Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerAnjelierstraat 1(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-196A-212


Naastliggers vanAnjelierstraat 1
ten oostenAnjelierstraat 3
ten zuidende Anjelierstraat
ten westende Anjelierstraat
ten noordende Liemendijk


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 1Anjelierstraat NZ [staat: het derde huis vanaf de Bildtpoort]900‑00‑00 gghuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
koperAndrys Hendricx, gehuwd met
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond lijnbaande stad Harlingen9‑00‑00 cg
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Hendrix x Lijsbet Folckerts koopt een huis met een plaetske omtrent de Bildtpoort, het 3de huis vandaaraf, en ligt bij de Lijnbaan van Evert Ariens, lopende langs het Bolwerk naar de Bildtpoort. Ten N. leertouwer. Het is belast met grondpacht aan Lenert Croddenbos. Gekocht van Syts Andrysdr. wv Evert? Ewout? Alberts, voor 900 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0236v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 1Anjelierstraat [staat: bij de Bildtpoort]590‑00‑00 gglijnbaan geschikt om een touw van ca. honderd vadem lang te slaan
koper finaalArryen Everts
koper provisioneelFolckert Gerloffs 401‑07‑00 gg
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 cg
naastligger ten oostenlijnbaan en erf van Evert Ariens
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenbolwerk
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: bolwerk]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Andries Hendricxlijnslager


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 285r van 26 mei 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Anjelierstraat 1
inventarisantAndris Hendricx, weduwnaar (1) vanmr. lijnslager
wijlen Lisbeth Folckerts
requirantWybe Joostes geauthoriseerde curator over de twee nagelaten weeskinderen
inventarisantAndris Hendricx, gehuwd (2) metmr. lijnslager
Gosselyckien Greelts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0285r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuise van Andris Hendricx in leven meester lijnslager, burger binnen Harlingen van alle d' goederen ut en inschulden aldaar bovenden ten overstaan van de heeren burgemeesteren Theodorus Keth en Jan Knijff bij 't Gerechte daar toe verordonneerde commissarien, geadsocieert met de secretaris dr. Dominico Wringer alles ten versoeke van Wybe Joostes bij den Gerechte geauthoriseerde curator over den overledens twe voorkinders bij wijlen sijn overledene huisvrouw Lisbet Folckerts in echte verweckt requirant ten eenre ende Gosselijckien Graelt, des overledens nagelatene weduwe in desen mede geraackt voor soo wel haar competentie van staende echte overwinst en erffenisse van haar kinderen naa haar overleden mans dood versturven, dat alles op't aengeven van de voornoemde Gosselijckie, na dat sij den eede daertoe staende in handen van de voornoemde commissaris Theodorus Keth heeft gepraesteert om alles getrouuelijck te sullen aengeven en niet te verswijgen. Actum desen 26en maij 1659.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-196Anjelierstraat 1H Mulderovl voor 1815; wed. H.M. gebruiker van wijk A-196, poortiersche; eigenaar is de Stad, Corps de Garde, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-196Anjelierstraat 1de Stadcorps de garde
A-196Anjelierstraat 1de Stadwed H Mulderpoortiersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 18Anjelierstraat 1 Jean Louis le Boeuff koopmanHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-196Anjelierstraat 1Trijntie Lootsmaoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-196; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-196KarremanstraatTrijntie Lootsma43 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-196KarremanstraatElske Uilkema20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-196Anjelierstraat 1Dirk Watzes de Groot, overleden op 18 december 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, werkman, overleden bij Bildtpoort A 196, geh. uwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2860Anjelierstraat 1 (A-212)V.V.V.V.B.E.G. Woningenwoonhuis


1937 - variabron: Raadsvergadering 21 juni
adresgegevens
Anjelierstraat 1Onbewoonbaar verklaard  terug