Harlingen, lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk

illustratie lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk
Deze lijst is samengesteld aan de hand van diverse aantekeningen van verschillende heren, o.a. Mr. A.H. van Kleffens, F.D. Fontein (kijk hier voor zijn inleiding), A.J. Glastra van Loon, L.J. Hannema, Ir. F.E. van Ruyven, Jac. Wobma en vele onbekenden, benevens foto's van Harm de Vries.
Daar de opschriften moeilijk of soms onleesbaar zijn, is verschil tussen de diverse opnamen niet uitgesloten. De opschriften van de overledenen na 1811 zijn gecontroleerd met de overlijdensacten uit het gemeentearchief der Gemeente Harlingen.
Door diverse verbouwingen en restauraties hebben diverse grafzerken een andere plaats gekregen als voorheen.
Op de plattegrond-oost en plattegrond-west zijn de grafzerken genummerd van 1 t/m 166 en het toegevoegde nummer op de lijst vermeldt de volgorde der namen op de steen.


Lijst van grafschriften in de voormalige Kleine of Westerkerk te Harlingen
Deze kerk in het westen der stad gelegen is feitelijk in twee delen gebouwd. Het eerste gedeelte was een overblijfsel van het oude kasteel, het zogenaamde "Blauwhuis", het vroegere woonhuis van het kasteel. Het werd in 1553 gebouwd, zoals blijkt uit een gevelsteen, die boven de noordwestkant was geplaatst: "Christoffel van Sternzee, Ro: Kei: Mat: Haupman, Drossardt en Olderman tot Harlingen, Grytman van Barradeel het de XVI Mey Ao 1553 den eerste steen an dit wierk gelegt". De steen bevindt zich momenteel in de zuidelijke achtergevel van het gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen.
In 1645 ging men beraadslagen over een nieuwe kerk en vijf jaar later, op 5 maart 1650 werd de eerste predikatie gehouden door Ds. Wesselius Acronius over Jesaja 2:3.
Later werd een nieuwe vleugel aan de oostkant van het oude gebouw gemaakt en wel zo dat de kerk van de oostkant gezien een kruiskerk vertoonde. In 1669 werd besloten tot vergroting van de kerk. jan Wopkes Acker legde op 14 juli 1669 de eerste steen aan deze aanbouw. Helaas is niet bekend waar deze steen is.
In 1895 werd de kerk afgebroken. Alleen oude foto's en de "Westerkerklaan" herinneren nog aan deze kerk.
Uit de aantekeningen en plattegrond vervaardigd door Mr. A.H. van Kleffens te Harlingen omstreeks 1938 is een lijst samengesteld van de grafzerken welke in de voormalige Westerkerk te Harlingen hebben gelegen.


Harlingen, mei 2001.
De samensteller: J. v.d. Gaast


In de lijst staat GK voor Grote Kerk en WK voor Westerkerk.
..... staat voor een onbekend aantal onleesbare tekens, een x in een datum betekent dat de datum wel vermeld, maar niet te lezen is.
Behalve deze lijst is er nog 1 grafschrift van het voormalige Westerkerkhof:
"Hier ligt begraven Ordoleen LOUDKORSKIJ, tweede lieutenant bij de RusKeiserlijke Marina, in zijn 28e jaar overleden aan boord van de brik 'Ajax' op 1-12 september 1822. Zijne vrienden de officieren van dit schip hebben deze steen ter zijner nagedachtenis gelegd met bepaling dit graf niet te openen."
(N.B. Dit schip, bestemd door het Russisch Gouvernement voor een reis rondom de wereld, viel in averij op onze kust en vertoefde 4 maanden in Harlingen.)

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:57.Grote of Hervormde Kerk    Kleine of Westerkerkgraf         familienaam, voornaam geboren    overleden leeft. opmerking echtgen. van
GK 0-0 Scheltema, Elizabeth J. 0000-00-00 1789-04-12 70 (onder doopvont) huisvrouwe van Hannema, Sjoert
GK 0-0 Scheltema, Tette 0000-00-00 1767-11-24 (onder doopvont) huisvrouw van Oldaen, Pieter
GK 0-0 Hannema, Sjoerd Joh. 1721-06-17 1794-10-13 (onder doopvont) Scheltema, Elisabeth J.
GK 0-0 Bouwsma, Swaantje T. 0000-00-00 1797-09-11 41 huisvrouw van Wassenaar, Jacob
GK 0-0 Scheltema, Jan J. 0000-00-00 1744-01-23 (onder doopvont) ,
GK 1-1 Jans, Geertruida 0000-00-00 xxxx-10-x8 huisvrou van Bruinsvelt, Hendrik
GK 1-2 Bruinsvelt, Hendrik 0000-00-00 1676-09-08 schout bij nacht Jans, Geertruida
GK 2-1 Sivarda, Tjaerd 1662-11-09 1746-08-05 coopm. ,
GK 11-1 Sternsee, Christoev van 0000-00-00 xxxx-xx-xx rom. kei. na haupman drossardt en olderman ,
GK 11-2 Ropta, Kunera 0000-00-00 1555-03-xx frau van Sternsee, Christoef van
GK 13-1 Stansius, Theodorus 0000-00-00 1705-10-04 76 oud staat gener. der ver. ..... ,
GK 13-2 Clinkbijl, Anskjen 0000-00-00 1662-06-xx 18 huisvr. van Stansius, Theodorus
GK 13-3 Boelens, Theodorus M. van 0000-00-00 1708-08-19 21 advocaat ,
GK 15-1 Koster, Pybe Baukes 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 16-1 Koster, Zwaantje Lourens 0000-00-00 1825-12-06 28 huisvrouw van Weide, Jan Sjoerds van der
GK 16-2 Weide, Klaas Koster van der 0000-00-00 1825-12-15 11d eenigst zoontje van Weide, Jan van der
GK 17-1 Ruurds, Jetse 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 19-2 Fontein, Trijntje Fr. 0000-00-00 1742-08-17 1/2w ,
GK 20-1 Wassenaar, Michael 0000-00-00 1710-01-12 theol. candidatus ,
GK 20-2 Wassenaar, Liefke Wijtzes 0000-00-00 17xx-04-14 55 huisvrouw v.d. burgermr. Wijngaarden, Thomas Huib.
GK 21-1 Idsinga, Mathijs 0000-00-00 1712-12-02 Loo, Hendrina van
GK 21-2 Loo, Hendrina + 5 Kinders van 0000-00-00 1683-02-03 44 huis-vrou van Idsinga, Mathijs van
GK 22-1 Heemstra, Focco van 0000-00-00 1662-xx-1 62 burgemr en admls commys generael in harlingen Saves, Marijke
GK 22-2 Saves, Marijke 0000-00-00 1659-xx-29 59 ,
GK 23-1 Binksma, Trijntje H. 0000-00-00 1797-01-28 25 huisvrouwe van Kamsma, Dirk F.
GK 27-2 Hanekuik, Hijlke Douwes 0000-00-00 1731-03-27 46 Fontein, Ybeltje R.
GK 27-2 Fontein, Ybeltje R. 0000-00-00 1742-11-20 46 wed. van Hanekuik, Hylcke Douwes
GK 28-1 Blok, Antje Hendriks 0000-00-00 1763-01-01 31 huisvrouw van Blok, Wijbe Dirks
GK 28-2 Blok, Wijbe Dirks 0000-00-00 1791-08-05 67 ,
GK 30-1 Fettevogel, 0000-00-00 1804-11-16 69 ,
GK 30-2 Fettevogel, Jan W. 0000-00-00 1814-04-04 79 coopman ,
GK 35-1 Scheltes, Aukje 0000-00-00 1767-01-23 28 huisvrouw van Minnes, Pieter
GK 35-2 Minnes, Trijntje P. 0000-00-00 1776-06-16 12 oudste dogter ,
GK 35-3 Bikker, Maartje B. 0000-00-00 1802-03-31 58 2e huisvrouw van IJzenbeek, Thomas Bentes
GK 36-1 Jarichs, Liuwe 0000-00-00 1613-xx-xx ,
GK 36-2 Siersma, Augustinus 0000-00-00 xxxx-xx-xx mr ,
GK 36-3 Siersma, Ian Aug. 0000-00-00 xxxx-12-14 3 blind ,
GK 37-1 Hilma, Grietie S. 1688-03-29 1753-09-20 65 ,
GK 37-2 Hilma, ..ltie 0000-00-00 17xx-12-xx 57 ,
GK 38-1 Block, Jacob de 0000-00-00 0000-00-00 ,
GK 40-1 Deketh, Jacobus 0000-00-00 1764-07-26 38 capitein ter zee ,
GK 40-2 Deketh, Everhardus 0000-00-00 1796-04-10 73 vendumeester bij de marine ,
GK 44-1 Hilwerda, Jan Jansen 0000-00-00 1825-05-22 1 ,
GK 44-2 Hilaarda, Sierk Durcks 0000-00-00 1726-05-16 oud burgemeester ,
GK 45-1 Tjallingii, Tjalling Pz. 0000-00-00 1782-11-26 70 koopman ,
GK 45-2 Fransen, Grietje 0000-00-00 1785-06-20 69 e.v. Tjallingii, Tjalling Pz.
GK 46-1 Jeddema, Antje Reiners 0000-00-00 1670-11-02 54 Fontein, Claes Jurjens
GK 46-2 Fontein, Tjalling 0000-00-00 1816-01-13 26 advocaat te leeuwarden Brouwer, Saske
GK 46-3 Fontein, Jan 0000-00-00 1817-02-17 69 koopman Tjallingii, Aafke
GK 46-4 Fontein, Jurjen Clases 0000-00-00 1716-03-07 66 burg. ..... Adam, Attje P. de
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Dirks, Tetje
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Hoogstra, Ybeltje P.
GK 46-6 Huidekoper, Rijkje 0000-00-00 1761-05-08 35 huisvrou van Fontein, Freerk
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Huidekooper, Rijkje
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Scheltema, Yfke
GK 46-8 Tjallingii, Aafke 0000-00-00 1811-12-09 60 huisvrouw van Fontein, Jan
GK 47-1 Tuenes, Baukjen 0000-00-00 1701-07-27 x9 ,
GK 47-2 Dreijer, Tiebbe P. 0000-00-00 1701-07-29 35 mr. brouwer Tuenes, Baukien
GK 47-3 Dreijer, Pieter Tiebbs 0000-00-00 1730-03-10 35 coopman ,
GK 47-4 Dreijer, Pieter Tj 0000-00-00 1770-04-09 15 ,
GK 47-5 Dreijer, Tjebbe 0000-00-00 1788-03-04 67 coopman ,
GK 48-1 Sijbrens, Sijbren 0000-00-00 1693-04-07 83 mr. molenmaker en huistimmerman ,
GK 48-2 Sijbrens, Sijbren 0000-00-00 1649-06-14 6 ,
GK 48-3 Sijbrens, Fongertie 0000-00-00 1669-11-12 31 jonge dr. ,
GK 48-4 Aens, Grijetie 0000-00-00 1672-01-27 64 huisvrouw van Sijbrens, Sijbren
GK 49-1 Lanting, Kleis 0000-00-00 1778-03-04 68 regerend burgemr. ,
GK 49-2 Lanting, Pieter Kleises 0000-00-00 1821-06-12 71 ,
GK 50-2 Lanting, Aafke Kleises 0000-00-00 1766-06-23 13 ,
GK 51-1 Nollides, Ian 0000-00-00 1741-09-10 63 oud burgemeester deser stede ,
GK 51-2 Nollides, Johannes 0000-00-00 1790-09-09 6x ,
GK 51-3 Andeae, Thamara Marg. 0000-00-00 1812-12-09 78 wed. van Nollides, Johannes
GK 52-1 Zanstra, Jacobus 0000-00-00 1689-05-30 42 ,
GK 53-1 Wijngaerden, Tomas Huyb. 0000-00-00 1712-06-12 68 ,
GK 53-2 Wijngaerden, Hubert Thomas 0000-00-00 1720-05-18 51 capt. op 't iagt van deze s. ,
GK 53-3 Prigge, Tomas L. 0000-00-00 1716-03-06 1d ,
GK 53-4 Prigge, Livia 0000-00-00 1718-04-08 3 ,
GK 53-5 Sijburgh, Jurjen 0000-00-00 1680-09-08 46 wijn coopman ,
GK 53-6 Reins, Hero 0000-00-00 1667-04-20 68 burgemeester deser stede ,
GK 54-1 Jansdr......, Telle 0000-00-00 1685-xx-01 Havestadt, Joost Jurjens
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Foppes, Aeltje
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Jans, Telle
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Havestadt, Joost Jurjen
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Tiercks, Willem
GK 55-1 Heeringha, Antonij 0000-00-00 xxxx-xx-xx 66 ,
GK 56-1 Nauta, Petronella 0000-00-00 1801-03-07 32 huisvrouw van Oosterbaan, Claas E.
GK 56-2 IJzenbeek, Hinke C. 0000-00-00 1800-07-23 68 wed. wijlen Schrik, Sjoerd T.
GK 56-2 Oosterbaan, Jetske C. 0000-00-00 1806-11-07 11 ,
GK 57-1 Scheltinga, Freerk A. 0000-00-00 1746-04-08 45 coopman binnen harlingen ,
GK 57-2 Roorda, Rinske J. 0000-00-00 1759-04-18 57 wedu van de coopman Scheltinga, Freerk
GK 57-3 Scheltinga, Jacob 0000-00-00 1761-11-11 28 coopman en lijnslager ,
GK 57-4 Scheltinga, Richtje 0000-00-00 1763-03-26 3 dogtertje van de coopman Scheltinga, Jacob
GK 57-5 Hanekuik, Jacob P. 0000-00-00 1786-10-25 8 ,
GK 57-6 Scheltinga, Rinske J. 0000-00-00 1786-11-05 29 huisvrouw van Hanekuik, Pieter I.
GK 57-7 Hanekuik, Pieter I. 0000-00-00 1821-06-24 73 coopman Scheltinga, Rinske I.
GK 58-1 Beima, Hilbrand 0000-00-00 1719-11-20 55 olt burgerhopman en chirurg Meilsma, Cath. (tryntje)
GK 58-2 Wijngaerden, Eelckjen C. 0000-00-00 1718-10-27 58 ,
GK 58-3 Hilbrant, Ittje Dircx 0000-00-00 16xx-04-01 79 wedu van Winia, Rein IJdes
GK 58-4 Lubberti, Suffridus 0000-00-00 1625-03-xx 53 notaris pub. Hilbrants, Jetske Dirks
GK 58-5 Hillebrants, Ietske D. 0000-00-00 1666-12-xx 68 wedu van Lubberti, Suffridus
GK 60-1 Jacobs, B. 0000-00-00 16xx-03-xx grootschipper ,
GK 60-2 Hornstra, Ian Romkes 0000-00-00 1726-12-03 53 coopman & tichelaar Rienks, Fokeltje
GK 60-3 Nieuwenhuis, Evert 0000-00-00 1768-09-22 56 old capitein ter recherche wegens 't ed. mog. collegie ter adm. in vriesl. ,
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Beima, Douwe Hommes
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Pheltens, Gerrit Harm
GK 61-3 Felten, Maeijke G. 0000-00-00 1643-04-06 56 wedu van Hemert, Jan Cornelis van
GK 61-4 Rhein, Harmannus 0000-00-00 1652-07-29 47 ,
GK 61-5 Picus, Gerard 0000-00-00 161x-07-22 x9 ,
GK 62-1 IJdes, Rinske 0000-00-00 1701-07-02 huisvrou van Henricx, Pieter
GK 62-2 Hendericks, Pitter 0000-00-00 1725-xx-08 76 ..... schipper ,
GK 62-3 IJdes, Isbert 0000-00-00 1739-10-08 12 ,
GK 62-4 Pyters, Yde 0000-00-00 1764-03-26 78 eerzame schipper ,
GK 62-5 Jeltes, Muskien 0000-00-00 1769-05-30 83 wed. van Pytters, Yde
GK 62-6 Hoornstra, Maaike 0000-00-00 1827-09-16 52 ,
GK 63-1 Sloterdijck, Simon Willems 0000-00-00 1695-04-20 64 oud burgemeester ,
GK 63-2 Sloterdijk, Simon 0000-00-00 1759-09-01 64 ontfanger der convooyen en licenten ,
GK 63-3 Sloterdijk, Sijmen T. 0000-00-00 1765-01-19 3 ,
GK 63-4 Sloterdijk, Dominicus S. 0000-00-00 1766-01-13 41 ,
GK 63-5 Jelgersma, Ytje F. 0000-00-00 1768-04-26 67 wedu van wijl Sloterdijk, Sijmon
GK 63-6 Hodtsma, Nenke Jacobs 0000-00-00 1726-10-08 weduwe van Sloterdijk, Dominicus
GK 64-1 Menalda, Reyn Sikkes 0000-00-00 1727-11-05 55 reg. burgemeester ouderling olderman ,
GK 64-2 Baars, Lijsbeth H 0000-00-00 1744-12-31 66 weduwe van Menalda, Rein Sicces
GK 64-3 Menalda, Sicco Reins 0000-00-00 174011-03 38 oud burgemeester en coopman ,
GK 65-1 Block, Jaques de 0000-00-00 1573-04-08 exchijnsmeester ,
GK 67-1 Braam, Trijntie G. 1677-04-14 1758-04-17 81 weduwe van Stinstra, Simon Joh.
GK 67-2 Schellingwou, Neeltje F. 1752-07-20 1777-11-27 25 huisvrouw van Stinstra, Pieter
GK 68-1 Cranenburch, ? 0000-00-00 1571-04-27 ,
GK 69-1 Stinstra, Grietje S. 0000-00-00 1740-01-15 28 huisvrou van de koopman Oosterbaan, Evert Heeres
GK 69-2 Stinstra, Ioh. symon 1673-04-16 1743-04-30 70 koopman ,
GK 71-1 Popta, Sjoerd Tiebbes 0000-00-00 1639-04-19 68 burgemeester en mede heer dir. extraord. convoy ,
GK 71-2 Popta, Hessel 0000-00-00 16xx-09-19 dir. van het extra-ordinaris convoy ,
GK 71-3 Ferwerda, Metta (aletta) 1639-04-19 1778-11-12 63 huisvrouw van Tjallingii, Dr. Jac.
GK 71-4 Popta, Rembertus 0000-00-00 1658-12-28 49 reg. burgemeester deser stede ,
GK 71-5 Popta, Jacob Jacobs 0000-00-00 1707-07-23 57 coopman ,
GK 71-6 Esta, Frans Fokkes van 0000-00-00 1825-07-12 74 Tjallingii, Geertruid
GK 72-1 Assen, Bernardus G van 0000-00-00 1786-08-25 3 ,
GK 72-2 Assen, Anna IJda van 0000-00-00 1788-10-10 2 ,
GK 73-1 Jans, Ale 0000-00-00 1809-04-01 9 ,
GK 73-2 Jans, Anne 0000-00-00 1810-03-31 7 ,
GK 75-1 Visser, Refinu Tijsses 0000-00-00 1681-xx-xx 59 ,
GK 75-2 Beima, Wijtze 0000-00-00 168x-03-27 ,
GK 75-3 Nijeholt, Claaske L. a 0000-00-00 1823-01-19 24 ,
GK 77-1 Hittingha, Sibrant van 0000-00-00 1641-05-01 x6 apoth. Bergen, Maaike Abr. van
GK 77-2 Rasschen, Albertus 0000-00-00 1763-01-06 62 kamerbewaarder van 't ed. mog. collegie ter admir. in friesland ,
GK 82-1 Dirks, Antje 0000-00-00 1799-03-12 68 huisvrouw van Buisman, Jan Leenderts
GK 82-2 Buisman, Jan Leenderts 0000-00-00 1804-05-11 71 veerschipper en gezagv. v/h admiraliteitsjacht ,
GK 83-1 Wolt, Hylcke v.d. 0000-00-00 1730-08-14 65 capitein ter zee van 't collegie ter admir. in fr. ,
GK 83-2 Winter, Levine 0000-00-00 1762-11-29 34 huisvrouw van Wolt, Hugo van der
GK 83-3 Wolt, Froukien v.d. 0000-00-00 xxxx-xx-xx iongste dogtertie ,
GK 85-1 Ruurds, Ynskie 0000-00-00 1712-07-10 43 huisvrou van Scheltinga, Allard (dr.)
GK 85-2 Scheltinga, Allard 0000-00-00 1712-11-29 42 i.u. dr. advocaat 's hofs v. vriesl. & secr. vijfdelen b. ,
GK 85-3 Scheltinga, Ruurd 0000-00-00 1733-06-25 27 coopman ,
GK 85-4 Oosterbaan, Jacob 0000-00-00 1766-02-07 29 coopmn. ,
GK 85-5 Schellingwou, Geertje F. 0000-00-00 1766-08-17 27 ,
GK 85-6 Schellingwou, Trijntje G. 0000-00-00 1779-06-09 47 huisvrouw van Scheltinga, Allard
GK 86-1 Dircx, Jacob 0000-00-00 1669-08-09 70 coopman Sijmens, Yebbel
GK 86-2 Willems, Janke 0000-00-00 16x2-09-x9 wedu van Djurris, Sijmen
GK 86-3 Sijmens, Yebbel 0000-00-00 1656-09-30 x6 huisvrou van coopman Dircx, Jacob
GK 86-4 Turcois, Jacob 0000-00-00 1679-06-xx 4x coopman ,
GK 87-1 Dreijer, Martien P. 0000-00-00 1683-05-03 20 huisvrou Braam, Jacob Romkes
GK 87-2 Fontein, Antje Reiners + 2 Kinders 0000-00-00 1707-01-12 30 huisvrouw van Braam, Jacob Romkes
GK 87-3 Braam, Jacob Romkes 0000-00-00 1727-05-21 ,
GK 88-1 Braak, Elisabeth 0000-00-00 1779-02-18 54 huisvrouw van Wildschut, Dirk
GK 88-2 Wildschut, Dirk 0000-00-00 1790-01-12 ,
GK 92-1 Beijma, Wijtze Joh. 0000-00-00 0000-00-00 ord. capt. ,
GK 92-2 Vettevogel, Akke Joh. 0000-00-00 1788-05-27 20 jonge dogter ,
GK 92-3 Vettevogel, Tietje Joh. 0000-00-00 1793-10-10 17 ,
GK 94-1 Swerms, Seerp Lammertz 0000-00-00 1686-05-02 55 holtkoper ,
GK 94-2 Swerms, Fokeltje H. 0000-00-00 1762-10-20 58 huisvrouw van de burg. collenel Reus, Jan de
GK 94-3 Reus, Jan de 0000-00-00 1789-08-01 79 b..gr coll. voonaam chirurg. en stadsmeester ,
GK 95-3 Bedt, Elicebet 0000-00-00 1728-01-13 35 huisvrouw van Crytenburg, Jan van
GK 95-4 Krijtenburg, Jan van 0000-00-00 1738-08-24 64 burgemeester ,
GK 95-5 Rijpema, Geeske 0000-00-00 1751-08-19 53 wed. van Krijtenburg, Ian van
GK 95-6 Ripema, Risco 0000-00-00 1770-01-27 68 oud predikant te antwerpen ,
GK 95-7 Velzen, Gerard van 0000-00-00 1782-06-13 85 herv. predikant van harlingen ,
GK 95-8 Riepama, Luwkje 1707-02-xx 1794-xx-xx 87 weduwe van Velsen, Gerhardus van
GK 96-1 Alberts, Pieter 1722-06-14 1790-11-21 68 Okkes, Baukjen
GK 96-2 Okkes, Baukjen 0000-00-00 1791-01-31 74 wed. wijlen Alberts, Pieter
GK 99-1 Keth, Dick W. 0000-00-00 1623-08-xx 65 burgem. ende rentmr. Willemsdr., Hadewij
GK 99-2 Willemsdr, Hade..... 0000-00-00 1631-12-22 64 huisvrou ,
GK 99-3 Keth, Willem 0000-00-00 1636-06-22 34 munstercommiss. Wrijthoff, Idtske Teunis
GK 99-4 Keth, Theodorus 0000-00-00 1667-11-14 36 oud-burgemr. en ontfanger Viersen, Uilkje van
GK 99-5 Oldaens, Pijter 0000-00-00 1691-06-16 53 raet ter admir. tot harlingen oudt gedep. ende burgemeester ,
GK 99-6 Sijbes, Baukjen 0000-00-00 1675-12-07 27 tweede huisvrou van Oldaens, Pijter
GK 99-7 Wydenbrug, S. 0000-00-00 1721-04-16 28 ontvanger generaal coll. ter admirlt in friesland, raede gecomm. staat ten landsdage ,
GK 99-8 Wydenbrug, Alexander 0000-00-00 1718-05-22 64 i.u.d. gewesene raetsheer v.d. hove van frieslant, ontvanger generael v.d. admir. v. fr. en gecommitteerde ten landtsdagen ,
GK 100-1 Lieuwes, Agge + 2 Kinder 0000-00-00 1628-06-28 grootschipper ,
GK 101-2 Winter, Louise A. 0000-00-00 1778-04-15 75 wed. wijlen de coopman Leuven (loon), Dirk van
GK 101-3 Roorda, Trijntje 0000-00-00 1694-xx-xx 24 ,
GK 102-1 Aerns, Aaltien 0000-00-00 0000-00-00 weduwe van Buis, Claes Gerrits
GK 104-1 Hannema, Pieter Sj. 0000-00-00 1807-06-01 57 Dreijer, Janke Hylkes
GK 104-2 Dreijer, Janke Hijks 0000-00-00 1825-01-01 71 wed. wijlen Hannema, Pieter Sj.
GK 107-1 Buwalda, 0000-00-00 0000-00-00 ,
GK 108-1 Huysin., ...rendi 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 109-1 Clauwen, Anna van 0000-00-00 1753-05-12 Harkenroth, IJsbrandus
GK 111-1 Weima, Iarig Soerd 0000-00-00 1731-04-29 59 reg. burgemeester ouderling en koopman ,
GK 111-2 Jarigs, Grietie 0000-00-00 1738-05-03 27 huisvrouw van de coopman Tabes, Bo Iansen
GK 112-1 Buitensdr, Sytscke P. van 0000-00-00 1594-05-28 18 ,
GK 112-2 Jelgersma, Yetske W. 0000-00-00 1729-01-08 69 wed. van Hindriks, Beerent
GK 112-3 Buiten, Pieter van 0000-00-00 1610-04-11 49 olde burgemeester en notaris Lazes, Stijntje
GK 112-4 Lases, Stijntie 0000-00-00 1695-03-16 59 ,
GK 112-5 Jelgersma, Wiltetus 0000-00-00 1704-08 27 old burgermr. ,
GK 112-6 Jelgersma, Taco 0000-00-00 xxxx-xx-xx 11 zoon van Jelgersma, Wiltetus
GK 112-7 Jelgersma, ..... W. 0000-00-00 1727-10-13 65 ,
GK 113-1 Brands, ..... Ali 0000-00-00 1751-xx-25 wed. van Beima, ?
GK 117-2 Jans, Grietje 0000-00-00 1695-10-x6 52 weduw van Feitema, Sybrant P.
GK 117-3 Feitama, ..... Siberens 0000-00-00 xxxx-09-xx huisvr. van en soontje Sw....., Hendrik van
GK 117-4 Feitama, Elisabeth S. 0000-00-00 1674-03-04 8 oudste dochter v. Feijtama, Sijbrand P.
GK 120-1 Block, Mayken de 0000-00-00 1571-02-27 8w dochter van Block, Jaques de
GK 121-1 Sloterdijk, Taco Sijmens 0000-00-00 1774-08-08 43 ,
GK 121-2 Sloterdijck, Froukjen W. 0000-00-00 1699-09-02 wedu van Wassenaar, Beert Ulbes
GK 121-3 Hatsma, Claas I. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 4w ,
GK 122-1 Backer, Iacob Frercks 0000-00-00 16xx-09-xx ,
GK 122-3 Hilwerda, Jelte J. 0000-00-00 1818-12-04 25 ontv. sted. bel. ,
GK 123-1 Wetzens, Rinske 0000-00-00 1720-07-11 22 ,
GK 123-2 Quikkelenberg, Yda van 0000-00-00 1737-05-28 61 ,
GK 124-1 Hesselsdochter, Katerine 0000-00-00 1492-03-06 vander schellinck ,
GK 126-1 Feitama, Sijbrant E. 0000-00-00 xxxx-09-01 55 ,
GK 126-2 Talma, Claes Sjoerds 0000-00-00 1745-07-23 16 ,
GK 127-2 Tempelaer, Aechje Fr. + 3 Kinders 0000-00-00 1667-12-20 31 wedu van Agricola, Jan Jans
GK 128-2 Block, Jacob de 0000-00-00 0000-00-00 2w ,
GK 129-1 Brouwer, Tjeerdt Corn. 0000-00-00 1751-01-05 67 burgemeester en capitein Baars, Albertje H.
GK 129-2 Hanekuik, Hinke 0000-00-00 1804-08-19 82 wed. van Brouwer, Cornelis
GK 130-1 Burmania, Atke van 0000-00-00 1583-xx-xx huisvrouw van ?, Wil...
GK 130-2 Conradi, Albertus Jac. 0000-00-00 1823-08-04 75 oud secr. van harlingen en curator Binkes, Alide Jac.
GK 130-3 Binkes, Alida Johanna 0000-00-00 1826-01-27 71 weduwe v. wijlen mr. Conradi, A.j.
GK 131-1 Teunes, Ymkje 0000-00-00 1790-03-26 69 huisvrouw van de coopman Douwes, Willem
GK 131-2 Houtsma, Jan Willem 1758-07-26 1816-02-29 58 ,
GK 132-1 Hingst, Sijbrand G. 0000-00-00 1816-11-04 Stijl, Elisabeth
GK 132-2 Stijl, Elijsabeth 0000-00-00 1823-07-03 74 ,
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Fontein, E.
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Stijl hingst, S.
GK 133-1 Sloterdijck, Tierd 0000-00-00 1707-11-23 60 oud burgerhopman en collonel samp coopman ,
GK 133-2 Wijbinga, Schelte Andr. 0000-00-00 1797-04-26 50 coopman ,
GK 133-3 Huijsman, Teuntie S. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 52 huisvrou van Sloterdijck, Tierd
GK 133-4 Sloterdijck, Tjeerd 0000-00-00 1711-04-12 16d ,
GK 133-5 Sloterdijck, Tjeerd 0000-00-00 1712-05-25 16d ,
GK 133-6 Sloterdijck, Teuntie 0000-00-00 1713-07-30 17w ,
GK 133-7 Sloterdijck, Teuntie 0000-00-00 1714-10-26 6w ,
GK 133-8 Sloterdijck, 5e Kint 0000-00-00 1715-09-08 6u ,
GK 135-1 Westra, Trijntje 0000-00-00 1791-10-17 28 huisvrouw van dn koopman en burger bevelhebber Gratama, Tjepke
GK 135-2 Gratama, Jan 0000-00-00 1787-05-22 10w ,
GK 135-3 Westra, Jan 0000-00-00 1775-06-20 37 burger hopman en coopman alsmede procureur te hrl. ,
GK 136-1 Toussaint, Grietje 0000-00-00 1764-01-10 11 dogter van Toussaint, J.d.
GK 136-2 Haitsma, Attia 0000-00-00 1770-04-15 33 huisvrouw v/d advocaat Toussaint, Meile Ollema
GK 136-3 Toussaint, Anna 0000-00-00 1803-11-27 55 huisvrouw van Plaats, Volkert van der
GK 136-4 Plaats, Volkert van der 0000-00-00 1806-06-15 59 boekhandelaar ,
GK 136-5 Westra, Catharina 000-00-00 1819-12-23 25 huisvrouw van Plaats, Meile van de
GK 137-1 Haukes, Nieske 0000-00-00 1707-05-19 69 huisvrou van oud dijkgraef Gabes, Lambert
GK 137-2 Gabes, Lambert 0000-00-00 1714-09-30 74 oud dijkgraaf en vroetsman tot bolsward ,
GK 137-3 Dreijer, Rinske H. 1759-12-06 1794-06-17 35 huisvrouw van Hannema, Jacobus Sj.
GK 137-4 Hannema, Jacobus Sj. 1752-10-08 1824-05-29 71 Dreijer, Rinske
GK 138-1 Sieverda, Anna 0000-00-00 1753-06-09 64 weduwe van Ollema, Meile
GK 138-2 Ollema, Geertje 0000-00-00 1768-12-25 51 huisvrouw v.d. burgemeester Toussaint, J.d.
GK 138-3 Toussaint, Johan Daniel 0000-00-00 1790-10-29 86 burgemeester te dezer steede ,
GK 139-1 Ludinga, Henricus 0000-00-00 xxxx-03-27 25 godsalige geleerde ,
GK 139-2 Ludinga, Cornelis 0000-00-00 1757-04-14 69 bedienaar des godd. woorts tot welsrijp & baim ,
GK 139-3 Ludinga, Helena + 10 Kinderen 0000-00-00 1765-03-30 83 nagelaten dogter van Ludinga, Do.
GK 139-4 Ludinga, Conradus + 6 Kinderen 0000-00-00 xxxx-01-xx ..... ter admiraliteit ,
GK 139-5 Cornelis, Rixtie 0000-00-00 1728-03-09 69 wed. van Ludinga, Conradus
GK 140-1 Nauta, Pijtter Wijb. 0000-00-00 1678-01-12 x4 oudt burgemeester binnen harlingen ,
GK 140-2 Siercks, Peerck 0000-00-00 1663-01-18 57 huisvrou van Nauta, Pijtter Wijbr.
GK 140-3 Jellema, Tijtje T. + 10 Kinders 0000-00-00 1689-07-11 31 huisvr. van burgem. Nauta, Zierck Pytters
GK 140-4 Doedes, Sietske 0000-00-00 1700-03-31 38 2e huisvrou van Nauta, Zierck Pytters
GK 140-5 Nauta, Zierk Pytter + Blind Kind 0000-00-00 1700-05-xx 54 mede-regerende burge-mr. ,
GK 141-2 Jansz, Lambert 0000-00-00 1684-06-03 52 coopmans boode van leeuw. op amsterdam ,
GK 141-3 Jelgersma, Wiltetus 0000-00-00 1747-03-28 51 burgemeester ,
GK 142-1 Idsinga, Saco 0000-00-00 1697-03-24 69 oud gedep. staet van friesland ,
GK 142-2 Franckena, Coenera van 0000-00-00 1694-09-04 67 huisvrouw van Idsinga, Saco van
GK 144-2 Jeddema, Ianneke R. 0000-00-00 1678-12-07 31 wed. van Fontein, Gijsbert J.
GK 144-3 Vermeersch, Gilles 0000-00-00 1722-01-28 65 bevelhebber v.d. west-ind. comp. ,
GK 144-4 Vermeersch, Josijna xxxx-xx-xx 0000-00-00 jongste dogter van Vermeersch, Gilles
GK 144-5 Roorda, Anna 1731-03-11 1734-09-21 3 ,
GK 144-6 Vermeersch, Willem 1687-09-30 1735-02-17 47 i.u.d. en advocaat 's hoffs v. friesl. ,
GK 144-7 Fontein, Maria 0000-00-00 1739-04-15 80 huisvrouw van Vermeersch, Gilles
GK 144-8 Vermeersch, Elisabeth 0000-00-00 1761-01-31 74 ,
GK 144-9 Vermeersch, Maria 0000-00-00 1763-05-11 79 ,
GK 144-10 Vermeersch, Johanna 0000-00-00 1766-07-21 83 ,
GK 144-11 Fermeersch, Catharina 1733-10-03 1773-07-03 39 ,
GK 144-11 Vermeersch, Catharina 1733-10-03 1773-07-03 39 (op grafzerk staat fermeersch) ,
GK 145-1 Grun, Johannette E. + 5 Onm. Kinders 1751-05-12 1799-08-06 getrouwt 15-11-1780 met de bode van de marine Metzler, Johannes C.
GK 145-2 Metzler, Charlotte W. 1789-03-15 1808-10-14 19 ,
GK 146-1 Feitama, Jacob Sijbr. 0000-00-00 1640-01-21 66 ,
GK 146-2 Feitama, Marike Sijbr. 0000-00-00 1679-03-20 78 ,
GK 146-3 Winsma, Geertie Cl. 0000-00-00 1738-05-24 30 huisvrou v.d. coopman Talma, Sjoerd
GK 146-4 Talma, Sjoerd 0000-00-00 1762-05-20 62 coopm. te harl. ,
GK 148-1 Nijkerck, Folkert Lamm. 0000-00-00 1681-02-xx x2 oud burgemr. deser stede ,
GK 148-2 Gonggrijp, Hanso Godefr. 1736-07-03 1811-10-30 75 griffier v/d raad van 1785-1795 v/d gewezene admir. in friesland enz. ,
GK 148-3 Wijngaarden, Cornelius 0000-00-00 1708-04-03 67 olde burge mr. ,
GK 149-2 Braam, Frouwje Jac. 0000-00-00 1761-12-02 70 wed. van Hinlopen, Claes Gooykes
GK 149-3 Stinstra, Catharina 0000-00-00 1814-01-02 70 huisvrouw van Fontein, Dirk
GK 150-1 Oosterbaan, Yebeltie E. 0000-00-00 1822-02-20 50 huisvrouw van Backer, Coenraad W.
GK 152-1 Siibrandts, Aefke 0000-00-00 1562-09-16 huisfrou van Claesz, Anne
GK 152-2 Klempenhof, Aeltje 0000-00-00 1688-12-14 43 huisv. van Sanstra, Jacob
GK 152-3 Symensz, Claes 0000-00-00 xx43-07-03 ,
GK 152-4 Lammertsdr, Annetie 0000-00-00 1617-04-13 Haenenboergh, Cornelis J.
GK 153-1 Bouwes, Tjeerd 0000-00-00 1720-04-19 80 8x reg. burgemeester Pytters, Lutske Sj.
GK 153-2 Plaats, Jan Folkerts van der 0000-00-00 1752-03-05 29 ,
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 wed. van Plaats, Jan van der
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 laatst huisvrou v.d. koopman Stijl, Jelle
GK 153-4 Stijl, Jelle 0000-00-00 1776-02-04 66 koopman ,
GK 153-5 Stijl, Simon 0000-00-00 1804-05-31 73 medicinae doctor ,
GK 154-2 Feitama, Sijbrant. P. 0000-00-00 1691-11-20 52 mr. plateelbacker Jans, Grietje
GK 154-3 Talma, Sybrand 0000-00-00 1763-03-10 coopman te harl. ,
GK 156-1 Schrik, Sjoerd T. 0000-00-00 1790-09-30 58 reg. burgemeester deser stede ,
GK 158-1 Schaaf, Elsie 0000-00-00 1768-11-25 33 ,
GK 159-2 Gonggrijp, Harmen Thomas 0000-00-00 1678-09-13 50 contrarolleur der convoijen en licenten comptoire deser stede ,
GK 160-1 Schellingwou, Meike 0000-00-00 1775-11-17 34 huisvrou v.d. coopman Huidekoper, Pieter
GK 161-1 Frisius, Doetje 0000-00-00 1729-02-27 Acker, Tjaard Nic.
GK 161-2 Reyers, Grietie 0000-00-00 17xx-07-09 huisvr. van Acker, Nicolaus
GK 163-1 Feite, Aafke Tialckes 0000-00-00 xxxx-11-09 ,
GK 165-1 Hoornstra, Lijsbert S. 0000-00-00 1803-02-28 6x wed. ...ppinga, ?
GK 166-1 Konincx, Cornelis 0000-00-00 1597-03-05 stadssecretaris Sijtsedr, Bauck
WK 0-1 Herts, Riemer 0000-00-00 1658-12-28 4 bleker ,
WK 1-1 Frieseman, Sijmen 0000-00-00 1806-10-19 54 oud burgemeester te harlingen ,
WK 1-2 Frieseman, Ekko S. 0000-00-00 1813-12-22 19 ,
WK 2-1 Dalsen, Alida R. van 0000-00-00 1748-05-03 5m ,
WK 2-2 Dalsen, Robertus 0000-00-00 1752-03-27 37 contrarolleur van h.h.m. convoyen en lycenten tot harlingen ,
WK 2-3 Braak, Eva A. 0000-00-00 1777-01-04 60 wed. van Dalsen, R. van
WK 2-4 Dalsen, Augustus Rob. van 0000-00-00 1818-09-01 76 ,
WK 3-1 Radsma, Harmanus 0000-00-00 1804-04-30 55 medelid in het gemeentebestuur ,
WK 4-1 Louers, Liefke 0000-00-00 1668-10-06 29 huisvrou van Riewersen, Pieter
WK 4-2 Riewersen, Pieter 0000-00-00 1671-03-14 54 veerschipper tot bolsward ,
WK 5-1 Jacobs, Trijntje 0000-00-00 1783-03-28 72 huisvrouw van mr. timmerman Sipkes, Schelte
WK 5-2 Molenaar, Tjipke A. 0000-00-00 1816-10-29 19 zoon van Molenaar, Ane H.
WK 5-3 Molenaar, Ane H. 0000-00-00 1826-01-19 69 ,
WK 6-1 Jans, Bootje + Jongste Kind 0000-00-00 1671-03-10 42 huisvrouw van Maecklaer, Sijmens
WK 7-1 Taekes, Lutske 0000-00-00 1730-05-13 43 huisvrouw van de mede-vroedsman deser stede Wassenaar, Hendrik C.
WK 8-1 Wassenaar, Hendrik Corn. 0000-00-00 1769-02-16 81 old-burgemeester der stede harlingen ,
WK 10-1 Feersma, Engeltje C. 0000-00-00 1728-03-31 22 dogter ,
WK 10-2 Faina, Antje Jans 0000-00-00 1728-04-16 55 huisvrouw v.d. burgemeester Feersma, Cornelis
WK 11-1 ....., Jans 0000-00-00 1666-12-19 48 huisvrouw van makelaer Wijpkes, Abe
WK 11-2 Keijmpes, Hiltje 0000-00-00 1701-10-26 59 huisvrou van mr. kleermaker Hijlkes, Pijtter
WK 12-1 Piekenbroek, Maria Elisab. 0000-00-00 1747-10-21 45 ,
WK 12-2 Piekenbroek, Fredericus 0000-00-00 1778-05-07 67 bedienaar van 't h. evangelium bij de herv. gemeente te harlingen ,
WK 13-1 Metzelaar, Fetje Pieters 0000-00-00 1814-09-08 64 huisvrou van Brameijer, Tjalling J.
WK 14-1 Coster, Sijmmens 0000-00-00 1657-03-02 60 makelaer tot harlingen ,
WK 15-1 Reneman, Vokeltje 0000-00-00 1749-05-28 61 huijsvrouw v.d. burgemr. Agema, Joost
WK 15-2 Agema, Joost 0000-00-00 1751-01-02 58 burgemeester Reneman, Vokeltje
WK 16-1 Maeckelaer, Sijmens 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 17-1 Dirks, Trijntje 0000-00-00 1742-09-20 79 huisvrou van de oud-burgerhopman Schotsman, Frederik
WK 18-1 Parre, Rombout van der 0000-00-00 1655-10-24 40 cappeteijn ,
WK 19-1 Westra, Jarig 0000-00-00 1787-12-18 75 meede raad en old-burgemeester te harlingen ,
WK 20-1 Stapert, Salomon 0000-00-00 1743-11-18 23 coopman ,
WK 21-1 Bakker, Acke P. 0000-00-00 1743-08-01 36 huisvr. van 2 kinderen Vettevogel, Wijtze S.
WK 21-2 Vettevogel, Wijtze Jansz 0000-00-00 1792-03-05 76 ,
WK 22-1 Hoornstra, Sijbout 0000-00-00 1803-02-02 87 hopman en oud-burgemr. alhier ,
WK 23-1 Peaux, Pierre 1740-04-03 1801-11-21 61 ,
WK 24-1 Hoogland, Trijntje 0000-00-00 1758-11-15 24 huisvrou van de vroetsman Haas, Albartus de
WK 25-1 Beijme, Tiete Wytses van 0000-00-00 1728-05-08 63 ,
WK 25-2 Vettevogel, Jan P. 0000-00-00 1755-02-26 85 ,
WK 26-1 H., W. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 27-1 Lolles, Jan 0000-00-00 1670-06-28 64 grootschipper deser stede ,
WK 27-2 Obbes, Jisk + 2 Kinders 0000-00-00 1664-07-06 49 huisvrou van grootschipper Lolles, Jan
WK 28-1 Hoef, Harman Gerrits 0000-00-00 1657-08-12 64 equipagemr. ter admiraliteit in fr. ,
WK 28-2 Meijners, Margriete 0000-00-00 1667-01-18 59 wedu van equipagemr. Hoef, Harmen
WK 28-3 Hoef, Jan 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 28-4 Jongma, Hindrik 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 28-5 Stapert, Jetske 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 28-6 Jongma, Foekje Hendr. 0000-00-00 1778-06-27 30 huisvrouw van de koopman Verhoek, Anne
WK 29-1 Jacobs, Auckien + 1 Kind 0000-00-00 1685-05-05 31 huisvrouw van wijdtschipper deser stede Jansen, Wijbe
WK 29-2 Alema, Voetia van 0000-00-00 1746-09-16 61 wed. wijlen capitain Stapert, Focco
WK 30-1 Mansvelt, George 0000-00-00 1790-09-09 42 geb. te gorkum ,
WK 31-1 Groenewoldt, Jurjen 0000-00-00 xxxx-xx-xx capitain ,
WK 31-1 Groenewoldt, Jurjen 0000-00-00 xxxx-xx-xx capitein ,
WK 32-1 Ferwer (mr.), Paulus Pieters 0000-00-00 1679-12-04 70 chirurgijn ,
WK 32-2 Harmens, Lijsbet 0000-00-00 1672-11-16 huisvrouw van mr. Ferwer, Paulus P.
WK 32-3 Tenkinck, Hendrik 0000-00-00 1755-02-22 56 equipage-meester bij het edelm. coll. ter admir. in friesland ,
WK 33-1 S., W. v. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 34-1 Aegges, Wijckt En Hare 3 Jongste Kind. 0000-00-00 xxxx-12-xx 38 huisvrou van Pijtters, Onne
WK 35-1 Meijners, Jancke 0000-00-00 1693-06-29 78 weduw van Boringa, Koen
WK 35-2 Caesarius, Lutske 0000-00-00 1697-01-15 45 huisvrou van burger-faendrich en kleermaker Borman, Frederik
WK 35-3 Borman, Frederick + 3 Kinderen 0000-00-00 1698-04-15 44 burger-faendrich & mr. kleermaker ,
WK 36-1 Fries, Beerent Hiddes de 0000-00-00 1680-05-20 57 capitein van 't admiraliteit in fr. ,
WK 37-1 Fries, Hidde Tjercks + 2 Kinderen de 0000-00-00 1679-05-23 33 ouste zoon van de lt. admiraal Fries, Tjerck Hiddes de
WK 38-1 Aukes, Pieter 0000-00-00 1784-09-30 72 coopman en pelmolenaar ,
WK 38-2 Aukes, Sjieuwke 0000-00-00 1794-02-06 26 huisvrouw van de coopman Werf, Joh. A. v.d.
WK 39-1 T., T. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 40-1 Minnen, Griet Alberts 0000-00-00 1685-05-04 68 ,
WK 41-1 Vinckelbosch, Jan Pieters + 4 Kinderen 0000-00-00 1627-07-12 41 ordinaris captein van 't college ter admiraliteit in friesland ,
WK 42-1 Jans, Hendrikie 0000-00-00 1753-12-07 74 wedu v.d. burgemr. Bretton, Pier
WK 43-1 Abrahams, Sara 0000-00-00 1636-06-22 wedu van Freercks, Arjen
WK 44-1 Feddrick, Baukjen 0000-00-00 1682-11-18 28 huisvrou van Jans, Marten
WK 45-1 Sijbrandts, Arien + 2 Kinderen 0000-00-00 1656-10-xx 56 ,
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Douwes, Arjen
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 huisvrouw van Houtenhuis, Jan Jacobs
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Sijbrandts, Arjen
WK 46-1 Kok, Jacob Lolles 0000-00-00 1746-04-15 62 ,
WK 46-2 Hendrijks, Aaltje 0000-00-00 1763-05-21 64 wed. van Kok, Jacob Lolles
WK 47-1 Pijtters, Auke 0000-00-00 1771-11-02 35 mr. pelmolenaar ,
WK 47-2 Aukes, Aukje 0000-00-00 1772-09-06 6m ,
WK 48-1 Toomes, Wobbel 0000-00-00 xxxx-xx-xx huisvrou van wijdtschipper Douwes, Aucke
WK 48-2 Douwes, Aucke 0000-00-00 1667-08-08 wijdtschipper deser stede Toomes, Wobbel
WK 49-1 Meulen, Trijntje Hotzes van der 0000-00-00 1817-01-13 61 huisvrouw van den coopman Heslinga, Dirk Brifo
WK 49-2 Heslinga, Dirk Brifo 0000-00-00 1821-09-07 66 ,
WK 50-1 Mecima, Joh. 1741-xx-xx 1789-xx-xx ,
WK 50-2 Vink, Antje 0000-00-00 1789-05-27 40 ,
WK 50-3 Mecima, Meinsje 0000-00-00 1809-11-11 35 ,
WK 52-1 Johannis, Richtjen 0000-00-00 1656-07-12 14 jonge dochter ,
WK 52-2 Johannis, Wilke 0000-00-00 1636-07-06 18 jonggesel ,
WK 53-1 Pouwelis, Stijntje + Haar Neef 0000-00-00 1656-09-05 10 jonge dochter ,
WK 54-1 T., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 55-1 W., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 56-1 Boer, Rigt S. de 0000-00-00 1801-09-08 33 huisvrouw van schipper Stoef, Johannes T.
WK 56-2 Stoef, Johannes T. 0000-00-00 1806-10-23 41 schipper ,
WK 57-1 Guarman, Pieter Berents 0000-00-00 1664-03-04 44 mr. glasmaker en glasschrijver ,
WK 58-1 Pieters, Hencke + 2 Kinders 0000-00-00 16xx-xx-xx huisvrou van Alberts, Meile
WK 59-1 Pieters, Schelte 0000-00-00 1730-06-09 87 bouwmr. ,
WK 60-1 Boontjer, Yttje Jansen 0000-00-00 1784-07-12 39 huisvrouw van de wijdschipper Smidt, Jan Hendriks
WK 60-2 Smith, Jan Hendriks 0000-00-00 1806-11-09 old-wijdschipper te harlingen ,
WK 61-1 Martens, Antje 0000-00-00 1821-05-28 63 vrou van de havenmeester Stuf, Johannes L.
WK 62-1 IJsbrandts, Jeltje 0000-00-00 1650-01-xx huisvrou van Beern, Jans
WK 63-1 Slooten, Pijttje Jaenes van 0000-00-00 1744-07-22 30 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
WK 63-2 Sluys, Yefke van der 0000-00-00 1762-04-10 48 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
WK 63-3 Pesma, Hendrik 0000-00-00 1776-01-05 60 openbaar notaris te harlingen ,
WK 64-1 Koster, Klaas Louwrens 0000-00-00 1817-10-06 67 mr. vleeschhouwer ,
WK 64-2 Weide, Jeltje van der 0000-00-00 1823-05-11 2d eenigst dogtertje van Weide, Jan van der
WK 64-3 Bakema, Jeltje Arens 0000-00-00 1825-08-18 59 wed. van Koster, Klaas L.
WK 65-1 Groenewold, Isaac 0000-00-00 xxxx-xx-xx capt. ,
WK 66-1 G., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 67-1 Jacobs, Gerrit 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 68-1 G., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 69-1 Jarigs, Grietje + 6 Kinderties 0000-00-00 1713-07-06 56 huisvrou van Tijssen, Minne
WK 70-1 W., A. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 71-1 L., K. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 72-1 Ritskes, Pieter 0000-00-00 1684-04-21 24 jongesel ,
WK 73-1 A., G. N. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 74-1 Wiersma, Hessel Jansen 0000-00-00 1707-12-03 51 wijd-schipper ,
WK 75-1 Huidekooper, Claeske Anne 0000-00-00 1730-12-25 56 huisvrou van Roosen, Ysack
WK 76-1 Fenema, Beitske 0000-00-00 1782-12-04 35 huisvrouw v.d. apothecar Ruitinga, Watse
WK 76-2 Ruitinga, Wijtske D. 0000-00-00 1789-01-30 6 dogtertje van Ruitinga, W.
WK 77-1 Schouwenburg, Henricus v. 0000-00-00 1813-05-12 52 ,
WK 78-1 Freerx, Trijntje 0000-00-00 1693-11-18 67 huisvrou van Jansen, Thijs
WK 78-2 Jansen, Thijs 0000-00-00 1702-10-04 76 ,
WK 79-1 Frijseman, Ekko 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 80-1 Hendriks, Gertie + 2 Kinderen 0000-00-00 1729-04-26 33 huisvr. v.d. coopm. Huites, Pieter
WK 81-1 H., K.j. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 82-1 Meijennerdts, Iepe 0000-00-00 1656-08-17 45 mr. huistimmerman ,
WK 82-2 Aenskes, Rijenck 0000-00-00 1656-08-17 47 huisvrou van mr. huistimmerman Mijennerdts, Ieppe
WK 83-1 Vos, Pijbe Rintes de 0000-00-00 1630-01-30 40 ,
WK 84-1 Piekenga, Gosling Piekes 0000-00-00 1821-02-09 80 ,
WK 84-2 Piekenga, Philippina 0000-00-00 xxxx-xx-xx vrou van Piekenga, Gosling P.
WK 84-3 Piekenga, Eliezabeth 0000-00-00 xxxx-xx-xx doghter van Piekenga, Gosling P.
WK 85-1 Spon, Pier Sids 0000-00-00 1617-05-16 22 ,
WK 85-2 Clase, Meins 0000-00-00 1621-05-14 52 huisfrou van Piers, Sijds
WK 86-1 Rietsing, Hans Nichels 0000-00-00 xxxx-xx-xx onderwachtmeester ,
WK 87-1 O., H. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 88-1 Kritenburgh, Agen Direx 0000-00-00 1682-07-21 burg.-chirurgijn ,
WK 88-2 Gerrits, Grietje 0000-00-00 1694-07-03 54 wedu van mr. burgh chirurgijn Kritenburgh, Agen Direx
WK 89-1 Videlius, Harmanus 1720-06-21 1774-06-01 53 stads-rentemeester en mr. silversmid ,
WK 90-1 Pieters, Marten 0000-00-00 1679-10-11 mr. kuiper ,
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 en de laatste wedu van kuiper Pieters, Marten
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 wedu van kuiper Willems, Meijne
WK 90-3 Koen, Gijsbartus 0000-00-00 1748-04-11 66 commissaris te rech. v.h. edelm. collegie ter adm. in friesl. ,
WK 90-4 Willems, Meinert 0000-00-00 1665-12-05 mr. kuiper ,
WK 91-1 Minnes, Gatske 0000-00-00 1690-07-01 40 huisvrou van de schipper Pieters, Jijlcke
WK 92-1 Akkringa, Pier R. 0000-00-00 1783-12-02 52 mr. metzelaar Wijbinga, Dieuwke
WK 92-2 Wijbinga, Dieuwke 0000-00-00 1789-12-23 66 wed. wijlen Akkringa, P.r.
WK 93-1 Gerrits, Keimpe 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 94-1 W., P.g. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen D., I.f.
WK 95-1 Kampen, Hiltie 0000-00-00 1752-12-21 49 huisvrou van capt. gewaldiger v.h. edelm. collegie ter adm. in fr.l. Martini, M
WK 96-1 Hassel, Hendrijck J. van 0000-00-00 1652-09-30 79 mr. silversmidt ,
WK 96-2 Rijrneke, Trijntie 0000-00-00 1666-xx-xx 72 wedu van Lassel, Hendrijck J. van
WK 97-1 Beekel, Jacob van 0000-00-00 1743-09-21 42 capt. ter admired. ,
WK 98-1 Jansen, Jan 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 99-1 P.k.d.i.o.n.g., 0000-00-00 1764-xx-xx alleen initialen ,
WK 100-1 Uijftes, Jetske 0000-00-00 1727-12-12 53 ,
WK 100-2 Uijftes, Schelte 0000-00-00 1734-05-10 ,
WK 101-1 Nieubuur, Geziena 0000-00-00 1721-08-26 18 ,
WK 102-1 Salverda, Sijbes 0000-00-00 1782-10-04 80 koopman ,
WK 103-1 Burgerhoff, Anna + Kind 0000-00-00 1813-04-24 21 huisvrouw van Winkelhaak, Pieter
WK 104-1 Huibertsen, Engeltie 1673-10-04 1728-08-02 55 ,
WK 105-1 Schiere, Hielkje Jans 0000-00-00 1806-05-02 19 ,
WK 106-1 Bokma, Geertje Seerps 0000-00-00 1779-09-19 68 huisvrouw van coopman IJsbrands, Sipke Dirks
WK 107-1 Hendrick, Trijntie 0000-00-00 1665-10-06 32 huisvrouw van Kup, Otto Hendriks
WK 107-2 Bockholt, Heiltje Wieroos van 0000-00-00 1680-02-28 58 tweede wijf van Kup, Otte Hendriks
WK 108-1 Heijns, Trijntie 0000-00-00 1743-04-21 45 huisvrou van voorganger gr. kerk Swart, Philippus
WK 109-1 Otterloo, Geertruida van 0000-00-00 1826-08-15 70 huisvrouw van Ruitinga, Watze
WK 110-1 Akkerboom, Antje Reins 1762-09-14 1822-07-01 59 echtgenoote van koopman Oolgaard, D
WK 111-1 Trompetter, Lijsbert Jans 0000-00-00 1769-08-10 64 huisvrouw van Salverda, Otte Sijbes