Harlingen, lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk

illustratie lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk
Deze lijst is samengesteld aan de hand van diverse aantekeningen van verschillende heren, o.a. Mr. A.H. van Kleffens, F.D. Fontein (kijk hier voor zijn inleiding), A.J. Glastra van Loon, L.J. Hannema, Ir. F.E. van Ruyven, Jac. Wobma en vele onbekenden, benevens foto's van Harm de Vries.
Daar de opschriften moeilijk of soms onleesbaar zijn, is verschil tussen de diverse opnamen niet uitgesloten. De opschriften van de overledenen na 1811 zijn gecontroleerd met de overlijdensacten uit het gemeentearchief der Gemeente Harlingen.
Door diverse verbouwingen en restauraties hebben diverse grafzerken een andere plaats gekregen als voorheen.
Op de plattegrond-oost en plattegrond-west zijn de grafzerken genummerd van 1 t/m 166 en het toegevoegde nummer op de lijst vermeldt de volgorde der namen op de steen.


Lijst van grafschriften in de voormalige Kleine of Westerkerk te Harlingen
Deze kerk in het westen der stad gelegen is feitelijk in twee delen gebouwd. Het eerste gedeelte was een overblijfsel van het oude kasteel, het zogenaamde "Blauwhuis", het vroegere woonhuis van het kasteel. Het werd in 1553 gebouwd, zoals blijkt uit een gevelsteen, die boven de noordwestkant was geplaatst: "Christoffel van Sternzee, Ro: Kei: Mat: Haupman, Drossardt en Olderman tot Harlingen, Grytman van Barradeel het de XVI Mey Ao 1553 den eerste steen an dit wierk gelegt". De steen bevindt zich momenteel in de zuidelijke achtergevel van het gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen.
In 1645 ging men beraadslagen over een nieuwe kerk en vijf jaar later, op 5 maart 1650 werd de eerste predikatie gehouden door Ds. Wesselius Acronius over Jesaja 2:3.
Later werd een nieuwe vleugel aan de oostkant van het oude gebouw gemaakt en wel zo dat de kerk van de oostkant gezien een kruiskerk vertoonde. In 1669 werd besloten tot vergroting van de kerk. jan Wopkes Acker legde op 14 juli 1669 de eerste steen aan deze aanbouw. Helaas is niet bekend waar deze steen is.
In 1895 werd de kerk afgebroken. Alleen oude foto's en de "Westerkerklaan" herinneren nog aan deze kerk.
Uit de aantekeningen en plattegrond vervaardigd door Mr. A.H. van Kleffens te Harlingen omstreeks 1938 is een lijst samengesteld van de grafzerken welke in de voormalige Westerkerk te Harlingen hebben gelegen.


Harlingen, mei 2001.
De samensteller: J. v.d. Gaast


In de lijst staat GK voor Grote Kerk en WK voor Westerkerk.
..... staat voor een onbekend aantal onleesbare tekens, een x in een datum betekent dat de datum wel vermeld, maar niet te lezen is.
Behalve deze lijst is er nog 1 grafschrift van het voormalige Westerkerkhof:
"Hier ligt begraven Ordoleen LOUDKORSKIJ, tweede lieutenant bij de RusKeiserlijke Marina, in zijn 28e jaar overleden aan boord van de brik 'Ajax' op 1-12 september 1822. Zijne vrienden de officieren van dit schip hebben deze steen ter zijner nagedachtenis gelegd met bepaling dit graf niet te openen."
(N.B. Dit schip, bestemd door het Russisch Gouvernement voor een reis rondom de wereld, viel in averij op onze kust en vertoefde 4 maanden in Harlingen.)

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:57.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  graf         familienaam, voornaam geboren    overleden leeft. opmerking echtgen. van
GK 113-1 Brands, ..... Ali 0000-00-00 1751-xx-25 wed. van Beima, ?
GK 117-3 Feitama, ..... Siberens 0000-00-00 xxxx-09-xx huisvr. van en soontje Sw....., Hendrik van
GK 112-7 Jelgersma, ..... W. 0000-00-00 1727-10-13 65 ,
GK 108-1 Huysin., ...rendi 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 37-2 Hilma, ..ltie 0000-00-00 17xx-12-xx 57 ,
GK 133-8 Sloterdijck, 5e Kint 0000-00-00 1715-09-08 6u ,
GK 68-1 Cranenburch, ? 0000-00-00 1571-04-27 ,
WK 70-1 W., A. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 46-8 Tjallingii, Aafke 0000-00-00 1811-12-09 60 huisvrouw van Fontein, Jan
GK 50-2 Lanting, Aafke Kleises 0000-00-00 1766-06-23 13 ,
GK 163-1 Feite, Aafke Tialckes 0000-00-00 xxxx-11-09 ,
GK 102-1 Aerns, Aaltien 0000-00-00 0000-00-00 weduwe van Buis, Claes Gerrits
WK 46-2 Hendrijks, Aaltje 0000-00-00 1763-05-21 64 wed. van Kok, Jacob Lolles
WK 21-1 Bakker, Acke P. 0000-00-00 1743-08-01 36 huisvr. van 2 kinderen Vettevogel, Wijtze S.
GK 127-2 Tempelaer, Aechje Fr. + 3 Kinders 0000-00-00 1667-12-20 31 wedu van Agricola, Jan Jans
GK 152-1 Siibrandts, Aefke 0000-00-00 1562-09-16 huisfrou van Claesz, Anne
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Havestadt, Joost Jurjen
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Tiercks, Willem
GK 152-2 Klempenhof, Aeltje 0000-00-00 1688-12-14 43 huisv. van Sanstra, Jacob
WK 88-1 Kritenburgh, Agen Direx 0000-00-00 1682-07-21 burg.-chirurgijn ,
GK 100-1 Lieuwes, Agge + 2 Kinder 0000-00-00 1628-06-28 grootschipper ,
GK 92-2 Vettevogel, Akke Joh. 0000-00-00 1788-05-27 20 jonge dogter ,
GK 77-2 Rasschen, Albertus 0000-00-00 1763-01-06 62 kamerbewaarder van 't ed. mog. collegie ter admir. in friesland ,
GK 130-2 Conradi, Albertus Jac. 0000-00-00 1823-08-04 75 oud secr. van harlingen en curator Binkes, Alide Jac.
GK 73-1 Jans, Ale 0000-00-00 1809-04-01 9 ,
GK 99-8 Wydenbrug, Alexander 0000-00-00 1718-05-22 64 i.u.d. gewesene raetsheer v.d. hove van frieslant, ontvanger generael v.d. admir. v. fr. en gecommitteerde ten landtsdagen ,
GK 130-3 Binkes, Alida Johanna 0000-00-00 1826-01-27 71 weduwe v. wijlen mr. Conradi, A.j.
WK 2-1 Dalsen, Alida R. van 0000-00-00 1748-05-03 5m ,
GK 85-2 Scheltinga, Allard 0000-00-00 1712-11-29 42 i.u. dr. advocaat 's hofs v. vriesl. & secr. vijfdelen b. ,
WK 5-3 Molenaar, Ane H. 0000-00-00 1826-01-19 69 ,
GK 109-1 Clauwen, Anna van 0000-00-00 1753-05-12 Harkenroth, IJsbrandus
GK 136-3 Toussaint, Anna 0000-00-00 1803-11-27 55 huisvrouw van Plaats, Volkert van der
GK 138-1 Sieverda, Anna 0000-00-00 1753-06-09 64 weduwe van Ollema, Meile
GK 144-5 Roorda, Anna 1731-03-11 1734-09-21 3 ,
WK 103-1 Burgerhoff, Anna + Kind 0000-00-00 1813-04-24 21 huisvrouw van Winkelhaak, Pieter
GK 72-2 Assen, Anna IJda van 0000-00-00 1788-10-10 2 ,
GK 73-2 Jans, Anne 0000-00-00 1810-03-31 7 ,
GK 152-4 Lammertsdr, Annetie 0000-00-00 1617-04-13 Haenenboergh, Cornelis J.
GK 13-2 Clinkbijl, Anskjen 0000-00-00 1662-06-xx 18 huisvr. van Stansius, Theodorus
GK 82-1 Dirks, Antje 0000-00-00 1799-03-12 68 huisvrouw van Buisman, Jan Leenderts
WK 50-2 Vink, Antje 0000-00-00 1789-05-27 40 ,
WK 61-1 Martens, Antje 0000-00-00 1821-05-28 63 vrou van de havenmeester Stuf, Johannes L.
GK 28-1 Blok, Antje Hendriks 0000-00-00 1763-01-01 31 huisvrouw van Blok, Wijbe Dirks
WK 10-2 Faina, Antje Jans 0000-00-00 1728-04-16 55 huisvrouw v.d. burgemeester Feersma, Cornelis
GK 46-1 Jeddema, Antje Reiners 0000-00-00 1670-11-02 54 Fontein, Claes Jurjens
GK 87-2 Fontein, Antje Reiners + 2 Kinders 0000-00-00 1707-01-12 30 huisvrouw van Braam, Jacob Romkes
WK 110-1 Akkerboom, Antje Reins 1762-09-14 1822-07-01 59 echtgenoote van koopman Oolgaard, D
GK 55-1 Heeringha, Antonij 0000-00-00 xxxx-xx-xx 66 ,
WK 45-1 Sijbrandts, Arien + 2 Kinderen 0000-00-00 1656-10-xx 56 ,
GK 130-1 Burmania, Atke van 0000-00-00 1583-xx-xx huisvrouw van ?, Wil...
GK 136-2 Haitsma, Attia 0000-00-00 1770-04-15 33 huisvrouw v/d advocaat Toussaint, Meile Ollema
WK 48-2 Douwes, Aucke 0000-00-00 1667-08-08 wijdtschipper deser stede Toomes, Wobbel
WK 29-1 Jacobs, Auckien + 1 Kind 0000-00-00 1685-05-05 31 huisvrouw van wijdtschipper deser stede Jansen, Wijbe
GK 36-2 Siersma, Augustinus 0000-00-00 xxxx-xx-xx mr ,
WK 2-4 Dalsen, Augustus Rob. van 0000-00-00 1818-09-01 76 ,
WK 47-1 Pijtters, Auke 0000-00-00 1771-11-02 35 mr. pelmolenaar ,
GK 35-1 Scheltes, Aukje 0000-00-00 1767-01-23 28 huisvrouw van Minnes, Pieter
WK 47-2 Aukes, Aukje 0000-00-00 1772-09-06 6m ,
GK 60-1 Jacobs, B. 0000-00-00 16xx-03-xx grootschipper ,
GK 47-1 Tuenes, Baukjen 0000-00-00 1701-07-27 x9 ,
GK 96-2 Okkes, Baukjen 0000-00-00 1791-01-31 74 wed. wijlen Alberts, Pieter
GK 99-6 Sijbes, Baukjen 0000-00-00 1675-12-07 27 tweede huisvrou van Oldaens, Pijter
WK 44-1 Feddrick, Baukjen 0000-00-00 1682-11-18 28 huisvrou van Jans, Marten
WK 36-1 Fries, Beerent Hiddes de 0000-00-00 1680-05-20 57 capitein van 't admiraliteit in fr. ,
WK 76-1 Fenema, Beitske 0000-00-00 1782-12-04 35 huisvrouw v.d. apothecar Ruitinga, Watse
GK 72-1 Assen, Bernardus G van 0000-00-00 1786-08-25 3 ,
WK 6-1 Jans, Bootje + Jongste Kind 0000-00-00 1671-03-10 42 huisvrouw van Maecklaer, Sijmens
GK 136-5 Westra, Catharina 000-00-00 1819-12-23 25 huisvrouw van Plaats, Meile van de
GK 144-11 Fermeersch, Catharina 1733-10-03 1773-07-03 39 ,
GK 144-11 Vermeersch, Catharina 1733-10-03 1773-07-03 39 (op grafzerk staat fermeersch) ,
GK 149-3 Stinstra, Catharina 0000-00-00 1814-01-02 70 huisvrouw van Fontein, Dirk
GK 145-2 Metzler, Charlotte W. 1789-03-15 1808-10-14 19 ,
GK 11-1 Sternsee, Christoev van 0000-00-00 xxxx-xx-xx rom. kei. na haupman drossardt en olderman ,
GK 121-3 Hatsma, Claas I. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 4w ,
GK 75-3 Nijeholt, Claaske L. a 0000-00-00 1823-01-19 24 ,
GK 152-3 Symensz, Claes 0000-00-00 xx43-07-03 ,
GK 126-2 Talma, Claes Sjoerds 0000-00-00 1745-07-23 16 ,
WK 75-1 Huidekooper, Claeske Anne 0000-00-00 1730-12-25 56 huisvrou van Roosen, Ysack
GK 142-2 Franckena, Coenera van 0000-00-00 1694-09-04 67 huisvrouw van Idsinga, Saco van
GK 139-4 Ludinga, Conradus + 6 Kinderen 0000-00-00 xxxx-01-xx ..... ter admiraliteit ,
GK 139-2 Ludinga, Cornelis 0000-00-00 1757-04-14 69 bedienaar des godd. woorts tot welsrijp & baim ,
GK 166-1 Konincx, Cornelis 0000-00-00 1597-03-05 stadssecretaris Sijtsedr, Bauck
GK 148-3 Wijngaarden, Cornelius 0000-00-00 1708-04-03 67 olde burge mr. ,
GK 99-1 Keth, Dick W. 0000-00-00 1623-08-xx 65 burgem. ende rentmr. Willemsdr., Hadewij
WK 92-2 Wijbinga, Dieuwke 0000-00-00 1789-12-23 66 wed. wijlen Akkringa, P.r.
GK 88-2 Wildschut, Dirk 0000-00-00 1790-01-12 ,
WK 49-2 Heslinga, Dirk Brifo 0000-00-00 1821-09-07 66 ,
GK 161-1 Frisius, Doetje 0000-00-00 1729-02-27 Acker, Tjaard Nic.
GK 63-4 Sloterdijk, Dominicus S. 0000-00-00 1766-01-13 41 ,
GK 58-2 Wijngaerden, Eelckjen C. 0000-00-00 1718-10-27 58 ,
WK 79-1 Frijseman, Ekko 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 1-2 Frieseman, Ekko S. 0000-00-00 1813-12-22 19 ,
GK 95-3 Bedt, Elicebet 0000-00-00 1728-01-13 35 huisvrouw van Crytenburg, Jan van
WK 84-3 Piekenga, Eliezabeth 0000-00-00 xxxx-xx-xx doghter van Piekenga, Gosling P.
GK 132-2 Stijl, Elijsabeth 0000-00-00 1823-07-03 74 ,
GK 88-1 Braak, Elisabeth 0000-00-00 1779-02-18 54 huisvrouw van Wildschut, Dirk
GK 144-8 Vermeersch, Elisabeth 0000-00-00 1761-01-31 74 ,
GK 117-4 Feitama, Elisabeth S. 0000-00-00 1674-03-04 8 oudste dochter v. Feijtama, Sijbrand P.
GK 0-0 Scheltema, Elizabeth J. 0000-00-00 1789-04-12 70 (onder doopvont) huisvrouwe van Hannema, Sjoert
GK 158-1 Schaaf, Elsie 0000-00-00 1768-11-25 33 ,
WK 104-1 Huibertsen, Engeltie 1673-10-04 1728-08-02 55 ,
WK 10-1 Feersma, Engeltje C. 0000-00-00 1728-03-31 22 dogter ,
WK 2-3 Braak, Eva A. 0000-00-00 1777-01-04 60 wed. van Dalsen, R. van
GK 40-2 Deketh, Everhardus 0000-00-00 1796-04-10 73 vendumeester bij de marine ,
GK 60-3 Nieuwenhuis, Evert 0000-00-00 1768-09-22 56 old capitein ter recherche wegens 't ed. mog. collegie ter adm. in vriesl. ,
WK 13-1 Metzelaar, Fetje Pieters 0000-00-00 1814-09-08 64 huisvrou van Brameijer, Tjalling J.
GK 22-1 Heemstra, Focco van 0000-00-00 1662-xx-1 62 burgemr en admls commys generael in harlingen Saves, Marijke
WK 28-6 Jongma, Foekje Hendr. 0000-00-00 1778-06-27 30 huisvrouw van de koopman Verhoek, Anne
GK 94-2 Swerms, Fokeltje H. 0000-00-00 1762-10-20 58 huisvrouw van de burg. collenel Reus, Jan de
GK 148-1 Nijkerck, Folkert Lamm. 0000-00-00 1681-02-xx x2 oud burgemr. deser stede ,
GK 48-3 Sijbrens, Fongertie 0000-00-00 1669-11-12 31 jonge dr. ,
GK 71-6 Esta, Frans Fokkes van 0000-00-00 1825-07-12 74 Tjallingii, Geertruid
WK 35-3 Borman, Frederick + 3 Kinderen 0000-00-00 1698-04-15 44 burger-faendrich & mr. kleermaker ,
WK 12-2 Piekenbroek, Fredericus 0000-00-00 1778-05-07 67 bedienaar van 't h. evangelium bij de herv. gemeente te harlingen ,
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Huidekooper, Rijkje
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Scheltema, Yfke
GK 57-1 Scheltinga, Freerk A. 0000-00-00 1746-04-08 45 coopman binnen harlingen ,
GK 83-3 Wolt, Froukien v.d. 0000-00-00 xxxx-xx-xx iongste dogtertie ,
GK 121-2 Sloterdijck, Froukjen W. 0000-00-00 1699-09-02 wedu van Wassenaar, Beert Ulbes
GK 149-2 Braam, Frouwje Jac. 0000-00-00 1761-12-02 70 wed. van Hinlopen, Claes Gooykes
WK 73-1 A., G. N. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 91-1 Minnes, Gatske 0000-00-00 1690-07-01 40 huisvrou van de schipper Pieters, Jijlcke
GK 146-3 Winsma, Geertie Cl. 0000-00-00 1738-05-24 30 huisvrou v.d. coopman Talma, Sjoerd
GK 138-2 Ollema, Geertje 0000-00-00 1768-12-25 51 huisvrouw v.d. burgemeester Toussaint, J.d.
GK 85-5 Schellingwou, Geertje F. 0000-00-00 1766-08-17 27 ,
WK 106-1 Bokma, Geertje Seerps 0000-00-00 1779-09-19 68 huisvrouw van coopman IJsbrands, Sipke Dirks
GK 1-1 Jans, Geertruida 0000-00-00 xxxx-10-x8 huisvrou van Bruinsvelt, Hendrik
WK 109-1 Otterloo, Geertruida van 0000-00-00 1826-08-15 70 huisvrouw van Ruitinga, Watze
GK 95-5 Rijpema, Geeske 0000-00-00 1751-08-19 53 wed. van Krijtenburg, Ian van
WK 30-1 Mansvelt, George 0000-00-00 1790-09-09 42 geb. te gorkum ,
GK 61-5 Picus, Gerard 0000-00-00 161x-07-22 x9 ,
GK 95-7 Velzen, Gerard van 0000-00-00 1782-06-13 85 herv. predikant van harlingen ,
WK 67-1 Jacobs, Gerrit 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 80-1 Hendriks, Gertie + 2 Kinderen 0000-00-00 1729-04-26 33 huisvr. v.d. coopm. Huites, Pieter
WK 101-1 Nieubuur, Geziena 0000-00-00 1721-08-26 18 ,
WK 90-3 Koen, Gijsbartus 0000-00-00 1748-04-11 66 commissaris te rech. v.h. edelm. collegie ter adm. in friesl. ,
GK 144-3 Vermeersch, Gilles 0000-00-00 1722-01-28 65 bevelhebber v.d. west-ind. comp. ,
WK 84-1 Piekenga, Gosling Piekes 0000-00-00 1821-02-09 80 ,
WK 40-1 Minnen, Griet Alberts 0000-00-00 1685-05-04 68 ,
GK 111-2 Jarigs, Grietie 0000-00-00 1738-05-03 27 huisvrouw van de coopman Tabes, Bo Iansen
GK 161-2 Reyers, Grietie 0000-00-00 17xx-07-09 huisvr. van Acker, Nicolaus
GK 37-1 Hilma, Grietie S. 1688-03-29 1753-09-20 65 ,
GK 45-2 Fransen, Grietje 0000-00-00 1785-06-20 69 e.v. Tjallingii, Tjalling Pz.
GK 117-2 Jans, Grietje 0000-00-00 1695-10-x6 52 weduw van Feitema, Sybrant P.
GK 136-1 Toussaint, Grietje 0000-00-00 1764-01-10 11 dogter van Toussaint, J.d.
WK 88-2 Gerrits, Grietje 0000-00-00 1694-07-03 54 wedu van mr. burgh chirurgijn Kritenburgh, Agen Direx
WK 69-1 Jarigs, Grietje + 6 Kinderties 0000-00-00 1713-07-06 56 huisvrou van Tijssen, Minne
GK 69-1 Stinstra, Grietje S. 0000-00-00 1740-01-15 28 huisvrou van de koopman Oosterbaan, Evert Heeres
GK 48-4 Aens, Grijetie 0000-00-00 1672-01-27 64 huisvrouw van Sijbrens, Sijbren
WK 87-1 O., H. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 99-2 Willemsdr, Hade..... 0000-00-00 1631-12-22 64 huisvrou ,
WK 86-1 Rietsing, Hans Nichels 0000-00-00 xxxx-xx-xx onderwachtmeester ,
GK 148-2 Gonggrijp, Hanso Godefr. 1736-07-03 1811-10-30 75 griffier v/d raad van 1785-1795 v/d gewezene admir. in friesland enz. ,
WK 28-1 Hoef, Harman Gerrits 0000-00-00 1657-08-12 64 equipagemr. ter admiraliteit in fr. ,
GK 61-4 Rhein, Harmannus 0000-00-00 1652-07-29 47 ,
WK 3-1 Radsma, Harmanus 0000-00-00 1804-04-30 55 medelid in het gemeentebestuur ,
WK 89-1 Videlius, Harmanus 1720-06-21 1774-06-01 53 stads-rentemeester en mr. silversmid ,
GK 159-2 Gonggrijp, Harmen Thomas 0000-00-00 1678-09-13 50 contrarolleur der convoijen en licenten comptoire deser stede ,
WK 107-2 Bockholt, Heiltje Wieroos van 0000-00-00 1680-02-28 58 tweede wijf van Kup, Otte Hendriks
GK 139-3 Ludinga, Helena + 10 Kinderen 0000-00-00 1765-03-30 83 nagelaten dogter van Ludinga, Do.
WK 58-1 Pieters, Hencke + 2 Kinders 0000-00-00 16xx-xx-xx huisvrou van Alberts, Meile
WK 96-1 Hassel, Hendrijck J. van 0000-00-00 1652-09-30 79 mr. silversmidt ,
GK 1-2 Bruinsvelt, Hendrik 0000-00-00 1676-09-08 schout bij nacht Jans, Geertruida
WK 32-3 Tenkinck, Hendrik 0000-00-00 1755-02-22 56 equipage-meester bij het edelm. coll. ter admir. in friesland ,
WK 63-3 Pesma, Hendrik 0000-00-00 1776-01-05 60 openbaar notaris te harlingen ,
WK 8-1 Wassenaar, Hendrik Corn. 0000-00-00 1769-02-16 81 old-burgemeester der stede harlingen ,
WK 42-1 Jans, Hendrikie 0000-00-00 1753-12-07 74 wedu v.d. burgemr. Bretton, Pier
GK 21-2 Loo, Hendrina + 5 Kinders van 0000-00-00 1683-02-03 44 huis-vrou van Idsinga, Mathijs van
GK 139-1 Ludinga, Henricus 0000-00-00 xxxx-03-27 25 godsalige geleerde ,
WK 77-1 Schouwenburg, Henricus v. 0000-00-00 1813-05-12 52 ,
GK 53-6 Reins, Hero 0000-00-00 1667-04-20 68 burgemeester deser stede ,
GK 71-2 Popta, Hessel 0000-00-00 16xx-09-19 dir. van het extra-ordinaris convoy ,
WK 74-1 Wiersma, Hessel Jansen 0000-00-00 1707-12-03 51 wijd-schipper ,
WK 37-1 Fries, Hidde Tjercks + 2 Kinderen de 0000-00-00 1679-05-23 33 ouste zoon van de lt. admiraal Fries, Tjerck Hiddes de
WK 105-1 Schiere, Hielkje Jans 0000-00-00 1806-05-02 19 ,
GK 27-2 Hanekuik, Hijlke Douwes 0000-00-00 1731-03-27 46 Fontein, Ybeltje R.
GK 58-1 Beima, Hilbrand 0000-00-00 1719-11-20 55 olt burgerhopman en chirurg Meilsma, Cath. (tryntje)
WK 95-1 Kampen, Hiltie 0000-00-00 1752-12-21 49 huisvrou van capt. gewaldiger v.h. edelm. collegie ter adm. in fr.l. Martini, M
WK 11-2 Keijmpes, Hiltje 0000-00-00 1701-10-26 59 huisvrou van mr. kleermaker Hijlkes, Pijtter
WK 28-4 Jongma, Hindrik 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 129-2 Hanekuik, Hinke 0000-00-00 1804-08-19 82 wed. van Brouwer, Cornelis
GK 56-2 IJzenbeek, Hinke C. 0000-00-00 1800-07-23 68 wed. wijlen Schrik, Sjoerd T.
GK 53-2 Wijngaerden, Hubert Thomas 0000-00-00 1720-05-18 51 capt. op 't iagt van deze s. ,
GK 83-1 Wolt, Hylcke v.d. 0000-00-00 1730-08-14 65 capitein ter zee van 't collegie ter admir. in fr. ,
WK 54-1 T., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 55-1 W., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 66-1 G., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 68-1 G., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 122-1 Backer, Iacob Frercks 0000-00-00 16xx-09-xx ,
GK 51-1 Nollides, Ian 0000-00-00 1741-09-10 63 oud burgemeester deser stede ,
GK 36-3 Siersma, Ian Aug. 0000-00-00 xxxx-12-14 3 blind ,
GK 60-2 Hornstra, Ian Romkes 0000-00-00 1726-12-03 53 coopman & tichelaar Rienks, Fokeltje
GK 144-2 Jeddema, Ianneke R. 0000-00-00 1678-12-07 31 wed. van Fontein, Gijsbert J.
GK 111-1 Weima, Iarig Soerd 0000-00-00 1731-04-29 59 reg. burgemeester ouderling en koopman ,
WK 82-1 Meijennerdts, Iepe 0000-00-00 1656-08-17 45 mr. huistimmerman ,
GK 58-5 Hillebrants, Ietske D. 0000-00-00 1666-12-xx 68 wedu van Lubberti, Suffridus
GK 69-2 Stinstra, Ioh. symon 1673-04-16 1743-04-30 70 koopman ,
WK 65-1 Groenewold, Isaac 0000-00-00 xxxx-xx-xx capt. ,
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Beima, Douwe Hommes
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Pheltens, Gerrit Harm
GK 62-3 IJdes, Isbert 0000-00-00 1739-10-08 12 ,
GK 58-3 Hilbrant, Ittje Dircx 0000-00-00 16xx-04-01 79 wedu van Winia, Rein IJdes
GK 38-1 Block, Jacob de 0000-00-00 0000-00-00 ,
GK 57-3 Scheltinga, Jacob 0000-00-00 1761-11-11 28 coopman en lijnslager ,
GK 85-4 Oosterbaan, Jacob 0000-00-00 1766-02-07 29 coopmn. ,
GK 86-1 Dircx, Jacob 0000-00-00 1669-08-09 70 coopman Sijmens, Yebbel
GK 86-4 Turcois, Jacob 0000-00-00 1679-06-xx 4x coopman ,
GK 128-2 Block, Jacob de 0000-00-00 0000-00-00 2w ,
WK 97-1 Beekel, Jacob van 0000-00-00 1743-09-21 42 capt. ter admired. ,
GK 71-5 Popta, Jacob Jacobs 0000-00-00 1707-07-23 57 coopman ,
WK 46-1 Kok, Jacob Lolles 0000-00-00 1746-04-15 62 ,
GK 57-5 Hanekuik, Jacob P. 0000-00-00 1786-10-25 8 ,
GK 87-3 Braam, Jacob Romkes 0000-00-00 1727-05-21 ,
GK 146-1 Feitama, Jacob Sijbr. 0000-00-00 1640-01-21 66 ,
GK 40-1 Deketh, Jacobus 0000-00-00 1764-07-26 38 capitein ter zee ,
GK 52-1 Zanstra, Jacobus 0000-00-00 1689-05-30 42 ,
GK 137-4 Hannema, Jacobus Sj. 1752-10-08 1824-05-29 71 Dreijer, Rinske
GK 46-3 Fontein, Jan 0000-00-00 1817-02-17 69 koopman Tjallingii, Aafke
GK 94-3 Reus, Jan de 0000-00-00 1789-08-01 79 b..gr coll. voonaam chirurg. en stadsmeester ,
GK 95-4 Krijtenburg, Jan van 0000-00-00 1738-08-24 64 burgemeester ,
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Fontein, E.
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Stijl hingst, S.
GK 135-2 Gratama, Jan 0000-00-00 1787-05-22 10w ,
GK 135-3 Westra, Jan 0000-00-00 1775-06-20 37 burger hopman en coopman alsmede procureur te hrl. ,
WK 27-1 Lolles, Jan 0000-00-00 1670-06-28 64 grootschipper deser stede ,
WK 28-3 Hoef, Jan 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 98-1 Jansen, Jan 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 153-2 Plaats, Jan Folkerts van der 0000-00-00 1752-03-05 29 ,
WK 60-2 Smith, Jan Hendriks 0000-00-00 1806-11-09 old-wijdschipper te harlingen ,
GK 0-0 Scheltema, Jan J. 0000-00-00 1744-01-23 (onder doopvont) ,
GK 44-1 Hilwerda, Jan Jansen 0000-00-00 1825-05-22 1 ,
GK 82-2 Buisman, Jan Leenderts 0000-00-00 1804-05-11 71 veerschipper en gezagv. v/h admiraliteitsjacht ,
WK 25-2 Vettevogel, Jan P. 0000-00-00 1755-02-26 85 ,
WK 41-1 Vinckelbosch, Jan Pieters + 4 Kinderen 0000-00-00 1627-07-12 41 ordinaris captein van 't college ter admiraliteit in friesland ,
GK 30-2 Fettevogel, Jan W. 0000-00-00 1814-04-04 79 coopman ,
GK 131-2 Houtsma, Jan Willem 1758-07-26 1816-02-29 58 ,
WK 35-1 Meijners, Jancke 0000-00-00 1693-06-29 78 weduw van Boringa, Koen
GK 86-2 Willems, Janke 0000-00-00 16x2-09-x9 wedu van Djurris, Sijmen
GK 104-2 Dreijer, Janke Hijks 0000-00-00 1825-01-01 71 wed. wijlen Hannema, Pieter Sj.
WK 11-1 ....., Jans 0000-00-00 1666-12-19 48 huisvrouw van makelaer Wijpkes, Abe
GK 65-1 Block, Jaques de 0000-00-00 1573-04-08 exchijnsmeester ,
WK 19-1 Westra, Jarig 0000-00-00 1787-12-18 75 meede raad en old-burgemeester te harlingen ,
GK 153-4 Stijl, Jelle 0000-00-00 1776-02-04 66 koopman ,
GK 122-3 Hilwerda, Jelte J. 0000-00-00 1818-12-04 25 ontv. sted. bel. ,
WK 62-1 IJsbrandts, Jeltje 0000-00-00 1650-01-xx huisvrou van Beern, Jans
WK 64-2 Weide, Jeltje van der 0000-00-00 1823-05-11 2d eenigst dogtertje van Weide, Jan van der
WK 64-3 Bakema, Jeltje Arens 0000-00-00 1825-08-18 59 wed. van Koster, Klaas L.
GK 17-1 Ruurds, Jetse 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 28-5 Stapert, Jetske 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 100-1 Uijftes, Jetske 0000-00-00 1727-12-12 53 ,
GK 56-2 Oosterbaan, Jetske C. 0000-00-00 1806-11-07 11 ,
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 en de laatste wedu van kuiper Pieters, Marten
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 wedu van kuiper Willems, Meijne
WK 27-2 Obbes, Jisk + 2 Kinders 0000-00-00 1664-07-06 49 huisvrou van grootschipper Lolles, Jan
WK 50-1 Mecima, Joh. 1741-xx-xx 1789-xx-xx ,
GK 138-3 Toussaint, Johan Daniel 0000-00-00 1790-10-29 86 burgemeester te dezer steede ,
GK 144-10 Vermeersch, Johanna 0000-00-00 1766-07-21 83 ,
GK 51-2 Nollides, Johannes 0000-00-00 1790-09-09 6x ,
WK 56-2 Stoef, Johannes T. 0000-00-00 1806-10-23 41 schipper ,
GK 145-1 Grun, Johannette E. + 5 Onm. Kinders 1751-05-12 1799-08-06 getrouwt 15-11-1780 met de bode van de marine Metzler, Johannes C.
WK 15-2 Agema, Joost 0000-00-00 1751-01-02 58 burgemeester Reneman, Vokeltje
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Foppes, Aeltje
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Jans, Telle
GK 144-4 Vermeersch, Josijna xxxx-xx-xx 0000-00-00 jongste dogter van Vermeersch, Gilles
GK 53-5 Sijburgh, Jurjen 0000-00-00 1680-09-08 46 wijn coopman ,
WK 31-1 Groenewoldt, Jurjen 0000-00-00 xxxx-xx-xx capitain ,
WK 31-1 Groenewoldt, Jurjen 0000-00-00 xxxx-xx-xx capitein ,
GK 46-4 Fontein, Jurjen Clases 0000-00-00 1716-03-07 66 burg. ..... Adam, Attje P. de
WK 71-1 L., K. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 81-1 H., K.j. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 124-1 Hesselsdochter, Katerine 0000-00-00 1492-03-06 vander schellinck ,
WK 93-1 Gerrits, Keimpe 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 16-2 Weide, Klaas Koster van der 0000-00-00 1825-12-15 11d eenigst zoontje van Weide, Jan van der
WK 64-1 Koster, Klaas Louwrens 0000-00-00 1817-10-06 67 mr. vleeschhouwer ,
GK 49-1 Lanting, Kleis 0000-00-00 1778-03-04 68 regerend burgemr. ,
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 wed. van Plaats, Jan van der
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 laatst huisvrou v.d. koopman Stijl, Jelle
GK 11-2 Ropta, Kunera 0000-00-00 1555-03-xx frau van Sternsee, Christoef van
GK 137-2 Gabes, Lambert 0000-00-00 1714-09-30 74 oud dijkgraaf en vroetsman tot bolsward ,
GK 141-2 Jansz, Lambert 0000-00-00 1684-06-03 52 coopmans boode van leeuw. op amsterdam ,
GK 83-2 Winter, Levine 0000-00-00 1762-11-29 34 huisvrouw van Wolt, Hugo van der
WK 4-1 Louers, Liefke 0000-00-00 1668-10-06 29 huisvrou van Riewersen, Pieter
GK 20-2 Wassenaar, Liefke Wijtzes 0000-00-00 17xx-04-14 55 huisvrouw v.d. burgermr. Wijngaarden, Thomas Huib.
WK 111-1 Trompetter, Lijsbert Jans 0000-00-00 1769-08-10 64 huisvrouw van Salverda, Otte Sijbes
GK 165-1 Hoornstra, Lijsbert S. 0000-00-00 1803-02-28 6x wed. ...ppinga, ?
WK 32-2 Harmens, Lijsbet 0000-00-00 1672-11-16 huisvrouw van mr. Ferwer, Paulus P.
GK 64-2 Baars, Lijsbeth H 0000-00-00 1744-12-31 66 weduwe van Menalda, Rein Sicces
GK 36-1 Jarichs, Liuwe 0000-00-00 1613-xx-xx ,
GK 53-4 Prigge, Livia 0000-00-00 1718-04-08 3 ,
GK 101-2 Winter, Louise A. 0000-00-00 1778-04-15 75 wed. wijlen de coopman Leuven (loon), Dirk van
WK 7-1 Taekes, Lutske 0000-00-00 1730-05-13 43 huisvrouw van de mede-vroedsman deser stede Wassenaar, Hendrik C.
WK 35-2 Caesarius, Lutske 0000-00-00 1697-01-15 45 huisvrou van burger-faendrich en kleermaker Borman, Frederik
GK 95-8 Riepama, Luwkje 1707-02-xx 1794-xx-xx 87 weduwe van Velsen, Gerhardus van
GK 62-6 Hoornstra, Maaike 0000-00-00 1827-09-16 52 ,
GK 35-3 Bikker, Maartje B. 0000-00-00 1802-03-31 58 2e huisvrouw van IJzenbeek, Thomas Bentes
GK 61-3 Felten, Maeijke G. 0000-00-00 1643-04-06 56 wedu van Hemert, Jan Cornelis van
WK 28-2 Meijners, Margriete 0000-00-00 1667-01-18 59 wedu van equipagemr. Hoef, Harmen
GK 144-7 Fontein, Maria 0000-00-00 1739-04-15 80 huisvrouw van Vermeersch, Gilles
GK 144-9 Vermeersch, Maria 0000-00-00 1763-05-11 79 ,
WK 12-1 Piekenbroek, Maria Elisab. 0000-00-00 1747-10-21 45 ,
GK 22-2 Saves, Marijke 0000-00-00 1659-xx-29 59 ,
GK 146-2 Feitama, Marike Sijbr. 0000-00-00 1679-03-20 78 ,
WK 90-1 Pieters, Marten 0000-00-00 1679-10-11 mr. kuiper ,
GK 87-1 Dreijer, Martien P. 0000-00-00 1683-05-03 20 huisvrou Braam, Jacob Romkes
GK 21-1 Idsinga, Mathijs 0000-00-00 1712-12-02 Loo, Hendrina van
GK 120-1 Block, Mayken de 0000-00-00 1571-02-27 8w dochter van Block, Jaques de
GK 160-1 Schellingwou, Meike 0000-00-00 1775-11-17 34 huisvrou v.d. coopman Huidekoper, Pieter
WK 90-4 Willems, Meinert 0000-00-00 1665-12-05 mr. kuiper ,
WK 85-2 Clase, Meins 0000-00-00 1621-05-14 52 huisfrou van Piers, Sijds
WK 50-3 Mecima, Meinsje 0000-00-00 1809-11-11 35 ,
GK 71-3 Ferwerda, Metta (aletta) 1639-04-19 1778-11-12 63 huisvrouw van Tjallingii, Dr. Jac.
GK 20-1 Wassenaar, Michael 0000-00-00 1710-01-12 theol. candidatus ,
GK 62-5 Jeltes, Muskien 0000-00-00 1769-05-30 83 wed. van Pytters, Yde
GK 67-2 Schellingwou, Neeltje F. 1752-07-20 1777-11-27 25 huisvrouw van Stinstra, Pieter
GK 63-6 Hodtsma, Nenke Jacobs 0000-00-00 1726-10-08 weduwe van Sloterdijk, Dominicus
GK 137-1 Haukes, Nieske 0000-00-00 1707-05-19 69 huisvrou van oud dijkgraef Gabes, Lambert
WK 94-1 W., P.g. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen D., I.f.
WK 32-1 Ferwer (mr.), Paulus Pieters 0000-00-00 1679-12-04 70 chirurgijn ,
GK 140-2 Siercks, Peerck 0000-00-00 1663-01-18 57 huisvrou van Nauta, Pijtter Wijbr.
GK 56-1 Nauta, Petronella 0000-00-00 1801-03-07 32 huisvrouw van Oosterbaan, Claas E.
WK 84-2 Piekenga, Philippina 0000-00-00 xxxx-xx-xx vrou van Piekenga, Gosling P.
WK 92-1 Akkringa, Pier R. 0000-00-00 1783-12-02 52 mr. metzelaar Wijbinga, Dieuwke
WK 85-1 Spon, Pier Sids 0000-00-00 1617-05-16 22 ,
WK 23-1 Peaux, Pierre 1740-04-03 1801-11-21 61 ,
GK 96-1 Alberts, Pieter 1722-06-14 1790-11-21 68 Okkes, Baukjen
GK 112-3 Buiten, Pieter van 0000-00-00 1610-04-11 49 olde burgemeester en notaris Lazes, Stijntje
WK 4-2 Riewersen, Pieter 0000-00-00 1671-03-14 54 veerschipper tot bolsward ,
WK 38-1 Aukes, Pieter 0000-00-00 1784-09-30 72 coopman en pelmolenaar ,
WK 72-1 Ritskes, Pieter 0000-00-00 1684-04-21 24 jongesel ,
WK 57-1 Guarman, Pieter Berents 0000-00-00 1664-03-04 44 mr. glasmaker en glasschrijver ,
GK 57-7 Hanekuik, Pieter I. 0000-00-00 1821-06-24 73 coopman Scheltinga, Rinske I.
GK 49-2 Lanting, Pieter Kleises 0000-00-00 1821-06-12 71 ,
GK 104-1 Hannema, Pieter Sj. 0000-00-00 1807-06-01 57 Dreijer, Janke Hylkes
GK 47-3 Dreijer, Pieter Tiebbs 0000-00-00 1730-03-10 35 coopman ,
GK 47-4 Dreijer, Pieter Tj 0000-00-00 1770-04-09 15 ,
WK 83-1 Vos, Pijbe Rintes de 0000-00-00 1630-01-30 40 ,
GK 99-5 Oldaens, Pijter 0000-00-00 1691-06-16 53 raet ter admir. tot harlingen oudt gedep. ende burgemeester ,
GK 140-1 Nauta, Pijtter Wijb. 0000-00-00 1678-01-12 x4 oudt burgemeester binnen harlingen ,
WK 63-1 Slooten, Pijttje Jaenes van 0000-00-00 1744-07-22 30 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
GK 62-2 Hendericks, Pitter 0000-00-00 1725-xx-08 76 ..... schipper ,
GK 15-1 Koster, Pybe Baukes 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 75-1 Visser, Refinu Tijsses 0000-00-00 1681-xx-xx 59 ,
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Dirks, Tetje
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Hoogstra, Ybeltje P.
GK 71-4 Popta, Rembertus 0000-00-00 1658-12-28 49 reg. burgemeester deser stede ,
GK 64-1 Menalda, Reyn Sikkes 0000-00-00 1727-11-05 55 reg. burgemeester ouderling olderman ,
GK 57-4 Scheltinga, Richtje 0000-00-00 1763-03-26 3 dogtertje van de coopman Scheltinga, Jacob
WK 52-1 Johannis, Richtjen 0000-00-00 1656-07-12 14 jonge dochter ,
WK 0-1 Herts, Riemer 0000-00-00 1658-12-28 4 bleker ,
WK 56-1 Boer, Rigt S. de 0000-00-00 1801-09-08 33 huisvrouw van schipper Stoef, Johannes T.
WK 82-2 Aenskes, Rijenck 0000-00-00 1656-08-17 47 huisvrou van mr. huistimmerman Mijennerdts, Ieppe
GK 46-6 Huidekoper, Rijkje 0000-00-00 1761-05-08 35 huisvrou van Fontein, Freerk
GK 62-1 IJdes, Rinske 0000-00-00 1701-07-02 huisvrou van Henricx, Pieter
GK 123-1 Wetzens, Rinske 0000-00-00 1720-07-11 22 ,
GK 137-3 Dreijer, Rinske H. 1759-12-06 1794-06-17 35 huisvrouw van Hannema, Jacobus Sj.
GK 57-2 Roorda, Rinske J. 0000-00-00 1759-04-18 57 wedu van de coopman Scheltinga, Freerk
GK 57-6 Scheltinga, Rinske J. 0000-00-00 1786-11-05 29 huisvrouw van Hanekuik, Pieter I.
GK 95-6 Ripema, Risco 0000-00-00 1770-01-27 68 oud predikant te antwerpen ,
GK 139-5 Cornelis, Rixtie 0000-00-00 1728-03-09 69 wed. van Ludinga, Conradus
WK 2-2 Dalsen, Robertus 0000-00-00 1752-03-27 37 contrarolleur van h.h.m. convoyen en lycenten tot harlingen ,
WK 18-1 Parre, Rombout van der 0000-00-00 1655-10-24 40 cappeteijn ,
GK 85-3 Scheltinga, Ruurd 0000-00-00 1733-06-25 27 coopman ,
GK 99-7 Wydenbrug, S. 0000-00-00 1721-04-16 28 ontvanger generaal coll. ter admirlt in friesland, raede gecomm. staat ten landsdage ,
GK 142-1 Idsinga, Saco 0000-00-00 1697-03-24 69 oud gedep. staet van friesland ,
WK 20-1 Stapert, Salomon 0000-00-00 1743-11-18 23 coopman ,
WK 43-1 Abrahams, Sara 0000-00-00 1636-06-22 wedu van Freercks, Arjen
WK 59-1 Pieters, Schelte 0000-00-00 1730-06-09 87 bouwmr. ,
WK 100-2 Uijftes, Schelte 0000-00-00 1734-05-10 ,
GK 133-2 Wijbinga, Schelte Andr. 0000-00-00 1797-04-26 50 coopman ,
GK 94-1 Swerms, Seerp Lammertz 0000-00-00 1686-05-02 55 holtkoper ,
GK 77-1 Hittingha, Sibrant van 0000-00-00 1641-05-01 x6 apoth. Bergen, Maaike Abr. van
GK 64-3 Menalda, Sicco Reins 0000-00-00 174011-03 38 oud burgemeester en coopman ,
GK 44-2 Hilaarda, Sierk Durcks 0000-00-00 1726-05-16 oud burgemeester ,
GK 140-4 Doedes, Sietske 0000-00-00 1700-03-31 38 2e huisvrou van Nauta, Zierck Pytters
WK 102-1 Salverda, Sijbes 0000-00-00 1782-10-04 80 koopman ,
WK 22-1 Hoornstra, Sijbout 0000-00-00 1803-02-02 87 hopman en oud-burgemr. alhier ,
GK 132-1 Hingst, Sijbrand G. 0000-00-00 1816-11-04 Stijl, Elisabeth
GK 126-1 Feitama, Sijbrant E. 0000-00-00 xxxx-09-01 55 ,
GK 154-2 Feitama, Sijbrant. P. 0000-00-00 1691-11-20 52 mr. plateelbacker Jans, Grietje
GK 48-1 Sijbrens, Sijbren 0000-00-00 1693-04-07 83 mr. molenmaker en huistimmerman ,
GK 48-2 Sijbrens, Sijbren 0000-00-00 1649-06-14 6 ,
WK 1-1 Frieseman, Sijmen 0000-00-00 1806-10-19 54 oud burgemeester te harlingen ,
GK 63-3 Sloterdijk, Sijmen T. 0000-00-00 1765-01-19 3 ,
WK 16-1 Maeckelaer, Sijmens 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 14-1 Coster, Sijmmens 0000-00-00 1657-03-02 60 makelaer tot harlingen ,
GK 63-2 Sloterdijk, Simon 0000-00-00 1759-09-01 64 ontfanger der convooyen en licenten ,
GK 153-5 Stijl, Simon 0000-00-00 1804-05-31 73 medicinae doctor ,
GK 63-1 Sloterdijck, Simon Willems 0000-00-00 1695-04-20 64 oud burgemeester ,
WK 38-2 Aukes, Sjieuwke 0000-00-00 1794-02-06 26 huisvrouw van de coopman Werf, Joh. A. v.d.
GK 146-4 Talma, Sjoerd 0000-00-00 1762-05-20 62 coopm. te harl. ,
GK 0-0 Hannema, Sjoerd Joh. 1721-06-17 1794-10-13 (onder doopvont) Scheltema, Elisabeth J.
GK 156-1 Schrik, Sjoerd T. 0000-00-00 1790-09-30 58 reg. burgemeester deser stede ,
GK 71-1 Popta, Sjoerd Tiebbes 0000-00-00 1639-04-19 68 burgemeester en mede heer dir. extraord. convoy ,
GK 112-4 Lases, Stijntie 0000-00-00 1695-03-16 59 ,
WK 53-1 Pouwelis, Stijntje + Haar Neef 0000-00-00 1656-09-05 10 jonge dochter ,
GK 58-4 Lubberti, Suffridus 0000-00-00 1625-03-xx 53 notaris pub. Hilbrants, Jetske Dirks
GK 0-0 Bouwsma, Swaantje T. 0000-00-00 1797-09-11 41 huisvrouw van Wassenaar, Jacob
GK 154-3 Talma, Sybrand 0000-00-00 1763-03-10 coopman te harl. ,
GK 112-1 Buitensdr, Sytscke P. van 0000-00-00 1594-05-28 18 ,
WK 39-1 T., T. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 112-6 Jelgersma, Taco 0000-00-00 xxxx-xx-xx 11 zoon van Jelgersma, Wiltetus
GK 121-1 Sloterdijk, Taco Sijmens 0000-00-00 1774-08-08 43 ,
GK 54-1 Jansdr......, Telle 0000-00-00 1685-xx-01 Havestadt, Joost Jurjens
GK 0-0 Scheltema, Tette 0000-00-00 1767-11-24 (onder doopvont) huisvrouw van Oldaen, Pieter
GK 133-6 Sloterdijck, Teuntie 0000-00-00 1713-07-30 17w ,
GK 133-7 Sloterdijck, Teuntie 0000-00-00 1714-10-26 6w ,
GK 133-3 Huijsman, Teuntie S. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 52 huisvrou van Sloterdijck, Tierd
GK 51-3 Andeae, Thamara Marg. 0000-00-00 1812-12-09 78 wed. van Nollides, Johannes
GK 13-1 Stansius, Theodorus 0000-00-00 1705-10-04 76 oud staat gener. der ver. ..... ,
GK 99-4 Keth, Theodorus 0000-00-00 1667-11-14 36 oud-burgemr. en ontfanger Viersen, Uilkje van
GK 13-3 Boelens, Theodorus M. van 0000-00-00 1708-08-19 21 advocaat ,
WK 78-2 Jansen, Thijs 0000-00-00 1702-10-04 76 ,
GK 47-2 Dreijer, Tiebbe P. 0000-00-00 1701-07-29 35 mr. brouwer Tuenes, Baukien
GK 133-1 Sloterdijck, Tierd 0000-00-00 1707-11-23 60 oud burgerhopman en collonel samp coopman ,
WK 25-1 Beijme, Tiete Wytses van 0000-00-00 1728-05-08 63 ,
GK 92-3 Vettevogel, Tietje Joh. 0000-00-00 1793-10-10 17 ,
GK 140-3 Jellema, Tijtje T. + 10 Kinders 0000-00-00 1689-07-11 31 huisvr. van burgem. Nauta, Zierck Pytters
GK 2-1 Sivarda, Tjaerd 1662-11-09 1746-08-05 coopm. ,
GK 46-2 Fontein, Tjalling 0000-00-00 1816-01-13 26 advocaat te leeuwarden Brouwer, Saske
GK 45-1 Tjallingii, Tjalling Pz. 0000-00-00 1782-11-26 70 koopman ,
GK 47-5 Dreijer, Tjebbe 0000-00-00 1788-03-04 67 coopman ,
GK 133-4 Sloterdijck, Tjeerd 0000-00-00 1711-04-12 16d ,
GK 133-5 Sloterdijck, Tjeerd 0000-00-00 1712-05-25 16d ,
GK 153-1 Bouwes, Tjeerd 0000-00-00 1720-04-19 80 8x reg. burgemeester Pytters, Lutske Sj.
GK 129-1 Brouwer, Tjeerdt Corn. 0000-00-00 1751-01-05 67 burgemeester en capitein Baars, Albertje H.
WK 5-2 Molenaar, Tjipke A. 0000-00-00 1816-10-29 19 zoon van Molenaar, Ane H.
GK 53-1 Wijngaerden, Tomas Huyb. 0000-00-00 1712-06-12 68 ,
GK 53-3 Prigge, Tomas L. 0000-00-00 1716-03-06 1d ,
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Douwes, Arjen
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 huisvrouw van Houtenhuis, Jan Jacobs
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Sijbrandts, Arjen
WK 96-2 Rijrneke, Trijntie 0000-00-00 1666-xx-xx 72 wedu van Lassel, Hendrijck J. van
WK 107-1 Hendrick, Trijntie 0000-00-00 1665-10-06 32 huisvrouw van Kup, Otto Hendriks
WK 108-1 Heijns, Trijntie 0000-00-00 1743-04-21 45 huisvrou van voorganger gr. kerk Swart, Philippus
GK 67-1 Braam, Trijntie G. 1677-04-14 1758-04-17 81 weduwe van Stinstra, Simon Joh.
GK 101-3 Roorda, Trijntje 0000-00-00 1694-xx-xx 24 ,
GK 135-1 Westra, Trijntje 0000-00-00 1791-10-17 28 huisvrouw van dn koopman en burger bevelhebber Gratama, Tjepke
WK 5-1 Jacobs, Trijntje 0000-00-00 1783-03-28 72 huisvrouw van mr. timmerman Sipkes, Schelte
WK 17-1 Dirks, Trijntje 0000-00-00 1742-09-20 79 huisvrou van de oud-burgerhopman Schotsman, Frederik
WK 24-1 Hoogland, Trijntje 0000-00-00 1758-11-15 24 huisvrou van de vroetsman Haas, Albartus de
WK 78-1 Freerx, Trijntje 0000-00-00 1693-11-18 67 huisvrou van Jansen, Thijs
GK 19-2 Fontein, Trijntje Fr. 0000-00-00 1742-08-17 1/2w ,
GK 85-6 Schellingwou, Trijntje G. 0000-00-00 1779-06-09 47 huisvrouw van Scheltinga, Allard
GK 23-1 Binksma, Trijntje H. 0000-00-00 1797-01-28 25 huisvrouwe van Kamsma, Dirk F.
WK 49-1 Meulen, Trijntje Hotzes van der 0000-00-00 1817-01-13 61 huisvrouw van den coopman Heslinga, Dirk Brifo
GK 35-2 Minnes, Trijntje P. 0000-00-00 1776-06-16 12 oudste dogter ,
WK 29-2 Alema, Voetia van 0000-00-00 1746-09-16 61 wed. wijlen capitain Stapert, Focco
WK 15-1 Reneman, Vokeltje 0000-00-00 1749-05-28 61 huijsvrouw v.d. burgemr. Agema, Joost
GK 136-4 Plaats, Volkert van der 0000-00-00 1806-06-15 59 boekhandelaar ,
WK 26-1 H., W. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 33-1 S., W. v. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 28-2 Blok, Wijbe Dirks 0000-00-00 1791-08-05 67 ,
WK 34-1 Aegges, Wijckt En Hare 3 Jongste Kind. 0000-00-00 xxxx-12-xx 38 huisvrou van Pijtters, Onne
WK 76-2 Ruitinga, Wijtske D. 0000-00-00 1789-01-30 6 dogtertje van Ruitinga, W.
GK 75-2 Beima, Wijtze 0000-00-00 168x-03-27 ,
WK 21-2 Vettevogel, Wijtze Jansz 0000-00-00 1792-03-05 76 ,
GK 92-1 Beijma, Wijtze Joh. 0000-00-00 0000-00-00 ord. capt. ,
WK 52-2 Johannis, Wilke 0000-00-00 1636-07-06 18 jonggesel ,
GK 99-3 Keth, Willem 0000-00-00 1636-06-22 34 munstercommiss. Wrijthoff, Idtske Teunis
GK 144-6 Vermeersch, Willem 1687-09-30 1735-02-17 47 i.u.d. en advocaat 's hoffs v. friesl. ,
GK 112-5 Jelgersma, Wiltetus 0000-00-00 1704-08 27 old burgermr. ,
GK 141-3 Jelgersma, Wiltetus 0000-00-00 1747-03-28 51 burgemeester ,
WK 48-1 Toomes, Wobbel 0000-00-00 xxxx-xx-xx huisvrou van wijdtschipper Douwes, Aucke
GK 27-2 Fontein, Ybeltje R. 0000-00-00 1742-11-20 46 wed. van Hanekuik, Hylcke Douwes
GK 123-2 Quikkelenberg, Yda van 0000-00-00 1737-05-28 61 ,
GK 62-4 Pyters, Yde 0000-00-00 1764-03-26 78 eerzame schipper ,
GK 86-3 Sijmens, Yebbel 0000-00-00 1656-09-30 x6 huisvrou van coopman Dircx, Jacob
GK 150-1 Oosterbaan, Yebeltie E. 0000-00-00 1822-02-20 50 huisvrouw van Backer, Coenraad W.
WK 63-2 Sluys, Yefke van der 0000-00-00 1762-04-10 48 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
GK 112-2 Jelgersma, Yetske W. 0000-00-00 1729-01-08 69 wed. van Hindriks, Beerent
GK 131-1 Teunes, Ymkje 0000-00-00 1790-03-26 69 huisvrouw van de coopman Douwes, Willem
GK 85-1 Ruurds, Ynskie 0000-00-00 1712-07-10 43 huisvrou van Scheltinga, Allard (dr.)
GK 63-5 Jelgersma, Ytje F. 0000-00-00 1768-04-26 67 wedu van wijl Sloterdijk, Sijmon
WK 60-1 Boontjer, Yttje Jansen 0000-00-00 1784-07-12 39 huisvrouw van de wijdschipper Smidt, Jan Hendriks
GK 140-5 Nauta, Zierk Pytter + Blind Kind 0000-00-00 1700-05-xx 54 mede-regerende burge-mr. ,
GK 16-1 Koster, Zwaantje Lourens 0000-00-00 1825-12-06 28 huisvrouw van Weide, Jan Sjoerds van der