Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 49(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-141B-186


Naastliggers vanAchterstraat 49
ten oostenAchterstraat 51
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 47
ten noordende Anjelierstraat


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0197v van 18 dec 1619 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Achterstraat NZ [staat: noorder nieuwe stad]0‑00‑00 ggtwee helften van een ledige plaats
koperN. N.
eigenaar van 1/2de verkoper q.q. Rombert Stoffels die zijn helft mede aanbiedt
naastligger ten oostende vijver
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenArian Claesen
naastligger ten noordenArian Claesen
verkoper q.q.Rombert Stoffels, geauthoriseerde curator over
verkoperStoffel Claesen
verkoper q.q.Rombert Stoffels, geauthoriseerde curator over
verkoperhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels, gehuwd met
verkoperwijlen Claes Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Rombert Stoffels als curator over Stoffel Claes en zijn zuster Jets Stoffels' zoontje bij Claes Sibrants, (d) 1/2 ledige plaats in de noorder nieuwe stad waarvan voors. Rombert al 1/2 bezit en hierbij ook aanbiedt. Ten O. de vijver, ten Z. de straat, ten W. en N. Arian Claes.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0209r van 29 jan 1620 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Achterstraat NZ [staat: in de noorder nieuwe stad]70‑00‑00 ggledige plaats
koper provisioneelClaes Bartels
naastliggerde vijver van oud burgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0182r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Achterstraat ZZ [staat: bij Saeff Hendricx vijver]351‑00‑00 gghof met prieel
koperLieuue Lolckes c.u.
huidige eigenaar van de vijverFoecke Piers Heemstra
naastligger ten zuidende vijver van Saeff Hendricx
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenhof en tuin van Gerryt Pieters
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperLieuwe Jarichs, gehuwd met
verkoperRyckien Craport
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuue Lolckes c.u. kopen een hof met bomen, prieel en put bij wl Saeff Hendricx vijver, die nu toebehoort aan Foecke Piers Heemstra.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014r van 8 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Achterstraat NZ [niet vermeld]874‑00‑00 cgvijver en hof met bomen, plantagie en prieeltje
koperDirck Ariaans c.u.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperFocco Heemstra, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verkoperMaike Savis


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0116v van 24 nov 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Dirck Ariens vijver, bij410‑00‑00 gghuis
koperAdriaen Jansen van der Velde c.u.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenhet huis van Gisbert timmerman
naastligger ten westende uitgang van de vijver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPytter Joris Pyphron


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030ra van 2 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Liemendijk273‑00‑00 gghof
koper provisioneelGoucke Boeles
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAnne Clasen
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
naastliggerrecht van waterlossing onder de hof van Pier Piersen estrikbakker
verkoperJetske Sybouts voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Martens, kindmr. brouwer
verkoperGeertie Martens, kind, weduwe van
verkoperwijlen Andries Sybouts
verkoperPyttie Martens, kind, gehuwd met
verkoperRuyrd Sybes Bontekoe
verkoperHylckien Martens jongedochter veniam aetatis, kind
verkoperSytske Martens jongedochter veniam aetatis, allen kinderen van
erflaterwijlen Marten Tjepkes, gehuwd metbrouwer
erflaterwijlen Attie Hessels


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0201v van 17 dec 1741 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Achterstraat NZ [staat: Liemendijk]1771‑07‑00 ggstal, wagenhuis, nieuwe woning en pakhuis
koper van 1/3gemeensman Seerp Swerms
koper van 1/3Antie Hylkes Hanekuik, gehuwd met
koper van 1/3Claes Tomas IJsenbeek
koper van 1/3vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik, kinderen van
koper q.q.Hinke Philippus
huurder nieuwe woningGerrit c.u.hoosbreider0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenBaansteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenBaansteeg
verkoperKleis Lanting, gehuwd metrentmeester
verkoperNeeltie Hibma


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0103v van 21 apr 1765 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Achterstraat NZ [staat: Liemendijk]954‑14‑00 cg2/3 stal en wagenhuis
koper van 1/4Hinke Clases IJzenbeek, gehuwd met
koper van 1/4Sjoerd Schrik koopman
koper van 3/4Hylke Clases IJzenbeek koopman
eigenaar van 1/3Hinke Clases IJzenbeek
naastligger ten oostenBaansteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenDaniel Heins
naastligger ten noordenBaansteeg
verkoperburgemeester Seerp Swerms te Bolsward
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178v van 23 okt 1774 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 49Achterstraat NZ [staat: Liemendijk]1150‑00‑00 cgstal en wagenhuis
koperBente Thomas IJzenbeek, gehuwd metmr. brouwer
koperJanke Jans Builard
naastligger ten oostenBaansteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenJan Heins
naastligger ten noordenBaansteeg
verkoperHinke Clazen IJzenbeek, gehuwd met
verkoperSjoerd Schrikkoopman
verkoperHylke Clazen IJzenbeekkoopman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Christoffel Christoffels... wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-141Achterstraat 49erven Christoffel Christoffels erven Christoffel Christoffels tuin


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 en 28 van 19 mrt 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-141Achterstraat 49koopaktefl. 2403pan- en estrikwerk, B-127, B-128, B-126, B-129, B-130 en B-141
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperGerrit Paulus de Boer
koperJan Paulus de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 47Achterstraat 49 Gerrit Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenerf (350 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Cornelia Douwes Steenstra... Cornelis S, en Jantje Sietses Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; ... (alles)


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-141Achterstraat 49Hermanus Stoetman, overleden op 3 september 18413 mnd (geboren 19/6/1841), overleden Liemendijk B 141. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 76) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Teeke Karstes Huitema... HRL, A mei 1850 Anjum, zv Karst Teekes H, en Reinskje Annes Dijkstra; BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-19; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5099Achterstraat 49 (B-186)Hein Harmens de Bruinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Achterstraat 49 Zacheus Rijpstrawinkelier en schipperf. 800f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 49O. de Jongveedrijver  terug