Harlingen, lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk

illustratie lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk
Deze lijst is samengesteld aan de hand van diverse aantekeningen van verschillende heren, o.a. Mr. A.H. van Kleffens, F.D. Fontein (kijk hier voor zijn inleiding), A.J. Glastra van Loon, L.J. Hannema, Ir. F.E. van Ruyven, Jac. Wobma en vele onbekenden, benevens foto's van Harm de Vries.
Daar de opschriften moeilijk of soms onleesbaar zijn, is verschil tussen de diverse opnamen niet uitgesloten. De opschriften van de overledenen na 1811 zijn gecontroleerd met de overlijdensacten uit het gemeentearchief der Gemeente Harlingen.
Door diverse verbouwingen en restauraties hebben diverse grafzerken een andere plaats gekregen als voorheen.
Op de plattegrond-oost en plattegrond-west zijn de grafzerken genummerd van 1 t/m 166 en het toegevoegde nummer op de lijst vermeldt de volgorde der namen op de steen.


Lijst van grafschriften in de voormalige Kleine of Westerkerk te Harlingen
Deze kerk in het westen der stad gelegen is feitelijk in twee delen gebouwd. Het eerste gedeelte was een overblijfsel van het oude kasteel, het zogenaamde "Blauwhuis", het vroegere woonhuis van het kasteel. Het werd in 1553 gebouwd, zoals blijkt uit een gevelsteen, die boven de noordwestkant was geplaatst: "Christoffel van Sternzee, Ro: Kei: Mat: Haupman, Drossardt en Olderman tot Harlingen, Grytman van Barradeel het de XVI Mey Ao 1553 den eerste steen an dit wierk gelegt". De steen bevindt zich momenteel in de zuidelijke achtergevel van het gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen.
In 1645 ging men beraadslagen over een nieuwe kerk en vijf jaar later, op 5 maart 1650 werd de eerste predikatie gehouden door Ds. Wesselius Acronius over Jesaja 2:3.
Later werd een nieuwe vleugel aan de oostkant van het oude gebouw gemaakt en wel zo dat de kerk van de oostkant gezien een kruiskerk vertoonde. In 1669 werd besloten tot vergroting van de kerk. jan Wopkes Acker legde op 14 juli 1669 de eerste steen aan deze aanbouw. Helaas is niet bekend waar deze steen is.
In 1895 werd de kerk afgebroken. Alleen oude foto's en de "Westerkerklaan" herinneren nog aan deze kerk.
Uit de aantekeningen en plattegrond vervaardigd door Mr. A.H. van Kleffens te Harlingen omstreeks 1938 is een lijst samengesteld van de grafzerken welke in de voormalige Westerkerk te Harlingen hebben gelegen.


Harlingen, mei 2001.
De samensteller: J. v.d. Gaast


In de lijst staat GK voor Grote Kerk en WK voor Westerkerk.
..... staat voor een onbekend aantal onleesbare tekens, een x in een datum betekent dat de datum wel vermeld, maar niet te lezen is.
Behalve deze lijst is er nog 1 grafschrift van het voormalige Westerkerkhof:
"Hier ligt begraven Ordoleen LOUDKORSKIJ, tweede lieutenant bij de RusKeiserlijke Marina, in zijn 28e jaar overleden aan boord van de brik 'Ajax' op 1-12 september 1822. Zijne vrienden de officieren van dit schip hebben deze steen ter zijner nagedachtenis gelegd met bepaling dit graf niet te openen."
(N.B. Dit schip, bestemd door het Russisch Gouvernement voor een reis rondom de wereld, viel in averij op onze kust en vertoefde 4 maanden in Harlingen.)

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:57.Vanaf  1500  1600  1700  1800  1900  2000graf         familienaam, voornaam geboren    overleden leeft. opmerking echtgen. van
GK 38-1 Block, Jacob de 0000-00-00 0000-00-00 ,
GK 92-1 Beijma, Wijtze Joh. 0000-00-00 0000-00-00 ord. capt. ,
GK 102-1 Aerns, Aaltien 0000-00-00 0000-00-00 weduwe van Buis, Claes Gerrits
GK 107-1 Buwalda, 0000-00-00 0000-00-00 ,
GK 128-2 Block, Jacob de 0000-00-00 0000-00-00 2w ,
GK 144-4 Vermeersch, Josijna xxxx-xx-xx 0000-00-00 jongste dogter van Vermeersch, Gilles
WK 26-1 H., W. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 33-1 S., W. v. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 39-1 T., T. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 54-1 T., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 55-1 W., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 66-1 G., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 68-1 G., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 70-1 W., A. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 71-1 L., K. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 73-1 A., G. N. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 81-1 H., K.j. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 87-1 O., H. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 94-1 W., P.g. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen D., I.f.
GK 124-1 Hesselsdochter, Katerine 0000-00-00 1492-03-06 vander schellinck ,
GK 11-2 Ropta, Kunera 0000-00-00 1555-03-xx frau van Sternsee, Christoef van
GK 152-1 Siibrandts, Aefke 0000-00-00 1562-09-16 huisfrou van Claesz, Anne
GK 120-1 Block, Mayken de 0000-00-00 1571-02-27 8w dochter van Block, Jaques de
GK 68-1 Cranenburch, ? 0000-00-00 1571-04-27 ,
GK 65-1 Block, Jaques de 0000-00-00 1573-04-08 exchijnsmeester ,
GK 130-1 Burmania, Atke van 0000-00-00 1583-xx-xx huisvrouw van ?, Wil...
GK 112-1 Buitensdr, Sytscke P. van 0000-00-00 1594-05-28 18 ,
GK 166-1 Konincx, Cornelis 0000-00-00 1597-03-05 stadssecretaris Sijtsedr, Bauck
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Beima, Douwe Hommes
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Pheltens, Gerrit Harm
GK 112-3 Buiten, Pieter van 0000-00-00 1610-04-11 49 olde burgemeester en notaris Lazes, Stijntje
GK 36-1 Jarichs, Liuwe 0000-00-00 1613-xx-xx ,
GK 152-4 Lammertsdr, Annetie 0000-00-00 1617-04-13 Haenenboergh, Cornelis J.
WK 85-1 Spon, Pier Sids 0000-00-00 1617-05-16 22 ,
GK 61-5 Picus, Gerard 0000-00-00 161x-07-22 x9 ,
WK 85-2 Clase, Meins 0000-00-00 1621-05-14 52 huisfrou van Piers, Sijds
GK 99-1 Keth, Dick W. 0000-00-00 1623-08-xx 65 burgem. ende rentmr. Willemsdr., Hadewij
GK 58-4 Lubberti, Suffridus 0000-00-00 1625-03-xx 53 notaris pub. Hilbrants, Jetske Dirks
WK 41-1 Vinckelbosch, Jan Pieters + 4 Kinderen 0000-00-00 1627-07-12 41 ordinaris captein van 't college ter admiraliteit in friesland ,
GK 100-1 Lieuwes, Agge + 2 Kinder 0000-00-00 1628-06-28 grootschipper ,
WK 83-1 Vos, Pijbe Rintes de 0000-00-00 1630-01-30 40 ,
GK 99-2 Willemsdr, Hade..... 0000-00-00 1631-12-22 64 huisvrou ,
GK 99-3 Keth, Willem 0000-00-00 1636-06-22 34 munstercommiss. Wrijthoff, Idtske Teunis
WK 43-1 Abrahams, Sara 0000-00-00 1636-06-22 wedu van Freercks, Arjen
WK 52-2 Johannis, Wilke 0000-00-00 1636-07-06 18 jonggesel ,
GK 71-1 Popta, Sjoerd Tiebbes 0000-00-00 1639-04-19 68 burgemeester en mede heer dir. extraord. convoy ,
GK 146-1 Feitama, Jacob Sijbr. 0000-00-00 1640-01-21 66 ,
GK 77-1 Hittingha, Sibrant van 0000-00-00 1641-05-01 x6 apoth. Bergen, Maaike Abr. van
GK 61-3 Felten, Maeijke G. 0000-00-00 1643-04-06 56 wedu van Hemert, Jan Cornelis van
GK 48-2 Sijbrens, Sijbren 0000-00-00 1649-06-14 6 ,
WK 62-1 IJsbrandts, Jeltje 0000-00-00 1650-01-xx huisvrou van Beern, Jans
GK 61-4 Rhein, Harmannus 0000-00-00 1652-07-29 47 ,
WK 96-1 Hassel, Hendrijck J. van 0000-00-00 1652-09-30 79 mr. silversmidt ,
WK 18-1 Parre, Rombout van der 0000-00-00 1655-10-24 40 cappeteijn ,
WK 52-1 Johannis, Richtjen 0000-00-00 1656-07-12 14 jonge dochter ,
WK 82-1 Meijennerdts, Iepe 0000-00-00 1656-08-17 45 mr. huistimmerman ,
WK 82-2 Aenskes, Rijenck 0000-00-00 1656-08-17 47 huisvrou van mr. huistimmerman Mijennerdts, Ieppe
WK 53-1 Pouwelis, Stijntje + Haar Neef 0000-00-00 1656-09-05 10 jonge dochter ,
GK 86-3 Sijmens, Yebbel 0000-00-00 1656-09-30 x6 huisvrou van coopman Dircx, Jacob
WK 45-1 Sijbrandts, Arien + 2 Kinderen 0000-00-00 1656-10-xx 56 ,
WK 14-1 Coster, Sijmmens 0000-00-00 1657-03-02 60 makelaer tot harlingen ,
WK 28-1 Hoef, Harman Gerrits 0000-00-00 1657-08-12 64 equipagemr. ter admiraliteit in fr. ,
GK 71-4 Popta, Rembertus 0000-00-00 1658-12-28 49 reg. burgemeester deser stede ,
WK 0-1 Herts, Riemer 0000-00-00 1658-12-28 4 bleker ,
GK 22-2 Saves, Marijke 0000-00-00 1659-xx-29 59 ,
GK 13-2 Clinkbijl, Anskjen 0000-00-00 1662-06-xx 18 huisvr. van Stansius, Theodorus
GK 22-1 Heemstra, Focco van 0000-00-00 1662-xx-1 62 burgemr en admls commys generael in harlingen Saves, Marijke
GK 140-2 Siercks, Peerck 0000-00-00 1663-01-18 57 huisvrou van Nauta, Pijtter Wijbr.
WK 57-1 Guarman, Pieter Berents 0000-00-00 1664-03-04 44 mr. glasmaker en glasschrijver ,
WK 27-2 Obbes, Jisk + 2 Kinders 0000-00-00 1664-07-06 49 huisvrou van grootschipper Lolles, Jan
WK 107-1 Hendrick, Trijntie 0000-00-00 1665-10-06 32 huisvrouw van Kup, Otto Hendriks
WK 90-4 Willems, Meinert 0000-00-00 1665-12-05 mr. kuiper ,
WK 11-1 ....., Jans 0000-00-00 1666-12-19 48 huisvrouw van makelaer Wijpkes, Abe
GK 58-5 Hillebrants, Ietske D. 0000-00-00 1666-12-xx 68 wedu van Lubberti, Suffridus
WK 96-2 Rijrneke, Trijntie 0000-00-00 1666-xx-xx 72 wedu van Lassel, Hendrijck J. van
WK 28-2 Meijners, Margriete 0000-00-00 1667-01-18 59 wedu van equipagemr. Hoef, Harmen
GK 53-6 Reins, Hero 0000-00-00 1667-04-20 68 burgemeester deser stede ,
WK 48-2 Douwes, Aucke 0000-00-00 1667-08-08 wijdtschipper deser stede Toomes, Wobbel
GK 99-4 Keth, Theodorus 0000-00-00 1667-11-14 36 oud-burgemr. en ontfanger Viersen, Uilkje van
GK 127-2 Tempelaer, Aechje Fr. + 3 Kinders 0000-00-00 1667-12-20 31 wedu van Agricola, Jan Jans
WK 4-1 Louers, Liefke 0000-00-00 1668-10-06 29 huisvrou van Riewersen, Pieter
GK 86-1 Dircx, Jacob 0000-00-00 1669-08-09 70 coopman Sijmens, Yebbel
GK 48-3 Sijbrens, Fongertie 0000-00-00 1669-11-12 31 jonge dr. ,
WK 27-1 Lolles, Jan 0000-00-00 1670-06-28 64 grootschipper deser stede ,
GK 46-1 Jeddema, Antje Reiners 0000-00-00 1670-11-02 54 Fontein, Claes Jurjens
WK 6-1 Jans, Bootje + Jongste Kind 0000-00-00 1671-03-10 42 huisvrouw van Maecklaer, Sijmens
WK 4-2 Riewersen, Pieter 0000-00-00 1671-03-14 54 veerschipper tot bolsward ,
GK 48-4 Aens, Grijetie 0000-00-00 1672-01-27 64 huisvrouw van Sijbrens, Sijbren
WK 32-2 Harmens, Lijsbet 0000-00-00 1672-11-16 huisvrouw van mr. Ferwer, Paulus P.
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Douwes, Arjen
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 huisvrouw van Houtenhuis, Jan Jacobs
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Sijbrandts, Arjen
GK 117-4 Feitama, Elisabeth S. 0000-00-00 1674-03-04 8 oudste dochter v. Feijtama, Sijbrand P.
GK 99-6 Sijbes, Baukjen 0000-00-00 1675-12-07 27 tweede huisvrou van Oldaens, Pijter
GK 1-2 Bruinsvelt, Hendrik 0000-00-00 1676-09-08 schout bij nacht Jans, Geertruida
GK 140-1 Nauta, Pijtter Wijb. 0000-00-00 1678-01-12 x4 oudt burgemeester binnen harlingen ,
GK 159-2 Gonggrijp, Harmen Thomas 0000-00-00 1678-09-13 50 contrarolleur der convoijen en licenten comptoire deser stede ,
GK 144-2 Jeddema, Ianneke R. 0000-00-00 1678-12-07 31 wed. van Fontein, Gijsbert J.
GK 146-2 Feitama, Marike Sijbr. 0000-00-00 1679-03-20 78 ,
WK 37-1 Fries, Hidde Tjercks + 2 Kinderen de 0000-00-00 1679-05-23 33 ouste zoon van de lt. admiraal Fries, Tjerck Hiddes de
GK 86-4 Turcois, Jacob 0000-00-00 1679-06-xx 4x coopman ,
WK 90-1 Pieters, Marten 0000-00-00 1679-10-11 mr. kuiper ,
WK 32-1 Ferwer (mr.), Paulus Pieters 0000-00-00 1679-12-04 70 chirurgijn ,
WK 107-2 Bockholt, Heiltje Wieroos van 0000-00-00 1680-02-28 58 tweede wijf van Kup, Otte Hendriks
WK 36-1 Fries, Beerent Hiddes de 0000-00-00 1680-05-20 57 capitein van 't admiraliteit in fr. ,
GK 53-5 Sijburgh, Jurjen 0000-00-00 1680-09-08 46 wijn coopman ,
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 en de laatste wedu van kuiper Pieters, Marten
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 wedu van kuiper Willems, Meijne
GK 148-1 Nijkerck, Folkert Lamm. 0000-00-00 1681-02-xx x2 oud burgemr. deser stede ,
GK 75-1 Visser, Refinu Tijsses 0000-00-00 1681-xx-xx 59 ,
WK 88-1 Kritenburgh, Agen Direx 0000-00-00 1682-07-21 burg.-chirurgijn ,
WK 44-1 Feddrick, Baukjen 0000-00-00 1682-11-18 28 huisvrou van Jans, Marten
GK 21-2 Loo, Hendrina + 5 Kinders van 0000-00-00 1683-02-03 44 huis-vrou van Idsinga, Mathijs van
GK 87-1 Dreijer, Martien P. 0000-00-00 1683-05-03 20 huisvrou Braam, Jacob Romkes
WK 72-1 Ritskes, Pieter 0000-00-00 1684-04-21 24 jongesel ,
GK 141-2 Jansz, Lambert 0000-00-00 1684-06-03 52 coopmans boode van leeuw. op amsterdam ,
WK 40-1 Minnen, Griet Alberts 0000-00-00 1685-05-04 68 ,
WK 29-1 Jacobs, Auckien + 1 Kind 0000-00-00 1685-05-05 31 huisvrouw van wijdtschipper deser stede Jansen, Wijbe
GK 54-1 Jansdr......, Telle 0000-00-00 1685-xx-01 Havestadt, Joost Jurjens
GK 94-1 Swerms, Seerp Lammertz 0000-00-00 1686-05-02 55 holtkoper ,
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Foppes, Aeltje
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Jans, Telle
GK 152-2 Klempenhof, Aeltje 0000-00-00 1688-12-14 43 huisv. van Sanstra, Jacob
GK 52-1 Zanstra, Jacobus 0000-00-00 1689-05-30 42 ,
GK 140-3 Jellema, Tijtje T. + 10 Kinders 0000-00-00 1689-07-11 31 huisvr. van burgem. Nauta, Zierck Pytters
GK 75-2 Beima, Wijtze 0000-00-00 168x-03-27 ,
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Havestadt, Joost Jurjen
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Tiercks, Willem
WK 91-1 Minnes, Gatske 0000-00-00 1690-07-01 40 huisvrou van de schipper Pieters, Jijlcke
GK 99-5 Oldaens, Pijter 0000-00-00 1691-06-16 53 raet ter admir. tot harlingen oudt gedep. ende burgemeester ,
GK 154-2 Feitama, Sijbrant. P. 0000-00-00 1691-11-20 52 mr. plateelbacker Jans, Grietje
GK 48-1 Sijbrens, Sijbren 0000-00-00 1693-04-07 83 mr. molenmaker en huistimmerman ,
WK 35-1 Meijners, Jancke 0000-00-00 1693-06-29 78 weduw van Boringa, Koen
WK 78-1 Freerx, Trijntje 0000-00-00 1693-11-18 67 huisvrou van Jansen, Thijs
WK 88-2 Gerrits, Grietje 0000-00-00 1694-07-03 54 wedu van mr. burgh chirurgijn Kritenburgh, Agen Direx
GK 142-2 Franckena, Coenera van 0000-00-00 1694-09-04 67 huisvrouw van Idsinga, Saco van
GK 101-3 Roorda, Trijntje 0000-00-00 1694-xx-xx 24 ,
GK 112-4 Lases, Stijntie 0000-00-00 1695-03-16 59 ,
GK 63-1 Sloterdijck, Simon Willems 0000-00-00 1695-04-20 64 oud burgemeester ,
GK 117-2 Jans, Grietje 0000-00-00 1695-10-x6 52 weduw van Feitema, Sybrant P.
WK 35-2 Caesarius, Lutske 0000-00-00 1697-01-15 45 huisvrou van burger-faendrich en kleermaker Borman, Frederik
GK 142-1 Idsinga, Saco 0000-00-00 1697-03-24 69 oud gedep. staet van friesland ,
WK 35-3 Borman, Frederick + 3 Kinderen 0000-00-00 1698-04-15 44 burger-faendrich & mr. kleermaker ,
GK 121-2 Sloterdijck, Froukjen W. 0000-00-00 1699-09-02 wedu van Wassenaar, Beert Ulbes
GK 86-2 Willems, Janke 0000-00-00 16x2-09-x9 wedu van Djurris, Sijmen
GK 60-1 Jacobs, B. 0000-00-00 16xx-03-xx grootschipper ,
GK 58-3 Hilbrant, Ittje Dircx 0000-00-00 16xx-04-01 79 wedu van Winia, Rein IJdes
GK 71-2 Popta, Hessel 0000-00-00 16xx-09-19 dir. van het extra-ordinaris convoy ,
GK 122-1 Backer, Iacob Frercks 0000-00-00 16xx-09-xx ,
WK 58-1 Pieters, Hencke + 2 Kinders 0000-00-00 16xx-xx-xx huisvrou van Alberts, Meile
GK 140-4 Doedes, Sietske 0000-00-00 1700-03-31 38 2e huisvrou van Nauta, Zierck Pytters
GK 140-5 Nauta, Zierk Pytter + Blind Kind 0000-00-00 1700-05-xx 54 mede-regerende burge-mr. ,
GK 62-1 IJdes, Rinske 0000-00-00 1701-07-02 huisvrou van Henricx, Pieter
GK 47-1 Tuenes, Baukjen 0000-00-00 1701-07-27 x9 ,
GK 47-2 Dreijer, Tiebbe P. 0000-00-00 1701-07-29 35 mr. brouwer Tuenes, Baukien
WK 11-2 Keijmpes, Hiltje 0000-00-00 1701-10-26 59 huisvrou van mr. kleermaker Hijlkes, Pijtter
WK 78-2 Jansen, Thijs 0000-00-00 1702-10-04 76 ,
GK 112-5 Jelgersma, Wiltetus 0000-00-00 1704-08 27 old burgermr. ,
GK 13-1 Stansius, Theodorus 0000-00-00 1705-10-04 76 oud staat gener. der ver. ..... ,
GK 87-2 Fontein, Antje Reiners + 2 Kinders 0000-00-00 1707-01-12 30 huisvrouw van Braam, Jacob Romkes
GK 137-1 Haukes, Nieske 0000-00-00 1707-05-19 69 huisvrou van oud dijkgraef Gabes, Lambert
GK 71-5 Popta, Jacob Jacobs 0000-00-00 1707-07-23 57 coopman ,
GK 133-1 Sloterdijck, Tierd 0000-00-00 1707-11-23 60 oud burgerhopman en collonel samp coopman ,
WK 74-1 Wiersma, Hessel Jansen 0000-00-00 1707-12-03 51 wijd-schipper ,
GK 148-3 Wijngaarden, Cornelius 0000-00-00 1708-04-03 67 olde burge mr. ,
GK 13-3 Boelens, Theodorus M. van 0000-00-00 1708-08-19 21 advocaat ,
GK 20-1 Wassenaar, Michael 0000-00-00 1710-01-12 theol. candidatus ,
GK 133-4 Sloterdijck, Tjeerd 0000-00-00 1711-04-12 16d ,
GK 133-5 Sloterdijck, Tjeerd 0000-00-00 1712-05-25 16d ,
GK 53-1 Wijngaerden, Tomas Huyb. 0000-00-00 1712-06-12 68 ,
GK 85-1 Ruurds, Ynskie 0000-00-00 1712-07-10 43 huisvrou van Scheltinga, Allard (dr.)
GK 85-2 Scheltinga, Allard 0000-00-00 1712-11-29 42 i.u. dr. advocaat 's hofs v. vriesl. & secr. vijfdelen b. ,
GK 21-1 Idsinga, Mathijs 0000-00-00 1712-12-02 Loo, Hendrina van
WK 69-1 Jarigs, Grietje + 6 Kinderties 0000-00-00 1713-07-06 56 huisvrou van Tijssen, Minne
GK 133-6 Sloterdijck, Teuntie 0000-00-00 1713-07-30 17w ,
GK 137-2 Gabes, Lambert 0000-00-00 1714-09-30 74 oud dijkgraaf en vroetsman tot bolsward ,
GK 133-7 Sloterdijck, Teuntie 0000-00-00 1714-10-26 6w ,
GK 133-8 Sloterdijck, 5e Kint 0000-00-00 1715-09-08 6u ,
GK 53-3 Prigge, Tomas L. 0000-00-00 1716-03-06 1d ,
GK 46-4 Fontein, Jurjen Clases 0000-00-00 1716-03-07 66 burg. ..... Adam, Attje P. de
GK 53-4 Prigge, Livia 0000-00-00 1718-04-08 3 ,
GK 99-8 Wydenbrug, Alexander 0000-00-00 1718-05-22 64 i.u.d. gewesene raetsheer v.d. hove van frieslant, ontvanger generael v.d. admir. v. fr. en gecommitteerde ten landtsdagen ,
GK 58-2 Wijngaerden, Eelckjen C. 0000-00-00 1718-10-27 58 ,
GK 58-1 Beima, Hilbrand 0000-00-00 1719-11-20 55 olt burgerhopman en chirurg Meilsma, Cath. (tryntje)
GK 153-1 Bouwes, Tjeerd 0000-00-00 1720-04-19 80 8x reg. burgemeester Pytters, Lutske Sj.
GK 53-2 Wijngaerden, Hubert Thomas 0000-00-00 1720-05-18 51 capt. op 't iagt van deze s. ,
GK 123-1 Wetzens, Rinske 0000-00-00 1720-07-11 22 ,
GK 99-7 Wydenbrug, S. 0000-00-00 1721-04-16 28 ontvanger generaal coll. ter admirlt in friesland, raede gecomm. staat ten landsdage ,
WK 101-1 Nieubuur, Geziena 0000-00-00 1721-08-26 18 ,
GK 144-3 Vermeersch, Gilles 0000-00-00 1722-01-28 65 bevelhebber v.d. west-ind. comp. ,
GK 62-2 Hendericks, Pitter 0000-00-00 1725-xx-08 76 ..... schipper ,
GK 44-2 Hilaarda, Sierk Durcks 0000-00-00 1726-05-16 oud burgemeester ,
GK 63-6 Hodtsma, Nenke Jacobs 0000-00-00 1726-10-08 weduwe van Sloterdijk, Dominicus
GK 60-2 Hornstra, Ian Romkes 0000-00-00 1726-12-03 53 coopman & tichelaar Rienks, Fokeltje
GK 87-3 Braam, Jacob Romkes 0000-00-00 1727-05-21 ,
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Dirks, Tetje
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Hoogstra, Ybeltje P.
GK 112-7 Jelgersma, ..... W. 0000-00-00 1727-10-13 65 ,
GK 64-1 Menalda, Reyn Sikkes 0000-00-00 1727-11-05 55 reg. burgemeester ouderling olderman ,
WK 100-1 Uijftes, Jetske 0000-00-00 1727-12-12 53 ,
GK 95-3 Bedt, Elicebet 0000-00-00 1728-01-13 35 huisvrouw van Crytenburg, Jan van
GK 139-5 Cornelis, Rixtie 0000-00-00 1728-03-09 69 wed. van Ludinga, Conradus
WK 10-1 Feersma, Engeltje C. 0000-00-00 1728-03-31 22 dogter ,
WK 10-2 Faina, Antje Jans 0000-00-00 1728-04-16 55 huisvrouw v.d. burgemeester Feersma, Cornelis
WK 25-1 Beijme, Tiete Wytses van 0000-00-00 1728-05-08 63 ,
WK 104-1 Huibertsen, Engeltie 1673-10-04 1728-08-02 55 ,
GK 112-2 Jelgersma, Yetske W. 0000-00-00 1729-01-08 69 wed. van Hindriks, Beerent
GK 161-1 Frisius, Doetje 0000-00-00 1729-02-27 Acker, Tjaard Nic.
WK 80-1 Hendriks, Gertie + 2 Kinderen 0000-00-00 1729-04-26 33 huisvr. v.d. coopm. Huites, Pieter
GK 47-3 Dreijer, Pieter Tiebbs 0000-00-00 1730-03-10 35 coopman ,
WK 7-1 Taekes, Lutske 0000-00-00 1730-05-13 43 huisvrouw van de mede-vroedsman deser stede Wassenaar, Hendrik C.
WK 59-1 Pieters, Schelte 0000-00-00 1730-06-09 87 bouwmr. ,
GK 83-1 Wolt, Hylcke v.d. 0000-00-00 1730-08-14 65 capitein ter zee van 't collegie ter admir. in fr. ,
WK 75-1 Huidekooper, Claeske Anne 0000-00-00 1730-12-25 56 huisvrou van Roosen, Ysack
GK 27-2 Hanekuik, Hijlke Douwes 0000-00-00 1731-03-27 46 Fontein, Ybeltje R.
GK 111-1 Weima, Iarig Soerd 0000-00-00 1731-04-29 59 reg. burgemeester ouderling en koopman ,
GK 85-3 Scheltinga, Ruurd 0000-00-00 1733-06-25 27 coopman ,
WK 100-2 Uijftes, Schelte 0000-00-00 1734-05-10 ,
GK 144-5 Roorda, Anna 1731-03-11 1734-09-21 3 ,
GK 144-6 Vermeersch, Willem 1687-09-30 1735-02-17 47 i.u.d. en advocaat 's hoffs v. friesl. ,
GK 123-2 Quikkelenberg, Yda van 0000-00-00 1737-05-28 61 ,
GK 111-2 Jarigs, Grietie 0000-00-00 1738-05-03 27 huisvrouw van de coopman Tabes, Bo Iansen
GK 146-3 Winsma, Geertie Cl. 0000-00-00 1738-05-24 30 huisvrou v.d. coopman Talma, Sjoerd
GK 95-4 Krijtenburg, Jan van 0000-00-00 1738-08-24 64 burgemeester ,
GK 144-7 Fontein, Maria 0000-00-00 1739-04-15 80 huisvrouw van Vermeersch, Gilles
GK 62-3 IJdes, Isbert 0000-00-00 1739-10-08 12 ,
GK 69-1 Stinstra, Grietje S. 0000-00-00 1740-01-15 28 huisvrou van de koopman Oosterbaan, Evert Heeres
GK 64-3 Menalda, Sicco Reins 0000-00-00 174011-03 38 oud burgemeester en coopman ,
GK 51-1 Nollides, Ian 0000-00-00 1741-09-10 63 oud burgemeester deser stede ,
GK 19-2 Fontein, Trijntje Fr. 0000-00-00 1742-08-17 1/2w ,
WK 17-1 Dirks, Trijntje 0000-00-00 1742-09-20 79 huisvrou van de oud-burgerhopman Schotsman, Frederik
GK 27-2 Fontein, Ybeltje R. 0000-00-00 1742-11-20 46 wed. van Hanekuik, Hylcke Douwes
WK 108-1 Heijns, Trijntie 0000-00-00 1743-04-21 45 huisvrou van voorganger gr. kerk Swart, Philippus
GK 69-2 Stinstra, Ioh. symon 1673-04-16 1743-04-30 70 koopman ,
WK 21-1 Bakker, Acke P. 0000-00-00 1743-08-01 36 huisvr. van 2 kinderen Vettevogel, Wijtze S.
WK 97-1 Beekel, Jacob van 0000-00-00 1743-09-21 42 capt. ter admired. ,
WK 20-1 Stapert, Salomon 0000-00-00 1743-11-18 23 coopman ,
GK 0-0 Scheltema, Jan J. 0000-00-00 1744-01-23 (onder doopvont) ,
WK 63-1 Slooten, Pijttje Jaenes van 0000-00-00 1744-07-22 30 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
GK 64-2 Baars, Lijsbeth H 0000-00-00 1744-12-31 66 weduwe van Menalda, Rein Sicces
GK 126-2 Talma, Claes Sjoerds 0000-00-00 1745-07-23 16 ,
GK 57-1 Scheltinga, Freerk A. 0000-00-00 1746-04-08 45 coopman binnen harlingen ,
WK 46-1 Kok, Jacob Lolles 0000-00-00 1746-04-15 62 ,
GK 2-1 Sivarda, Tjaerd 1662-11-09 1746-08-05 coopm. ,
WK 29-2 Alema, Voetia van 0000-00-00 1746-09-16 61 wed. wijlen capitain Stapert, Focco
GK 141-3 Jelgersma, Wiltetus 0000-00-00 1747-03-28 51 burgemeester ,
WK 12-1 Piekenbroek, Maria Elisab. 0000-00-00 1747-10-21 45 ,
WK 90-3 Koen, Gijsbartus 0000-00-00 1748-04-11 66 commissaris te rech. v.h. edelm. collegie ter adm. in friesl. ,
WK 2-1 Dalsen, Alida R. van 0000-00-00 1748-05-03 5m ,
WK 15-1 Reneman, Vokeltje 0000-00-00 1749-05-28 61 huijsvrouw v.d. burgemr. Agema, Joost
WK 15-2 Agema, Joost 0000-00-00 1751-01-02 58 burgemeester Reneman, Vokeltje
GK 129-1 Brouwer, Tjeerdt Corn. 0000-00-00 1751-01-05 67 burgemeester en capitein Baars, Albertje H.
GK 95-5 Rijpema, Geeske 0000-00-00 1751-08-19 53 wed. van Krijtenburg, Ian van
GK 113-1 Brands, ..... Ali 0000-00-00 1751-xx-25 wed. van Beima, ?
GK 153-2 Plaats, Jan Folkerts van der 0000-00-00 1752-03-05 29 ,
WK 2-2 Dalsen, Robertus 0000-00-00 1752-03-27 37 contrarolleur van h.h.m. convoyen en lycenten tot harlingen ,
WK 95-1 Kampen, Hiltie 0000-00-00 1752-12-21 49 huisvrou van capt. gewaldiger v.h. edelm. collegie ter adm. in fr.l. Martini, M
GK 109-1 Clauwen, Anna van 0000-00-00 1753-05-12 Harkenroth, IJsbrandus
GK 138-1 Sieverda, Anna 0000-00-00 1753-06-09 64 weduwe van Ollema, Meile
GK 37-1 Hilma, Grietie S. 1688-03-29 1753-09-20 65 ,
WK 42-1 Jans, Hendrikie 0000-00-00 1753-12-07 74 wedu v.d. burgemr. Bretton, Pier
WK 32-3 Tenkinck, Hendrik 0000-00-00 1755-02-22 56 equipage-meester bij het edelm. coll. ter admir. in friesland ,
WK 25-2 Vettevogel, Jan P. 0000-00-00 1755-02-26 85 ,
GK 139-2 Ludinga, Cornelis 0000-00-00 1757-04-14 69 bedienaar des godd. woorts tot welsrijp & baim ,
GK 67-1 Braam, Trijntie G. 1677-04-14 1758-04-17 81 weduwe van Stinstra, Simon Joh.
WK 24-1 Hoogland, Trijntje 0000-00-00 1758-11-15 24 huisvrou van de vroetsman Haas, Albartus de
GK 57-2 Roorda, Rinske J. 0000-00-00 1759-04-18 57 wedu van de coopman Scheltinga, Freerk
GK 63-2 Sloterdijk, Simon 0000-00-00 1759-09-01 64 ontfanger der convooyen en licenten ,
GK 144-8 Vermeersch, Elisabeth 0000-00-00 1761-01-31 74 ,
GK 46-6 Huidekoper, Rijkje 0000-00-00 1761-05-08 35 huisvrou van Fontein, Freerk
GK 57-3 Scheltinga, Jacob 0000-00-00 1761-11-11 28 coopman en lijnslager ,
GK 149-2 Braam, Frouwje Jac. 0000-00-00 1761-12-02 70 wed. van Hinlopen, Claes Gooykes
WK 63-2 Sluys, Yefke van der 0000-00-00 1762-04-10 48 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
GK 146-4 Talma, Sjoerd 0000-00-00 1762-05-20 62 coopm. te harl. ,
GK 94-2 Swerms, Fokeltje H. 0000-00-00 1762-10-20 58 huisvrouw van de burg. collenel Reus, Jan de
GK 83-2 Winter, Levine 0000-00-00 1762-11-29 34 huisvrouw van Wolt, Hugo van der
GK 28-1 Blok, Antje Hendriks 0000-00-00 1763-01-01 31 huisvrouw van Blok, Wijbe Dirks
GK 77-2 Rasschen, Albertus 0000-00-00 1763-01-06 62 kamerbewaarder van 't ed. mog. collegie ter admir. in friesland ,
GK 154-3 Talma, Sybrand 0000-00-00 1763-03-10 coopman te harl. ,
GK 57-4 Scheltinga, Richtje 0000-00-00 1763-03-26 3 dogtertje van de coopman Scheltinga, Jacob
GK 144-9 Vermeersch, Maria 0000-00-00 1763-05-11 79 ,
WK 46-2 Hendrijks, Aaltje 0000-00-00 1763-05-21 64 wed. van Kok, Jacob Lolles
GK 136-1 Toussaint, Grietje 0000-00-00 1764-01-10 11 dogter van Toussaint, J.d.
GK 62-4 Pyters, Yde 0000-00-00 1764-03-26 78 eerzame schipper ,
GK 40-1 Deketh, Jacobus 0000-00-00 1764-07-26 38 capitein ter zee ,
WK 99-1 P.k.d.i.o.n.g., 0000-00-00 1764-xx-xx alleen initialen ,
GK 63-3 Sloterdijk, Sijmen T. 0000-00-00 1765-01-19 3 ,
GK 139-3 Ludinga, Helena + 10 Kinderen 0000-00-00 1765-03-30 83 nagelaten dogter van Ludinga, Do.
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 wed. van Plaats, Jan van der
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 laatst huisvrou v.d. koopman Stijl, Jelle
GK 63-4 Sloterdijk, Dominicus S. 0000-00-00 1766-01-13 41 ,
GK 85-4 Oosterbaan, Jacob 0000-00-00 1766-02-07 29 coopmn. ,
GK 50-2 Lanting, Aafke Kleises 0000-00-00 1766-06-23 13 ,
GK 144-10 Vermeersch, Johanna 0000-00-00 1766-07-21 83 ,
GK 85-5 Schellingwou, Geertje F. 0000-00-00 1766-08-17 27 ,
GK 35-1 Scheltes, Aukje 0000-00-00 1767-01-23 28 huisvrouw van Minnes, Pieter
GK 0-0 Scheltema, Tette 0000-00-00 1767-11-24 (onder doopvont) huisvrouw van Oldaen, Pieter
GK 63-5 Jelgersma, Ytje F. 0000-00-00 1768-04-26 67 wedu van wijl Sloterdijk, Sijmon
GK 60-3 Nieuwenhuis, Evert 0000-00-00 1768-09-22 56 old capitein ter recherche wegens 't ed. mog. collegie ter adm. in vriesl. ,
GK 158-1 Schaaf, Elsie 0000-00-00 1768-11-25 33 ,
GK 138-2 Ollema, Geertje 0000-00-00 1768-12-25 51 huisvrouw v.d. burgemeester Toussaint, J.d.
WK 8-1 Wassenaar, Hendrik Corn. 0000-00-00 1769-02-16 81 old-burgemeester der stede harlingen ,
GK 62-5 Jeltes, Muskien 0000-00-00 1769-05-30 83 wed. van Pytters, Yde
WK 111-1 Trompetter, Lijsbert Jans 0000-00-00 1769-08-10 64 huisvrouw van Salverda, Otte Sijbes
GK 95-6 Ripema, Risco 0000-00-00 1770-01-27 68 oud predikant te antwerpen ,
GK 47-4 Dreijer, Pieter Tj 0000-00-00 1770-04-09 15 ,
GK 136-2 Haitsma, Attia 0000-00-00 1770-04-15 33 huisvrouw v/d advocaat Toussaint, Meile Ollema
WK 47-1 Pijtters, Auke 0000-00-00 1771-11-02 35 mr. pelmolenaar ,
WK 47-2 Aukes, Aukje 0000-00-00 1772-09-06 6m ,
GK 144-11 Fermeersch, Catharina 1733-10-03 1773-07-03 39 ,
GK 144-11 Vermeersch, Catharina 1733-10-03 1773-07-03 39 (op grafzerk staat fermeersch) ,
WK 89-1 Videlius, Harmanus 1720-06-21 1774-06-01 53 stads-rentemeester en mr. silversmid ,
GK 121-1 Sloterdijk, Taco Sijmens 0000-00-00 1774-08-08 43 ,
GK 135-3 Westra, Jan 0000-00-00 1775-06-20 37 burger hopman en coopman alsmede procureur te hrl. ,
GK 160-1 Schellingwou, Meike 0000-00-00 1775-11-17 34 huisvrou v.d. coopman Huidekoper, Pieter
WK 63-3 Pesma, Hendrik 0000-00-00 1776-01-05 60 openbaar notaris te harlingen ,
GK 153-4 Stijl, Jelle 0000-00-00 1776-02-04 66 koopman ,
GK 35-2 Minnes, Trijntje P. 0000-00-00 1776-06-16 12 oudste dogter ,
WK 2-3 Braak, Eva A. 0000-00-00 1777-01-04 60 wed. van Dalsen, R. van
GK 67-2 Schellingwou, Neeltje F. 1752-07-20 1777-11-27 25 huisvrouw van Stinstra, Pieter
GK 49-1 Lanting, Kleis 0000-00-00 1778-03-04 68 regerend burgemr. ,
GK 101-2 Winter, Louise A. 0000-00-00 1778-04-15 75 wed. wijlen de coopman Leuven (loon), Dirk van
WK 12-2 Piekenbroek, Fredericus 0000-00-00 1778-05-07 67 bedienaar van 't h. evangelium bij de herv. gemeente te harlingen ,
WK 28-6 Jongma, Foekje Hendr. 0000-00-00 1778-06-27 30 huisvrouw van de koopman Verhoek, Anne
GK 71-3 Ferwerda, Metta (aletta) 1639-04-19 1778-11-12 63 huisvrouw van Tjallingii, Dr. Jac.
GK 88-1 Braak, Elisabeth 0000-00-00 1779-02-18 54 huisvrouw van Wildschut, Dirk
GK 85-6 Schellingwou, Trijntje G. 0000-00-00 1779-06-09 47 huisvrouw van Scheltinga, Allard
WK 106-1 Bokma, Geertje Seerps 0000-00-00 1779-09-19 68 huisvrouw van coopman IJsbrands, Sipke Dirks
GK 95-7 Velzen, Gerard van 0000-00-00 1782-06-13 85 herv. predikant van harlingen ,
WK 102-1 Salverda, Sijbes 0000-00-00 1782-10-04 80 koopman ,
GK 45-1 Tjallingii, Tjalling Pz. 0000-00-00 1782-11-26 70 koopman ,
WK 76-1 Fenema, Beitske 0000-00-00 1782-12-04 35 huisvrouw v.d. apothecar Ruitinga, Watse
WK 5-1 Jacobs, Trijntje 0000-00-00 1783-03-28 72 huisvrouw van mr. timmerman Sipkes, Schelte
WK 92-1 Akkringa, Pier R. 0000-00-00 1783-12-02 52 mr. metzelaar Wijbinga, Dieuwke
WK 60-1 Boontjer, Yttje Jansen 0000-00-00 1784-07-12 39 huisvrouw van de wijdschipper Smidt, Jan Hendriks
WK 38-1 Aukes, Pieter 0000-00-00 1784-09-30 72 coopman en pelmolenaar ,
GK 45-2 Fransen, Grietje 0000-00-00 1785-06-20 69 e.v. Tjallingii, Tjalling Pz.
GK 72-1 Assen, Bernardus G van 0000-00-00 1786-08-25 3 ,
GK 57-5 Hanekuik, Jacob P. 0000-00-00 1786-10-25 8 ,
GK 57-6 Scheltinga, Rinske J. 0000-00-00 1786-11-05 29 huisvrouw van Hanekuik, Pieter I.
GK 135-2 Gratama, Jan 0000-00-00 1787-05-22 10w ,
WK 19-1 Westra, Jarig 0000-00-00 1787-12-18 75 meede raad en old-burgemeester te harlingen ,
GK 47-5 Dreijer, Tjebbe 0000-00-00 1788-03-04 67 coopman ,
GK 92-2 Vettevogel, Akke Joh. 0000-00-00 1788-05-27 20 jonge dogter ,
GK 72-2 Assen, Anna IJda van 0000-00-00 1788-10-10 2 ,
WK 76-2 Ruitinga, Wijtske D. 0000-00-00 1789-01-30 6 dogtertje van Ruitinga, W.
GK 0-0 Scheltema, Elizabeth J. 0000-00-00 1789-04-12 70 (onder doopvont) huisvrouwe van Hannema, Sjoert
WK 50-2 Vink, Antje 0000-00-00 1789-05-27 40 ,
GK 94-3 Reus, Jan de 0000-00-00 1789-08-01 79 b..gr coll. voonaam chirurg. en stadsmeester ,
WK 92-2 Wijbinga, Dieuwke 0000-00-00 1789-12-23 66 wed. wijlen Akkringa, P.r.
WK 50-1 Mecima, Joh. 1741-xx-xx 1789-xx-xx ,
GK 88-2 Wildschut, Dirk 0000-00-00 1790-01-12 ,
GK 131-1 Teunes, Ymkje 0000-00-00 1790-03-26 69 huisvrouw van de coopman Douwes, Willem
GK 51-2 Nollides, Johannes 0000-00-00 1790-09-09 6x ,
WK 30-1 Mansvelt, George 0000-00-00 1790-09-09 42 geb. te gorkum ,
GK 156-1 Schrik, Sjoerd T. 0000-00-00 1790-09-30 58 reg. burgemeester deser stede ,
GK 138-3 Toussaint, Johan Daniel 0000-00-00 1790-10-29 86 burgemeester te dezer steede ,
GK 96-1 Alberts, Pieter 1722-06-14 1790-11-21 68 Okkes, Baukjen
GK 96-2 Okkes, Baukjen 0000-00-00 1791-01-31 74 wed. wijlen Alberts, Pieter
GK 28-2 Blok, Wijbe Dirks 0000-00-00 1791-08-05 67 ,
GK 135-1 Westra, Trijntje 0000-00-00 1791-10-17 28 huisvrouw van dn koopman en burger bevelhebber Gratama, Tjepke
WK 21-2 Vettevogel, Wijtze Jansz 0000-00-00 1792-03-05 76 ,
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Huidekooper, Rijkje
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Scheltema, Yfke
GK 92-3 Vettevogel, Tietje Joh. 0000-00-00 1793-10-10 17 ,
WK 38-2 Aukes, Sjieuwke 0000-00-00 1794-02-06 26 huisvrouw van de coopman Werf, Joh. A. v.d.
GK 137-3 Dreijer, Rinske H. 1759-12-06 1794-06-17 35 huisvrouw van Hannema, Jacobus Sj.
GK 0-0 Hannema, Sjoerd Joh. 1721-06-17 1794-10-13 (onder doopvont) Scheltema, Elisabeth J.
GK 95-8 Riepama, Luwkje 1707-02-xx 1794-xx-xx 87 weduwe van Velsen, Gerhardus van
GK 40-2 Deketh, Everhardus 0000-00-00 1796-04-10 73 vendumeester bij de marine ,
GK 23-1 Binksma, Trijntje H. 0000-00-00 1797-01-28 25 huisvrouwe van Kamsma, Dirk F.
GK 133-2 Wijbinga, Schelte Andr. 0000-00-00 1797-04-26 50 coopman ,
GK 0-0 Bouwsma, Swaantje T. 0000-00-00 1797-09-11 41 huisvrouw van Wassenaar, Jacob
GK 82-1 Dirks, Antje 0000-00-00 1799-03-12 68 huisvrouw van Buisman, Jan Leenderts
GK 145-1 Grun, Johannette E. + 5 Onm. Kinders 1751-05-12 1799-08-06 getrouwt 15-11-1780 met de bode van de marine Metzler, Johannes C.
GK 20-2 Wassenaar, Liefke Wijtzes 0000-00-00 17xx-04-14 55 huisvrouw v.d. burgermr. Wijngaarden, Thomas Huib.
GK 161-2 Reyers, Grietie 0000-00-00 17xx-07-09 huisvr. van Acker, Nicolaus
GK 37-2 Hilma, ..ltie 0000-00-00 17xx-12-xx 57 ,
GK 56-2 IJzenbeek, Hinke C. 0000-00-00 1800-07-23 68 wed. wijlen Schrik, Sjoerd T.
GK 56-1 Nauta, Petronella 0000-00-00 1801-03-07 32 huisvrouw van Oosterbaan, Claas E.
WK 56-1 Boer, Rigt S. de 0000-00-00 1801-09-08 33 huisvrouw van schipper Stoef, Johannes T.
WK 23-1 Peaux, Pierre 1740-04-03 1801-11-21 61 ,
GK 35-3 Bikker, Maartje B. 0000-00-00 1802-03-31 58 2e huisvrouw van IJzenbeek, Thomas Bentes
WK 22-1 Hoornstra, Sijbout 0000-00-00 1803-02-02 87 hopman en oud-burgemr. alhier ,
GK 165-1 Hoornstra, Lijsbert S. 0000-00-00 1803-02-28 6x wed. ...ppinga, ?
GK 136-3 Toussaint, Anna 0000-00-00 1803-11-27 55 huisvrouw van Plaats, Volkert van der
WK 3-1 Radsma, Harmanus 0000-00-00 1804-04-30 55 medelid in het gemeentebestuur ,
GK 82-2 Buisman, Jan Leenderts 0000-00-00 1804-05-11 71 veerschipper en gezagv. v/h admiraliteitsjacht ,
GK 153-5 Stijl, Simon 0000-00-00 1804-05-31 73 medicinae doctor ,
GK 129-2 Hanekuik, Hinke 0000-00-00 1804-08-19 82 wed. van Brouwer, Cornelis
GK 30-1 Fettevogel, 0000-00-00 1804-11-16 69 ,
WK 105-1 Schiere, Hielkje Jans 0000-00-00 1806-05-02 19 ,
GK 136-4 Plaats, Volkert van der 0000-00-00 1806-06-15 59 boekhandelaar ,
WK 1-1 Frieseman, Sijmen 0000-00-00 1806-10-19 54 oud burgemeester te harlingen ,
WK 56-2 Stoef, Johannes T. 0000-00-00 1806-10-23 41 schipper ,
GK 56-2 Oosterbaan, Jetske C. 0000-00-00 1806-11-07 11 ,
WK 60-2 Smith, Jan Hendriks 0000-00-00 1806-11-09 old-wijdschipper te harlingen ,
GK 104-1 Hannema, Pieter Sj. 0000-00-00 1807-06-01 57 Dreijer, Janke Hylkes
GK 145-2 Metzler, Charlotte W. 1789-03-15 1808-10-14 19 ,
GK 73-1 Jans, Ale 0000-00-00 1809-04-01 9 ,
WK 50-3 Mecima, Meinsje 0000-00-00 1809-11-11 35 ,
GK 73-2 Jans, Anne 0000-00-00 1810-03-31 7 ,
GK 148-2 Gonggrijp, Hanso Godefr. 1736-07-03 1811-10-30 75 griffier v/d raad van 1785-1795 v/d gewezene admir. in friesland enz. ,
GK 46-8 Tjallingii, Aafke 0000-00-00 1811-12-09 60 huisvrouw van Fontein, Jan
GK 51-3 Andeae, Thamara Marg. 0000-00-00 1812-12-09 78 wed. van Nollides, Johannes
WK 103-1 Burgerhoff, Anna + Kind 0000-00-00 1813-04-24 21 huisvrouw van Winkelhaak, Pieter
WK 77-1 Schouwenburg, Henricus v. 0000-00-00 1813-05-12 52 ,
WK 1-2 Frieseman, Ekko S. 0000-00-00 1813-12-22 19 ,
GK 149-3 Stinstra, Catharina 0000-00-00 1814-01-02 70 huisvrouw van Fontein, Dirk
GK 30-2 Fettevogel, Jan W. 0000-00-00 1814-04-04 79 coopman ,
WK 13-1 Metzelaar, Fetje Pieters 0000-00-00 1814-09-08 64 huisvrou van Brameijer, Tjalling J.
GK 46-2 Fontein, Tjalling 0000-00-00 1816-01-13 26 advocaat te leeuwarden Brouwer, Saske
GK 131-2 Houtsma, Jan Willem 1758-07-26 1816-02-29 58 ,
WK 5-2 Molenaar, Tjipke A. 0000-00-00 1816-10-29 19 zoon van Molenaar, Ane H.
GK 132-1 Hingst, Sijbrand G. 0000-00-00 1816-11-04 Stijl, Elisabeth
WK 49-1 Meulen, Trijntje Hotzes van der 0000-00-00 1817-01-13 61 huisvrouw van den coopman Heslinga, Dirk Brifo
GK 46-3 Fontein, Jan 0000-00-00 1817-02-17 69 koopman Tjallingii, Aafke
WK 64-1 Koster, Klaas Louwrens 0000-00-00 1817-10-06 67 mr. vleeschhouwer ,
WK 2-4 Dalsen, Augustus Rob. van 0000-00-00 1818-09-01 76 ,
GK 122-3 Hilwerda, Jelte J. 0000-00-00 1818-12-04 25 ontv. sted. bel. ,
GK 136-5 Westra, Catharina 000-00-00 1819-12-23 25 huisvrouw van Plaats, Meile van de
WK 84-1 Piekenga, Gosling Piekes 0000-00-00 1821-02-09 80 ,
WK 61-1 Martens, Antje 0000-00-00 1821-05-28 63 vrou van de havenmeester Stuf, Johannes L.
GK 49-2 Lanting, Pieter Kleises 0000-00-00 1821-06-12 71 ,
GK 57-7 Hanekuik, Pieter I. 0000-00-00 1821-06-24 73 coopman Scheltinga, Rinske I.
WK 49-2 Heslinga, Dirk Brifo 0000-00-00 1821-09-07 66 ,
GK 150-1 Oosterbaan, Yebeltie E. 0000-00-00 1822-02-20 50 huisvrouw van Backer, Coenraad W.
WK 110-1 Akkerboom, Antje Reins 1762-09-14 1822-07-01 59 echtgenoote van koopman Oolgaard, D
GK 75-3 Nijeholt, Claaske L. a 0000-00-00 1823-01-19 24 ,
WK 64-2 Weide, Jeltje van der 0000-00-00 1823-05-11 2d eenigst dogtertje van Weide, Jan van der
GK 132-2 Stijl, Elijsabeth 0000-00-00 1823-07-03 74 ,
GK 130-2 Conradi, Albertus Jac. 0000-00-00 1823-08-04 75 oud secr. van harlingen en curator Binkes, Alide Jac.
GK 137-4 Hannema, Jacobus Sj. 1752-10-08 1824-05-29 71 Dreijer, Rinske
GK 104-2 Dreijer, Janke Hijks 0000-00-00 1825-01-01 71 wed. wijlen Hannema, Pieter Sj.
GK 44-1 Hilwerda, Jan Jansen 0000-00-00 1825-05-22 1 ,
GK 71-6 Esta, Frans Fokkes van 0000-00-00 1825-07-12 74 Tjallingii, Geertruid
WK 64-3 Bakema, Jeltje Arens 0000-00-00 1825-08-18 59 wed. van Koster, Klaas L.
GK 16-1 Koster, Zwaantje Lourens 0000-00-00 1825-12-06 28 huisvrouw van Weide, Jan Sjoerds van der
GK 16-2 Weide, Klaas Koster van der 0000-00-00 1825-12-15 11d eenigst zoontje van Weide, Jan van der
WK 5-3 Molenaar, Ane H. 0000-00-00 1826-01-19 69 ,
GK 130-3 Binkes, Alida Johanna 0000-00-00 1826-01-27 71 weduwe v. wijlen mr. Conradi, A.j.
WK 109-1 Otterloo, Geertruida van 0000-00-00 1826-08-15 70 huisvrouw van Ruitinga, Watze
GK 62-6 Hoornstra, Maaike 0000-00-00 1827-09-16 52 ,
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Fontein, E.
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Stijl hingst, S.
GK 152-3 Symensz, Claes 0000-00-00 xx43-07-03 ,
GK 139-4 Ludinga, Conradus + 6 Kinderen 0000-00-00 xxxx-01-xx ..... ter admiraliteit ,
GK 139-1 Ludinga, Henricus 0000-00-00 xxxx-03-27 25 godsalige geleerde ,
GK 126-1 Feitama, Sijbrant E. 0000-00-00 xxxx-09-01 55 ,
GK 117-3 Feitama, ..... Siberens 0000-00-00 xxxx-09-xx huisvr. van en soontje Sw....., Hendrik van
GK 1-1 Jans, Geertruida 0000-00-00 xxxx-10-x8 huisvrou van Bruinsvelt, Hendrik
GK 163-1 Feite, Aafke Tialckes 0000-00-00 xxxx-11-09 ,
GK 36-3 Siersma, Ian Aug. 0000-00-00 xxxx-12-14 3 blind ,
WK 34-1 Aegges, Wijckt En Hare 3 Jongste Kind. 0000-00-00 xxxx-12-xx 38 huisvrou van Pijtters, Onne
GK 11-1 Sternsee, Christoev van 0000-00-00 xxxx-xx-xx rom. kei. na haupman drossardt en olderman ,
GK 15-1 Koster, Pybe Baukes 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 17-1 Ruurds, Jetse 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 36-2 Siersma, Augustinus 0000-00-00 xxxx-xx-xx mr ,
GK 55-1 Heeringha, Antonij 0000-00-00 xxxx-xx-xx 66 ,
GK 83-3 Wolt, Froukien v.d. 0000-00-00 xxxx-xx-xx iongste dogtertie ,
GK 108-1 Huysin., ...rendi 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 112-6 Jelgersma, Taco 0000-00-00 xxxx-xx-xx 11 zoon van Jelgersma, Wiltetus
GK 121-3 Hatsma, Claas I. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 4w ,
GK 133-3 Huijsman, Teuntie S. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 52 huisvrou van Sloterdijck, Tierd
WK 16-1 Maeckelaer, Sijmens 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 28-3 Hoef, Jan 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 28-4 Jongma, Hindrik 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 28-5 Stapert, Jetske 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 31-1 Groenewoldt, Jurjen 0000-00-00 xxxx-xx-xx capitain ,
WK 31-1 Groenewoldt, Jurjen 0000-00-00 xxxx-xx-xx capitein ,
WK 48-1 Toomes, Wobbel 0000-00-00 xxxx-xx-xx huisvrou van wijdtschipper Douwes, Aucke
WK 65-1 Groenewold, Isaac 0000-00-00 xxxx-xx-xx capt. ,
WK 67-1 Jacobs, Gerrit 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 79-1 Frijseman, Ekko 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 84-2 Piekenga, Philippina 0000-00-00 xxxx-xx-xx vrou van Piekenga, Gosling P.
WK 84-3 Piekenga, Eliezabeth 0000-00-00 xxxx-xx-xx doghter van Piekenga, Gosling P.
WK 86-1 Rietsing, Hans Nichels 0000-00-00 xxxx-xx-xx onderwachtmeester ,
WK 93-1 Gerrits, Keimpe 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 98-1 Jansen, Jan 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,