Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 14(niet bekend)(niet bekend)1-154A-168A-175


Naastliggers vanAchterstraat 14
ten oostenKarremanstraat 14
ten zuidenZoutsloot 61
ten westenAchterstraat 12
ten noordende Achterstraat


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0349v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 14Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]44‑00‑00 cghuis
koperTeeke Tjerx c.u.hoosbreider
huurderFoeke Martens
naastligger ten oostenJan Dirxen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis de Jonge schipper
naastligger ten westenArent Hansen lichtervoerder
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyersmr. gortmaker
verkoper van 1/2Ydtske Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/2Pyter Willemsmoutmaker te Leeuwarden


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0031r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 14Achterstraat NZ [niet vermeld]78‑00‑00 gghuis met loodske en plaatske
koperClaes Geerts, gehuwd met
koperGeertie Jans
naastligger ten oostenClaes Geerts
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis de Jonge schipper
naastligger ten westenArent Hansen
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Jetske Jelles Stijl, gecommiteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, gecommiteerde crediteuren vankoopman
verkoperTake Tjerks, gehuwd metmr. hoosbreider
verkoperAntie Gerbens


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 14Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]140‑00‑00 cgwoning
koper door niaarBerent Jansen, gehuwd met
koper door niaarAntie Wopkes
geniaarde koperJan Huibertsbontwever
geniaarde koperPietertie Jans
naastligger ten oostenJan Willems
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter
naastligger ten westenWillem Pieters
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperTettie Clases, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Sapes


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0075v van 2 mei 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 14Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]200‑00‑00 cgwoning
koperHerre Adams korendrager
naastligger ten oostenJan timmerman
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperBeernd Jansenzakkendrager


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209r van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 14Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]118‑00‑00 cgkamer, loods, plaats
koper door niaarGerlof Wiegers wolkammer
geniaarde koperLolke Oedsesblauwverver
naastligger ten oostenJan Willems timmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerlof Wiegers
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperGeertje Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Heere Adams


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154Achterstraat 14huis
eigenaarGerlof Wiegers
gebruikerTjed Geeles
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154Achterstraat 14huis
eigenaarGerlof Wiegers wed.
gebruikerSierd Gales
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-154 , pag. 17Achterstraat 14Jan C. Schiere 0‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-168Achterstraat 14Jan Joseph EveringJan Joseph Everingwewer


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 154 van 17 jun 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-168Achterstraat 14koopaktefl. 198huis en de weefwinkel A-168 en A-169
 
verkoperGerlof Jans Schiere
koperCornelis Schiere


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 152Achterstraat 14 Simon Schiere koopmanHarlingenhuis (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-168Achterstraat 14Gerben Hayes Tichelaar... 1819, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-168; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-168Achterstraat 14Pietje van der Werf... BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-168; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-168Achterstraat 14Grietje Tigchelaar, overleden op 14 augustus 18394 dg, overleden Liemendijk A 168. (CzOG nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-168LeemedijkGerben H Tichelaar42 jarbeyderHarlingenm, protestant, gehuwd
A-168LeemedijkPietje van der Werff40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-168LeemedijkRein Tichelaar14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-168LeemedijkYep Tichelaar13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-168LeemedijkBote Tichelaar8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-168LeemedijkHaye Tichelaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-168LeemedijkSetske Tichelaar18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-168LeemedijkItske Tichelaar6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-168LeemedijkHietie Tichelaar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-168Achterstraat 14Wilhelmina Meyer... wijk A-167, dv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma/Houtsma; BS huw 1817, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk B-166; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-195; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 152Achterstraat A-168Frederikus R. Duman woonhuis
Sectie A nr. 152Achterstraat A-169Frederikus R. Duman plek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2607Achterstraat A-175 Albert Jans van Eeken woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2607Achterstraat 14 (A-175)wed. F. Plantingawoonhuis


1940 - variabron: Raadsvergadering 30 januari
adresgegevens
Achterstraat 14Onbewoonbaar verklaard  terug