifo
WK 11-2 Keijmpes, Hiltje 0000-00-00 1701-10-26 59 huisvrou van mr. kleermaker Hijlkes, Pijtter
GK 58-4 Lubberti, Suffridus 0000-00-00 1625-03-xx 53 notaris pub. Hilbrants, Jetske Dirks
GK 112-2 Jelgersma, Yetske W. 0000-00-00 1729-01-08 69 wed. van Hindriks, Beerent
GK 149-2 Braam, Frouwje Jac. 0000-00-00 1761-12-02 70 wed. van Hinlopen, Claes Gooykes
WK 28-2 Meijners, Margriete 0000-00-00 1667-01-18 59 wedu van equipagemr. Hoef, Harmen
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Hoogstra, Ybeltje P.
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 huisvrouw van Houtenhuis, Jan Jacobs
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Huidekooper, Rijkje
GK 160-1 Schellingwou, Meike 0000-00-00 1775-11-17 34 huisvrou v.d. coopman Huidekoper, Pieter
WK 80-1 Hendriks, Gertie + 2 Kinderen 0000-00-00 1729-04-26 33 huisvr. v.d. coopm. Huites, Pieter
GK 21-2 Loo, Hendrina + 5 Kinders van 0000-00-00 1683-02-03 44 huis-vrou van Idsinga, Mathijs van
GK 142-2 Franckena, Coenera van 0000-00-00 1694-09-04 67 huisvrouw van Idsinga, Saco van
WK 106-1 Bokma, Geertje Seerps 0000-00-00 1779-09-19 68 huisvrouw van coopman IJsbrands, Sipke Dirks
GK 35-3 Bikker, Maartje B. 0000-00-00 1802-03-31 58 2e huisvrouw van IJzenbeek, Thomas Bentes
GK 1-2 Bruinsvelt, Hendrik 0000-00-00 1676-09-08 schout bij nacht Jans, Geertruida
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Jans, Telle
GK 154-2 Feitama, Sijbrant. P. 0000-00-00 1691-11-20 52 mr. plateelbacker Jans, Grietje
WK 44-1 Feddrick, Baukjen 0000-00-00 1682-11-18 28 huisvrou van Jans, Marten
WK 29-1 Jacobs, Auckien + 1 Kind 0000-00-00 1685-05-05 31 huisvrouw van wijdtschipper deser stede Jansen, Wijbe
WK 78-1 Freerx, Trijntje 0000-00-00 1693-11-18 67 huisvrou van Jansen, Thijs
GK 112-6 Jelgersma, Taco 0000-00-00 xxxx-xx-xx 11 zoon van Jelgersma, Wiltetus
GK 23-1 Binksma, Trijntje H. 0000-00-00 1797-01-28 25 huisvrouwe van Kamsma, Dirk F.
WK 46-2 Hendrijks, Aaltje 0000-00-00 1763-05-21 64 wed. van Kok, Jacob Lolles
WK 64-3 Bakema, Jeltje Arens 0000-00-00 1825-08-18 59 wed. van Koster, Klaas L.
GK 95-5 Rijpema, Geeske 0000-00-00 1751-08-19 53 wed. van Krijtenburg, Ian van
WK 88-2 Gerrits, Grietje 0000-00-00 1694-07-03 54 wedu van mr. burgh chirurgijn Kritenburgh, Agen Direx
WK 107-1 Hendrick, Trijntie 0000-00-00 1665-10-06 32 huisvrouw van Kup, Otto Hendriks
WK 107-2 Bockholt, Heiltje Wieroos van 0000-00-00 1680-02-28 58 tweede wijf van Kup, Otte Hendriks
WK 96-2 Rijrneke, Trijntie 0000-00-00 1666-xx-xx 72 wedu van Lassel, Hendrijck J. van
GK 112-3 Buiten, Pieter van 0000-00-00 1610-04-11 49 olde burgemeester en notaris Lazes, Stijntje
GK 101-2 Winter, Louise A. 0000-00-00 1778-04-15 75 wed. wijlen de coopman Leuven (loon), Dirk van
WK 27-2 Obbes, Jisk + 2 Kinders 0000-00-00 1664-07-06 49 huisvrou van grootschipper Lolles, Jan
GK 21-1 Idsinga, Mathijs 0000-00-00 1712-12-02 Loo, Hendrina van
GK 58-5 Hillebrants, Ietske D. 0000-00-00 1666-12-xx 68 wedu van Lubberti, Suffridus
GK 139-3 Ludinga, Helena + 10 Kinderen 0000-00-00 1765-03-30 83 nagelaten dogter van Ludinga, Do.
GK 139-5 Cornelis, Rixtie 0000-00-00 1728-03-09 69 wed. van Ludinga, Conradus
WK 6-1 Jans, Bootje + Jongste Kind 0000-00-00 1671-03-10 42 huisvrouw van Maecklaer, Sijmens
WK 95-1 Kampen, Hiltie 0000-00-00 1752-12-21 49 huisvrou van capt. gewaldiger v.h. edelm. collegie ter adm. in fr.l. Martini, M
GK 58-1 Beima, Hilbrand 0000-00-00 1719-11-20 55 olt burgerhopman en chirurg Meilsma, Cath. (tryntje)
GK 64-2 Baars, Lijsbeth H 0000-00-00 1744-12-31 66 weduwe van Menalda, Rein Sicces
GK 145-1 Grun, Johannette E. + 5 Onm. Kinders 1751-05-12 1799-08-06 getrouwt 15-11-1780 met de bode van de marine Metzler, Johannes C.
WK 82-2 Aenskes, Rijenck 0000-00-00 1656-08-17 47 huisvrou van mr. huistimmerman Mijennerdts, Ieppe
GK 35-1 Scheltes, Aukje 0000-00-00 1767-01-23 28 huisvrouw van Minnes, Pieter
WK 5-2 Molenaar, Tjipke A. 0000-00-00 1816-10-29 19 zoon van Molenaar, Ane H.
GK 140-2 Siercks, Peerck 0000-00-00 1663-01-18 57 huisvrou van Nauta, Pijtter Wijbr.
GK 140-3 Jellema, Tijtje T. + 10 Kinders 0000-00-00 1689-07-11 31 huisvr. van burgem. Nauta, Zierck Pytters
GK 140-4 Doedes, Sietske 0000-00-00 1700-03-31 38 2e huisvrou van Nauta, Zierck Pytters
GK 51-3 Andeae, Thamara Marg. 0000-00-00 1812-12-09 78 wed. van Nollides, Johannes
GK 96-1 Alberts, Pieter 1722-06-14 1790-11-21 68 Okkes, Baukjen
GK 0-0 Scheltema, Tette 0000-00-00 1767-11-24 (onder doopvont) huisvrouw van Oldaen, Pieter
GK 99-6 Sijbes, Baukjen 0000-00-00 1675-12-07 27 tweede huisvrou van Oldaens, Pijter
GK 138-1 Sieverda, Anna 0000-00-00 1753-06-09 64 weduwe van Ollema, Meile
WK 110-1 Akkerboom, Antje Reins 1762-09-14 1822-07-01 59 echtgenoote van koopman Oolgaard, D
GK 56-1 Nauta, Petronella 0000-00-00 1801-03-07 32 huisvrouw van Oosterbaan, Claas E.
GK 69-1 Stinstra, Grietje S. 0000-00-00 1740-01-15 28 huisvrou van de koopman Oosterbaan, Evert Heeres
WK 63-1 Slooten, Pijttje Jaenes van 0000-00-00 1744-07-22 30 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
WK 63-2 Sluys, Yefke van der 0000-00-00 1762-04-10 48 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Pheltens, Gerrit Harm
WK 84-2 Piekenga, Philippina 0000-00-00 xxxx-xx-xx vrou van Piekenga, Gosling P.
WK 84-3 Piekenga, Eliezabeth 0000-00-00 xxxx-xx-xx doghter van Piekenga, Gosling P.
WK 85-2 Clase, Meins 0000-00-00 1621-05-14 52 huisfrou van Piers, Sijds
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 en de laatste wedu van kuiper Pieters, Marten
WK 91-1 Minnes, Gatske 0000-00-00 1690-07-01 40 huisvrou van de schipper Pieters, Jijlcke
WK 34-1 Aegges, Wijckt En Hare 3 Jongste Kind. 0000-00-00 xxxx-12-xx 38 huisvrou van Pijtters, Onne
GK 136-3 Toussaint, Anna 0000-00-00 1803-11-27 55 huisvrouw van Plaats, Volkert van der
GK 136-5 Westra, Catharina 000-00-00 1819-12-23 25 huisvrouw van Plaats, Meile van de
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 wed. van Plaats, Jan van der
GK 62-5 Jeltes, Muskien 0000-00-00 1769-05-30 83 wed. van Pytters, Yde
GK 153-1 Bouwes, Tjeerd 0000-00-00 1720-04-19 80 8x reg. burgemeester Pytters, Lutske Sj.
WK 15-2 Agema, Joost 0000-00-00 1751-01-02 58 burgemeester Reneman, Vokeltje
GK 94-2 Swerms, Fokeltje H. 0000-00-00 1762-10-20 58 huisvrouw van de burg. collenel Reus, Jan de
GK 60-2 Hornstra, Ian Romkes 0000-00-00 1726-12-03 53 coopman & tichelaar Rienks, Fokeltje
WK 4-1 Louers, Liefke 0000-00-00 1668-10-06 29 huisvrou van Riewersen, Pieter
WK 75-1 Huidekooper, Claeske Anne 0000-00-00 1730-12-25 56 huisvrou van Roosen, Ysack
WK 76-1 Fenema, Beitske 0000-00-00 1782-12-04 35 huisvrouw v.d. apothecar Ruitinga, Watse
WK 76-2 Ruitinga, Wijtske D. 0000-00-00 1789-01-30 6 dogtertje van Ruitinga, W.
WK 109-1 Otterloo, Geertruida van 0000-00-00 1826-08-15 70 huisvrouw van Ruitinga, Watze
WK 111-1 Trompetter, Lijsbert Jans 0000-00-00 1769-08-10 64 huisvrouw van Salverda, Otte Sijbes
GK 152-2 Klempenhof, Aeltje 0000-00-00 1688-12-14 43 huisv. van Sanstra, Jacob
GK 22-1 Heemstra, Focco van 0000-00-00 1662-xx-1 62 burgemr en admls commys generael in harlingen Saves, Marijke
GK 0-0 Hannema, Sjoerd Joh. 1721-06-17 1794-10-13 (onder doopvont) Scheltema, Elisabeth J.
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Scheltema, Yfke
GK 57-2 Roorda, Rinske J. 0000-00-00 1759-04-18 57 wedu van de coopman Scheltinga, Freerk
GK 57-4 Scheltinga, Richtje 0000-00-00 1763-03-26 3 dogtertje van de coopman Scheltinga, Jacob
GK 57-7 Hanekuik, Pieter I. 0000-00-00 1821-06-24 73 coopman Scheltinga, Rinske I.
GK 85-1 Ruurds, Ynskie 0000-00-00 1712-07-10 43 huisvrou van Scheltinga, Allard (dr.)
GK 85-6 Schellingwou, Trijntje G. 0000-00-00 1779-06-09 47 huisvrouw van Scheltinga, Allard
WK 17-1 Dirks, Trijntje 0000-00-00 1742-09-20 79 huisvrou van de oud-burgerhopman Schotsman, Frederik
GK 56-2 IJzenbeek, Hinke C. 0000-00-00 1800-07-23 68 wed. wijlen Schrik, Sjoerd T.
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Sijbrandts, Arjen
GK 48-4 Aens, Grijetie 0000-00-00 1672-01-27 64 huisvrouw van Sijbrens, Sijbren
GK 86-1 Dircx, Jacob 0000-00-00 1669-08-09 70 coopman Sijmens, Yebbel
GK 166-1 Konincx, Cornelis 0000-00-00 1597-03-05 stadssecretaris Sijtsedr, Bauck
WK 5-1 Jacobs, Trijntje 0000-00-00 1783-03-28 72 huisvrouw van mr. timmerman Sipkes, Schelte
GK 133-3 Huijsman, Teuntie S. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 52 huisvrou van Sloterdijck, Tierd
GK 63-5 Jelgersma, Ytje F. 0000-00-00 1768-04-26 67 wedu van wijl Sloterdijk, Sijmon
GK 63-6 Hodtsma, Nenke Jacobs 0000-00-00 1726-10-08 weduwe van Sloterdijk, Dominicus
WK 60-1 Boontjer, Yttje Jansen 0000-00-00 1784-07-12 39 huisvrouw van de wijdschipper Smidt, Jan Hendriks
GK 13-2 Clinkbijl, Anskjen 0000-00-00 1662-06-xx 18 huisvr. van Stansius, Theodorus
WK 29-2 Alema, Voetia van 0000-00-00 1746-09-16 61 wed. wijlen capitain Stapert, Focco
GK 11-2 Ropta, Kunera 0000-00-00 1555-03-xx frau van Sternsee, Christoef van
GK 132-1 Hingst, Sijbrand G. 0000-00-00 1816-11-04 Stijl, Elisabeth
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 laatst huisvrou v.d. koopman Stijl, Jelle
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Stijl hingst, S.
GK 67-1 Braam, Trijntie G. 1677-04-14 1758-04-17 81 weduwe van Stinstra, Simon Joh.
GK 67-2 Schellingwou, Neeltje F. 1752-07-20 1777-11-27 25 huisvrouw van Stinstra, Pieter
WK 56-1 Boer, Rigt S. de 0000-00-00 1801-09-08 33 huisvrouw van schipper Stoef, Johannes T.
WK 61-1 Martens, Antje 0000-00-00 1821-05-28 63 vrou van de havenmeester Stuf, Johannes L.
GK 117-3 Feitama, ..... Siberens 0000-00-00 xxxx-09-xx huisvr. van en soontje Sw....., Hendrik van
WK 108-1 Heijns, Trijntie 0000-00-00 1743-04-21 45 huisvrou van voorganger gr. kerk Swart, Philippus
GK 111-2 Jarigs, Grietie 0000-00-00 1738-05-03 27 huisvrouw van de coopman Tabes, Bo Iansen
GK 146-3 Winsma, Geertie Cl. 0000-00-00 1738-05-24 30 huisvrou v.d. coopman Talma, Sjoerd
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Tiercks, Willem
WK 69-1 Jarigs, Grietje + 6 Kinderties 0000-00-00 1713-07-06 56 huisvrou van Tijssen, Minne
GK 45-2 Fransen, Grietje 0000-00-00 1785-06-20 69 e.v. Tjallingii, Tjalling Pz.
GK 46-3 Fontein, Jan 0000-00-00 1817-02-17 69 koopman Tjallingii, Aafke
GK 71-3 Ferwerda, Metta (aletta) 1639-04-19 1778-11-12 63 huisvrouw van Tjallingii, Dr. Jac.
GK 71-6 Esta, Frans Fokkes van 0000-00-00 1825-07-12 74 Tjallingii, Geertruid
WK 48-2 Douwes, Aucke 0000-00-00 1667-08-08 wijdtschipper deser stede Toomes, Wobbel
GK 136-1 Toussaint, Grietje 0000-00-00 1764-01-10 11 dogter van Toussaint, J.d.
GK 136-2 Haitsma, Attia 0000-00-00 1770-04-15 33 huisvrouw v/d advocaat Toussaint, Meile Ollema
GK 138-2 Ollema, Geertje 0000-00-00 1768-12-25 51 huisvrouw v.d. burgemeester Toussaint, J.d.
GK 47-2 Dreijer, Tiebbe P. 0000-00-00 1701-07-29 35 mr. brouwer Tuenes, Baukien
GK 95-8 Riepama, Luwkje 1707-02-xx 1794-xx-xx 87 weduwe van Velsen, Gerhardus van
WK 28-6 Jongma, Foekje Hendr. 0000-00-00 1778-06-27 30 huisvrouw van de koopman Verhoek, Anne
GK 144-4 Vermeersch, Josijna xxxx-xx-xx 0000-00-00 jongste dogter van Vermeersch, Gilles
GK 144-7 Fontein, Maria 0000-00-00 1739-04-15 80 huisvrouw van Vermeersch, Gilles
WK 21-1 Bakker, Acke P. 0000-00-00 1743-08-01 36 huisvr. van 2 kinderen Vettevogel, Wijtze S.
GK 99-4 Keth, Theodorus 0000-00-00 1667-11-14 36 oud-burgemr. en ontfanger Viersen, Uilkje van
GK 0-0 Bouwsma, Swaantje T. 0000-00-00 1797-09-11 41 huisvrouw van Wassenaar, Jacob
GK 121-2 Sloterdijck, Froukjen W. 0000-00-00 1699-09-02 wedu van Wassenaar, Beert Ulbes
WK 7-1 Taekes, Lutske 0000-00-00 1730-05-13 43 huisvrouw van de mede-vroedsman deser stede Wassenaar, Hendrik C.
GK 16-1 Koster, Zwaantje Lourens 0000-00-00 1825-12-06 28 huisvrouw van Weide, Jan Sjoerds van der
GK 16-2 Weide, Klaas Koster van der 0000-00-00 1825-12-15 11d eenigst zoontje van Weide, Jan van der
WK 64-2 Weide, Jeltje van der 0000-00-00 1823-05-11 2d eenigst dogtertje van Weide, Jan van der
WK 38-2 Aukes, Sjieuwke 0000-00-00 1794-02-06 26 huisvrouw van de coopman Werf, Joh. A. v.d.
WK 92-1 Akkringa, Pier R. 0000-00-00 1783-12-02 52 mr. metzelaar Wijbinga, Dieuwke
GK 20-2 Wassenaar, Liefke Wijtzes 0000-00-00 17xx-04-14 55 huisvrouw v.d. burgermr. Wijngaarden, Thomas Huib.
WK 11-1 ....., Jans 0000-00-00 1666-12-19 48 huisvrouw van makelaer Wijpkes, Abe
GK 88-1 Braak, Elisabeth 0000-00-00 1779-02-18 54 huisvrouw van Wildschut, Dirk
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 wedu van kuiper Willems, Meijne
GK 99-1 Keth, Dick W. 0000-00-00 1623-08-xx 65 burgem. ende rentmr. Willemsdr., Hadewij
GK 58-3 Hilbrant, Ittje Dircx 0000-00-00 16xx-04-01 79 wedu van Winia, Rein IJdes
WK 103-1 Burgerhoff, Anna + Kind 0000-00-00 1813-04-24 21 huisvrouw van Winkelhaak, Pieter
GK 83-2 Winter, Levine 0000-00-00 1762-11-29 34 huisvrouw van Wolt, Hugo van der
GK 99-3 Keth, Willem 0000-00-00 1636-06-22 34 munstercommiss. Wrijthoff, Idtske Teunis