Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 29(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-136B-176


Naastliggers vanAchterstraat 29
ten oostenAchterstraat 31
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 27
ten noordenAnjelierstraat 20
ten noordenAnjelierstraat 22


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162r van 27 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 29Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]190‑00‑00 gghof en zomerhuis
koperSimon Jelles Stijl, gehuwd metkoopman
koperGrietie Selis
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende kamer van Willem Aris
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperds. Wibrandus Sloterdijkpredikant te Wons
verkoperDominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Friesland te Maccum


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0116r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 29Achterstraat NZ [staat: Liemendijk]102‑14‑00 ggtuin met vruchtdragende bomen, zomerhuis en prieel
koperGerrit van Danswijk c.u.
huurderT. Gratama 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBeernt Pol
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHendrik Sanders
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3Elisabeth Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/3Sibrand Hingstkoopman
verkoper van 1/3Geertruid Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/3Johan van Idzingaoud griffier
verkoper van 1/3Johannes Stijloud leraar te Koudum
erflaterhun ouders Simon Stijl c.u.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0239v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 29Achterstraat NZ [staat: Liemendijk] wijk B-136260‑00‑00 cgtuin, zomerhuis en prieel
koperTjepke Gratema koopman
naastligger ten oostenBeerend Pol
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHendrik Sanders
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperG. van Danswijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama, koopman, koopt een tuin met vruchtbomen, zomerhuis en prieel B-136 aan de Liemendijk. Geen grondpacht. Ten O. Beerend Pol, ten Z. de straat, ten W. Hendrik Sanders, ten N. de straat. Gekocht van G. van Danswijk voor 240 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-136Achterstraat 29J. N Kersjescommissaris van politie 1811-1813; eigenaar en gebruiker van wijk A-050, 1814. (GAH204); id. van wijk A-051, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-136, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-136Achterstraat 29J H KersjesJ H Kersjestuin


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-136Achterstraat 29provisionele en finale toewijzingfl. 152zomerhuis c.a. B-136
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperJan Huidekoper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 58Achterstraat 29 Jan Huidekoper zeehandelaarHarlingenzomerhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-136Achterstraat 29Geertruida Johannes van der Bel... wonende te Amsterdam in 1829; BS huw 1829; oud 37 jaar, geb Purmerend (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-136; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-136Achterstraat 29Murk de Jageroud 48 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk B-136; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-136KarremanstraatMurk de Jager48 jDriesumm, protestant, gehuwd
B-136KarremanstraatGeertruida van der Bel37 jPurmerendv, protestant, gehuwd
B-136KarremanstraatJohannes de Jager6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-136KarremanstraatDirk de Jager3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1044 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-136Achterstraat 29Dirk Marks de Jager, overleden op 22 september 184711 jr (geboren 27/4/1838), overleden Achterstraat B 136, zoon van Mark Johannes de Jager, werkman & Geertruida van der Bell, broer van minderjarige Johannes en Martje Marks de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 58Liemendijk B-136Bonne G. IJlstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3954Achterstraat B-176 Ulbe Jans Strikwerda woonhuis
Sectie A nr. 3954Anjelierstraat B-196 Ulbe Jans Strikwerda school


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3954Achterstraat 29 (B-176)wed. F. Plantingawoonhuis en school  terug